Nhung bai toan ve cong viec chung lop 5

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 03:57

NHỮNG BÀI TỐN VỀ CƠNG VIỆC CHUNG DÀNH CHO HS NĂNG KHIẾU TỐN Có tổ học sinh phân công làm vệ sinh sân trường - Nếu có tổ 1, tổ 2, tổ làm sau 12 phút xong - Nếu có tổ 2, tổ 3, tổ làm sau 15 phút xong - Nếu có tổ 1và tổ làm sau 20 phút xong.Hỏi: a Nếu tổ làm bao lâu? b Nếu tổ làm bao lâu? phút: -Tổ 1, tổ 2, tổ làm thì: 1:12=1/12 (sân) -Tổ 2, tổ 3, tổ làm sau: 1: 15=1/15 (sân) - Tổ 1và tổ làm thì: 1:20=1/20 (sân) phút ba tổ làm đc: (1/12+1/15+1/20):2=1/10 (sân) Thời gia để tổ làm xong sân là: 1:1/10 =10 (phút) (Đây cách làm khác hẳn 50 đề toán TG) Hai người làm chung cơng việc sau 12 hồn thành Nếu người thứ làm 2/3 cơng việc 10 Hỏi ngươì thứ hai làm 1/3 cơng việc lại bao lâu? Người thứ làm hết 15 giờ hai người làm đc: 1/12 công việc người thứ làm đc:1/15 công việc người thứ hai làm đc: 1/12-1/15=1/60 (cv) Thời gia người thứ hai hoàn thành 1/3 cv là; 1:1/60 x1/3= 20 (giờ) Ba vòi nước chảy vào bể khơng có nước Sau tắt vòi thứ để hai vòi tiếp tục chảy tắt vòi thứ hai Hỏi vòi thứ ba chảy đầy bể? Biết chảy riêng vòi vào bể nước vòi giờ, vòi thứ hai 12 giờ, vòi thứ ba 18 giờ vòi chảy số phần bể 3/4:9=1/12( bể) vòi chảy số phần bể 7/12:5=7/60( bể ) vòi chảy số phần bể 3/5:6=1/10( bể) 1giowf vòi chảy số phần bể (1/12+7/60+1/10):2=3/10( bể) Thời gian vòi chảy đầy bể 1:3/10=10/3( giờ)=3 20 phút Hai vòi nước bắc vào bể có đựng 664 lít Người ta mở vòi thứ cho chảy thời gian, phút chảy 27 lít Sau đóng vòi thứ cho vòi thứ hai chảy tiếp, phút 34 lít tất 22 phút bể đầy Hỏi người ta mở vòi thứ lâu? Giả sử thời gian chảy hai vòi 22:2=11( phút) Khi bể chảy số lít nước (27 +34)x11=671( l nước ) Bể bị tràn số lít nước 671-664=7( l nước ) Vòi thứ chảy thêm số phút 7:( 34-27)=1( phút) Thời gian vòi chảy 11+1=12( phút) Thời gian vòi chảy 11-1=10( phút) ( tốn giải pp giả thiết tạm ) Hai bể nước có dung tích Cùng lúc người ta cho vòi nước chảy vào bể Vòi thứ chảy 50 lít nước Vòi thứ chảy 30 lít nước Sau bể thứ đầy nước bể thứ phải chảy thêm 600 lít đầy Hỏi dung tích bể lít nước? Có ba vòi nước chảy vào bể cạn nước Nếu vòi thứ vòi thứ hai chảy 3/4 bể Nếu mở vòi thứ hai vòi thứ ba chảy 7/12 bể Nếu vòi thứ vòi thứ ba chảy 3/5 bể Nếu mở ba vòi chảy sau bể đầy ? — với Hang Pham Thu Kiên Hiền làm cơng việc hồn thành 10 ngày Sau ngày làm Kiên nghỉ việc Hiền phải làm nốt phần việc lại ngày Hỏi làm riêng người làm bao lâu? vòi chảy số phần bể 3/4:9=1/12( bể) vòi chảy số phần bể 7/12:5=7/60( bể ) vòi chảy số phần bể 3/5:6=1/10( bể) 1giowf vòi chảy số phần bể (1/12+7/60+1/10):2=3/10( bể) Thời gian vòi chảy đầy bể 1:3/10=10/3( giờ)=3 20 phút ... người làm bao lâu? vòi chảy số phần bể 3/4:9=1/12( bể) vòi chảy số phần bể 7/12 :5= 7/60( bể ) vòi chảy số phần bể 3 /5: 6=1/10( bể) 1giowf vòi chảy số phần bể (1/12+7/60+1/10):2=3/10( bể) Thời gian... vòi thứ hai chảy 3/4 bể Nếu mở vòi thứ hai vòi thứ ba chảy 7/12 bể Nếu vòi thứ vòi thứ ba chảy 3 /5 bể Nếu mở ba vòi chảy sau bể đầy ? — với Hang Pham Thu Kiên Hiền làm cơng việc hồn thành 10 ngày... giả thiết tạm ) Hai bể nước có dung tích Cùng lúc người ta cho vòi nước chảy vào bể Vòi thứ chảy 50 lít nước Vòi thứ chảy 30 lít nước Sau bể thứ đầy nước bể thứ phải chảy thêm 600 lít đầy Hỏi dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhung bai toan ve cong viec chung lop 5 , Nhung bai toan ve cong viec chung lop 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn