Tuyen tap 64 de thi

77 1 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 03:56

TUYỂN TẬP 64 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - Mơn: Tốn Lớp Tuyển tập 64 đề kiểm tra học kì mơn Tốn lớp gồm phần trắc nghiệm tự luận, làm thời gian 40 phút, tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy giáo tham khảo đề thi ôn tập cho học sinh, bậc phụ hunh em học sinh lớp ôn tập củng cố kiến thức môn Toán LỚP Mời bạn tham khảo TUYỂN TẬP 64 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn Lớp ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút I TRẮC NGHIỆM: Em khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời Cho số: 928; 982; 899; 988 Số lớn là: A 928 B 982 C 899 D 988 - 300 = 40 Số thích hợp để điền vào trống là: A 260 B 340 C 430 D 240 24kg là: A 12kg B 8kg C 6kg D 4kg Kết phép nhân 28 x là: A 410 B 400 C 140 D 310 Kết phép chia 36 : là: A B C D Cho dãy số: 9; 12; 15; …; …; …; Các số thích hợp để điền vào chổ chấm là: A 18; 21; 24 B 16; 17; 18 C 17; 19; 21 D 18; 20; 21 Độ dài đường gấp khúc ABCD A 68cm B D 17cm 10cm B 86cm 19cm C 46cmD 76cm A C THƯ VIỆN SEN VÀNG TUYỂN TẬP 64 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - Mơn: Tốn Lớp Hình bên có: A hình chữ nhật, hình tam giác B hình chữ nhật, hình tam giác C hình chữ nhật, hình tam giác D hình chữ nhật, 5hình tam giác B PHẦN TỰ LUẬN: Bài 1: Đặt tính tính a) 248 + 136 …… b) 375 - 128 …… c) 48 x ……… d) 49 : ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………… ……… Bài 2: Tính: a) 84 x – 99= b) 23 x + 15= = = Bài 3:Tìm x: a) x x = 42 b) 24 : x = x= x= x= x= Bài 4: Đoạn dây thứ dài 18dm, đoạn dây thứ hai dài gấp lần đoạn dây thứ Hỏi đoạn dây thứ hai dài đề-xi-mét ? Giải ĐỀ THƯ VIỆN SEN VÀNG TUYỂN TẬP 64 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - Mơn: Tốn Lớp KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút I Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời Số có ba chữ số lớn : a 100 b 989 c 900 418 + 201 = … Số cần điền vào chỗ chấm : a 621 b 619 c 719 627 – 143 = … Số cần điền vào chỗ chấm : a 474 b 374 c 574 d 999 d 629 d 484 x 30 + Dấu cần điền vào ô trống : a < b > c = 5 35m …….Số cần điền vào chỗ chấm a 6m b 7m c 8m d 9m 42 giảm lần còn…… Số cần điền vào chỗ chấm : a b c d 10 3m4cm = ………cm Số cần điền vào chỗ chấm : a 34 b.304 c 340 d Mỗi tuần lễ có ngày Hỏi tuần lễ có ngày ? a 11 ngày b 21 ngày c 24 ngày d.28 ngày II Thực hành: Câu : Đặt tính tính: 452 + 361 541 - 127 54 x 24:6 ……………… ………… ……… ……… ……………… ………… …… ……… ……………… ………… …… ……… ………… Câu : Tính: x + 27 = …… 80:2-13 = ……… =………… =………… Câu : Tìm X x x = 32 X:6=12 x=………… X=………… X=………… x=……………… THƯ VIỆN SEN VÀNG TUYỂN TẬP 64 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - Mơn: Tốn Lớp Câu : Một cửa hàng có 40 mét vải xanh bán 1/6 số vải Hỏi cửa hàng bán mét vải xanh ? Bài giải: ĐỀ THƯ VIỆN SEN VÀNG TUYỂN TẬP 64 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - Mơn: Tốn Lớp KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu 1: gấp lên lần : A.1 B.13 C.42 D.48 Câu : 8m2cm = ……cm Số thích hợp để điền vào chỗ chấm : A.82 B.802 C.820 D.8200 Câu 3: Kết dãy tính 15 x + : A.95 B.24 C.65 D.55 Câu 4:Một tuần lễ có ngày, tuần lễ có số ngày : A.12 B.25 C.30 D.35 Câu 5:6 48 m là: A.8m B.42m C.54m D.65 Câu :Số bảy trăm linh bảy viết : A.770 B.707 C.777 D.700 Câu 1: Đặt tính tính 635 + 218 426 - 119 56 x 45 x ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………… Câu 2: Tính : x + 18 x – 23 x x ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …… Câu 3: Tìm x 84 : X = X : = 36 THƯ VIỆN SEN VÀNG TUYỂN TẬP 64 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - Mơn: Tốn Lớp Câu 4: Đội tuyển học sinh giỏi Trường Tiểu học Kim Đồng có 78 học sinh, có số học sinh giỏi Toán Hỏi trường Tiểu học Kim Đồng có học sinh giỏi tốn? ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời x + 42 = ? A 120 B 98 C 14 x X = 56 X = ? A 392 D 36 B 49 C 63 D B 10 phút C 12 phút D 20 phút B x = 303 C x = 302 D x = 203 là: A 15 phút Tìm x biết: 96 : x = A x = 32 5m6cm =…….cm Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: A.56 B.506 C.560 D.5600 6.Một tuần lễ có ngày, tuần lễ có số ngày là: A.28 B.21 Phần II: Tự luận: Bài 1: Đặt tính tính: 157 + 109 548 - 193 Bài 2:Tìm x: a) X : = 63 Bài 3:Tính: a) 28 x – 58 THƯ VIỆN SEN VÀNG C.11 D.35 16 x 86 : b) X x = 54 b) 96 : + 249 TUYỂN TẬP 64 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - Mơn: Tốn Lớp Bài 4: Mẹ có vải dài 48m Mẹ may áo cho nhà hết số vải Hỏi mẹ may mét vải ? Bài giải: ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phỳt I/ Phần trắc nghiệm : Hãy khoanh vào chữ A, B, C D đặt trớc câu trả lời 1/ kết phép tính sau đây? A X B 36 : ` C 15 - D X 2/ cđa 15 lµ : A B C.5 D 3/ X7 X dấu điền vào ô trống : A < B > C = 4/ KÕt qu¶ cđa phép nhân 18 x là: A 87 B 88 C 89 C 90 5/ KÕt qu¶ cđa phÐp chia 48 : lµ : A B C D 6/ gấp lên lần bao nhiªu ? A 25 B 35 C 45 D 55 7/ Số góc vuông hình vẽ bên : A 1gãc B gãc C gãc D.4 gãc THƯ VIỆN SEN VÀNG TUYỂN TẬP 64 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - Mơn: Toỏn Lp lớn? 8/ Hình tô màu phần hình chữ nhật A B II/ Phần tự luận : 1/ Đặt tính tính: a 361 + 147 b 824 - 662 48 : 2/Tính: a)27 x – 54 C c 26 x d b)55 : + 129 3/ Một quầy hàng có 36 kg cam bán Hỏi quầy hàng bán ki-lô-gam cam? số cam KIM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút PHẦN I: Trắc nghiệm : Khoanh tròn chữ (A, B, C D) trước câu trả lời có kết Câu 1: 1dam = ….m Số cần điền vào chỗ chấm là: A.10 B.1 C.100 D.20 Câu 2: 32 : = … Kết phép tính là: A.6 B.7 C.8 D.9 Câu 3: 20 : x = … Kết phép tính là: A.30 B.25 C.20 D.24 Câu 4: 14 30 phút hay gọi là: A.4 chiều B.2 chiều C.8 30 phút chiều Câu 5:1 A.6 THƯ VIỆN SEN VÀNG D 16 là:…… Số cần điền vào chỗ chấm là: B.8 C.3 D 14 TUYỂN TẬP 64 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - Mơn: Tốn Lớp Câu 6:32 : X = Thì X = ? A.3 B.4 B PhÇn tù ln: C.5 Bài 1: Đặt tính tính : a) 129 +245 b)463 – 138 D.6 c) 36 x d) 96 : Bài 2: Tìm X : a) 27 : X = b) X : = 18 Bài 3:Tính: a) 48 x – 29 b) 77 : + 148 Bài 4: Lan sưu tầm 18 tem, Ngọc sưu tầm số tem gấp lần số tem Lan Hỏi Ngọc sưu tầm tem ? Bài giải : ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút I.PHẦN TRẮC NGHIỆM : Bài 1: Khoanh tròn chữ đặt trước kết đúng: a 32 giảm lần b 35 giảm lần A 32 - = 28 A 35 - = 30 B 32 : = B 35 : = C 32 : = C 35 : = c 24 giảm lần A 24 - = 21 B 24 : = C 24 : = Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: THƯ VIỆN SEN VÀNG TUYỂN TẬP 64 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - Mơn: Tốn Lớp a 40 m m; b 35 m m; Bài 3: Điền dấu ,= thích hợp vào chỗ chấm: 3m6cm….36cm 4dm3cm….43cm II.PHẦN TỰ LUẬN: Bài 1: Đặt tính tính: 156 + 217 463 – 118 45 x 54 : …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………… Bài 2: Tìm x: a) x : = b) x  = 70 ………………………………………………… ………………………………………………………………………………… … Bài 3:Tính: a)19 x – 37 b)30 : + 125 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………… Bài 4: Bác An nuôi 48 thỏ, Bác Tâm nuôi gấp đôi số thỏ Bác An.Hỏi Bác Tâm nuôi thỏ Bài giải: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………… ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Toán – Lớp Thời gian : 40 phút I Trắc nghiệm:Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Bài Số 36052 đọc là: THƯ VIỆN SEN VÀNG 10 TUYỂN TẬP 64 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - Mơn: Tốn Lớp ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………… ĐỀ 53 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút Phần 1: Trắc nghiệm Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời nhất: 1 18 phút là: A phút B phút C phút D phút Trong phép chia sau, phép chia có thương bé là: A 12 : B 12 : C 12 : D 12 : 3 Hiện em tuổi, tuổi cha gấp lần tuổi em Tuổi cha là: A 42 tuổi B 49 tuổi C 56 tuổi D 63 tuổi 2m 2dm = dm Số thích hợp viết vào chỗ chấm là; A 220 B 22 C 202 D 2020 Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 20 x : = 40 42 : + 34 = 40 Viết dấu , = thích hợp vào chỗ chấm: 20phút ; 25phút ; Phần 2: Tự luận Tính nhẩm: x = x = 42 : = 45 : Đặt tính tính: 177 + 432 792 - 344 52 x 48 : Trong thùng có tất 36 lít dầu Sau sử dụng, số dầu lại thùng THƯ VIỆN SEN VÀNG số dầu có Hỏi thùng lại lít dầu ? 63 TUYỂN TẬP 64 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - Mơn: Toán Lớp a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 10 cm b) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài độ dài đoạn thẳng AB ĐỀ 54 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút Phần I: Trắc nghiệm Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Số liền trước 150 là: A 151 B 140 C 149 D 160 Số liền sau 99 là: A 98 B 99 C 101 100 Gấp lên lần được: A 20 B 24 C 28 Giảm 42 lần được: A B C D D 30 D 5 30 lít là: A lít B lít lít Điền dấu >, 603 cm B m3cm = 603cm C m3cm < 603cm D Khơng so sánh 6.Trong phép chia có dư với số chia 6, số dư lớn phép chia là? A B C D II Tự luận: Tính nhẩm: a) 42 : = 6x8= 28 : = 6x4= b) 63 : = 7x5= 54 : = 7x8= Đặt tính tính: a) 27 x b) 45 x c) 63 : d) 84 : THƯ VIỆN SEN VÀNG 71 TUYỂN TẬP 64 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - Mơn: Tốn Lớp Một cửa hàng buổi sáng bán 24 ki - lô - gam đường Buổi chiều bán gấp lần buổi sáng Hỏi cửa hàng buổi chiều bán ki lô - gam đường? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………… Đoạn thẳng AB dài 42cm, đoạn thẳng CD có độ dài độ dài đoạn thẳng AB Hãy vẽ đoạn thẳng CD ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …… ĐỀ 61 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút Phần I: Trắc nghiệm Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 1.Số góc vng hình tứ giác bên là: A B C D 2hm + 4dam = ? A 24m B 204m C 240m D 402m Trong phép chia có dư với số chia 7, số dư lớn phép chia là: A B C D 35m là: A 8m B 7m Kết 64 x là: A 192 B 182 Đúng ghi Đ, sai ghi S: THƯ VIỆN SEN VÀNG C 6m D 8m C 172 D 162 72 TUYỂN TẬP 64 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - Mơn: Tốn Lớp 48 48 30 24 Phần 2: Tự luận Bài 1: Tính: 6x3= 6x4= 36 : = 63 : = 4x7= 7x7= 54 : = 56 : = Bài 2: Đặt tính tính: 365 + 418 628 - 275 47 x 48 : x Bài 3: Tìm : a) 36 : x = b) x : = ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …… Bài 4: Con hái 17 hoa, mẹ hái gấp lần số hoa Hỏi mẹ hái hoa? Bài giải: ĐỀ 62 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút PHẦN I: Trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ đặt trước đáp án đúng: Số liền trước 900 là: A 999 B 899 C 800 D 898 42kg ? A B 6kg C 7kg D 8kg Số cần điền vào trống phép tính : = 12 số ? A 72 B 32 C 12 D 42 Đoạn thẳng AB dài 4cm, đoạn thẳng CD dài gấp lần đoạn thẳng AB Hỏi đoạn thẳng CD dài ? THƯ VIỆN SEN VÀNG 73 TUYỂN TẬP 64 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - Mơn: Tốn Lớp A 24mm B 24 C 24dm Mỗi tuần lễ có ngày , hỏi tuần lễ có tất ngày ? A 11 ngày B 24 ngày C 28 ngày Số góc vng có hình vẽ bên là: A B C D D 24cm D 32 ngày PHẦN II: Tự luận Bài 1: Đặt tính tính : a) 541 - 127 b) 168 + 503 c) 35 x d) 46 : Bài 2: Tìm x : a) 42 : x = b) x x = 30 Bài 3: Tính: a) 45 : + 347 b) 26 x - 34 ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… Bài 4: Một công việc làm tay hết 40 giờ, làm máy thời gian giảm lần Hỏi làm cơng việc máy hết ? Bài giải: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… ĐỀ 63 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút A Phần I : Trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết THƯ VIỆN SEN VÀNG 74 TUYỂN TẬP 64 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - Mơn: Tốn Lớp Cho số : 399; 421; 573; 241; 735; 142.Số lớn số : A 573 B 735 C 142 D 399 x .5 x , Dấu cần điền vào chỗ trống : A < B > C = ; D khơng có dấu Có 10 cam xếp vào đĩa, đĩa Hỏi xếp vào đĩa? A 20 đĩa B đĩa C đĩa D 10 đĩa gấp lần : A 40 B 42 C 45 D 35 x + = ? A 17 B 27 C 31 D 33 24 m : A m B m C m D m B Phần II: Tự luận Đặt tính tính : a) 234 + 432 b) 765 – 146 c) 28 x d) 48 : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………… T ìm x : x : = x x = 35 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………… Tính: a) x – 26 = ………………… b) 48 : + 25 =…………………………… ………………………………………………………………………………… Một cửa hàng có 40 m vải xanh Cửa hàng bán số vải Hỏi cửa hàng bán mét vải xanh? Bài giải : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… THƯ VIỆN SEN VÀNG 75 TUYỂN TẬP 64 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - Mơn: Tốn Lớp ĐỀ 64 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Mơn: Toán – Lớp Thời gian : 40 phút I Phần trắc nghiện: Khoanh tròn vào trước chữ đặt trước kết Câu 1: Trong số sau : 375, 421, 241, 735 Số bé : A 375 B 735 D.241 Câu : 20: x = Số cần điền vào chỗ chấm : A.10 B 30 C.20 Câu : Số dư phép chia 37 : là: A.1 B C Câu 4: 21: x = Số điền vào chữ x là: A 28 B 147 C 14 Câu 5: Số hình tam giác hình vẽ là; A.2 hình B hình hình Câu 6: Có 10 , C hình C 421 D 40 D D D số là: A B.3 C D II Phần tự luận: Đặt tính rối tính: a) 63 x b) 27 x c) 86: d) 63 : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………… Tính giá trị biểu thức: a)7 + + 18 = ……………………… b).42 : + =…………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …… THƯ VIỆN SEN VÀNG 76 TUYỂN TẬP 64 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - Mơn: Tốn Lớp 3 Tìm x : a) 20 : x = b) x x = 42 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Trong vườn có 63 ăn , số bưởi Hỏi vườn có bưởi ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… THƯ VIỆN SEN VÀNG 77 ... B 20 em giảm lần Hỏi em dùng C 12 D 13 ? 6m4cm = .cm Số thích hợp để điền A : 64 B 604 vào chỗ chấm : C 640 C 640 0 TỰ LUẬN Bài 1: Đặt tính tính : 137 + 125 316 - 108 27 x 96 : Bài 2: Tìm x... ;49; 56; 63; 70 Hai số thi u là: A 30 32 B 36 38 C 35 42 D 38 40 Trong rổ có 18 cam, lấy A cam B cam số cam Như lấy ra: C 15 cam D 12 cam THƯ VIỆN SEN VÀNG 15 TUYỂN TẬP 64 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ... SEN VÀNG 30 TUYỂN TẬP 64 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - Mơn: Tốn Lớp Bài 2: Điền dấu (>,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyen tap 64 de thi , Tuyen tap 64 de thi , Tuyển tập 64 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 gồm phần trắc nghiệm và tự luận, làm trong thời gian 40 phút, đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các thầy cô giáo tham khảo ra đề thi và ôn tập cho học sinh, các bậc phụ hunh và các em học sinh

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn