Chuyen dong deu

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 02:42

CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU  Quãng đường vận tốc nhân với thời gian S=vxt  Vận tốc quãng đường chia cho thời gian v=S:t  Thời gian quãng đường chia cho vận tốc t = S : v *.NGHỊCH CHIỀU:  Thời gian gặp quãng đường chia cho tổng hai vận tốc t = S : ( v + v 2) *.CÙNG CHIỀU:  Thời gian đuổi kịp khoảng cách chia cho hiệu hai vận tốc t = S : (v1 – v2) (v1>v2) Chú y:  Tìm thời gian gặp hay thời gian đuổi kịp ta phải xét chuyển động khởi hành lúc  Quãng đường tỉ lệ thuận với thời gian tỉ lệ thuận với vận tốc  Quãng đường không đổi vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian  Muốn tính vận tốc trung bình, ý thời gian phải *.Bài tập: 131-.Một người xe lửa từ ga A đến ga B Mỗi xe lửa 30 km Nếu người ô tô từ ga A đến ga B, 45 km giờ? Giải Quãng đường AB dài: Mỗi 45 km hết: Đáp số: 30  = 90 (km) 90 : 45 = (giờ) Tổng Tỉ: 132-.Một người xe đạp từ A đến B với vận tốc 10 km/giờ Khi đến B người liền trở A xe máy với vận tốc 30 km/giờ Thời gian lẫn Tính quãng đường AB Giải Cùng quãng đường vận tộc tỉ lệ nghịch với thời gian Tỉ số thời gian lượt so với lượt là: 30 3 Có nghĩa thời gian lượt gấp lần thời 10 gian lượt Ta có sơ đồ: Lượt : Lượt về: Tổng số phần nhau: + = (phần) Thời gian lượt về: : = (giờ) Quãng đường AB la: 30  = 60 (km) Đáp số: 60 km 133-.Quãng đường AB dài 32 km Một người từ A đến B, đầu người bộ, sau người xe đạp để đến B Biết xe đạp có vận tốc gấp lần vận tốc Tính vận tốc vận tốc xe đạp? Giải Người xe đạp thời gian nhau, mà vận tốc xe đạp gấp lần vận tốc nên quãng đường xe đạp phải gấp lần quãng đường bộ: Ta có sơ đồ: QĐ xe đạp: 32 km QĐ bộ: Tổng số phần nhau: + = (phần) Quãng đường 32 : = (km) Vận tốc bộ: : = (km/giờ) Vận tốc xe đạp:  = 12 (km/giờ) Đáp số: - Đi bộ: km/giờ - Đi xe đạp: 12 km/giờ Tổng & Hiệu 134-.Một ô tô xe đạp khởi hành lúc: ô tô từ A, xe đạp từ B Nếu ô tơ xe đạp ngược chiều gặp sau Nếu ô tô xe đạp chiều tơ đuổi kịp sau Biết A cách B 96km Tính vận tốc tơ xe đạp Giải Tổng vận tốc hai xe là: 96 Hiệu vận tốc hai xe là: 96 Ta có sơ đồ: VT ô tô: 24 km/giờ VT xe đạp: Hai lần vận tốc xe đạp là: 48 Vận tốc xe đạp là: 24 Vận tốc xe ô tô là: 48 Đáp số: -VT xe đạp: 12 km/giờ : = 48 (km/giờ) : = 24 (km/giờ) 48 km/giờ – 24 = 24 (km/giờ) : = 12 (km/giờ) – 12 = 36 (km/giờ) -VT xe ô tô: 36 km/giờ Vận tốc trung bình Lưu ý tính Vận tốc trung bình Trường hợp đề cho biết chuyển động với vận tốc khác nhau, tính vận tốc trung bình cách tính trung bình cộng vận tốc cho, với vận tốc có số đo thời gian Coi chừng, đề cho với qng đường khơng thể tính vận tốc trung bình cách tính trung bình cộng vận tốc 135-.Một ô tô từ địa điểm A đến địa điểm B Nửa thời gian đầu, ô tô với vận tốc 50km/giờ nửa thời gian lại tơ với vận tốc 35 km/giờ Tính vận tốc trung bình tơ suốt qng đường AB Giải Vận tốc trung bình tơ suốt quãng đường AB là: (km/giờ) Đáp số: 42,5 km/giờ (50 + 35) : = 42,5 136-.Bính từ A đến B Nửa quãng đường đầu Bính với vận tốc 40 km/giờ Nửa quãng đường lại Bính với vận tốc 30 km/giờ Tính vận tốc trung bình Bính suốt qng đường AB Giải Giả sử nửa quãng đường AB dài 120 km, thời gian nửa quãng đường đầu là: 120 : 40 = (giờ) Thời gian nửa quãng đường sau là: 120 : 30 = (giờ) Tổng thời gian hết quãng đường là: + = (giờ) Vận tốc trung bình Bính suốt quãng đường AB là: 120  : = 34,29 km/giờ) Đáp số: 34,29 km/giờ 137-.Hiện 12 Sau bao lâu, kim đồng hồ chập nhau? Giải Ta biết kim phút chạy nhanh kim 12 lần, mặt đồng hồ chia 12 khoảng cách Hiệu số phần vận tốc kim là: 12 – = 11 (phần) Thời gian để kim đồng hồ chập lần là:12 : 11 = phút 27 giây 11 giờ= 1giờ Đáp số: 05 phút 27 giây 138-.Một tàu tuần tiểu có vận tốc 40 km/giờ, lệnh tiến hành trinh sát phía trước hạm đội theo phương tiến hạm đội quay hạm đội sau Biết vận tốc hạm đội với vận tốc 24 km/giờ Hỏi tàu tuần tiểu từ bắt đầu khoảng cách bao xa để trở hạm đội thời gian quy định? Giải Sơ đồ hướng dẫn: Tổng quãng đường tàu tuần tiểu hạm đội gấp lần khoảng cách cần thiết tàu tuần tiểu phải Hai lần khoảng cách là: (40 + 24)  = 192 (km) Khoảng cách tàu tuần tiểu phải là: 192 : = 96 (km) Đáp số: 96 km
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyen dong deu , Chuyen dong deu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn