TOÁN 3 bài tập TUẦN CHO 2 THÁNG hè

78 2 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 02:42

TỐN BÀI TẬP ƠN CẤP TỐC TUẦN HÈ GIÚP HỌC SINH LẤY LẠI KIẾN THỨC LẤY ĐÀ BỨT PHÁ LỚP BÀI TẬP ƠN TẬP HÈ TỐN LỚP TUẦN Page Bài 1: Có bao gạo đựng tất 448 kg gạo Hỏi có bao gạo nặng kg? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 2: Một cửa hàng có thùng nước mắm chứa tổng cộng 54 lít Cửa hàng bán hết 36 lít Hỏi cửa hàng lại thùng nước mắm Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 3: Lúc đầu có xe tải chở tổng cộng 210 bao đường vào kho, sau có thêm xe chở đường vào kho Hỏi có tất bao đường chở vào kho? (Biết xe tải chở số bao Page đường nhau) Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 4: Một cửa hàng có hộp bút chì nh đựng tổ cộng 144 bút chì, cửa hàng bán hết hộp bút chì Hỏi cửa hàng lại bút chì? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… Bài 5: Hùng có 56 nghìn đồng mua truyện, Dũng có Hùng 21 nghìn đồng Hỏi Dũng mua truyện tranh ? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… Page ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… Bài 6: Lan có hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo Lan lại hộp kẹo nguyên Hỏi Lan có tất viên kẹo? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… Bài 7: Một cửa hàng nhập 168 bao đường chia vào kho, sau lại nhập thêm vào kho 16 bao đuờng bán hết số bao đường kho Hỏi cửa hàng bán bao đường? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Page ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… Bài 8: An có 64 viên bi chia thành hộp, Bình có 48 viên bi chia vào hộp An Hỏi Bình có An hộp bi? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… Bài 9: Biết gói kẹo đếm 40 viên Hỏi muốn chia cho 36 em thiếu nhi , em viên kẹo phải mua tất gói kẹo ? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Page …………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… Bài 10: Dũng có 72 viên bi gồm bi xanh bi đỏ, Dũng chia thành hộp nhau, Dũng chia hộp bi xanh hộp bi đỏ Hỏi Dũng có viên xanh, viên bi đỏ? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… Bài 11: Một cửa hàng có số thùng dầu chứa tổng cộng 72 lít , ngời ta thêm vào số dầu thùng số dầu có tất 99 lít Hỏi lúc đầu cửa hàng có thùng dầu? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Page ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… Bài 12 : Huệ xếp thuyền 36 phút, Hoa xếp thuyền 30 phút Hỏi Huệ xếp thuyền Hoa xếp thuyền xếp xong trước ? (biết bạn bắt đầu xếp thuyền lúc Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… Bài 13: Có hai chở hàng , xe thứ chở nhiều xe thứ hai 400 kg gạo Xe thứ chở bao, xe thứ hai chở bao gạo Hỏi xe chở kg gạo? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… BÀI TẬP ƠN TẬP HÈ TỐN LỚP TUẦN Page Bài 1: Có tổ học sinh tham gia trồng rừng , người ta giao học sinh trồng 25 cây, thực tế học sinh lại trồng nhiều nhiệm vụ giao nên tổng số trồng 238 Hỏi tổ HS có em? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… Bài 2: Cơ giáo có 192 viên kẹo đựng hộp , cô giáo lấy hộp viên để chia cho em, sau chia xong lại 128 viên kẹo Hỏi lúc đầu giáo có hộp kẹo? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… Bài 3: An có số hộp bi nhau, An đếm thử hộp thấy có 24 viên, An lấy hộp viên để chia cho Bình, sau cho Bình An lại 48 viên Hỏi An có hộp bi? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… Page ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… Bài 4: Một ngời mua 126 kg đường dự định chia thành bao sau bao lại chứa dự định 8kg Hỏi 126 kg đường chia thành bao? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 5: Có thùng dầu , thùng có 12 lít Nếu lấy số dầu chia vào thùng lít chia thùng? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Page ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 6: Có hộp kẹo chứa tổng cộng 144 viên kẹo, người ta chia cho em thiếu nhi, em viên hết hộp Hỏi có em thiếu nhi chia kẹo? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 7: Mẹ chia kẹo cho Hồng Lan, lần chia Hồng đựơc viên Lan viên Sau chia xong Hồng nhiều Lan 12 viên kẹo Hỏi Mỗi bạn viên kẹo? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Page 10 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 9: Thùng thứ có nhiều thùng thứ hai 32 lít số dầu thùng thứ gấp lần số dầu thùng thứ hai Tính số dầu thùng? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 10: Hai thùng xà phòng có tất 45kg người ta lấy từ thùng 9kg lấy số xà phòng thùng thứ gấp lần số xà phòng thùng thứ hai Hỏi thùng có kg xà phòng? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Page 64 ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 11: Nhà Hùng nuôi gà heo Hùng đếm có tất 128 chân, số chân gà gấp lần số chân heo Hỏi nhà Hùng nuôi gà, heo? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 12: Một cửa hàng hai ngày bán 120 kg gạo, ngày thứ bán thêm 5kg gạo bán gấp lần ngày thứ hai Hỏi ngày thứ cửa hàng bán kg gạo? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Page 65 ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 13: An Bình có tất 50 viên bi , An bớt viên bi số bi lại An gấp lần số bi Bình Hỏi bạn có viên bi ? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 14: Có hai thùng kẹo, thùng thứ có số kẹo gấp lần số kẹo thùng thứ hai thêm vào thùng thứ hai 13 viên thùng thứ hai thùng thứ 21 viên kẹo Hỏi thùng có viên kẹo? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Page 66 ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… BÀI TẬP ÔN TẬP HÈ TOÁN LỚP TUẦN 11 Bài 1: Đặt tính tính: 423 243 3× 231 135 ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… 1736 – 456 4268 + 3917 3845 + 2625 7331 – 759 ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… Page 67 …………… 933 : 2457 : 1414 5× 676 : 1204 : ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 2: Tìm x biết a) 15 : x = 24 : b) 42 : x = 36 : c) 84 : x = 18 : ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 3: Thùng thứ có 16 lít dầu, thùng thứ có số dầu số dầu thùng thứ hai Hỏi thùng thứ hai có lít dầu? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Page 68 ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 4: Có 234 kg gạo chia vào túi Hỏi túi có kg gạo? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 5: Chị An năm 16 tuổi, tuổi bố chị An gấp lần tuổi chị An Hỏi hai bố chị An năm tuổi ? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… Page 69 ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài Tính: 236 + 372 + 453 – 253 – 172 – 36 612 – 342 : + (102 – 68) ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 7: Lan có 56 que tính, Lan chia cho Hồng số que tính đó, chia cho Huệ số que tính lại Hỏi sau chia cho bạn Lan lại bao 43 nhiêu que tính? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Page 70 ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 8: Một đám ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp lần chiều rộng Tính chiều dài chiều rộng đám ruộng biết chu vi đám ruộng 48 m Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 9: Dũng có 12 viên phấn, Tồn có số viên phấn gấp lần số viên phấn Dũng Hỏi hai bạn có tất viên phấn? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 10: Một cửa hàng ngày thứ bán 36kg đường, ngày thứ hai bán số đường giảm Page 71 lần so với ngày thứ Hỏi ngày thứ hai bán ngày thứ ki-lô-gam đường? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 11: Có ba thùng dầu, thùng thứ nhát chứa 16lít, thùng thứ hai chứa gấp lần thùng thứ nhất, thùng thứ ba chứa thùng thứ hai lần Hỏi thùng thứ ba chứa lít dầu? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 12: Có hai bao gạo, bao thứ đựng 72kg gạo đựng gấp ba lần bao thứ hai Hỏi bao thứ Page 72 đựng nhiều bao thứ hai ki – lô – gam gạo? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… BÀI TẬP ƠN TẬP HÈ TỐN LỚP TUẦN 12 Bài 1: Có hai tổ cơng nhân, tổ có 15 cơng nhân, tổ hai có thêm cơng nhân gấp đơi tổ Hỏi hai tổ có cơng nhân? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 2: Có hai hộp bi, hộp thứ bớt viên bi có số bi hộp thứ hai lần Hỏi hộp thứ hộp thứ hai viên bi? Biết hộp thứ hai có 28 viên bi? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Page 73 ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 3: Có hai thùng dầu, thùng thứ chứa 48 lít dầu, thùng thứ hai có thêm lít dầu số dầu thùng thứ hai so với thùng thứ lần Hỏi phải cuyển từ thùng thứ sang thùng thứ hai lít dầu để hai thùng có số lít dầu nhau? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 4: An thăm nơng trại có ni gà heo, An đếm 216 chân gà thấy só gà gấp lần số heo Hỏi nơng trại có heo? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Page 74 ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 5: Có hai bao gạo, bao thứ nặng 64kg Biết bao thứ có thêm 8kg gạo số gạo bao thứ so với bao thứ hai gấp lần Hỏi bao thứ nhiều bao thứ hai ki-lô-gam gạo? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 6: Dũng có hộp 20 viên bi gồm loại bi: bi xanh, bi đỏ bi vàng Biết số bi xanh gấp lần số bi đỏ gấp lần số bi vàng Hỏi loại có viên bi? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Page 75 ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 7: Ba Đức có tất 48 viên bi, biết số bi Đức gấp lần số bi Ba Hỏi Đức có nhiều Ba viên bi? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 8: Có hai bao đường, lấy bao thứ bớt 3kg bao thứ nhiều bao thứ hai 24kg nhiều gấp lần bao thứ hai Hỏi hai bao đường có tất ki-lô-gam? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Page 76 …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 9: Có hai vải, màu xanh, màu đỏ, vải xanh dài gấp lần vải đỏ Cửa hàng bán hét 25m vải xanh 7m vải đỏ số mét vải lại hai vải Hỏi lúc chưa bán vải dài mét? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 10: Thùng thứ có 8lít dầu, thùng thứ hai có nhiều thùng thứ 32lít dầu Hỏi thùng thứ hai có số lít dầugấp lần số lít dầu thùng thứ nhất? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… Page 77 …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 11: Hồng có 28 sách, số sách Hồng so với số sách Lan lần Hỏi Lan phải chuyển cho Hồng sách để số sách Lan gấp lần số sách Hồng? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………………………… …………… Page 78 ... ……………………………………………………………………………………………………… …………… Page 13 BÀI TẬP ÔN TẬP HÈ TOÁN LỚP TUẦN Bài bao xi măng nặng 35 0kg Mỗi vỏ bao nặng 20 0g bao xi măng có khối lượng xi măng kilôgam? Bài giải: ………………………………………………………………………………………………………... ………………………… BÀI TẬP ÔN TẬP HÈ TOÁN LỚP TUẦN Page Bài 1: Có tổ học sinh tham gia trồng rừng , người ta giao học sinh trồng 25 cây, thực tế học sinh lại trồng nhiều nhiệm vụ giao nên tổng số trồng 23 8 Hỏi... ……………………………………………………………………………………………………… …………… Page 20 BÀI TẬP ÔN TẬP HÈ TỐN LỚP TUẦN Bài 1: Có thùng kẹo , thùng có hộp kẹo, hộp có 32 viên kẹo Hỏi có tất viên kẹo? Bài giải: ………………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 3 bài tập TUẦN CHO 2 THÁNG hè , TOÁN 3 bài tập TUẦN CHO 2 THÁNG hè

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn