CO ANH TOAN ON HE LOP 2 LEN l3

33 2 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 02:42

BỘ ĐỀ ƠN TẬP HÈ MƠN TỐN LỚP Đề Bài 1: Viết số gồm: a chục đơn vị:…………………… c chục 27 đơn vị:……………… b chục đơn vị:……………… d chục đơn vị:……………… Bài 2: Chỉ số chục số đơn vị số sau: 45, 37, 20, 66 theo mẫu sau: VD: 78 gồm chục đơn vị ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 3: Em viết tất số có hai chữ số mà tổng hai chữ số nó: a Bằng 5:……………………………………………………………………………… b Bằng18:……………………………………………………………………………… c Bằng 1:……………………………………………………………………………… Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống: … +35 = 71 40 +… = 91 67 = ……+ 45 -… =18 100 -… = 39 …… -27 = 72 Bài 5: Tính nhanh: a 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + b 75 – 13 – 17 + 25 c x + x ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 6: Một bến xe có 25 ơtơ rời bến, lại 17 ơtơ chưa rời bến Hỏi lúc đầu có ơtơ bến xe đó? Bài giải : CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI - 0974115327 BỘ ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN LỚP Đề Bài 1: Từ chữ số: 4, 6, em viết tất số có chữ số Có số vậy? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 2: Tìm số có chữ số, biết thêm đơn vị vào số ta số nhỏ 13?…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài 3: Tính a x - 11= ……………… …………………………… d x : 3=………………… ………………………………………… b 40 : : = ………………… e x x 7=…………………………… …………………………… ………………………………………… c x +16 =……………… g 20 : x 6=………………………… …………………………… ………………………………………… Bài 4:Tìm x a X - 192 = 301-157 b 700 – x = 404 -205 c x + 215 = 315 +116 …………………… ……………………… … ……………………… …………………… ……………………… …………………………… ……………… … … ………………… …………………………… Bài 5: Cứ bánh đóng hộp bánh Hỏi cần có bánh nướng để đóng hộp bánh thế? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 6: Tính chu vi hình tứ giác có độ dài cạnh là: a 105 cm; 11dm; 113cm; 160cm b) 65cm; 7dm; 112cm; 2m …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI - 0974115327 BỘ ĐỀ ƠN TẬP HÈ MƠN TỐN LỚP Đề Bài 1:Đúng ghi Đ sai ghi S: a.Số 306 đọc là: - Ba mươi sáu - Ba trăm linh sáu b.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Số gồm trăm đơn vị viết là: A 5005 B 550 C 505 D 005 Bài 2: Tìm x: a < x < 15 b 48 < x+1 < 50 ……………………………… ………………………… …………………………… ……………………… ……………………………… ………………………… Bài 3: Viết số thích hợp vào trống: Số hạng 362 Số hạng 425 509 34 400 Tổng 999 634 1000 Bài 4:Điền dấu + – Vào ô trống để kết đúng: a 47 32 b.90 80 47 30 15 =17 40 20 = 100 Bài 5: Khối lớp hai có 537 học sinh Khối lớp ba khối lớp hai 80 học sinh Hỏi hai khối có học sinh? ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 6: Gói kẹo chanh gói kẹo dừa có tất 235 kẹo Riêng gói kẹo chanh có 120 Hỏi: a Gói kẹo dừa có kẹo? CƠ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI - 0974115327 BỘ ĐỀ ƠN TẬP HÈ MƠN TỐN LỚP b Phải bớt gói kẹo chanh kẹo để số kẹo hai gói nhau? Bài giải ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 7: a Số có ba chữ số khác lớn A 999 B 897 C 987 D 798 C 102 D 231 b Số có ba chữ số khác bé : A 123 B 100 Bài 8: Kết biểu thức A 371 Bài : Tìm x a X x = 7+28 x + 391 B 381 C.403 D 481 b 70 – x X = 40 c X x + 21 = 51 …………………… ……………………… … ……………………… …………………… ……………………… …………………………… ……………… … … ………………… …………………………… Bài 10: Tính nhanh a) x + x 3+ x + b) 109 x 100 – 109 – 109 x90 – 109 x ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI - 0974115327 BỘ ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN LỚP Đề Bài 1: Từ ba số 32, 25 , lập phép tính ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 2: Tính a 14 + 85 – x 3=……………… b x +12 : + 124 =……………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 3: Viêt số thích hợp vào ô trống: Thừa số 5 Thừa số Tích Bài 4: Điền dấu x 5……… x x 2…………8 : 2 x 4…….7 10 x 2………4 x 60 : 3………….3 x x 10…….5 x x 6……… x 10 x 2…………4 x 10 x 4…….39 48 + 12……12 + 48 : 3………… x x10…….5 x9 25 + 46……45 + 26 40 +12…… 25 + 17 10 x 3…….4 x 37 + 18………67 – 39 + 3……… x 76 - 28…….5 x 10 Bài 5: Đào tuổi Tuổi mẹ Đào gấp lần tuổi Đào Hỏi tổng số tuổi hai mẹ bao nhiêu? Tóm tắt Bài giải ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 6: Tính a +2 =…………… b 19 – giờ=……………… c 5giờ x =……………… d 16 : =…………………… CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI - 0974115327 BỘ ĐỀ ÔN TẬP HÈ MƠN TỐN LỚP Bài 7: a Hình tam giác có………cạnh b Hình tứ giác có…… cạnh c Hình vng, hình chữ nhật hình ……… Bài 8: a.Tìm số biết tổng số với 42 100 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… b.Tìm số biết hiệu 94 với số 49 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 9: Điền số thích hợp vào chỗ chấm m = ……… cm m 5cm = …… cm dm = ……… mm dm cm = ……….cm 20 m = ……… cm m 5dm = …… dm m = ……… mm dm mm = ……….mm Bài 10: Tìm số biết số hiệu số lớn có chữ số khác với số bé có chữ số giống ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 11: Tính nhanh: a 11 + 18 + 14 + 56 + 82 + 89 b 35 + 43 +57 + 65 c x + x +4 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI - 0974115327 BỘ ĐỀ ƠN TẬP HÈ MƠN TỐN LỚP Đề Bài 1: Tìm chữ số x,biết: a 35x < 352 b 207 > x70 c 199< xxx < 299 ………………… ………………… ………………… ……………… ………………… ………………… ……………… …………………… ………………… ……………… …………………… …………………… Bài 2: Một thùng dầu đựng 45 lít dầu Lần đầu rót 17 lít dầu , lần sau rót 14 lít dầu Hỏi thùng dầu lại lít dầu ? Tóm tắt Bài giải ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 3: Tìm x: a X +12 =15 + b X x + 15 = 31 ……………………………… …………………………… ……………………………… …………………………… ……………………………… …………………………… ……………………………… …………………………… Bài 4: Hãy viết 12 thành tổng số hạng (Càng viết nhiều tổng tốt) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………… ………………………………………….………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI - 0974115327 BỘ ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TỐN LỚP Bài 5: Đặt tính tính : 235 + 378 984 – 299 456 +397 506 – 188 ………… ………………………………………….………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 6: Tính a) x – 26 = …………………… b) x + 277 =………………………… ………………………………………………………………………………………… c) 934 + x =…………………… d) x – x + 72 = ………………… ………………………………………………………………………………………… e) 93 + x =…………………… f) x – x + 77 = …………………… ………………………………………………………………………………………… g) 34 + x =…………………… h) x – x + 72 = …………………… ………………………………………………………………………………………… i) 98 + x =…………………… k) x – x + 79 = …………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 7: Tính nhanh a + 38 + 44 + 62 + 99 + 56 c 199 x 10 – 199 – 199 x – 199 x ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… b 31 + + 14 + 69 + 91 + 86 d 2018 x 100 – 2018 – 2018 x 14 – 2018 x 84 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI - 0974115327 BỘ ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN LỚP Đề Bài 1: Tính độ dài đường gấp khúc ABCDEF với số đo tất cạnh ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 2: Tìm số có chữ số, biết thêm chục vào số ta số lớn 18 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 3: Viết thêm số vào dãy số sau: a 3, , , 12,………………………………………………………………………… b 100, 300, 500, 700,………………………………………………………………… c 2, , 8, 16 ,………………………………………………………………………… d 112, 223 , 334 , 445,……………………………………………………………… Bài 4: Tìm x a x + 20 < 22 b 46 < x - 45 < 48 ………………… …………………… ………………… …………………… ………………… …………………… ………………… …………………… Bài 5: a Tô màu số ô vuông b Tô màu số ô vuông Bài 6: Một tơ chở khách dừng bến đỗ Có người xuống xe người lên xe Xe tiếp tục chạy, lúc xe có tất 40 hành khách Hỏi trước dừng bến đỗ đó, xe có hành khách? CƠ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI - 0974115327 BỘ ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TỐN LỚP Tóm tắt Bài giải ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 7: Tìm x: a X : = 15 + c X x + 15 = 33 ……………………………… …………………………… ……………………………… …………………………… ……………………………… …………………………… ……………………………… …………………………… b X +15 = 25 + d X x + 18 = 46 ……………………………… …………………………… ……………………………… …………………………… ……………………………… …………………………… ……………………………… …………………………… Bài 8: Kẻ đoạn thẳng hình bên để hình tam giác Kể tên hình Gợi ý: Cần đặt tên cho điểm hình vẽ ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI - 0974115327 BỘ ĐỀ ƠN TẬP HÈ MƠN TỐN LỚP Đề 11 Bài 1: Điền số: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 vào ô tròn cho tổng số đỉnh hình vng to tổng số đỉnh hình vng bé Bài 2: Nối dãy tính với số thích hợp: 216 +372 577 899-322 555 743 -201 542 154 +401 588 C B G Bài 3: Hình vẽ có tam giác , F tứ giác ? Kể tên tam giác , tứ giác A E ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 4: Điền số 42 17 +39 - 18 +… +27 42 - 25 -… 24 - 39 + 63 + 48 85 Bài : Tính giá trị biểu thức CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI - 0974115327 D a) x 12 + 34 BỘ ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN LỚP = ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… b) 56 x – 19 =………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………….………………………………………………………………………… c) 356 – 66 : =……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… d) 245 + 12 x ( 24 : ) = …………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 6: Bao gạo bao đường cân nặng 86 kg Bao gạo cân nặng 42 kg Hỏi bao nặng nặng bao kg? Tóm tắt Bài giải ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 7: Tìm x biết: x + 12 = 71 17 + x = 32 34 – x = 15 x – 34 = 15 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 8: Một cửa hàng ngày thứ bán 25 thùng sữa, ngày thứ bán ngày thứ hai thùng sữa Hỏi hai ngày cửa hàng bán thùng sữa ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI - 0974115327 BỘ ĐỀ ÔN TẬP HÈ MƠN TỐN LỚP Đề 12 Bài 1: Tính nhanh 42 +15 +8+ 35 56 +29 – 26 – 98 - 72 - 38 - 32 =……………… =…………… =…………… =…………… =…………… =……………… x +12 = 24 +12 x – 44 = 13 +14 38 – x = + ………………… ……………… ………………… ………………… ……………… ……………… ………………… ………………… ………………… Bài 2: Tìm x Bài 3: Lan có 20 kẹo, Hà có 14 kẹo Hỏi Lan phải cho Hà kẹo để só kẹo hai bạn nhau? Bài giải: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 4: Trong sân có 14 gà mái Số gà mái nhiều số gà trống chục Hỏi có tất gà? Bài giải: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI - 0974115327 BỘ ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TỐN LỚP Bài 5:Em điền số thích hợp vào ô trống để cộng số theo hàng ngang, theo cột dọc, theo đường chéo có kết 10 12 Bài 6: Hãy đếm xem có tam giác hình tứ giác …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Bài : Cho hình vẽ sau B G 6cm 1dm A F 7cm 1dm C 8cm E a) Có đường gấp khúc gồm đoạn thẳng? Tính độ dài đường gấp khúc ? b) Có đường gấp khúc gồm đoạn thẳng? Tính độ dài đường gấp khúcđó ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI - 0974115327 BỘ ĐỀ ƠN TẬP HÈ MƠN TỐN LỚP Đề 13 Bài 1: Tính nhanh: a 24 + 35 + 46 + 57 – 25 – 14 – 36 – 47 =………………………………………………………………………… =………………………………………………………………………… =………………………………………………………………………… b 43 – 19 + 57 – 31 =………………………………………………………………………… =………………………………………………………………………… =………………………………………………………………………… c + + + + + + + + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 =………………………………………………………………………… =………………………………………………………………………… =………………………………………………………………………… d x + x + x +8 =………………………………………………………………………… =………………………………………………………………………… =………………………………………………………………………… Bài 2: Tìm hai số biết tổng chúng tích chúng Bài giải: Ta có:…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Vậy:…………………………………………………………………… Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống: a.10 +3 < < 17 b + < 10 - Bài 4: Hiện tuổi ông tuổi cháu cộng lại 78 tuổi Hỏi sau năm tuổi ông tuổi cháu cộng lại tuổi Bài giải: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI - 0974115327 BỘ ĐỀ ÔN TẬP HÈ MƠN TỐN LỚP ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài 5: Tìm x a) 14 – x = 14 – c) 46 < x – 45 < 49 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… b) 52 + > x + 52 d) x – < ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… e) 17 + x – 25 = 36 f ) x + 12 < 12 + ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… g) x + 39 + 19 = 87 + h) x – 26 = 75 - 17 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 6: Hình vẽ có:………Hình tam giác và……hình tứ giác Bài 7: Điền dấu “ + ; - ; x ; : ” vào ô trống để dãy số có kết a) 3 33 = 31 b) 7 =7 CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI - 0974115327 BỘ ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TỐN LỚP Đề 14 Bài 1:Nối dãy tính với số thích hợp: 12 :4 +5 25 :5 +4 27 :3 -2 15 :3 +1 Bài 2: Điền dấu(+; - ; x ; : )vào ô trống để phép tính đúng: a.4 = 10 b =9 Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: : … x … : … :3 24 ->6 -18 9 - x … +… : … x2 15  28 -7 - Bài 4: Mỗi thùng dầu có lít dầu Hỏi thùng dầu có lít dầu? Tóm tắt Bài giải ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 5:Tùng ,Tồn Nam có tất bóng Tùng có số bóng nhất,Tồn có số bóng nhiều Nam có bóng Hỏi bạn có bóng Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI - 0974115327 BỘ ĐỀ ƠN TẬP HÈ MƠN TỐN LỚP Đề 15 Bài 1:Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: x : = … A.3 B.16 C D.2 Bài 2:Tìm X: a.3 x X =18 +3 b X : = 18 - 14 c X x = + ……………… ………………… …………………… ………………… ………………… …………………… ………………… ………………… …………………… Bài 3: Có 15 lít dầu đựng thùng Hỏi thùng có lít dầu? Tóm tắt Bài giải ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 4: điền dấu > ; < ; = a) 32 x ………… 22 x b) 22 x ………… 44 x ………………………………………………………………………………………… c) 31 x ……… 11 x d) 15 x ……… 14 x ………………………………………………………………………………………… Bài 5:Hình bên có……tam giác có…….tứ giác Bài 6: Đặt tính tính: 916 – 302 789 – 456 589 – 506 974 – 452 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI - 0974115327 BỘ ĐỀ ƠN TẬP HÈ MƠN TỐN LỚP Đề 16 Bài 1:Viết số thích hợp vào chỗ trống: a x =24 b c x = 15 x = 12 d x = 16 Bài 2: Tìm số biết số nhân với kết 15 + 12 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 3:Tìm số biết nhân với số 19 trừ ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 4: Nối X với số thích hợp: X x =12 X x =10 3xX=9 Bài 5: Nối X với số thích hợp: < x X < 12 Bài 6: Tính cách hợp lý (theo mẫu) a) 145 + 53 – 45 = 145 – 45 + 53 = 100 + 53 = 153 d) x 5: = 6: x =3x5 = 15 b) 139 + 27 – 39 = = = e) x 5: = = = c) 789 + 111 - 89 = = = f) x 8: = = = CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI - 0974115327 BỘ ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TỐN LỚP Đề 17 Bài 1: Tìm X X : = 12 -8 …………… …… X : = 18 -14 ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… X : + 26 = x ………………………………… X x -19 = 45 : ……………………………… ………………………………… ……………………………… ………………………………… ……………………………… ………………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… Bài 2: Tìm số, biết số chia cho kết 45: Bài làm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 3: Số ? x … - 25 x … :3 27 … -18 - X :   : x -2 - Bài 4:Tính chu vi hình tam giác có độ dài cạnh 2dm; 4dm; 27cm Bài giải: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI - 0974115327 BỘ ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN LỚP Bài 5: Một bao gạo nặng kg Hỏi bao nặng kg ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 6: Mỗi tuần có ngày Số ngày tuần : A 35 ngày B 12 ngày C 49 ngày D 65 ngày Bài 7: Đúng ghi Đ sai ghi S Gấp lên lần 77 - Gấp 10 lần  42 Gấp lần 40 Gấp lần  48 34 - 167 Bài 8: Tính ? + 45 - 39 84 45 - 84 + 39 234 574 + 245 - 234 579 345 Bài 9: Hình bên có: A B C Có hình tam giác Ghi tên hình đó: O Có hình tứ giác G E Ghi tên hình đó: CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI - 0974115327 D BỘ ĐỀ ƠN TẬP HÈ MƠN TỐN LỚP Đề 18 Bài 1: Hình tam giác ABC có cạnh có chu vi 24cm.Tính độ dàI cạnh AB? Bài giải: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… Bài 2: Hãy so sánh độ dài đường gấp khúc ABCD chu vi hình tam giác ABC 2cm B 3cm A A C 2cm 4cm 3cm 4cm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 3:Tính a x x b x x c x : =……… =………… =………… =……… =………… =………… Bài 4: Điền số thích hợp vào trống a :5 = b x =0 c : =7 Bài 5: Tìm hai số biết tích chúng thương chúng ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 6: Hãy viết phép chia có thương số bị chia Ta biết số nhân với ………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI - 0974115327 BỘ ĐỀ ÔN TẬP HÈ MƠN TỐN LỚP Bài 7: Tìm X a) X : + 55 = 63 b) x X + 21 = 42 c) (X – ) x = 35 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 8: Ngày thứ Lan hái 50 hoa Ngày thứ hai Lan hái ngày thứ 15 ngày thứ Ngày thứ hai Lan hái : A 45 hoa B 20 hoa C 10 hoa D 35 hoa Bài 9: Tìm x a) 100 – x = x b) x + x = 100 c) x: = x ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… K N Bài 10: Độ dài đường gấp khúc A 60 cm C 90 cm B 65 cm D 81 cm A Q P Bài 11: Điền số thích hợp vào ô trống - 25 +7 : x2 38 Bài 12: Viết số tự nhiên liên tiếp vào chỗ chấm a) 698 < < < b) < .< < 790 c) 699 < .< < Bài 13 Điền dấu > , < = 712 698 690 + 10 700 34 – 25 27 612 608 695 691 63 - 14 34 78 + 45 898 89 + 13 97 67 - 29 28 642 608 + 23 68 + 32 109 62 – 29 43 CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI - 0974115327 BỘ ĐỀ ƠN TẬP HÈ MƠN TỐN LỚP Đề 19 Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống: a + = 10 b - =4+3 c + d - - =1 =0 Bài 2: Tính nhanh: a 100 + 99 + 98 + 97 +96 + 95 + + + + + =……………………………………………………………………… =……………………………………………………………………… =……………………………………………………………………… b + +5 +7 +9 +11 + 13+ 15 + 17 + 19 =……………………………………………………………………… =……………………………………………………………………… =……………………………………………………………………… Bài 3: Tuấn có bóng vừa bóng xanh vừa bóng đỏ Số bóng đỏ nhiều số bóng xanh Hỏi Tuấn có bóng đỏ?mấy bóng xanh? Bài giải: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài :Tính: a x – 14 b x :2 =…………… =………… = …………… =…………… =…………… =………………… =…………… =…………… =……………… c x +18 Bài 5:Tìm y: Y x = 36 -18 50 - y x = 30 y x y =4 ………………… ……………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI - 0974115327 BỘ ĐỀ ÔN TẬP HÈ MƠN TỐN LỚP THƯ NGỎ! - Đây đề cô soạn dành tặng tất học sinh lớp chuẩn bị lên lớp Nên tải tham khảo, in cho cháu làm…! - Nếu trình sử dụng tài liệu thấy có nội dung bị sai vui lòng gửi email địa anhpro27bn@gmail.com liên hệ fb/zalo: Ánh Phạm tìm sdt 0974115327 - Với lòng yêu nghề, yêu trẻ, cô cố gắng giúp học sinh tiến - Hàng tuần ln có kiểm tra để giúp phụ huynh biết tình hình học tập - Mỗi lớp học tạo nhóm chat với phụ huynh fb để nhanh chóng thơng báo tới phụ huynh tình hình học tập kết đạt qua buổi học - Cô thường xuyên chia sẻ tài liệu qua nhóm fb: Cư dân Hưng Thịnh – Kiến Hưng – Hà Đông học Tất thành viên tải tài liệu - Phụ huynh đăng kí học cho qua sdt/ fb/ zalo: 0974115327 - Địa chỉ: P416 – A - Hưng Thịnh – Kiến Hưng – Hà Đông – Hà Nội Trân trọng cảm ơn Giáo viên: Phạm Thị Ánh CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI - 0974115327 ... số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 325 ; 5 32; 25 3; 3 52; 523 ; 4 52 Xếp:……………………………………………………………………… Bài 6: Khoanh vào số bé gạch chân vào số lớn dãy số sau: a. 426 ; 24 6 ; 6 42 ; 624 ; 4 62 ; 26 4 b.788;... HÀ NỘI - 0974115 327 BỘ ĐỀ ƠN TẬP HÈ MƠN TỐN LỚP Đề 12 Bài 1: Tính nhanh 42 +15 +8+ 35 56 +29 – 26 – 98 - 72 - 38 - 32 =……………… =…………… =…………… =…………… =…………… =……………… x + 12 = 24 + 12 x – 44 = 13 +14... x 2 ……4 x 60 : 3………….3 x x 10…….5 x x 6……… x 10 x 2 ………4 x 10 x 4…….39 48 + 12 … 12 + 48 : 3………… x x10…….5 x9 25 + 46……45 + 26 40 + 12 … 25 + 17 10 x 3…….4 x 37 + 18………67 – 39 + 3……… x 76 - 28 …….5
- Xem thêm -

Xem thêm: CO ANH TOAN ON HE LOP 2 LEN l3 , CO ANH TOAN ON HE LOP 2 LEN l3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn