Boi duong toan 3 dang phep cong

6 0 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 02:19

PhÐp céng I CÁC KIẾN THỨC CẦN NHỚ: - Khi tăng số hạng thứ thêm A đơn vị Tổng = Tổng cũ + A đơn vị - Khi tăng số hạng thứ hai thêm B đơn vị Tổng = Tổng cũ + B đơn vị - Khi tăng số hạng thứ thêm A đơn vị tăng số hạng thứ hai thêm B đơn vị Tổng = Tổng cũ + A đơn vị + B đơn vị = Tỉng cò + (A + B) đơn vị - Khi gim s hng thứ A đơn vị Tổng = Tổng cũ - A đơn vị - Khi giảm số hạng thứ hai B đơn vị Tổng = Tổng cũ - B đơn vị - Khi giảm số hạng thứ A đơn vị giảm số hạng thứ hai B đơn vị Tổng = Tổng cũ - A đơn vị - B đơn v = Tổng cũ - (A + B) đơn vị - Trong tổng giảm số hạng thứ A đơn vị tăng thêm số hạng thứ hai B đơn vị +Nếu A nhỏ B Tng mi = Tng c + (B A) đơn vị = Tổng cũ - A đơn vị + B đơn vị +Nu A ln hn B thỡ Tng mi = Tổng cũ - (A – B) đơn vị = Tổng cũ - A đơn vị + B đơn vị - Trong tổng tăng số hạng thứ thêm A đơn vị giảm số hạng thứ hai B đơn vị +Nếu A nhỏ B Tổng = Tổng cũ - (B – A) đơn v = Tổng cũ + A đơn vị - B đơn vị +Nu A ln hn B thỡ Tng mi = Tổng cũ + (A – B) đơn vị = Tổng cũ + A đơn vị - B đơn vị Tóm lại: - Nếu tăng số hạng cộng giảm số hạng trừ - Nếu vừa tăng vừa giảm và: + Tăng lớn giảm tổng tổng cũ cộng với hiệu số tăng giảm + Tăng nhỏ giảm tổng tổng cũ trừ hiệu số tăng giảm II CC tập vận dụng: 1/ Tng hai số 63.Tăng thêm số hạng thứ 14 đơn vị tổng bao nhiêu? Tr¶lêi: ………………………………………………………………………………………… …… 2/ Tổng hai số 137 Tăng số hạng thứ thêm 92 đơn vị tổng bao nhiêu? Tr¶lêi:………………………………………………………………………… …………… …………… 3/ Tổng hai số 145 Tăng số hạng thứ hai thêm 17 đơn vị tổng bao nhiêu? Tr¶lêi:………………………………………………………………………… … …………… 4/ Tổng hai số 424 Tăng số hạng thứ hai thêm 219 đơn vị tổng bao nhiêu? Tr¶lêi:………………………………………………………………………… … …………… 5/ Tổng hai số 87 Giảm số hạng thứ 17 đơn vị tổng bao nhiêu? Tr¶lêi:………………………………………………………………………… … …………… 6/ Tổng hai số 237 Giảm số hạng thứ 117 đơn vị tổng bao nhiêu? Tr¶lêi:………………………………………………………………………… ………………… 7/ Tổng hai số 534 Giảm số hạng thứ hai ®i 58 đơn vị tổng bao nhiêu? Tr¶lêi:………………………………………………………………………… … …………… 8/ Tổng hai số 424 Giảm số hạng thứ hai ®i 91 đơn vị tổng bao nhiêu? Tr¶lêi:………………………………………………………………………… ………………………………… 9/ Tổng hai số 638 Tăng số hạng thứ thêm 62 đơn vị tăng số hạng thứ hai 51 đơn vị Hỏi tổng bao nhiêu? Tr¶lêi:………………………………………………………………………… …… …………… 10/ Tổng hai số 123 Tăng số hạng thứ thêm 20 đơn vị số hạng thứ hai 92 đơn vị Hỏi tổng bao nhiêu? Tr¶lêi:………………………………………………………………………… ………………… 11/ Tổng hai số 245 Tăng số hạng thứ thêm 138 đơn vị số hạng thứ hai 52 đơn vị Hỏi tổng bao nhiêu? Tr¶lêi:………………………………………………………………………… ……………… 12/ Tổng hai số 292 Giảm số hạng thứ 128 đơn vị giảm số hạng thứ hai 64 đơn vị Hỏi tổng bao nhiêu? Tr¶lêi:………………………………………………………………………… ……………………… 13/ Tổng hai số 710 Giảm số hạng thứ 85 đơn vị tăng số hạng thứ hai thêm 34 đơn vị Hỏi tổng bao nhiêu? Tr¶lêi:………………………………………………………………………… …………… …………… 14/ Tổng hai số 515 Giảm số hạng thứ 102 đơn vị tăng thêm số hạng thứ hai 140 đơn vị Hỏi tổng bao nhiêu? Tr¶lêi: ………………………………………………………………………………………… …………………… 15/ Tổng hai số 567 Tăng số hạng thứ lªn 168 đơn vị giảm số hạng thứ hai ®i 32 đơn vị Hỏi tổng bao nhiêu? Tr¶lêi:………………………………………………………………………… … …………… 16/ Tổng hai số 329 Tăng số hạng thứ lªn 79 đơn vị giảm số hạng thứ hai ®i 105 đơn vị Hỏi tổng bao nhiêu? Tr¶lêi:………………………………………………………………………… … …………… 17/ Tổng hai số 387 Giảm số hạng thứ 86 đơn vị tăng thêm số hạng thứ hai 134 đơn vị Hỏi tổng bao nhiêu? Tr¶lêi:………………………………………………………………………… …………… …………… 18/ Tổng hai số 612 Giảm số hạng thứ 186 đơn vị tăng thêm số hạng thứ hai 111 đơn vị Hỏi tổng bao nhiêu? Tr¶lêi:………………………………………………………………………… ……………… 19/ Tổng hai số 675 Tăng số hạng thứ lên 168 đơn vị giảm số hạng thứ hai 103 đơn vị Hỏi tổng bao nhiêu? Tr¶lêi:………………………………………………………………………… …… …………… 20/ Tổng hai số 555 Tăng số hạng thứ lên 69 đơn vị giảm số hạng thứ hai 222 đơn vị Hỏi tổng bao nhiêu? Tr¶lêi:………………………………………………………………………… …… .………………… ... vËn dơng: 1/ Tổng hai số 63. Tăng thêm số hạng thứ 14 đơn vị tổng bao nhiêu? Tr¶lêi: ………………………………………………………………………………………… …… 2/ Tổng hai số 137 Tăng số hạng thứ thêm... 6/ Tổng hai số 237 Giảm số hạng thứ 117 đơn vị tổng bao nhiêu? Tr¶lêi:………………………………………………………………………… ………………… 7/ Tổng hai số 534 Giảm số hạng thứ hai ®i... hai số 638 Tăng số hạng thứ thêm 62 đơn vị tăng số hạng thứ hai 51 đơn vị Hỏi tổng bao nhiêu? Tr¶lêi:………………………………………………………………………… …… …………… 10/ Tổng hai số 1 23 Tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Boi duong toan 3 dang phep cong , Boi duong toan 3 dang phep cong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn