18 dang toan on tap kien thuc ki nang toan lop 3

69 3 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 02:18

DẠNG TỐN ƠN TẬP LỚP Dạng 1: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ Bài 1: Có bao gạo đựng tất 448 kg gạo Hỏi có bao gạo nặng kg? Bài giải: Bài 2: Một cửa hàng có thùng nước mắm nh chứa tổng cộng 54 lít Cửa hàng bán hết 36 lít Hỏi cửa hàng lại thùng nớc mắm Bài giải:http://tieuhocvn.info - Giáo viên tiểu học Bài 3: Lúc đầu có xe tải chở tổng cộng 210 bao đường vào kho, sau có thêm xe chở đường vào kho Hỏi có tất bao đường đợc chở vào kho? (Biết xe tải chở số bao đờng nhau) Bài giải: Bài 4: Một cửa hàng có hộp bút chì nh đựng tổ cộng 144 bút chì, cửa hàng bán hết hộp bút chì Hỏi cửa hàng lại bút chì? Bài giải: Bài 5: Hùng có 56 nghìn đồng mua đợc truyện, Dũng có Hùng 21 nghìn đồng Hỏi Dũng mua đợc truyện tranh ? Bài giải: Bài 6: Lan có hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo Lan lại hộpkẹo ngun Hỏi Lan có tất viên kẹo? Bài giải: Bài 7: Một cửa hàng nhập 168 bao đường chia vào kho, sau lại nhập thêm vào kho 16 bao đờng bán hết số bao đường kho Hỏi cửa hàng bán bao đường? Bài giải: Bài 8: An có 64 viên bi chia thành hộp, Bình có 48 viên bi chia vào hộp An Hỏi Bình có An hộp bi? Bài giải: Bài 9: Biết gói kẹo đếm đợc 40 viên Hỏi muốn chia cho 36 em thiếu nhi , em viên kẹo phải mua tất gói kẹo ? Bài giải: Bài 10: Dũng có 72 viên bi gồm bi xanh bi đỏ, Dũng chia thành hộp nhau, Dũng chia đợc hộp bi xanh hộp bi đỏ Hỏi Dũng có viên xanh, viên bi đỏ? Bài giải: Bài 11: Một cửa hàng có số thùng dầu nh chứa tổng cộng 72 lít , ngời ta thêm vào số dầu thùng số dầu có tất 99 lít Hỏi lúc đầu cửa hàng có thùng dầu? Bài giải: Bài 12 : Huệ xếp thuyền 36 phút, Hoa xếp thuyền 30 phút Hỏi Huệ xếp thuyền Hoa xếp thuyền xếp xong trớc ? (biết bạn bắt đầu xếp thuyền lúc Bài giải: Bài 13: Có hai chở hàng , xe thứ chở nhiều xe thứ hai 400 kg gạo Xe thứ chở bao, xe thứ hai chở bao gạo Hỏi xe chở đợc kg gạo? Bài giải: Bài 14: Có tổ học sinh tham gia trồng rừng , ngời ta giao học sinh trồng 25 cây, nhng thực tế học sinh lại trồng nhiều nhiệm vụ đợc giao nên tổng số trồng đợc 238 Hỏi tổ HS có em? Bài giải: Bài 15: Cơ giáo có 192 viên kẹo đựng hộp , cô giáo lấy hộp viên để chia cho em, sau chia xong lại 128 viên kẹo Hỏi lúc đầu giáo có hộp kẹo? Bài giải: Bài 16: An có số hộp bi nh nhau, An đếm thử hộp thấy có 24 viên, AN lấy hộp viên để chia cho Bình, sau cho Bình An lại 48 viên Hỏi An có hộp bi? Bài giải: Bài 17: Một ngời mua 126 kg đờng dự định chia thành bao nhng sau bao lại chứa dự định 8kg Hỏi 126 kg đờng đợc chia thành bao? Bài giải: Bài 18: Có thùng dầu , thùng có 12 lít Nếu lấy số dầu chia vào thùng lít chia đợc thùng? Bài giải: Bài 18: Có hộp kẹo nh tổng cộng 144 viên kẹo, ngời ta chia cho em thiếu nhi, em viên hết hộp Hỏi có em thiếu nhi đợc chia kẹo? Bài giải: Bài 19: Mẹ chia kẹo cho Hồng Lan, lần chia hồng đựơc viên Lan viên Sau chia xong Hồng đợc nhiều Lan 12 viên kẹo Hỏi Mỗi bạn đợc viên kẹo? Bài giải: Bài 20: Hai thùng có 58 lít dầu, thêm vào thùng thứ lít thùng thứ có số dầu thùng thứ hai lần Hỏi thùng có lít dầu Bài giải: Bài 21: An mua bút chì hết 21 nghìn, Hồng mua bút chì hết 25 nghìn đồng Tính số tiền bút chì, vở? Bài giải: Bài 22 Một quầy tập hóa có thùng cốc Sau bán 450 cốc quầy lại thùng cốc Hỏi trước bán quầy có cốc? Bài giải: Bài 23 Để chuẩn bị cho hội nghị người ta kờ hàng ghế đủ chỗ cho 81 người ngồi Trên thực tế có đến 108 người đến dự họp Hỏi phải kê thêm hàng ghế đủ chỗ? Bài giải: Bài 24 Ngày thứ bán 2358kg gạo, ngày thứ hai bán gấp lần ngày thứ Cà hai ngày bán số gạo bao nhiêu? Bài giải: Bài 25 Một cầu dài 100m gồm có nhịp Trong nhịp dài nhịp dài nhịp 10m Tính nhịp giữa? Bài giải: Bài 26 bao xi măng nặng 350kg Mỗi vỏ bao nặng 200g bao xi măng có khối lượng xi măng làbao nhiêu kilơgam? Bài giải: Bài 27 Một vườn ăn có hàng hồng xiêm, hàng 12 có hàng táo, hàng 18 Hỏi vườn ăn có tất cây? Bài giải:http://tieuhocvn.info - Giáo viên tiểu học Bài 28 Có 360 sách xếp vào tủ, tủ có ngăn Biết ngăn có số sách Số sách ngăn có quyển? Bài giải: Bài 29 Trong sân có 16 ngan, số vịt nhiều gấp đơi số ngan số gà Hỏi sân có tất gà, vịt, ngan? Bài giải: Bài 30 Trong thi làm hoa, bạn Hồng làm 25 hoa Như Hồng làm Mai bơng nửa số hoa Tỳ Bài giải: Bài 31 Cứ hai bạn đấu với ván cờ Hỏi có bốn bạn đấu với ván cờ (mỗi bạn đấu với bạn khác)? Hỏi Bài giải: Bài 32 Mẹ mang chợ bỏn 25 cam 75 quýt Buổi sỏng mẹ bỏn số cam quýt, cũn lại số cam số quýt mẹ để chiều bán nốt Hỏi buổi sáng mẹ bỏn tổng số cam quýt? Bài giải: Bài 33 Một thùng đựng đầy dầu hỏa nặng 32 kg Nếu thựng đựng nửa số dầu hỏa nặng 17kg Hỏi thùng khơng đựng dầu nặng ki-lơ-gam? Bài giải: Bài 34 Có 234kg đường chia vào túi túi có số đường ? Bài giải: Bài 35 Ngày thứ bán 2358kg gạo, ngày thứ hai bán gấp lần ngày thứ Cả hai ngày bán số gạo bao nhiêu? Bài giải: Bài 36: Hùng có 20 viên bi gồm loại: màu xanh, màu đỏ, màu vàng Số bi đỏ gấp lần số bi xanh; số bi vàng số bi đỏ Số bi vàng Hùng có bao nhiêu? Bài giải: Bài 37 Túi thứ đựng 18 kg gạo gấp lần số gạo túi thứ hai Hỏi phải chuyển ki-lô-gam gạo túi thứ sang túi thứ hai để số gạo hai túi nhau?http://tieuhocvn.info Giáo viên tiểu học Bài giải: Bài 38 Trong vườn có 35 gồm loại vải, nhón, hồng xiờm Số cõy hồng xiờm số vườn, số nhón gấp đơi số vải Hỏi vườn có vải? Bài giải: Các toán Luyện thêm liên quan đến rút đơn vị : Một quầy tập hóa có thùng cốc Sau bán 450 cốc quầy lại thùng cốc Hỏi trước bán quầy có cốc? Để chuẩn bị cho hội nghị người ta kê hàng ghế đủ chỗ cho 81 người ngồi Trên thực tế có đến 108 người đến dự họp Hỏi phải kê thêm hàng ghế đủ chỗ? Ngày thứ bán 2358kg gạo, ngày thứ hai bán gấp lần ngày thứ Cà hai ngày bán số gạo ? Một cầu dài 100m gồm có nhịp Trong nhịp dài nhịp dài nhịp 10m T ính nhịp ? bao xi măng nặng 350kg Mỗi vỏ bao nặng 200g bao xi măng có khối lượng xi măng làbao nhiêu kilôgam ? Một vườn ăn có hàng hồng xiêm, hàng 12 có hàng táo, hàng 18 Hỏi vườn ăn có tất cây? Có 360 sách xếp vào tủ, tủ có ngăn Biết ngăn có số sách Số sách ngăn có ? Trong sân có 16 ngan, số vịt nhiều gấp đơi số ngan số gà Hỏi sân có tất gà, vịt, ngan? 10 Bài 9: Cửa hàng lương thực vừa nhập 145kg lạc Khối lượng lạc nhập khối lượng gạo nửa khối lượng ngô Hỏi cửa hàng nhập tất ki-lơgam ba loại lạc, gạo ngô Bài giải: Bài 10: Trong phép chia có dư, biết số chia số lớn có chữ số , thương 1125 số dư số dư lớn có Tìm số bị chia phép chia đó? Bài giải: Bài 11: Biết vải đỏ dài vải xanh Cả hai vải dài 84m Hỏi dài mét? Bài giải: 55 Bài 12: Một trại chăn ni có số vịt số gà; số ngỗng số vịt Hỏi trại chăn ni có ngỗng biết số gà trại số lớn có chữ số Bài giải: DẠNG 16: CÁC BÀI TOÁN VỀ TIỀN VIỆT NAM Mẹ mua cho Bình thước kẻ bút chì Biết giá tiền thước kẻ 1500 đồng, giá tiền bút chì 2000 đồng Mẹ đưa cô bán hàng 10 000 đồng Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ tiền? Mẹ mua cho Lan thước kẻ, giá tiền 3500 đồng, giá tiền thước kẻ 1500 đồng Mẹ đưa cô bán hàng 20000 đồng Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền ? Lan mua sách hết tất 12000 đồng Phượng mua sách hết tất 14000 đồng Tính giá tiền một sách DẠNG 17: BÀI TOÁN VỀ TRỒNG CÂY Đường từ nhà An đến trường dài 1km8hm, người ta trồng hai bên đường, cách 9m Hỏi số phải trồng biết cổng trường có cửa nhà An khơng có cây? Để đánh số thứ tự trang sách người ta phải dùng tất 87 chữ số Cuốn sách có số trang là: Để đánh số thứ tự trang sách người ta phải dùng tất 91 chữ số Cuốn sách có số trang là: Một ruộng hình chữ nhật có chiều dài 10m, chiều dài gấp lần chiều rộng Tính số cọc cần đóng quanh ruộng biết khoảng cách hai cọc 6dm 56 Người ta đóng cọc rào quanh khu vườn hình vng có chu vi chu vi hình chữ nhật có chiều dài 92m, chiều dài gấp đơi chiều rộng Tính số cọc rào cần đóng biết cọc cách cọc 4m Người ta chuẩn bị trồng cột đèn xung quanh sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 150m, chiều dài chiều rộng chiều dài Biết khoảng cách đèn 5m Tính số cột đèn cần trồng Dọc đường từ quan đến bệnh viện người ta dựng cột đèn, cột cách cột 10m Biết số cột đèn cần lắp 41 Tính quãng đường từ quan đến bệnh viện biết cổng bệnh viện cổng quan có đèn Một đội công nhân sửa đường ngày đầu sửa 537m đường Ngày thứ hai đội sửa ngày đầu 24m ngày thứ ba 45m Tính quãng đường đội sửa ngày Một cửa hàng có 1245 áo Ngày thứ cửa hàng bán số áo Ngày thứ hai cửa hàng bán số áo lại Hỏi sau hai ngày bán cửa hàng lại áo? 10 Một hình chữ nhật có chu vi 54cm Người ta tăng chiều rộng 8cm giữ nguyên chiều dài hình chữ nhật diện tích tăng lên Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu http://tieuhocvn.info - Giáo viên tiểu học 12 Một hình chữ nhật có chu vi 48cm Người ta kéo dài chiều rộng 5cm giữ nguyên chiều dài hình chữ nhật diện tích tăng lên Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu DẠNG 18: BÀI TOÁN VỀ SỐ VÀ DÃY SỐ Bài 1: Một số gồm chữ số có tổng chữ số 26 Tìm số biết đổi chỗ chữ số hàng trăm hàng đơn vị cho số khơng đổi Bài giải:http://tieuhocvn.info - Giáo viên tiểu học 57 Bài 2: Từ ba chữ số 5; 2; An lập tất số có hai chữ số khác Em giúp An tính tổng số mà An vừa lập Bài giải: Bài 3: An nghĩ số biết gấp số lên lần cộng với 15 90 Tìm số An nghĩ Bài giải: Bài 4: Giữa hai số lẻ 71 135 có số lẻ? Bài giải: Bài 5: Có số có hai chữ số khác mà hiệu chữ số Bài giải: 58 Bài 6: Một số gồm chữ số có tổng chữ số 26 Tìm số biết đổi chỗ chữ số hàng trăm hàng đơn vị cho số không đổi Bài giải: Bài 7: Năm em tuổi, chị 14 tuổi Bạn tính xem năm trước tuổi chị gấp đơi tuổi em Bài giải: Bài 8: Tổ trưởng tổ sản xuất nhận 75000 đồng tiền thưởng chia cho người Hỏi ba người nhận tiền thưởng? Bài giải: 59 Bài 9: Để lát phòng người ta dùng đến 2550 viên gạch Hỏi để lát phòng cần phải dùng đế viên gạch ? Bài giải: Bài 10: Một tờ giấy HCN có chiều dài 20 cm, chiều rộng cm Cắt hình vương có cạnh cm Hỏi mảnh giấy lại có diện tích xăng ti mét vuông ? Bài giải: Bài 11: Một khu đất HCN có chiều rộng dài 6m, chiều dài gấp lần chiều rộng Tính chu vi khu đất ? Bài giải: 60 Bài 12: Một hình chữ nhật có chu vi 32cm Nếu tăng chiều dài hình chữ nhật lên 4cm diện tích tăng lên 24cm2 Tính diện tích hình chữ nhật ? Bài giải: Bài 13: Một tờ giấy màu có diện tích diện tích hình vngcó cạnh 80 mm Chiều rộng HCN 4cm Tính chiều dài hình chữ nhật ? Bài giải: Bài 14: Một mảnh vườn trồng loại hồng xiêm, táo,cam Trong : trồng 15 hàng hồng xiêm, hàng trồng 12 hàng táo, hàng trồng 18 hàng cam, hàng Hỏi mảnh đất trồng tất ? Bài giải: Bài 15: Một ô tô vận chuyển hàng chuyến đầu chuyến chở 125 kg, chuyến sau chuyến chở 110 kg Hỏi ô tô chở tất kilôgam hàng ? 61 Bài giải: Bài 16: Trong buổi đồng diễn thể dục Khối lớp có 162 HS xếp hàng có HS Khơí lớp có 147 HS xếp hàng HS Hỏi xếp tất hàng tất ?http://tieuhocvn.info - Giáo viên tiểu học Bài giải: Bài 17: Người ta chuyển 64 tạ muối lên vùng cao Ba chuyến đầu xe chở tạ Còn lại chia cho xe Hỏi chuyến xe sau chở tạ muối ? Bài giải: Bài18: Người ta chuyển 92 thùng hàng ô tô Hai chuyến đầu xe chở 19 thùng hàng số hàng lại chia cho chuyến xe Hỏi chuyến hàng sau chở thùng hàng? Bài giải: 62 Bài 19: Người ta định chứa 63L dầu vào thùng, thực tế thùng chứa dự định 2L Hỏi phải cần thùng đựng hết 63L dầu ? Bài giải: Bài 20: Có 220 M vải 1/2 số vải vải hoa, 1/4 số vải vải xanh, lại vải trắng Tính số vải trắng ? Bài giải: Bài 21: Một cửa hàng có 80 xe đạp bán ngày 1/5 số xe đạp.Bán ngày thứ hai 1/8 số xe đạp lại Hỏi sau hai lần bán cửa hàng lại xe đập ? Bài giải: 63 Bài 22: Một cô xếp sách vào tủ thư viện 1/3 tủ sách 1/5 tủ sách 245 Hỏi hai tủ xếp tất cảc sách? Bài giải: Bài 23: Người ta chở thóc 2xe 1/3 xe thứ 1/5 xe thứ 2và 1tạ25kg Hổi xe chở tạ thóc ? Bài giải: Bài 24: Một ô tô đầu, 36km, thứ 1/3 quãng đường đầu Hổi ô tô quãng đường dài kilômét ? Bài giải: 64 Bài 25: Một ô tô chở hàng lên núi, leo dốc giờ, 30km Khi hết Hỏi lúc 1giờ ô tô km ? Bài giải: Bài 26: : Hưng chạy phút 90 m chạy phút Với quãng đường Hà chạy phút Hỏi Hà chạy phút mét ? Bài giải: Bài 27: Tìm hai số biết tổng hai số 847 Nếu tăng sốhạng thứ lên lần tổng là1061 Bài giải: Bài 28: Một người nơng dân ni bò sữa Ntgày đầu vắt 150l sữa bò Ngày thứ hai vắt ngày đầu Số sữa vắt chia vào thùng giống Hỏi thùng đựng lít sữa bò ? 65 Bài giải: Bài 29: Một cửa hàng bán ngày đầu 25 bao gạo, ngày thứ hai bán 45 bao gạo, bao gạo nặng kg Hỏi cửa hàng bán yến gạo? Bài giải: Bài 30: Chia 648 kg gạo nếp vào thùng, chia 540 kg tẻ vào thùng Hỏi thùng gạo tẻ thùng gạo nếp ki lô gam ? Bài giải: Bài 31: Một cửa hàng ngày đầu bán 240 m vải Ngày thứ hai bán 1/2 ngày đầu.Ngày thứ ba bán số vải 1/2 hai ngày đầu Hỏi ba ngày cửa hàng bán mét vải ? Bài giải: 66 Bài 32: Để đồng diễn thể dục nhà trường để 27 em học sinh xếp thành hàng Hỏi với 648 học sinh xếp bao nhêu hàng ? Bài giải: Bài 33: Bác An mua 56 táo 98 cam loại chia vào túi Mỗi túi táo có quả, túi cam có Hỏi bác An mua túi ? Bài giải: Bài 34: Trong buổi chào cờ, khối lớp xếp hàng, hàng có 35 em Khối lớp xếp hàng, hàng có 30 em Hỏi hai khối lớp ôpcs tất em ? Bài giải: 67 Bài 35: Một hình chữ nhật có chiều rộng cạnh hình vng có diện tích 81cm2, chiều dài gấp đơi chiều rộng Tính diện tích hình chữ nhật ? Bài giải: Bài 36: Bạn Lan thực phép nhân 2589 với 6, bạn viết nhầm 2589 thành2859 Hỏi tích tăng tích cần tìm đơn vị ? Bài giải: Bài 37: Có số lít dầu , chia thùng lít dàu thùng dư lít Hỏi chia vào thùng đựng lít dầu cần thùng ? Bài 38: Với chữ số 0, , 2, 3, viết số có chữ số? Bài 39: Với chữ số 0, , 2, viết số có chữ số? Bài 40: Với chữ số , 2, 3, viết số có chữ số khác nhau? Bài 41: Khi thực phép tính lẽ phải nhân số A với Một học sinh lại đem chia số A cho kết 45 dư Hãy tìm kết phép tính cần làm? Bài 42: Khi thực phép tính lẽ phải nhân số A với Một học sinh lại đem chia số A cho 8và kết 81 Hãy tìm kết phép tính cần làm? Source : http://tieuhocvn.info - Giáo viên tiểu học 68 Bài 43: Khi thực phép tính lẽ phải nhân số A với Một học sinh lại đem chia số A cho kết 95.Hãy tìm kết phép tính cần làm? 69
- Xem thêm -

Xem thêm: 18 dang toan on tap kien thuc ki nang toan lop 3 , 18 dang toan on tap kien thuc ki nang toan lop 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn