CÔ ÁNH 98 BAI TOAN VE TRUNG BINH CONG LOP 4 VA 5

11 5 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 02:18

CÁC BÀI TỐN VỀ TRUNG BÌNH CỘNG LỚP VÀ Câu 1: An có 50 viên bi Bình có nhiều An viên bi lại Cường viên bi Hỏi trung bình bạn có viên bi? Trả lời: Trung bình bạn có … viên bi A 53 B 56 C 59 D 50 Câu 2: Bao thứ đựng 12kg gạo Bao thứ hai đựng 16kg gạo Hỏi bao thứ ba đựng ki - lô - gam gạo biết trung bình bao đựng 15kg gạo? Trả lời: Bao thứ ba đựng … kg gạo A 17 B 13 C 43 D 28 Câu 3: Trung bình cộng hai phân số Tìm phân số thứ A 24 B Phân số thứ phân số thứ hai 12 C D 31 Nếu tăng phân số thứ hai lên gấp hai lần 90 23 trung bình cộng chúng Biết phân số thứ hai phân số thứ ba Tìm phân 15 45 số thứ 19 11 1 A B C D 30 30 Câu 4: Trung bình cộng ba phân số Câu 5: Một đoàn xe chở muối lên vùng cao Đợt có xe, xe chở 17 tạ Đợt có xe, xe chở 12 tạ Hỏi trung bình xe chở tạ muối? A 35 tạ B 14 tạ C 29 tạ D 23 tạ Câu 6: Trung bình cộng số chẵn liên tiếp 2011 Tìm trung bình cộng số cuối dãy A 2010 B 2011 C 2009 D 2013 Câu 7: Trung bình cộng hai phân số trung bình cộng chúng A B Nếu tăng phân số thứ lên gấp lần 17 Tìm phân số thứ hai C D Câu 8: Hai số có trung bình cộng 2016 hiệu hai số 2016 Tìm số lớn Trả lời: Số lớn ……… CƠ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 CÁC BÀI TOÁN VỀ TRUNG BÌNH CỘNG LỚP VÀ Câu 9: Trung bình cộng ba số 150 Trong số thứ số thứ hai 15 đơn vị số thứ ba 12 đơn vị Tìm số thứ ba Trả lời: Số thứ ba …… Câu 10: Trung bình cộng số 180 số thứ ba gấp rưỡi số thứ số thứ hai Tìm số thứ hai Trả lời: Số thứ hai …… Câu 11: Trung bình cộng hai phân số , phân số thứ hai phân số thứ Tìm phân số thứ hai Trả lời: Phân số thứ hai …… (Viết kết dạng phân số tối giản) Câu 12: Trung bình cộng hai số 180 Số thứ số chẵn lớn có chữ số Tìm số thứ hai Trả lời: Số thứ hai … A 261 B 82 C 81 D 262 Câu 13: Trung bình cộng hai phân số Nếu gấp phân số thứ lên lần Tìm phân số thứ 19 19 B C 28 14 trung bình cộng chúng A 28 D 14 Câu 14: Trung bình cộng tử số mẫu số phân số 16 Nếu gấp tử số lên lần phân số Tìm phân số cho Trả lời: Phân số cho …… ( ) 24 Câu 15: Trung bình cộng hai phân số trung bình cộng chúng 14 Nếu tăng phân số thứ hai gấp lần 91 Tìm phân số thứ 18 Trả lời: Phân số thứ …… Câu 16: Tìm trung bình cộng số: 6,71; 11,09; 35; 16,5; 12 …… (16,26) (Viết đáp án dạng số thập phân gọn nhất) CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 CÁC BÀI TỐN VỀ TRUNG BÌNH CỘNG LỚP VÀ Câu 17: Trung bình cộng ba số 180 Số thứ gấp rưỡi số thứ hai số thứ ba Tìm số thứ Trả lời: Số thứ …… Câu 18: Trung bình cộng ba số 52 Số thứ ba trung bình cộng số thứ số thứ hai Số thứ số thứ hai 24 Tìm số thứ A 64 B 14 C 40 D 38 Câu 19: Trung bình cộng hai số 189 Số thứ số chẵn lớn có chữ số Tìm số thứ hai Trả lời: Số thứ hai … A 90 B 280 C 91 D 279 số thứ Nếu gấp số thứ số thứ ba lên hai lần trung bình cộng ba số lúc 118 Tìm số thứ hai Trả lời: Số thứ hai …… Câu 20: Trung bình cộng ba số 67, số thứ ba Câu 21: Một cửa hàng bán vải, ngày đầu bán 514 mét vải, bán ngày thứ hai 36m bán nhiều ngày thứ ba 216m Hỏi trung bình ngày bán mét vải? Trả lời: Trung bình ngày bán … A 430 B 454 C 598 D 574 Câu 22: Trung bình cộng số 70.Trong số thứ gấp đôi số thứ ba Nếu gấp đôi số thứ số thứ ba trung bình cộng ba số 99.Tìm số thứ A 87 B 123 C 29 D 58 Câu 23: Trung bình cộng ba số 795 Trong số thứ hai gấp rưỡi số thứ ba số thứ Tìm số thứ ba 10 Trả lời: Số thứ ba ……… Câu 24: Trung bình cộng hai số tự nhiên 117 Tìm số bé, biết viết thêm chữ số vào bên trái số bé số lớn Trả lời: Số bé …… Câu 25: Tìm số trung bình cộng số sau: 1061; 2203; 738; 3598 Trả lời: Trung bình cộng số …… CƠ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 CÁC BÀI TOÁN VỀ TRUNG BÌNH CỘNG LỚP VÀ Câu 26: Cho hai số biết số lớn 1516 số lớn trung bình cộng hai số 173 Tìm số bé Trả lời: Số bé ……… Câu 27: Trung bình cộng ba số 251 Số thứ số thứ hai 76 số thứ ba 121 Tìm số thứ ba Trả lời: Số thứ ba là: A 281 B 357 C 16 D 236 Câu 28: Trung bình cộng ba số 28,5 Số thứ 17,45 số thứ hai 1,8 Tìm số thứ ba Trả lời: Số thứ ba …… (Viết kết dạng số thập phân gọn nhất) Câu 29: Một cửa hàng, ba ngày đầu bán 25,8 tạ gạo, hai ngày sau bán 29,2 tạ Hỏi trung bình ngày cửa hàng bán tạ gạo? Trả lời: Trung bình ngày cửa hàng bán …… tạ gạo Câu 30: Tổng bốn số 50 Trung bình cộng hai số đầu 15,3 Hỏi trung bình cộng hai số sau bao nhiêu? A 9,7 B 17,35 C 9,07 D 10,2 Câu 31: Tìm số trung bình cộng 100 số tự nhiên liên tiếp Trả lời: Số trung bình cộng cần tìm là: ……… (Viết kết dạng số thập phân gọn nhất) Câu 32: Trung bình cộng ba số 125,7 Số thứ số thứ hai 5,8 số thứ ba 7,9 Tìm số thứ Trả lời: Số thứ … Câu 33: Tổng số 100 Số trung bình cộng số đầu 22,3 Hỏi số lại bao nhiêu? A 34,1 B 44,1 C 77,7 D 33,1 Câu 34: Trung bình cộng số 88 Trung bình cộng hai số đầu 105 Hỏi trung bình cộng hai số sau ? A 71 B 123,5 C 17 D 142 Câu 35: Trung bình cộng số 20,5 Tổng số số 82,9 Tìm số lại Trả lời: Số lại …… (19,6) (Viết đáp án dạng số thập phân gọn nhất) Câu 36: Cho bốn số có trung bình cộng 32 Nếu số thứ cộng với 3, số thứ hai trừ 3, số thứ ba chia cho 3, số thứ tư nhân với bốn số Tìm số nhỏ CƠ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 CÁC BÀI TỐN VỀ TRUNG BÌNH CỘNG LỚP VÀ số cho Trả lời: Số phải tìm …… (8) Câu 37: Trung bình cộng số tự nhiên lẻ liên tiếp 2017 Số bé số ……… (2013) Câu 38: Trung bình cộng số 35 Biết tổng số 113 Tìm số lại Trả lời: Số lại là: A 35 B 78 C 27 D 45 Câu 39: Trung bình cộng tử số mẫu số phân số 68 Cộng thêm vào tử số phân số đơn vị phân số phân số Tìm phân số lúc đầu 80 Trả lời: Phân số phải tìm … ( ) 56 Câu 40: Cho số tự nhiên A, B, C, D E có trung bình cộng 30 Biết trung bình cộng A, B C 27; trung bình cộng C, D E 32 Tìm số C Trả lời: Số C …… (27) Câu 41: Trung bình cộng ba số 120 Biết số thứ ba trung bình cộng hai số lại Giá trị số thứ …… (72) Câu 42: Tìm phân số, biết trung bình cộng tử số mẫu số phân số 32 tử số mẫu số đơn vị Trả lời: Phân số phải tìm là: 14 36 28 A B C D 18 36 28 Câu 43: Trung bình cộng hai số 2011 Tìm số thứ hai biết số thứ tăng gấp đơi trung bình cộng 3014 Trả lời: Số thứ hai là: ………… (2016) Câu 44: Tìm phân số biết thêm đơn vị vào tử số ta phân số có giá trị biết trung bình cộng mẫu số tử số 40 36 Trả lời: Phân số ……( ) 44 Câu 45: Trung bình cộng số chẵn có chữ số mà số chia hết cho …… (549) CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 CÁC BÀI TỐN VỀ TRUNG BÌNH CỘNG LỚP VÀ Câu 46: Trung bình cộng hai số A B 45 Trung bình cộng hai số B C 52 Trung bình cộng hai số C D 48 Tìm giá trị trung bình cộng hai số A D Trả lời: Trung bình cộng A D …… (41) Câu 47: Trung bình cộng số tự nhiên liên tiếp 215 Tìm số lớn số Trả lời: Số lớn …… (217) Câu 48: Trung bình cộng số lớn có chữ số khác mà chia hết cho với số nhỏ có chữ số khác chia hết cho … (5448) Câu 49: Trung bình cộng hai số 85 Tìm hai số đó, biết viết thêm chữ số vào bên trái số bé có hai chữ số số lớn Trả lời: Số lớn ………; Số bé …… (135; 35) Câu 50: Cho ba số tự nhiên, biết trung bình cộng số thứ số thứ hai 104; trung bình cộng số thứ hai số thứ ba 138; trung bình cộng số thứ ba số thứ 120 Tìm số nhỏ số Trả lời: Số nhỏ số ……… (86) Câu 51: Hồng làm 18 hoa, Lan làm 21 hoa, Mai làm số hoa nhiều mức trung bình cộng ba bạn hoa Hỏi ba bạn làm tất hoa? Trả lời: Ba bạn làm tất … hoa A 66 B 51 C 44 D 22 Câu 52: Trung bình cộng số tự nhiên liên tiếp số nhỏ có chữ số khác chia hết cho Tìm số lớn số Trả lời: Số lớn số ……… (1024) Câu 53: Một phân xưởng sản xuất giày có 50 cơng nhân Trong tháng thứ phân xưởng làm 1290 sản phẩm, tháng thứ hai phân xưởng làm 1057 sản phẩm, tháng thứ ba phân xưởng làm 1103 sản phẩm Hỏi ba tháng trung bình người cơng nhân phân xưởng làm sản phẩm? Trả lời: Trong tháng, trung bình cơng nhân làm …… sản phẩm (69) Câu 54: Một nhà máy xay, ngày thứ xay 204 gạo Ngày thứ hai xay gấp ba lần ngày thứ Ngày thứ ba điện nên xay nửa ngày thứ hai Hỏi trung bình ngày nhà máy xay gạo? Trả lời: Trung bình ngày nhà máy xay ……… gạo (374) Câu 55: Trung bình cộng tất số có chữ số chia hết cho dư … A 550 B 549 C 551 D 548 CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 CÁC BÀI TỐN VỀ TRUNG BÌNH CỘNG LỚP VÀ Câu 56: Một cửa hàng tháng 12 bán 1860kg hạt hướng dương Hỏi trung bình ngày cửa hàng bán ki-lơ-gam hạt hướng dương? Trả lời: Trung bình ngày cửa hàng bán … kg hạt hướng dương A 61 B 155 C 60 D Câu 57: Cho số 234, 125, 475, 354, 108, 236, 466 Chọn số số có trung bình cộng 306 Vậy trung bình cộng số lại ……… (270) Câu 58: Trung bình cộng tất số có hai chữ số chia hết cho …… (56) Câu 59: Trung bình cộng số 1035 biết xóa chữ số hàng cao số lớn ta số bé Tích hai số ……… (71225) Câu 60: Một người thợ 13 ngày đầu ngày làm 112 chìa khóa, 15 ngày ngày làm 196 chìa khóa Hỏi trung bình ngày người làm chìa khóa? Trả lời: Trung bình ngày người làm … chìa khóa A 380 B 157 C 308 D 175 Câu 61: Có số có ba chữ số khác biết tổng chữ số số 15 chữ số hàng trăm trung bình cộng chữ số hàng chục chữ số hàng đơn vị Trả lời: Có … số thỏa mãn đề A B khơng có số thỏa mãn C D Câu 62: Một cửa hàng năm bán 1176kg bột mì Hỏi trung bình tháng cửa hàng bán ki-lơ-gam bột mì? Trả lời: Trung bình tháng cửa hàng bán … kg bột mì A 78 B 108 C 88 D 98 Câu 63: Trong ngày, trung bình ngày cửa hàng bán 1248kg gạo Tính tổng số gạo bán hai ngày đầu nhiều số gạo bán ngày thứ ba 846kg Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán ki-lô-gam gạo? Trả lời: Ngày thứ ba cửa hàng bán ……… kg (1449) Câu 64: Trung bình cộng năm số 45 Biết trung bình cộng bốn năm số 42 Tìm số lại Trả lời: Số lại …… (57) Câu 65: Trung bình cộng số 352 Tìm số lại biết trung bình cộng số số 305 A 47 B 188 C 439 D 493 CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 CÁC BÀI TỐN VỀ TRUNG BÌNH CỘNG LỚP VÀ Câu 66: Trung bình cộng 10 số lẻ … A 11 B 10 C D Câu 67: Cho số a, b, c Biết a số có chữ số, b số có hai chữ số, c số có ba chữ số trung bình cộng số 369 Tìm số c Trả lời: Số c … A 99 B 999 C.9 D 998 Câu 68: Bác Năm ni 16 bò sữa vừa loại I, vừa loại II Có bò loại I, cho 4000l sữa năm Mỗi bò loại II cho 3600l sữa năm Hỏi trung bình bò cho lít sữa năm? A 3775 lít B 3755 lít C 3577 lít D 3757 lít Câu 69: Tìm số trung bình cộng tất số có ba chữ số khác lập từ ba chữ số 3; 4; A 444 B 543 C 435 D 345 Câu 70: Trung bình cộng số tự nhiên nhỏ 1025 … A 511 B 514 C 512 Câu 71: Cho ba số có trung bình cộng 26, biết số ba số … A 45 B 18 D 513 số liền sau Vậy số lớn C 54 D Câu 72: Trung bình cộng số lẻ liên tiếp số 11 … A 17 B 19 C 13 D 15 Câu 73: Trung bình cộng số có chữ số chia hết cho … A 56 B 55 C 54 D 57 Câu 74: Trung bình cộng hai số 238 biết viết thêm chữ số vào đằng trước số bé ta số lớn Vậy số lớn … A 348 B 438 C 483 D 384 Câu 75:Trung bình cộng hai số 358.Số thứ số thứ hai 246 đơn vị.Số thứ … A 302 B 481 C 56 D 235 Câu 76: Trung bình cộng 54, số thứ số thứ hai 24 đơn vị số thứ ba đơn vị Vậy số thứ ba ………(68) Câu 77: Trung bình cộng số chẵn có chữ số ……… (549) CƠ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 CÁC BÀI TOÁN VỀ TRUNG BÌNH CỘNG LỚP VÀ Câu 78: Trung bình cộng hai số tự nhiên 2016 Nếu tăng số thứ gấp lần trung bình cộng chúng 4125 Vậy số thứ …… (2109) Câu 79: Tìm số trung bình cộng ba số, biết ba số có số 2016 trung bình cộng hai số lại A 2016 B 6048 C 1008 D 4032 Câu 80: Trung bình cộng hai số 496 Nếu viết thêm chữ số vào bên trái số bé số lớn Tìm số lớn Trả lời: Số lớn … A 46 B 946 C 964 D 64 Câu 81: Trung bình cộng hai số số nhỏ có chữ số khác Tìm số bé biết số lớn số bé 326 đơn vị Trả lời: Số bé ………… (860) Câu 82: Trung bình cộng hai số 83 Tìm số bé hai số biết chúng có 15 số lẻ liên tiếp Trả lời: Số bé ………… (68) Câu 83: Trung bình cộng hai số 38 Lấy số lớn chia cho số bé thương dư Vậy số lớn … (58) Câu 84: Trung bình cộng hai số số lớn có ba chữ số Biết số lớn số nhỏ có bốn chữ số khác Tìm số bé Trả lời: Số bé … A 997 B 974 C 998 D 975 Câu 85: Trung bình cộng hai số số lớn có ba chữ số Biết số lớn số nhỏ có bốn chữ số khác Tìm số bé Trả lời: Số bé … A 975 B 997 C 998 D 974 Câu 86: Trung bình cộng hai số 6482 Tìm hai số đó, biết tăng số thứ thêm 246 đơn vị số thứ hai Tìm số thứ hai Trả lời: Số thứ hai là: ………… (6605) Câu 87: Trung bình cộng số lẻ liên tiếp số nhỏ có chữ số khác là: A 1023 B 1025 C 1029 D 1027 Câu 88: Cho ba số có trung bình cộng 49 Số thứ hai gấp đơi số thứ nhất, số thứ ba gấp đôi số thứ hai Tìm số thứ ba A 63 B 21 C 147 D 84 CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 CÁC BÀI TỐN VỀ TRUNG BÌNH CỘNG LỚP VÀ Câu 89: Trung bình cộng hai số 40 Tìm số lớn, biết số lớn gấp lần số bé Trả lời: Số lớn là: …… (60) Câu 90: Trung bình cộng số 1260 Số thứ 1070, số thứ hai số thứ Hỏi số thứ ba bao nhiêu? Trả lời: Số thứ ba là: …… (2175) Câu 91: Trung bình cộng số 37 Tìm số lớn nhất, biết số có số có chữ số, số có chữ số, số có chữ số Trả lời: Số là: …… (100) Câu 92: Trung bình cộng hai số 145 Số thứ số nhỏ có ba chữ số Số thứ hai …… (190) Câu 93: Trung bình cộng số tự nhiên lẻ có hai chữ số …… (55) Câu 94: Trung bình cộng số lớn có chữ số khác số chẵn nhỏ có chữ số khác là: A 5540 B 5405 C 5450 D 5050 Câu 95: Trung bình cộng ba số 9483 Biết số thứ 5783 số thứ hai bé số thứ 372 đơn vị Tìm số thứ ba Trả lời: Số thứ ba ……… (17255) Câu 96: Biết trung bình cộng ba số 273 Số thứ 198 số thứ hai lớn số thứ 73 đơn vị Tìm số thứ ba Trả lời: Số thứ ba ……… (350) Câu 97: Cho ba số biết tổng số thứ số thứ hai 473, tổng số thứ hai số thứ ba 498, tổng số thứ số thứ ba 403 Tính trung bình ba số đó? Trả lời: Trung bình cộng ba số …… (229) Câu 98: Cho số tự nhiên, biết số bé 40 số trung bình cộng hai số Vậy số lớn … A 44 B 48 C 72 D 56 CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 10 CÁC BÀI TỐN VỀ TRUNG BÌNH CỘNG LỚP VÀ THƯ NGỎ! - Gửi tặng quý phụ huynh học sinh tài liệu tốn trung bình cộng lớp 4, - Nếu trình sử dụng tài liệu thấy có nội dung bị sai vui lòng gửi email địa anhpro27bn@gmail.com liên hệ fb/zalo: Ánh Phạm tìm sdt 0974115327 - Với lòng u nghề, u trẻ, ln cố gắng giúp học sinh tiến - Hàng tuần ln có kiểm tra để giúp phụ huynh biết tình hình học tập - Mỗi lớp học cô tạo nhóm chat với phụ huynh fb để nhanh chóng thơng báo tới phụ huynh tình hình học tập kết đạt qua buổi học - Cơ thường xun chia sẻ tài liệu qua nhóm fb: Cư dân Hưng Thịnh – Kiến Hưng – Hà Đông học Tất thành viên tải tài liệu - Phụ huynh đăng kí học cho qua sdt/ fb/ zalo: 0974115327 - Địa chỉ: P416 – A - Hưng Thịnh – Kiến Hưng – Hà Đông – Hà Nội Trân trọng cảm ơn Giáo viên: Phạm Thị Ánh CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 11 ... 93: Trung bình cộng số tự nhiên lẻ có hai chữ số …… (55 ) Câu 94: Trung bình cộng số lớn có chữ số khác số chẵn nhỏ có chữ số khác là: A 5 540 B 54 0 5 C 54 5 0 D 50 50 Câu 95: Trung bình cộng ba số 948 3... 357 7 lít D 3 757 lít Câu 69: Tìm số trung bình cộng tất số có ba chữ số khác lập từ ba chữ số 3; 4; A 44 4 B 54 3 C 43 5 D 3 45 Câu 70: Trung bình cộng số tự nhiên nhỏ 10 25 … A 51 1 B 5 14 C 51 2 Câu 71:... thứ hai Hỏi trung bình ngày nhà máy xay gạo? Trả lời: Trung bình ngày nhà máy xay ……… gạo (3 74) Câu 55 : Trung bình cộng tất số có chữ số chia hết cho dư … A 55 0 B 54 9 C 55 1 D 54 8 CÔ ÁNH – HƯNG
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔ ÁNH 98 BAI TOAN VE TRUNG BINH CONG LOP 4 VA 5 , CÔ ÁNH 98 BAI TOAN VE TRUNG BINH CONG LOP 4 VA 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn