CÔ ÁNH CAC BAI TOAN VE HINH HOC LOP 4

10 5 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 02:18

CÁC BÀI TỐN VỀ HÌNH HỌC LỚP Các quy tắc tính tốn với hình phẳng 1.1 Hình chữ nhật P: Chu vi hình chữ nhật S: Diện tích hình chữ nhật P = (a + b) x a=P:2-b=S:b a+b=P:2 1.2 Hình vng P=ax4 a=P:4 1.3 Hình bình hành P = (a + b) x (a + b) = P : a=P:2-b b=P:2-a S=axh 1.4 Hình thoi P: Chu vi hình thoi a: Độ dài cạnh P=ax4 a=P:4 S=mxn:2 1.5 Hình tam giác S=axh:2 a=Sx2:h h=Sx2:a a: chiều dài hình chữ nhật b: Chiều rộng hình chữ nhật b=P:2-a=S:a S=axb S=axa Trong đó: S diện tích; P chu vi; a cạnh a=S:h h=S:a Trong đó: S diện tích; P chu vi; a cạnh bên; b cạnh đáy; h chiều cao S: Diện tích hình thoi m,n: Độ dài đường chéo mxn=2xS m=2xS:n n=2xS:m Trong đó: S diện tích; a đáy; h chiều cao Bài tập Câu 1: Cho hình thoi ABCD Biết AC = 24cm độ dài đường chéo BD đường chéo AC Tính diện tích hình thoi ABCD Trả lời: Diện tích hình thoi ABCD … cm2 A 348 B 192 C 129 độ dài D 384 Câu 2: Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 100m, chiều rộng chiều dài Tính diện tích khu vườn Trả lời: Diện tích khu vườn …… m2 Câu 3: Tính diện tích hình thoi có độ dài hai đường chéo cm cm Trả lời: Diện tích hình thoi …… cm2 (Viết kết phân số tối giản) Câu 4: Một ruộng hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng 30m Người ta trồng khoai lang ruộng đó, trung bình 100m2 thu hoạch 200kg khoai lang Hỏi CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 CÁC BÀI TỐN VỀ HÌNH HỌC LỚP ruộng thu hoạch tạ khoai lang? Trả lời: Thu hoạch …… tạ khoai lang (36) Câu 5: Một hình vng lớn ghép hai hình vng hai hình chữ nhật (như hình vẽ) Tính diện tích hình vng lớn Trả lời: Diện tích …… cm2 (81) Câu 6: Một hình bình hành có độ dài hai cạnh liền kề m 2m Chu vi hình bình 17 ) (Viết kết phân số tối giản) hành …… m ( Câu 7: Một hình chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng chiều dài Diện tích hình chữ nhật là: 16 32 A m2 B m2 C m D m 5 5 Câu 8: Một hình chữ nhật có chiều rộng 16m có chu vi chu vi hình vng cạnh 24m Chiều dài hình chữ nhật …… m (32) Câu 9: Mảnh vườn nhà em hình chữ nhật có chiều dài 50m, chiều rộng 30m Hỏi đồ tỉ lệ : 500, diện tích mảnh vườn xăng - ti - mét vuông? Trả lời: Diện tích mảnh vườn …… cm2 (60) Câu 10: Một hình chữ nhật có chiều rộng m Chiều dài chiều rộng 1m Chu vi hình chữ nhật …… cm (440) Câu 11: Hình chữ nhật ABCD có chu vi 60cm chiều dài chiều rộng 18cm Hình vng MNPQ có diện tích diện tích hình chữ nhật ABCD Chu vi hình vng MNPQ là: A 48cm2 B 60cm2 C 60cm D 48cm CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 CÁC BÀI TỐN VỀ HÌNH HỌC LỚP Câu 12: Quan sát hình vẽ Chu vi hình bình hành BECD lớn chu vi hình chữ nhật ABCD … cm (8) Câu 13: Một hình bình hành có chiều dài cạnh đáy 32cm, chiều cao 2dm Tính diện tích hình bình hành Trả lời: Diện tích hình bình hành … cm2 A 320 B 64 C 32 D 640 Câu 14: Chu vi hình chữ nhật 160cm Tính diện tích hình chữ nhật biết chiều dài chiều rộng 12cm Trả lời: Diện tích hình chữ nhật ……… cm2 (1564) Câu 15: Một hình vng có cạnh 9cm, người ta chia hình vng thành hai hình chữ nhật thấy hiệu hai chu vi hai hình chữ nhật 6cm Tính diện tích hình chữ nhật nhỏ Trả lời: Diện tích hình chữ nhật nhỏ …… cm2 (27) Câu 16: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp lần chiều rộng Nếu giảm chiều dài 3cm tăng chiều rộng thêm 3cm diện tích hình chữ nhật tăng thêm 93cm2 Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu Trả lời: Diện tích hình chữ nhật ban đầu …… cm2 (867) Câu 17: Một ruộng hình chữ nhật có diện tích 1692cm2, chiều rộng 36cm Tính chu vi ruộng hình chữ nhật Trả lời: Chu vi ruộng hình chữ nhật … cm2 A 83 B 47 C 322 D 166 Câu 18: Một sân hình vng Người ta mở rộng sân bên phải 3m lên phía 3m diện tích tăng thêm 99m2 Tính diện tích sân ban đầu Trả lời: Diện tích sân ban đầu …… m2 (225) Câu 19: Cho hình chữ nhật có diện tích 468cm2 Biết tăng chiều dài thêm 7cm diện tích tăng thêm 126cm2 Vậy chu vi hình chữ nhật cho …… cm (88) CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 CÁC BÀI TỐN VỀ HÌNH HỌC LỚP Câu 20: Một cánh đồng hình chữ nhật có chiều dài 6km, chiều rộng chiều dài Hỏi diện tích cánh đồng ki - lô - mét vuông? Trả lời: Diện tích cánh đồng …… km2 (12) Câu 21: Hình bình hành có độ dài đáy 8m chiều cao 7m 5dm Tính diện tích hình bình hành theo mét vng Trả lời: Diện tích hình bình hành ……… m2 (60) Câu 22: Có hai mảnh đất hình vng Mảnh thứ hai có cạnh gấp đơi mảnh thứ Mảnh thứ có diện tích 40m2 Hỏi mảnh thứ hai có diện tích mét vuông? A 120m2 B 80m2 C 160m2 D 200m2 Câu 23: Diện tích hình bình hành ABCD diện tích hình bình hành CDEF là: A 638cm2 B 406cm2 C 232cm2 D 174cm2 Câu 24: Một mảnh bìa hình bình hành có độ dài đáy 8dm 7cm, chiều cao độ dài đáy Tính diện tích mảnh bìa Trả lời: Diện tích mảnh bìa hình bình hành ……… cm2 (2523) Câu 25: Một hình bình hành có diện tích 48dm2 Độ dài đáy gấp lần chiều cao tương ứng Tính chiều cao hình bình hành Biết số đo chiều cao độ dài đáy số tự nhiên đơn vị đo đề-xi-mét Trả lời: Chiều cao hình bình hành ……dm (4) Câu 26: Cho hình vng có chu vi 204dm Hỏi diện tích hình vng đề - xi - mét vng? Trả lời: Diện tích hình vng … dm2 A 41616 B 2601 C 816 D 10044 Câu 27: Hỏi cạnh hình vng giảm lần diện tích hình vng giảm lần? Trả lời: Diện tích hình vng giảm … lần A B 16 C D Câu 28: Một hình chữ nhật, ta giảm chiều dài 7m tăng chiều rộng 7m ta hình vng có chu vi 180m Tính diện tích hình chữ nhật Trả lời: Diện tích hình chữ nhật ……… m2 (1976) CƠ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 CÁC BÀI TỐN VỀ HÌNH HỌC LỚP Câu 29: Người ta muốn lát phòng khách hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10m viên gạch hình vng có cạnh 50cm Để lát phòng khách đó, cần số viên gạch … viên A 300 B 600 C 500 D 60 Câu 30: Nếu chiều dài hình chữ nhật tăng lên gấp lần, chiều rộng tăng lên gấp lần diện tích hình chữ nhật tăng lên lần? Trả lời: Diện tích hình chữ nhật tăng lên …… lần (6) Câu 31: Hỏi chiều dài hình chữ nhật tăng lên gấp lần, chiều rộng giảm nửa diện tích hình chữ nhật tăng lên lần? Trả lời: Diện tích hình chữ nhật tăng lên … lần (3) Câu 32: Bác Năm trồng lúa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 9m Cứ 3m2 đất bác thu 5kg thóc Vậy số thóc bác Năm thu ruộng ……… kg (225) Câu 33: Một hình chữ nhật có số đo chiều dài số chẵn lớn có hai chữ số, đo đơn vị xăng-ti-mét Chiều rộng số nhỏ có hai chữ số chia hết cho 3, đo đơn vị xăng- ti-mét Vậy diện tích hình chữ nhật ……… cm2 (1176) Câu 34: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 280m, chiều dài chiều rộng 50m Người ta chia khu đất thành hai phần, phần hình vng có cạnh chiều rộng hình chữ nhật, phần lại hình chữ nhật lại Hãy tính diện tích phần đất hình chữ nhật lại Trả lời: Diện tích phần đất hình chữ nhật lại ……… m2 (2250) Câu 35: Một miếng bìa hình vng có cạnh 90cm, người ta cắt hình vng nhỏ bốn góc, hình có cạnh 20cm Hỏi diện tích hình lại đề-xi-mét vng? Trả lời: Diện tích hình lại ……… dm2 (65) Câu 36: Một hình chữ nhật có chu vi 162cm Nếu tăng chiều rộng lên 7cm hình trở thành hình vng Tính diện tích hình chữ nhật Trả lời: Diện tích hình chữ nhật ……… cm2 (1628) Câu 37: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 104m Chiều dài gấp lần chiều rộng Tính diện tích hình chữ nhật Trả lời: Diện tích hình chữ nhật ………m2 (507) Câu 38: Một hình chữ nhật có chu vi 204m Nếu bớt chiều dài 6m, thêm vào chiều rộng 8m hình chữ nhật trở thành hình vng Tính diện tích hình chữ nhật Trả lời: Diện tích hình chữ nhật ………… m2 (2552) CƠ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 CÁC BÀI TỐN VỀ HÌNH HỌC LỚP Câu 39: Tìm diện tích hình vng, biết mở rộng hình vng bên phải 4cm diện tích tăng thêm 36cm2 Trả lời: Diện tích hình vng ……… cm2 (81) Câu 40: Một hình chữ nhật có chu vi 798m Tính diện tích hình chữ nhật đó, biết số đo chiều dài chiều rộng hai số tự nhiên liên tiếp đo mét Trả lời: Diện tích hình chữ nhật ……… m2 (39800) Câu 41: Tính diện tích hình H theo kích thước cho, biết ABCD hình vng, MNPD hình chữ nhật Trả lời: Diện tích hình H …… cm2 (96) Câu 42: Hai hình vng có tổng chu vi 200cm Hiệu độ dài hai cạnh hình vng 10cm Tính chu vi hình vng lớn Trả lời: Chu vi hình vng lớn … cm A 100 B 105 C 120 D 110 Câu 43: Một hình chữ nhật có chu vi 368cm Nếu tăng chiều rộng thêm 16cm giảm chiều dài 20cm ta hình vng Tính diện tích hình chữ nhật Trả lời: Diện tích hình chữ nhật ……… cm2 (8140) Câu 44: Hình chữ nhật có diện tích 208cm2, chiều rộng 8cm Tính chu vi hình chữ nhật Trả lời: Chu vi hình chữ nhật …… cm (68) Câu 45: Một hình chữ nhật có chiều dài 63m, chiều rộng 47m Người ta giảm chiều dài số mét số mét tăng thêm chiều rộng để đất trở thành hình vng Hỏi phải thêm chiều rộng mét? Trả lời: Phải thêm chiều rộng …… m (8) Câu 46: Một hình chữ nhật có diện tích 196m2 có chiều rộng chiều dài Tính chu vi hình chữ nhật Trả lời: Chu vi hình chữ nhật ……… m (70) Câu 47: Hình chữ nhật có chiều dài 81cm, chiều dài gấp lần chiều rộng Diện tích hình chữ nhật … cm2 A 2178 B 2871 C 2187 D 2718 Câu 48: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 102m Nếu tăng chiều rộng 6m giữ nguyên chiều dài diện tích khu đất tăng 216m2 Tính diện tích ban đầu khu đất CƠ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 CÁC BÀI TỐN VỀ HÌNH HỌC LỚP Trả lời: Diện tích ban đầu khu đất … m2 A 2376 B 2367 C 540 D 504 Câu 49: Cho hình chữ nhật có chu vi 216cm Biết giảm chiều dài 3cm tăng chiều rộng thêm 5cm trở thành hình vng Vậy diện tích hình chữ nhật … cm2 A 112 B 2900 C 58 D 50 Câu 50: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp ba lần chiều rộng; giảm chiều dài 10cm diện tích giảm 70cm2 Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu Trả lời: Diện tích hình chữ nhật ban đầu ……… cm2 (147) Câu 51: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 110m, chiều dài chiều rộng 11m Tính diện tích mảnh vườn Trả lời: Diện tích mảnh vườn ……… m2 (726) Câu 52: Cho hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng 10cm Nếu bớt chiều dài hình chữ nhật 9cm diện tích giảm 108cm2 Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu Trả lời: Diện tích hình chữ nhật ban đầu …………cm2 (264) Câu 53: Chu vi khu đất hình chữ nhật 156m, chiều dài chiều rộng 8m Người ta trồng rau khu đất Trung bình 5m2 thu 4kg rau Tính số rau thu khu đất Trả lời: Số rau thu khu đất ……… kg (1204) Câu 54: Cho hình chữ nhật có chu vi 40cm Biết chiều dài chiều rộng 8cm Tính diện tích hình chữ nhật Trả lời: Diện tích hình chữ nhật … cm2 A 348 B 84 C 320 D 384 Câu 55: Một hình chữ nhật có chu vi 42cm Nếu tăng chiều rộng hình chữ nhật thêm 5cm giảm chiều dài 8cm hình trở thành hình vng Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu Trả lời: Diện tích hình chữ nhật ban đầu …… cm2 (68) Câu 56: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 57m, chiều dài gấp lần chiều rộng Tính chu vi hình chữ nhật Trả lời: Chu vi hình chữ nhật ……… m (152) Câu 57: Biết trung bình số đo độ dài cạnh hình tam giác 6m 3cm, trung bình cộng số đo độ dài cạnh hình tứ giác 47dm Vậy chu vi hình tam giác chu vi hình tứ giác … cm A 55 B 16 C 71 D 17 CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 CÁC BÀI TOÁN VỀ HÌNH HỌC LỚP Câu 58: Chu vi hình chữ nhật 48dm Chiều dài chiều rộng 80cm Tính diện tích hình chữ nhật Trả lời: Diện tích hình chữ nhật … dm2 A 650 B 182 C 560 D 128 Câu 59: Cho tam giác ABC có tổng độ dài hai cạnh AB BC 27cm Tổng độ dài hai cạnh BC CA 33cm Tổng độ dài hai cạnh CA AB 3dm Tính chu vi tam giác ABC? Trả lời: Chu vi tam giác ABC ……… cm (45) Câu 60: Hình chữ nhật có chu vi 8dm 2cm Nếu chiều rộng thêm 9cm giữ nguyên chiều dài hình vng Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu Trả lời: Diện tích hình chữ nhật ban đầu ……… cm2 (400) Câu 61: Trong hình vẽ có bốn hình vng bé ghép lại thành hình vng lớn Vậy số góc vng có hình là: … (16) Câu 62: Một hình chữ nhật có chiều rộng 4dm 5cm Chiều rộng chiều dài 10cm Hỏi chu vi hình chữ nhật mét? Trả lời: Chu vi hình chữ nhật … m A B 210 C 200 D 20 Câu 63: Hình vng lớn có cạnh gấp lần hình vng bé Hỏi diện tích hình vng lớn gấp lần diện tích hình vng bé? Trả lời: Diện tích hình vng lớn gấp … lần hình vng bé A 12 B C D Câu 64: Hình vng lớn có cạnh gấp lần hình vng bé Hỏi chu vi hình vng lớn gấp lần chu vi hình vng bé? Trả lời: Chu vi hình vng lớn gấp …… lần chu vi hình vng bé (4) Câu 65: Một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều dài 4dm 2cm, chiều rộng 9cm Từ mảnh bìa hình chữ nhật người ta cắt hình vng có cạnh 8cm Tính diện tích lại mảnh bìa? Trả lời: Diện tích mảnh bìa lại ………… cm2 (314) Câu 66: Người ta trồng chuối xung quanh mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 48m, chiều rộng chiều dài Cứ 30dm trồng chuối Hỏi xung quanh vườn trồng chuối? Trả lời: Xung quanh vườn trồng ……… chuối (48) CƠ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 CÁC BÀI TỐN VỀ HÌNH HỌC LỚP Câu 67: Cho hình chữ nhật, phải giảm chiều dài hình chữ nhật cm để hình chữ nhật có chu vi bé chu vi hình chữ nhật ban đầu 96cm? Trả lời: Phải giảm chiều dài … cm A 36 B 24 C 32 D 48 Câu 68: Chia hình vng có diện tích 36cm2 thành hình chữ nhật giống Chu vi hình chữ nhật sau chia ……… cm (18) Câu 69: Một phòng hình chữ nhật lát viên gạch hình vng với chiều dài 24 viên chiều rộng 16 viên Tính số gạch viền ngồi phòng đó? Trả lời: Số gạch viền ngồi phòng … viên A 80 B 40 C 60 D 76 Câu 70: Một hình chữ nhật có diện tích 243cm2, chiều dài gấp lần chiều rộng Tính chu vi hình chữ nhật Trả lời: Chu vi hình chữ nhật là: A 72cm B 81cm C 64cm D 56cm Câu 71: Một hình chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm hình vng có cạnh 6cm Hỏi diện tích hình chữ nhật diện tích hình vng xăng-ti-mét vng? Trả lời: Diện tích hình chữ nhật diện tích hình vng …… cm2 (4) chiều dài Chu vi hình vng có chiều dài cạnh chiều dài hình chữ nhật là: A 82 B 28 C 48 D 84 Câu 72: Cho hình chữ nhật có chiều rộng 7cm Câu 73: Một hình chữ nhật có chu vi 40m Nếu tăng chiều dài lên lần chiều rộng lên lần hình chữ nhật trở thành hình vng Diện tích hình chữ nhật ban đầu là: A 20m2 B 75m2 C 100m2 D 12m2 Câu 74: Cho hình chữ nhật có chu vi 40cm chiều rộng tích hình chữ nhật Trả lời: Diện tích hình chữ nhật là: A 15cm2 B 40cm2 C 57cm2 chu vi Tính diện D 75cm2 Câu 75: Cho hình chữ nhật có diện tích 486cm2 Nếu giảm chiều dài xuống lần, giảm chiều rộng xuống lần hình vng Chu vi hình chữ nhật … cm (90) CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 CÁC BÀI TỐN VỀ HÌNH HỌC LỚP THƯ NGỎ! - Tặng học sinh lớp q phụ huynh tốn hình học lớp - Nếu trình sử dụng tài liệu thấy có nội dung bị sai vui lòng gửi email địa anhpro27bn@gmail.com liên hệ fb/zalo: Ánh Phạm tìm sdt 0974115327 - Với lòng u nghề, yêu trẻ, cô cố gắng giúp học sinh tiến - Hàng tuần ln có kiểm tra để giúp phụ huynh biết tình hình học tập - Mỗi lớp học cô tạo nhóm chat với phụ huynh fb để nhanh chóng thơng báo tới phụ huynh tình hình học tập kết đạt qua buổi học - Cô thường xuyên chia sẻ tài liệu qua nhóm fb: Cư dân Hưng Thịnh – Kiến Hưng – Hà Đông học Tất thành viên tải tài liệu - Phụ huynh đăng kí học cho qua sdt/ fb/ zalo: 0974115327 - Địa chỉ: P416 – A - Hưng Thịnh – Kiến Hưng – Hà Đông – Hà Nội Trân trọng cảm ơn Giáo viên: Phạm Thị Ánh CÔ ÁNH – HƯNG THỊNH – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI – FB/ZALO/SMS:0974115327 10 ... cm (44 0) Câu 11: Hình chữ nhật ABCD có chu vi 60cm chiều dài chiều rộng 18cm Hình vng MNPQ có diện tích diện tích hình chữ nhật ABCD Chu vi hình vng MNPQ là: A 48 cm2 B 60cm2 C 60cm D 48 cm CÔ ÁNH. .. ……dm (4) Câu 26: Cho hình vng có chu vi 204dm Hỏi diện tích hình vng đề - xi - mét vng? Trả lời: Diện tích hình vng … dm2 A 41 616 B 2601 C 816 D 10 044 Câu 27: Hỏi cạnh hình vng giảm lần diện... - Cô thường xuyên chia sẻ tài liệu qua nhóm fb: Cư dân Hưng Thịnh – Kiến Hưng – Hà Đông học Tất thành viên tải tài liệu - Phụ huynh đăng kí học cho qua sdt/ fb/ zalo: 09 741 15327 - Địa chỉ: P416
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔ ÁNH CAC BAI TOAN VE HINH HOC LOP 4 , CÔ ÁNH CAC BAI TOAN VE HINH HOC LOP 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn