TOÁN 6 PHIẾU bài tập TUẦN 2 các PHÉP TÍNH với số tự NHIÊN

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 02:07

Tốn BÀI TẬP TUẦN 2: CÁC PHÉP TÍNH VỀ SỐ TỰ NHIÊN Bài tốn 1: Tính nhanh a) b) c) 64 + 469 + 31 + 36 d) 25.2018.4 e)  325.78 + 325.22 f) 9.11.53 + 33.66.3 + 99 259.268 − 259.168 15.6.4.125.8 Bài tốn 2: Tính nhanh a) b) 13.58.4 + 32.26.2 + 52.10 15.37.4 + 120.21 + 21.5.12 c) d) 14.35.5 + 10.25.7 + 20.70 25.4 + 10.2.25 + 6.50 Bài tốn 3: Tìm x, biết: ( x − 2018) = a) b) d) 25 ( x − ) = e) 25 + ( 15 + x ) = 75 f) c) 43 − ( 24 − x ) = 20 20 − ( x + 14 ) = 15 : ( x − 3) = Bài tốn 4: Tìm x, biết: 24 + ( − x ) = 27 d) a) b) x : + 12 = 23 e) ( x − 60 ) :15 = 20 f) c) x − 60 :15 = 20 ( x + ) − 15 = 27 ( x − ) − 17 = 25 Bài toán 5: Tìm x, biết: a) b) x + x = 990 c) x − x = 23 d) ( x + ) − = 16 15 x − 10 x = 45 − 15 Bài toán 6: So sánh A B mà khơng cần tính giá trị chúng: a) b) A = 2011.2011 A = 2018.2020 và B = 2010.2012 B = 2019.2019 Tốn Bài tốn 7: Tính tổng a) b) S = + + + + 98 + 99 + 100 S = + + + + 999 + 1001 + 1003 Bài tốn 8: Tính nhanh tổng 51 số tự nhiên Bài toán 9: Thương hai số 4, tích hai số 484 Tìm hai số đó? Bài tốn 10: Trong phép chia số bị chia 100 Số dư Tìm số chia thương ...Tốn Bài tốn 7: Tính tổng a) b) S = + + + + 98 + 99 + 100 S = + + + + 999 + 1001 + 1003 Bài tốn 8: Tính nhanh tổng 51 số tự nhiên Bài toán 9: Thương hai số 4, tích hai số 484 Tìm hai số đó? Bài. .. Bài toán 9: Thương hai số 4, tích hai số 484 Tìm hai số đó? Bài tốn 10: Trong phép chia số bị chia 100 Số dư Tìm số chia thương
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 6 PHIẾU bài tập TUẦN 2 các PHÉP TÍNH với số tự NHIÊN , TOÁN 6 PHIẾU bài tập TUẦN 2 các PHÉP TÍNH với số tự NHIÊN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn