Bai toan ve tinh tuoi

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 02:07

Toán bồi dường học sinh tiểu học Th.S Đồng Thái Lâm BÀI TỐN VỀ TÍNH TUỔI Bài 1: Bạn Duy tuổi, bố Duy 36 tuổi Hỏi năm bố bạn Duy bạn Duy tuổi? Bài 2: Cơ Hòa 35 tuổi, gái hòa tuổi Hỏi năm Hòa gái tuổi ? Bài 3: Mẹ tớ bà tớ 27 tuổi Hỏi cách năm bà tớ nhiều mẹ tớ tuổi ? Bài 4: Em Hoàng tuổi, bố em 36 tuổi Hỏi năm em Hoàng bố em tuổi ? Bài 5: Bố Lan 35 tuổi, ông nội Lan 62 tuổi Hỏi 12 năm tuổi ông bố bạn Lan tuổi ? Bài 6: Tôm tuổi, anh trai Tôm 12 tuổi, hỏi anh trai Tôm bạn tuổi ? Trong 11 năm Tôm anh trai tuổi ? Toán bồi dường học sinh tiểu học Th.S Đồng Thái Lâm Bài 7: Bạn Linh tuổi, mẹ Linh 32 tuổi Hỏi tuổi mẹ Linh gấp lần tuổi Linh ? Bài 8: Bạn Tùng tuổi, bố bạn Tùng 40 tuổi bạn 14 tuổi Hỏi năm bố bạn Tùng tuổi ? Bài 9: Việt Anh tuổi, mẹ bạn 32 tuổi.Hỏi năm tuổi mẹ bạn Việt Anh gấp lần tuổi bạn ấy? Bài 10: Tổng số tuổi Nam, em gái bố bạn 54 tuổi Năm Nam tuổi, tuổi Nam gấp đôi tuổi em gái bạn Hỏi bố bạn Nam tuổi? Bài 11: Bà tớ 56 tuổi, mẹ tớ 31 tuổi, tớ tuổi Hỏi năm tổng số tuổi ba người 100? Bài 12: Em Thủy tuổi, tuổi bố em Thủy gấp lần tuổi em ? Hỏi bố em Thủy tuổi ? Bài 13: Khi Dương tuổi tuổi bố bạn nhiều gấp lần tuổi bạn Hỏi bố Dương 40 tuổi bạn tuổi? Toán bồi dường học sinh tiểu học Th.S Đồng Thái Lâm Bài 14: Mẹ Lan 36 tuổi, bố bạn 42 tuổi Biết Lan năm tuổi Hỏi năm tổng số tuổi ba người 100? Bài 15: Linh tuổi, bố em 40 tuổi Hỏi năm tuổi bố Linh nhiều gấp lần tuổi Linh? Bài 16: Hoàng tuổi, mẹ em 33 tuổi Hỏi năm tuổi mẹ Hồng nhiều gấp lần tuổi em ấy? Bài 17: Trung tuổi, tổng số tuổi Trung chị gái em sau năm 40 tuổi Hỏi năm chị gái Trung tuổi? Bài 18: Chú Huy nhiều cô Hằng tuổi, năm tổng số tuổi cô 95 Hỏi năm người tuổi? Bài 19: Cơ Hồi năm 38 tuổi, cố trẻ Tiến tuổi Con trai út cô Tôm năm tuổi Hỏi năm tổng số tuổi ba người 100?
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai toan ve tinh tuoi , Bai toan ve tinh tuoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn