PHIẾU bài tập TUẦN 1 TOÁN 3

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 02:06

PHIẾU BÀI TẬP TUẦN – TOÁN Đọc, viết, so sánh số có ba chữ số Cộng, trừ số có ba chữ số (khơng nhớ) Cộng số có ba chữ số (có nhớ lần) Bài Viết (theo mẫu) Đọc số Viết số Cấu tạo số Một trăm hai mươi tư Ba trăm bốn mươi lăm 397 Sáu trăm linh năm 500 + 20 + 904 Chín trăm chín mươi chín Bài a Cho số sau: 346 ; 436 ; 464 ; 453 ; 643 - Viết số theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………………… - Viết số theo thứ tự từ lớn đến bé ……………………………………………………… b Từ ba số 535 , 35 , 520 , 20 dấu + , - , = em lập phép tính Bài Điền dấu < , > , = vào chỗ chấm cho câu sau: 500 + 50 + … 534 300 … 300 + 830 – 30 … 800 199 … 200 731 – 31 … 700 + 10 30 + 100 … 131 465 … 434 - 24 605 …… 650 230 … 200 + 20 + 525 + 134 …… 842 – 231 Bài Tính nhẩm a) 200 + 300 = 400 + 200 = b) 750 – 50 = 600 + 20 = c) 200 + 10 + = 300 + 50 + = 700 – 300 = 320 – 300 = 267 – 60 – = Bài Đặt tính tính 265 + 532 625 + 53 457 – 346 867 – 53 395 + 104 …………… ………… ………… ………… ………… …………… ………… ………… ………… ………… …………… ………… ………… ………… ………… 268 + 425 546 + 63 436 + 344 418 + 201 827 + 53 …………… ………… ………… ………… ………… …………… ………… ………… ………… ………… …………… ………… ………… ………… ………… Bài Tìm X biết: X – 563 = 219 X – 219 = 645 X + 132 = 568 250 + X = 593 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài Khối lớp Hai có 195 học sinh, khối lớp Ba có nhiều khối lớp Hai 24 học sinh Hỏi khối lớp Ba có học sinh? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài Giải toán theo tóm tắt sau: Kho A có: 232 kg gạo Kho B có: 383 kg gạo Cả hai kho có: … kg gạo? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài Tính độ dài đường gấp khúc ABC: B 56cm A 68cm C …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài Thùng thứ có 245 lít dầu, thùng thứ thùng thứ hai 34 lít dầu Hỏi thùng thứ hai có lít dâu? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 10 Tìm tổng số bé có ba chữ số khác số lớn có chữ số …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ... 546 + 63 436 + 34 4 418 + 2 01 827 + 53 …………… ………… ………… ………… ………… …………… ………… ………… ………… ………… …………… ………… ………… ………… ………… Bài Tìm X biết: X – 5 63 = 219 X – 219 = 645 X + 13 2 = 568 250 + X = 5 93 ……………………………………………………………………………………………...700 – 30 0 = 32 0 – 30 0 = 267 – 60 – = Bài Đặt tính tính 265 + 532 625 + 53 457 – 34 6 867 – 53 395 + 10 4 …………… ………… ………… ………… ………… …………… ………… ………… …………... …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài Giải tốn theo tóm tắt sau: Kho A có: 232 kg gạo Kho B có: 38 3 kg gạo Cả hai kho có: … kg gạo? ……………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: PHIẾU bài tập TUẦN 1 TOÁN 3 , PHIẾU bài tập TUẦN 1 TOÁN 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn