chuyen de cac dang toan tinh tuoi

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 02:06

CHUN ĐỀ CÁC BÀI TỐN VỀ TÍNH TUỔI (6 DẠNG) Dạng 1: Cho biết hiệu số tuổi tỉ số tuổi A B Loại 1: Cho biết hiệu số tuổi hai người Loại 2: phải giải tốn phụ để tìm hiệu số tuổi hai người Dạng 2: Cho biết tỉ số tuổi hai người hai thời điểm khác Dạng 3: Cho biết tổng hiệu số tuổi hai người Dạng 4: Cho biết tỉ số tuổi hai người ba thời điểm khác Dạng 5: Các tốn tính tuổi với số thập phân Dạng 6: Một số tốn khác A KIẾN THỨC CẦN NHỚ Có dạng tốn điển hình: - Tìm số biết Tổng - Tỉ - Tìm số biết Hiệu - Tỉ - Tìm số biết Tổng - Hiệu Thường dùng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải Hiệu số tuổi người không thay đổi theo thời gian Thường gặp đại lượng : - Tuổi A B - Hiệu số tuổi A B - Tổng số tuổi A B - Tỉ số tuổi A B - Các thời điểm tuổi Avà B trước đây, nay, sau B BÀI TẬP TỰ LUYỆN Dạng 1: Cho biết hiệu số tuổi tỉ số tuổi A B * Loại 1: Cho biết hiệu số tuổi người Bài 1: Năm mẹ 28 tuổi Hỏi mẹ gấp lần tuổi tuổi mẹ tuổi bao nhiêu? Bài 2: Cách năm, em lên tuổi anh tuổi Hỏi cách năm tuổi anh gấp lần tuổi em ? Bài 3: Hiện tuổi mẹ gấp lần tuổi Hỏi sau năm tuổi mẹ gấp lần tuổi con? Bài 4:Năm tuổi cha 30 tuổi Hỏi sau năm lần tuổi cha lần tuổi ? * Loại 2: Phải giải tốn phụ để tìm số tuổi người Bài 5: Tuổi cha năm gấp lần tuổi tổng số tuổi cha cộng lại 50 tuổi Hãy tính tuổi cha tuổi cha gấp lần tuổi Bài 6: Hùng Cường tuổi, biết tuổi Hùng tuỏi Cường Tính tuổi người Dạng 2: Cho biết tỉ số tuổi người thời điểm khác Bài 7: Trước năm, tuổi Lan nửa tuổi Lan sau năm Tính tuổi Lan Bài 8: Mẹ sinh năm 24 tuổi Năm lần tuổi lần tuổi mẹ Hỏi sau năm tuổi mẹ gấp lần tuổi ? Bài 9: Hai năm trước tuổi hai cháu cộng lại 24 Hỏi sau năm tuổi gấp lần tuổi cháu? Biết năm trước tuổi cháu có ngày tuổi có nhiêu tuần Bài 10: Năm tuổi mẹ gấp lần tuổi Tìm tuổi mẹ tuổi nay, biết 12 năm trước tuổi mẹ gấp lần tuổi Bài 11: Năm tuổi cha gấp lần tuổi con, 15 năm sau tuổi cha gấp lần tuổi Tìm tuổi cha tuổi Bài 12 : Năm tuổi mẹ gấp lần tuổi 12 năm trước tuổi mẹ gấp lần tuổi con.Tìm tuổi người Bài 13: Tuổi bà, mẹ Mai năm cộng 120 năm Bạn tính tuổi người, biết rằng, tuổi Mai có ngày tuổi mẹ có nhiêu tuần tuổi Mai có tháng tuổi bà có nhiêu năm Dạng 3: Cho biết tổng hiệu số tuổi người Bài 14: Tuổi em năm nhiều hiệu số tuổi chị em 12 Tổng số tuổi chị em nhỏ lần tuổi chị Tính tuổi người Bài 15: năm trước tổng số tuổi ba cha cộng lại 45 năm sau cha lớn 26 tuổi nhỏ 34 tuổi Tính tuổi người Dạng 4: Cho biết tỉ số tuổi người thời điểm khác Bài 16: Tuổi em gấp lần tuổi em anh tuổi em nay.Khi tuổi em tuổi anh lần tuổi em lớn tuổi anh lúc 12 tuổi Tính tuổi người Bài 17: Khi tuổi chị tuổi em tuổi chị lớn lần tuổi em tuổi đến chị 34 tuổi tuổi em tuổi chị nay.Tìm tuổi chị em Dạng 5: Các tốn tính tuổi với số thập phân Bài 18: Tuổi cô năm gấp 7,5 lần tuổi Hoa 16 năm sau tuổi gấp 2,3 lần tuổi Hoa Tính tuổi hai cô cháu tuổi cô gấp lần tuổi Hoa Bài 19: Tuổi bố năm gấp 2,2 lần tuổi 25 năm trước, tuổi bố gấp 8,2 lần tuổi Hỏi tuổi bố gấp lần tuổi tuổi Dạng 6: Một số tốn khác Bài 20: Tuấn hỏi ơng: “Ơng ơi! Năm ơng tuổi ạ?” Ơng trả lời “Tuổi ông năm số chẵn Nếu viết chữ số tuổi ông theo thứ tự ngược lại tuổi bố cháu Nếu cộng chữ số tuổi bố cháu tuổi cháu Cộng tuổi ơng, tuổi bố cháu tuổi cháu 144 năm” Hỏi Tuấn năm tuổi? Bài 21: Tuổi Dũng năm gấp lần tuổi em gái Dũng Tuổi mẹ Dũng gấp lần tuổi Dũng Tuổi bố Dũng tuổi mẹ Dũng cộng tuổi hai con, Tuổi bà Dũng tuổi bố, mẹ hai anh em Dũng cộng lại Hãy tìm tuổi Dũng, biết bà Dũng chưa đến 100 tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyen de cac dang toan tinh tuoi , chuyen de cac dang toan tinh tuoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn