De on tap HSG toan 3 cuc hay

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2019, 02:06

ĐỀ 24: Giải tốn Bài 1: Có học sinh mua quà sinh nhật đẻ tặng bạn Họ đưa cô bán hàng 50 000 đồng nhận số tiền 8000 đồng Nếu chia số tiền mua quà sinh nhật cho người người phải trả tiền? ( Mỗi người có số tiền phải trả ) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Bài 2: Lan chia 56 viên kẹo cho Hồng cho Huệ Mỗi lần lan chia cho Hồng viên lại chia cho Huệ viên Hỏi bạn nhận kẹo? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Bài 3: Tìm diện tích hình vuong có chu vi chu vi hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng nửa chiều dài …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Bài 4: Hai thùng có 58 lít dầu, thêm vào thùng thứ lít thùng thứ có số dầu thùng thứ hia lần Hỏi thùng có lít dầu? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Bài 5: Bác An cưa sắt thành đoạn nhau, mối đoạn m Bác cưa lần Hỏi sắt dài máy mét? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Bài 6: Hồng hỏi Lan “ giờ?”, Lan trả lời: “ Thời gian từ 12 trưa đến thời gian từ đến hết ngày” Vậy giờ? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 7: Cho dãy số: ; ; 14; … ; ……; …… Hãy nêu quy luật viết số dãy sau viết thêm số hạng dãy …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 8: Cửa hàng bán 227 kg gạo nếp gạo tẻ Nếu hàng bán thêm 13 kg gạo tẻ số gạo tẻ gấp đơi số gạo nếp Tính số gạo tẻ, số gạo nếp hành bán …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 9: Có hai thùng dầu, thùng thứ đựng 42 lít Nếu lấy số dầu thùng thứ số dầu thùng thứ hai 12 lít Hỏi thùng thứ hai có lít dầu? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 10: Hai túi có só bi nhau, lấy 10 viên bi túi thứ bỏ sang túi thứ hai lúc số bi túi hai lại gấp lần số bi túi Hỏi lúc đàu mõi túi có viên bi? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Bài 11: Tìm số, biết giảm số lần lại giảm tiếp lần số số nhỏ có chữ số …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Bài 12: Một hình vuong chia thành hình chữ hật Tính chu vi hình vuong, biết tỏng hai hình chữ nhật 6240 cm …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Bài 13: Tuổi Tí 1 tuổi mẹ tuổi bố Bố mẹ tuổi Tìm tuổi người …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Bài 14: Một hình chữ nhật có chu vi gấp đơi chu vi hình vng cạnh 415 m Tính chiều dài chiều rộng hình chữ nhật Biết chiều dài gấp lần chiều rộng …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Bài 15: Lớp 3A có 32 học sinh xếp vừa đủ ngồi vào bàn học Hỏi lớp B có 31 học sinh cần bàn học thế? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Bài 16: Có 10 bao gạo, lấy bao kg số gạo lấy số gạo nguyên Hỏi tất có kg gạo? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Bài 17: Một ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m Chiều rộng chiều dài a Tính chu vi ruộng b Dọc theo chiều dài người ta chia ruộng thành phần, mọt phần hình vng có cạnh chiều rộng thửa, phần lại hình chữ nhật Tính chu vi phần lại ruộng …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 18: Một bể chứa đầy 1800 lít nước Có Có vòi nước chảy vào bể Vòi thứ chảy 10 phút 40 lít nước, vòi thứ hai chảy phút 30 lít nước Hỏi bể cạn, hai vòi chảy đầy bể? ( Biết q trình vòi chảy khơng có cố ) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 19: Năm mẹ 30 tuổi, gấp lần tuổi Hỏi sau năm tuổi tuổi mẹ? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Bài 20: Một đoàn khách du lịch có 35 người thăm quan xe to Hỏi cần xe ô tô để chở hết số khách sđó Biết xe chở người ( Kể người lái ) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ... …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Bài 15: Lớp 3A có 32 học sinh xếp vừa đủ ngồi vào bàn học Hỏi lớp B có 31 học sinh cần bàn học thế? …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Bài 12: Một hình vuong chia thành hình chữ hật Tính chu vi hình vuong, biết tỏng hai hình chữ nhật 6240 cm ……………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Bài 13: Tuổi Tí 1 tuổi mẹ tuổi bố Bố mẹ tuổi Tìm tuổi người …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: De on tap HSG toan 3 cuc hay , De on tap HSG toan 3 cuc hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn