Câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế vi mô

23 15 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2019, 15:54

Giới thiệu tổng quan kinh tế học vi mô Vấn đề khan tồn tại? Trong tất kinh tế Khi phủ định sử dụng nguồn lực để xây dựng đê, nguồn lực khơng để xây đường cao tốc Điều minh họa khái niệm? Chi phí hội Tun bố thực chứng gì? Có thể sai quan sát cách xác định Một kinh tế hỗn hợp bao gồm: Cả chế mệnh lênh thị trường Hoa chọn xem phim chơi Tennis Nếu Hoa định xem phim giá trị việc chơi Tennis là? Chi phí hội việc xem phim Một tuyên bố chuẩn tắc tuyên bố? Cần phải Chi phí hội người cắt tóc 10.000 đồng là? Việc sử dụng tốt thời gian 10.000 đồng người Thực tiễn nhu cầu người không thỏa mãn đầy đủ với nguồn lực có gọi vấn đề? Khan Khi nhà kinh tế sử dụng từ “cận biên” họ ám chỉ: Bổ sung 10 Tất điều sau mục tiêu sách ngoại trừ Tài kinh doanh 11 Điều không coi phận chi phí hội việc học đại học Chi phí ăn uống Tất vấn đề thuộc kinh tế vi mô ngoại trừ Dưới đâu ví dụ tư yếu tố sản xuất Nhà máy chế biến thuỷ sản VNM Nền kinh tế Việt Nam Nền kinh tế hỗn hợp Sự khan bị loại trừ Cơ chế thị trường Không điều Tất vấn đề thuộc kinh tế vi mô ngoại trừ Sự khác biệt thu nhập quốc gia Một kinh tế đóng kinh tế có Khơng có mối quan hệ với kinh tế khác Bộ phận kinh tế học nghiên cứu định hãng hộ gia đình gọi là: Kinh tế vi mô Điều tuyên bố thực chứng Tiền thuê nhà thấp hạn chế cung nhà Tất điều sau yếu tố sản xuất trừ Chính phủ Một mơ hình kinh tế kiểm định So sánh dự đốn mơ hình với thực tế Cung – Cầu Nếu giá hàng hóa A tăng lên gây dịch chuyển đường cầu hàng hóa B phía bên trái thì: A B hàng hóa bổ sung tiêu dùng Cung hàng hóa thay đổi khi: Cơng nghệ sản xuất thay đổi Lượng hàng hóa mà người tiêu dùng mua phụ thuộc vào: tất phương án Hạn hán sẽ: Làm cho đường cung lúa gạo dịch chuyển lên sang bên trái Chi phí đầu vào để sản xuất hàng hóa X tăng lên làm cho: Đường cung dịch chuyển lên Khi hệ số co giãn cầu theo thu nhập âm, ta gọi hàng hố Hàng hố thứ cấp Nếu cam táo (hàng hoá thay thế) bán thị trường Điều xảy giá cam tăng lên Cầu với táo tăng lên Đường cầu thị trường xác định Cộng tất đường cầu cá nhân theo chiều ngang Trong kinh tế thị trường, giá cân xác định Tương tác cung cầu 10 Trong sơ đồ cung cầu điển hình, điều xảy cầu giảm Giá lượng cung giảm 11 Cân phận phân tích Cung cầu hàng hóa 12 Thời tiết thuận lợi cho việc trồng lúa Làm tăng cung lúa 13 Nếu giá cam tăng lên bạn nghĩ giá quýt thị trường Giá quýt tăng 14 Điều không làm dịch chuyển đường cầu thịt bò: Giá thịt bò giảm xuống 15 Nếu A B hai hàng hố bổ xung tiêu dùng chi phí nguồn lực để sản xuất hàng hoá A giảm xuống, giá của: A giảm B tăng 16 Đối với hàng hố bình thường, thu nhập tăng: Đường cầu dịch chuyển sang phải 17 Nếu giá hàng hoá A tăng lên gây dịch chuyển đường cầu hàng hoá B phía bên trái thì: B hàng hố cấp thấp A B hàng hoá bổ sung tiêu dùng B hàng hố bình thường A B hàng hoá thay sản xuất 18 Nếu phủ muốn giá lúa tăng, phủ làm điều Giảm diện tích trồng lúa 19 Điều chắn gây gia tăng giá cân bằng: Sự tăng lên cầu kết hợp với giảm xuống cung 20 Chi phí đầu vào để sản xuất hàng hoá X tăng lên làm cho: Đường cung dịch chuyển lên 21 Cho hàm cầu: P = 100 - 4Q, hàm cung là: P = 40 + 2Q, giá lượng cân là: P = 60, Q = 10 Lý thuyết hành vi người tiêu dùng Tổng lợi ích ln ln: Tăng lợi ích cận biên dương Tổng lợi ích bằng: Tổng lợi ích cận biên đơn vị hàng hóa tiêu dùng Nguyên tắc phân bổ ngân sách người tiêu dùng là: Lợi ích cận biên hàng hóa chia cho giá hàng hóa phải Giá hàng hóa X 1500 đồng giá hàng hóa Y 1000 đồng Một người tiêu dùng đánh giá lợi ích cận biên Y 30 đơn vị, để tối đa hóa lợi ích việc tiêu dùng X Y, phải xem lợi ích cận biên X là? 45 đơn vị Độ dốc đường ngân sách phụ thuộc vào: Giá hàng hóa Khi giá thu nhập thay đổi tỷ lệ thì: Trạng thái cân người tiêu dùng khơng thay đổi Khi giá hàng hố biểu diễn trục tung tăng lên, đường ngân sách Tất Thoải Khi thu nhập thay đổi giá hàng hố giữ ngun thì: Độ dốc đường ngân sách không đổi Sự lựa chọn người tiêu dùng bị giới hạn bởi: Đường ngân sách họ 10 Khi giá hàng hóa giảm, ảnh hưởng thay Luôn làm tăng tiêu dùng hàng hóa 11 Nguyên tắc phân bổ ngân sách người tiêu dùng là: Lợi ích cận biên hàng hóa chia cho giá hàng hóa phải 12 Sự thay đổi lượng hàng hóa tiêu dùng thu nhập thay đổi gọi là: Ảnh hưởng thu nhập 13 Đối với hai hàng hóa thay hoàn hảo: Đường bàng quan đường cong Đường bàng quan có dạng chữ L Đường bàng quan đường thẳng có độ dốc khơng thay đổi Khơng câu 14 Ảnh hưởng thu nhập Cộng ảnh hưởng thay thành ảnh hưởng giá Trừ ảnh hưởng giá thành ảnh hưởng thay Thường lấn át ảnh hưởng thay Thường lấn át ảnh hưởng giá Bài 1.Tỷ lệ lãi suất 10%/năm Bạn đầu tư 150 triệu đồng tiền riêng vào cơng việc kinh doanh kiếm lợi nhuận tính tốn 40 triệu đồng sau năm Giả định yếu tố khác khơng đổi lợi nhuận kinh tế bạn thu là: 25 triệu đồng 1.Điều sau Tất phương án đạt hiệu kinh tế đạt hiệu kỹ thuật 1.Lợi nhuận kinh tế tính tổng doanh thu trừ Các chi phí kinh tế 1.Trong kinh tế học, ngắn hạn thời kỳ sản xuất đó: Có đầu vào cố định đầu vào biến đổi 1.Đường MC cắt? Các đường ATC, AVC điểm cực tiểu đường Bài Cấu trúc thị trường 1.Điều đặc điểm thị trường cạnh tranh hoàn hảo Sản phẩm khác 1.Nếu hãng đối diện với đường cầu hoàn toàn co giãn sản phẩm thì: Doanh thu cận biên giá sản phẩm Trong điều kiện đây, hãng cạnh tranh hoàn hảo kiếm lợi nhuận kinh tế MR>ATC Khi nhà độc quyền phân biệt giá hoàn hảo Chọn câu trả lời: Thặng dư sản xuất lớn 1.Đường cung ngắn hạn ngành là? Tổng chiều ngan đường cung cá nhân hãng 1.Một hãng cạnh tranh hoàn hảo tối đa hoá lợi nhuận như: Chi phối cận biên giá giá lớn chi phí biến đổi bình qn tối thiểu Mức sản lượng làm tối đa hoá tổng doanh thu hãng độc quyền: Chọn câu trả lời: MR = Điều với hãng độc quyền mà không hãng cạnh tranh hoàn hảo Chọn câu trả lời: Chi phí cận biên nhỏ doanh thu bình quân Nhà độc quyền không đặt giá cao cho sản phẩm vì: Nó muốn tối đa hóa doanh thu Đường cung ngắn hạn ngành Chọn câu trả lời: Tổng chiều ngang đường cung cá nhân hãng Trong dài hạn, hãng cạnh tranh độc quyền Chọn câu trả lời: Sản xuất lượng mức ứng với ATCmin Cản trở cản trở tự nhiên hãng muốn xâm nhập thị trường Chọn câu trả lời: Tính kinh tế quy mô Khi nhà độc quyền nâng lượng bán từ đến sản phẩm giá sản phẩm bị tụt từ triệu xuống triệu Doanh thu cận biên sản phẩm cuối Chọn câu trả lời: –1 triệu Không câu Trong dài hạn hãng cạnh tranh độc quyền sản xuất mức sản lượng giá Chọn câu trả lời: Tổng chi phí bình qn Điều với độc quyền giá, cạnh tranh độc quyền cạnh tranh hoàn hảo Chọn câu trả lời: Tối đa hóa lợi nhuận mức sản lượng có MR=MC Lỗ tối đa mà hãng cạnh tranh hoàn hảo chịu cân dài hạn Chọn câu trả lời: Không Trong dài hạn hãng cạnh tranh độc quyền sản xuất mức sản lượng giá Chọn câu trả lời: Tổng chi phí bình qn Nếu hãng cạnh tranh hồn hảo ngắn hạn bù đắp chi phí biến đổi phần chi phí cố định hoạt động phần đường chi phí cận biên mà Chọn câu trả lời: Nằm điểm đóng cửa điểm hòa vốn Một hãng cạnh tranh hồn hảo tối đa hóa lợi nhuận Chọn câu trả lời: Chi phí cận biên giá giá lớn chi phí biến đổi bình quân tối thiểu Điều đặc điểm thị trường cạnh tranh hoàn hảo: Chọn câu trả lời: Sản phẩm khác Nếu nhà độc quyền sản xuất mức sản lượng chi phí cận biên lớn doanh thu cận biên, nhà độc quyền nên Chọn câu trả lời: Giảm giá tăng sản lượng Mức sản lượng làm tối đa hoá lợi nhuận hãng độc quyền: Chọn câu trả lời: MR = MC Cản trở cản trở tự nhiên hãng muốn xâm nhập thị trường Chọn câu trả lời: Tính kinh tế quy mơ Nếu hãng đối diện với đường cầu hoàn toàn co giãn sản phẩm Chọn câu trả lời: Doanh thu cận biên giá sản phẩm Điều với độc quyền giá, cạnh tranh độc quyền cạnh tranh hoàn hảo Chọn câu trả lời: Tối đa hóa lợi nhuận mức sản lượng có MR=MC Nhà độc quyền khơng đặt giá cao cho sản phẩm vì: Chọn câu trả lời: Nó khơng thu lợi nhuận tối đa Khi doanh thu cận biên mức sản lượng số âm Chọn câu trả lời: Cầu mức sản lượng khơng co giãn Bài 6: giả sử cung yếu tố sản xuất co giãn Sự tăng lên cầu yếu tố dẫn đến Sự tăng nhỏ lượng cung tăng lớn giá Sự tăng cung yếu tố sản xuất sẽ? Giảm thu nhập yếu tố độ co giãn cầu yếu tố nhỏ 1 Thu nhập yếu tố đường cung co giãn bao gồm? Tô kinh tế nhiền thu nhập chuyển giao 1.Đường cung lao động hãng thị trường lao động cạnh tranh hoàn hảo là? Nằm ngang 1.Trong ngắn hạn, hãng đối diện với đường cung vốn? Hồn tồn khơng co giãn Bài ơn tập Bộ phận kinh tế học nghiên cứu định hãng hộ gia đình gọi Chọn câu trả lời: Kinh tế vi mô Chi phí hội người cắt tóc 10.000 đồng Chọn câu trả lời: Việc sử dụng tốt thời gian 10000 đồng người Cân phận phân tích Chọn câu trả lời: Cung cầu hàng hóa Giá hàng hóa X 1500 đồng giá hàng hóa Y 1000 đồng Một người tiêu dùng đánh giá lợi ích cận biên Y 30 đơn vị, để tối đa hóa lợi ích việc tiêu dùng X Y, phải xem lợi ích cận biên X là: Chọn câu trả lời: 45 đơn vị Khi phủ định sử dụng nguồn lực để xây dựng đê, nguồn lực khơng để xây đường cao tốc Điều minh họa khái niệm Chọn câu trả lời: Chi phí hội Khi giá thu nhập thay đổi tỷ lệ thì: Chọn câu trả lời: Trạng thái cân người tiêu dùng khơng thay đổi Khi giá hàng hóa giảm, ảnh hưởng thay Chọn câu trả lời: Luôn làm tăng tiêu dùng hàng hóa Khi hệ số co giãn cầu theo thu nhập âm, ta gọi hàng hố Chọn câu trả lời: Hàng hố thứ cấp Khoản khơng giá tăng đánh thuế phần Chọn câu trả lời: Cả thặng dư tiêu dùng thặng dư sản xuất Lỗ tối đa mà hãng cạnh tranh hồn hảo chịu cân dài hạn Chọn câu trả lời: Không Mức sản lượng làm tối đa hoá tổng doanh thu hãng độc quyền: Chọn câu trả lời: MR = Nguyên tắc phân bổ ngân sách người tiêu dùng là: Chọn câu trả lời: Lợi ích cận biên hàng hóa chia cho giá hàng hóa phải Nếu phủ muốn giá lúa tăng, phủ làm điều Chọn câu trả lời: Giảm diện tích trồng lúa Nếu giá cam tăng lên bạn nghĩ giá quýt thị trường Chọn câu trả lời: Giá quýt tăng Sản phẩm cận biên đầu vào là: Chọn câu trả lời: Sản phẩm bổ sung tạo từ việc thuê thêm đơn vị đầu vào 1.Sự cải tiến công nghệ làm tăng sản phẩm cận biên lao động dịch chuyển Chọn câu trả lời: Đường cầu lao động bên phải Trong nghịch lý người tù, hai tốt Chọn câu trả lời: Cả hai nhận tội Trong kinh tế thị trường, giá cân xác định Chọn câu trả lời: Tương tác cung cầu Tổng lợi ích ln ln Tăng lợi ích cận biên dương Tỷ lệ lãi suất 10%/năm Bạn đầu tư 150 triệu đồng tiền riêng vào cơng việc kinh doanh kiếm lợi nhuận tính tốn 40 triệu đồng sau năm Giả định yếu tố khác khơng đổi lợi nhuận kinh tế bạn thu là: Chọn câu trả lời: 25 triệu đồng Điều đặc điểm thị trường cạnh tranh hoàn hảo: Chọn câu trả lời: Sản phẩm khác Điều không trạng thái tối đa hóa lợi nhuận Chọn câu trả lời: Doanh thu cận biên sản phẩm cận biên Điều với hãng độc quyền mà khơng hãng cạnh tranh hồn hảo Chọn câu trả lời: Chi phí cận biên nhỏ doanh thu bình qn 1.Đường giao thơng khơng bị tắc, giống Chọn câu trả lời: Hàng hóa cơng cộng Độc quyền tự nhiên có đặc điểm Chọn câu trả lời: Có đường chi phí cận biên thấp đường chi phí bình quân TRác nghiệm Khi tiền lương lao động trực tiếp tăng Chọn câu trả lời: Các đường TC, ATC, AVC MC dịch chuyển lên Khoảng cách theo chiều dọc đường TC đường VC Chọn câu trả lời: Bằng FC Sản phẩm bình quân lao động là: Chọn câu trả lời: Tổng sản phẩm chia cho lượng lao động Một doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận cách sản xuất mức sản lượng chi phí cận biên Chọn câu trả lời: Doanh thu cận biên Phát biểu sau khơng xác: Chọn câu trả lời: MC thấp AC tức AC giảm MC = AC điểm tức AC nằm ngang AC giảm tức MC AC MC tăng tức AC tăng Trong dài hạn, hãng cạnh tranh độc quyền Chọn câu trả lời: Sản xuất lượng mức ứng với ATCmin Khi nhà độc quyền nâng lượng bán từ đến sản phẩm giá sản phẩm bị tụt từ triệu xuống triệu Doanh thu cận biên sản phẩm cuối Chọn câu trả lời: –1 triệu Trong dài hạn hãng cạnh tranh độc quyền sản xuất mức sản lượng giá Chọn câu trả lời: Chi phí cận biên Tổng chi phí bình qn Chi phí biến đổi bình quân Nếu nhà độc quyền sản xuất mức sản lượng chi phí cận biên lớn doanh thu cận biên, nhà độc quyền nên Chọn câu trả lời: Giảm giá tăng sản lượng Cản trở cản trở tự nhiên hãng muốn xâm nhập thị trường Chọn câu trả lời: Tính kinh tế quy mơ Thị trường có xu hướng tạo lượng hàng hóa cơng cộng Chọn câu trả lời: mức làm tối đa tổng lợi ích xã hội Bằng mức tối ưu với xã hội Nhiều mức tối ưu với xã hội Nhiều mức tối ưu với xã hội Một hãng tối đa hóa lợi nhuận tiếp tục thuê yếu tố sản xuất biến đổi Chọn câu trả lời: Chi phí cận biên yếu tố sản phẩm doanh thu cận biên Chi phí bình qn yếu tố sản phẩm doanh thu cận biên Chi phí cận biên yếu tố sản phẩm cận biên Chi phí cận biên yếu tố sản phẩm doanh thu bình qn Đường tổng cầu thị trường hàng hóa cơng cộng xác định cách Chọn câu trả lời: Cộng đường lợi ích cận biên cá nhân theo chiều dọc Đường cầu thị trường hàng hóa cá nhân xác định cách Chọn câu trả lời: Cộng đường lợi ích cận biên cá nhân theo chiều ngang Chính phủ cung cấp hàng hóa cơng cộng t an ninh quốc gia Chọn câu trả lời: Vấn đề tiêu dùng tự xuất Ngành có lợi nhuận lớn Tất Mọi người không đánh giá cao hàng hóa Sự tăng cung yếu tố sản xuất Chọn câu trả lời: Giảm thu nhập yếu tố độ co giãn cầu yếu tố nhỏ 1 Ảnh hưởng thu nhập mức tiền công cao Chọn câu trả lời: Thu nhập tăng lên Cầu nghỉ ngơi tăng lên Tất Họ làm nhiều Tô kinh tế Chọn câu trả lời: Phần thu nhập nhận lớn lượng đòi hỏi để cung cấp lượng yếu tố Thu nhập yếu tố đường cung co giãn bao gồm Chọn câu trả lời: Tô kinh tế nhiều thu nhập chuyển giao Tô kinh tế nhiều thu nhập chuyển giao Chỉ tô kinh tế Chỉ thu nhập chuyển giao Chính phủ điều tiết độc quyền tự nhiên nhằm mục tiêu Chọn câu trả lời: Giảm giá tăng sản lượng nhà độc quyền Khi đường giao thơng khơng bị tắc, giống Hàng hóa bổ sung Chính phủ cung cấp hàng hóa cơng cộng t an ninh quốc gia Vấn đề kẻ ăn khơng xuất Hàng hóa có tính khơng loại trừ tiêu dùng Ngọn đèn hải đăng Thị trường có xu hướng tạo lượng hàng hóa cơng cộng mức tối ưu với xã hội Khoản không giá tăng đánh thuế phần thặng dư tiêu dùng thặng dư sản xuất Độc quyền tự nhiên có đặc điểm Có đường chi phí cận biên thấp đường chi phí bình qn Chính phủ điều tiết độc quyền tự nhiên nhằm mục tiêu Giảm giá tăng sản lượng nhà độc quyền Việc sản xuất qúa nhiều hàng hóa có ngoại ứng tiêu cực ví dụ Thất bại thị trường Việc sản xuất q hàng hóa có ngoại ứng tích cực ví dụ Thất bại thị trường Để phân phối lại thu nhập cho công phủ sử dụng Thuế thu nhập Hàng hóa cá nhân hàng hóa mà tiêu dùng chúng có tính chất Có tính cạnh tranh Trong điều kiện đây, hãng cạnh tranh hoàn hảo kiếm lợi nhuận kinh tế? MR>ATC Một hãng nên đóng cửa sản xuất giá: nhỏ chi phí biến đổi trung bình tối thiểu Nhà độc quyền đối diện với đường cầu dốc xuống, doanh thu cận biên không lớn giá vì: nhà độc quyền phải giảm giá để bán thêm sản phẩm giai đoạn Một nhà độc quyền tăng mức giá tối đa hóa lợi nhuận khi: chi phí cận biên tăng Đối với hãng độc quyền tự nhiên, đường tổng chi phí trung bình: ln giảm hãng tăng sản lượng Khi người lao động thứ thuê, sản lượng tăng từ 100 đơn vị tuần lên 110 đơn vị tuần Khi người lao động thứ thuê, sản lượng tăng từ 110 lên 118 đơn vị Đây ví dụ về: suất cận biên giảm dần Đường cung hãng cạnh tranh hoàn hảo phần dốc lên của: đường chi phí cận biên hãng, tất điểm phía điểm chi phí biến đổi trung bình tối thiểu 1 Trong tuyên bố đề cập đến chi phí ngắn hạn đây, tuyên bố sai? Khoảng cách tổng chi phí trung bình chi phí biến đổi trung bình thu hẹp dần chi phí cận biên Khoảng cách theo chiều thẳng đứng TC VC: FC Nếu hãng thực phân biệt giá hồn hảo hãng sẽ: sản xuất mức sản lượng chi phí cận biên cắt đường cầu Nếu sản lượng tăng từ đến 10 làm cho tổng chi phí tăng từ 100$ lên 200$, chi phí cận biên sản phẩm sản phẩm tăng lên là: 20$ Trong tuyên bố đề cập đến chi phí ngắn hạn đây, tuyên bố sai? Đường tổng chi phí có dạng chữ U Khi sản phẩm cận biên lao động lớn sản phẩm trung bình lao động thì: sản phẩm trung bình lao động tăng Một hãng nên đóng cửa sản xuất giá: nhỏ chi phí biến đổi trung bình tối thiểu Tuyên bố sai? Tổng chi phí chi phí cố định cộng chi phí trung bình Trong tun bố đề cập đến chi phí ngắn hạn đây, tuyên bố sai? Khoảng cách tổng chi phí trung bình chi phí biến đổi trung bình thu hẹp dần chi phí cận biên Doanh thu cận biên hãng độc quyền bán là: thay đổi tổng doanh thu bán thêm đơn vị sản phẩm Một hãng độc quyền tối đa hóa lợi nhuận khơng sản xuất mức sản lượng: miền không co giãn đường cầu Nếu hãng cạnh tranh hoàn hảo ngắn hạn bù đắp chi phí biến đổi phần chi phí cố định hoạt động phần đường chi phí cận biên nằm: điểm đóng cửa điểm hòa vốn 1 Chi phí biến đổi trung bình đạt cực tiểu mức sản lượng đó: sản phẩm trung bình đạt cực đại Một hãng cạnh tranh hoàn hảo định sản lượng tối ưu khi: chi phí cận biên giá giá lớn chi phí biến đổi bình quân tối thiểu Sản phẩm cận biên lao động thay đổi tổng sản phẩm gây bởi: tăng đơn vị lao động, với lượng vốn khơng đổi Phần chi phí biến đổi trung bình giảm dần phần sản phẩm trung bình tăng Khi sản phẩm cận biên lao động nhỏ sản phẩm trung bình lao động thì: hãng gặp suất cận biên giảm dần Khả tối đa hóa lợi nhuận việc đặt giá là: đặc trưng độc quyền Chi phí cận biên (MC) cắt: ATC AVC điểm cực tiểu chúng Trong cạnh tranh hồn hảo, doanh thu bình quân hãng là: giá thị trường Một hãng cạnh tranh hồn hảo có hàm chi phí Q2 + Q + 169 Nếu giá thị trường P = 55, hãng sản xuất mức sản lượng để tối đa hoá lợi nhuận? Q = 27 Một hãng cạnh tranh hồn hảo có hàm chi phí Q2 + Q + 169 Tìm đường cung hãng? Ps = 2Q + 1 Lợi ích cận biên bằng: độ dốc đường tổng ích lợi (MU=TU'q) 1Tổng lợi ích bằng: tổng lợi ích cận biên tất đơn vị hàng hóa tiêu dùng Trong tuyên bố đề cập đến chi phí ngắn hạn đây, tuyên bố sai? Khoảng cách tổng chi phí trung bình chi phí biến đổi trung bình thu hẹp dần chi phí cận biên Nếu chi phí biến đổi trung bình để sản xuất 10 đơn vị sản phẩm 18$ chi phí biến đổi trung bình để sản xuất 11 sản phẩm 20$, biết 10 11 sản phẩm: chi phí cận biên tăng Nếu ATC giảm, MC phải: phía ATC Năng suất cận biên giảm dần đề cập tới tình giảm dần đại lượng sau đây? Sản phẩm cận biên 1Đường cầu có độ dốc âm xác định trực tiếp từ: quy luật lợi ích cận biên giảm dần.(Vì: Theo ngun tắc MU =P Ta có đường cầu đường lợi ích cận biên MU) Chi phí cận biên tính là: tăng lên tổng chi phí chia cho gia tăng sản lượng - Một nhà độc quyền có hàm chi phí TC = Q2 + 2Q + 100 đối diện với hàm cầu P = 122 Q Lợi nhuận tối đa mà nhà độc quyền thu là: IImax = 1700 Trong dài hạn, tất hãng ngành cạnh tranh độc quyền thu lợi nhuận: kinh tế Đường cung ngắn hạn ngành là: tổng chiều ngang đường cung cá nhân hãng Ở điểm cân bằng, câu sau khơng đúng? Tổng lợi ích tất hàng hóa Tăng giá đầu vào cố định làm cho: đường tổng chi phí trung bình dịch chuyển lên Đặc điểm cạnh tranh độc quyền? Sản phẩm hãng ngành giống hệt Thị trường sản phẩm A coi cạnh tranh hồn hảo mơ tả hàm cung cầu sau: Ps = 10 + Qs Pd = 100 Qd Tính thặng dư tiêu dùng thặng dư sản xuất điểm cân bằng? CS = 1012,5; PS = 1012,5 Điều đặc điểm thị trường cạnh tranh hoàn hảo? Sản phẩm khác Thị trường sản phẩm A có hàm cung cầu sau: Ps = 10 + Qs Pd = 100 - Qd Tổng doanh thu mức giá cân bao nhiêu? TR=2475 Mai mua A B Giá A B $1 Khi chi tiêu hết thu nhập, Mai thu lợi ích cận biên từ mua A 10 từ B Mai có lợi nếu: mua nhiều A B Chính phủ cung cấp hàng hóa cơng cộng túy an ninh quốc gia vì: vấn đề tiêu dùng tự xuất Trong tuyên bố đề cập đến chi phí ngắn hạn đây, tuyên bố sai Đường tổng chi phí có dạng chữ U Nếu ATC giảm, MC phải: phía ATC Hàm tổng lợi ích (TB) hàm tổng chi phí (TC) hoạt động sau: TB=200Q Q2và TC=200 + 20Q + 0,5Q2 Quy mô hoạt động tối đa hóa lợi ích là: Q=60 Hạn hán sẽ: làm cho đường cung lúa gạo dịch chuyển lên sang bên trái Đường cung hãng cạnh tranh hoàn hảo phần dốc lên của: đường chi phí cận biên hãng, tất điểm phía điểm chi phí biến đổi trung bình tối thiểu Một nhà độc quyền có hàm chi phí TC = Q2 + 2Q + 100 đối diện với hàm cầu P = 122 - Q Để tối đa hoá doanh thu, nhà độc quyền sản xuất mức sản lượng Q bán với giá P là: Q= 61; P = 61 sau Một kinh tế có đường giới hạn khả sản xuất biểu diễn phương trình X+2Y=200 Đường giới hạn khả sản xuất cho biết: lượng X tối đa 100 lượng Y tối đa 50 Giả sử thị trường có ba cá nhân khác có phương trình cung sau: P1 =10 + Q1; P2 =18 +0,5Q2 P3=16 + 0,4Q3 Phương trình đường cung thị trường là: Q= -86 + 5,5P Thị trường sản phẩm A có hàm cung cầu sau: Ps = 10 + Qs Pd = 100 - Qd Nếu nhà nước đánh thuế t = 10/sản phẩm, xác định phần thuế mà người sản xuất phải chịu/sản phẩm? 5/sản phẩm Thị trường sản phẩm A có hàm cung cầu sau:Ps = 10 + Qs Pd = 100 - Qd Nếu phủ ấn định giá 40 điều xảy ra? Thiếu hụt 30 Điều xảy với giá lượng cân cung tăng? Giá cân giảm lượng cân tăng Lợi ích cận biên bằng: độ dốc đường tổng ích lợi Điều làm dịch chuyển đường cung Cà phê Trung Nguyên? Công nghệ chế biến cà phê Trung Nguyên thay đổi - Điều gây dịch chuyển đường cung? Công nghệ sản xuất thay đổi Một nhà độc quyền có hàm chi phí TC = Q2 + 2Q + 100 đối diện với hàm cầu P = 122 Q Lợi nhuận tối đa mà nhà độc quyền thu là: IImax = 1700 Trong cạnh tranh hoàn hảo, doanh thu bình quân hãng là: giá thị trường Tuyên bố sai? Tổng chi phí chi phí cố định cộng chi phí trung bình Một hãng cạnh tranh hồn hảo có hàm chi phí Q2 + Q + 169 13 Nếu giá tăng 10% dẫn đến lượng cầu giảm 5% độ co giãn cầu theo giá là: -0,5 Vấn đề không thuộc kinh tế vĩ mô: nguyên nhân làm giá cam giảm Nếu giá hàng hóa Y tăng làm cho cầu hàng hóa X tăng thì: X Y hàng hóa thay Một nhà độc quyền có hàm chi phí TC = Q2 + 2Q + 100 đối diện với hàm cầu P = 122 - Q Để tối đa hoá lợi nhuận, nhà độc quyền sản xuất mức sản lượng Q bán với giá P là: Q = 30; P = 92 Một nhà độc quyền có hàm chi phí TC = Q2 + 2Q + 100 đối diện với hàm cầu P = 122 - Q Phần không nhà độc quyền gây xã hội (DWL): DWL = 150 Một hãng cạnh tranh hồn hảo có hàm chi phí Q2 + Q + 169 Hãng hoà vốn giá bằng: 13 Thị trường sản phẩm A coi cạnh tranh hồn hảo mơ tả hàm cung cầu sau: Ps = 10 + Qs Pd = 100 Qd Tính thặng dư tiêu dùng thặng dư sản xuất điểm cân bằng? CS = 1012,5; PS = 1012,5 Điều với cạnh tranh độc quyền không với độc quyền tập đoàn? Mỗi hãng đối diện với đường cầu dốc xuống Nếu giá tăng làm tổng doanh thu giảm co giãn cầu theo giá (trị tuyệt đối) là: lớn 1 Có vận động dọc theo đường cầu lao động nếu: cung lao động tăng ... kinh tế vi mô ngoại trừ Sự khác biệt thu nhập quốc gia Một kinh tế đóng kinh tế có Khơng có mối quan hệ với kinh tế khác Bộ phận kinh tế học nghiên cứu định hãng hộ gia đình gọi là: Kinh tế vi. .. co giãn Bài ôn tập Bộ phận kinh tế học nghiên cứu định hãng hộ gia đình gọi Chọn câu trả lời: Kinh tế vi mơ Chi phí hội người cắt tóc 10.000 đồng Chọn câu trả lời: Vi c sử dụng tốt thời gian... Chọn câu trả lời: Tô kinh tế nhiều thu nhập chuyển giao Tô kinh tế nhiều thu nhập chuyển giao Chỉ tô kinh tế Chỉ thu nhập chuyển giao Chính phủ điều tiết độc quyền tự nhiên nhằm mục tiêu Chọn câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế vi mô, Câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế vi mô

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn