2 THI DIEM c19 DAY 5CM

18 11 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2019, 15:40

ĐỀ CƯƠNG THI CÔNG THÍ ĐIỂM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA HẠT TRUNG DÀY 5CM Căn cứ lập biện pháp thi công thí điểm :Nghị định số 462015NĐCP ngày 1252015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;Nghị định số 592015NĐCP ngày 1862015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;Quyết định số 1137QĐBGTVT ngày 1342016 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công Điều chỉnh Gói thầu số 03 đoạn Km116+979,40 Km121+027,5 dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL14, đoạn Km113+779,42 Km122+230,26, địa bàn thị xó Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước thuộc dự án đường Hồ Chí Minh;Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số: 1762016 Đề cương rải thử mặt đườngBTN hạt trung Dmax19 dày 5cm– Gói thầu số 03 ĐỀ CƯƠNG THI CƠNG THÍ ĐIỂM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA HẠT TRUNG DÀY 5CM Căn lập biện pháp thi cơng thí điểm : Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 1137/QĐ-BGTVT ngày 13/4/2016 Bộ Giao thông vận tải việc phê duyệt Thiết kế vẽ thi công Điều chỉnh Gói thầu số 03 đoạn Km116+979,40 - Km121+027,5 dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL14, đoạn Km113+779,42 - Km122+230,26, địa bàn thị xó Đồng Xồi, tỉnh Bình Phước thuộc dự án đường Hồ Chí Minh; Căn Hợp đồng thi cơng xây dựng cơng trình số: 176/2016/HĐTC-Đ ngày 08 tháng năm 2016 Liên danh công ty CP ĐTXD Tây Ninh & Công ty TNHH Cầu đường Đồng Phú Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh việc thi cơng xây dựng cơng trình gói thầu số xây dựng đoạn tuyến từ Km116+979,40  Km121+027,50 thuộc dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn qua thị xã Đồng Xoài (Km113+779,42  Km122+230,26), tỉnh Bình Phước thuộc dự án đường Hồ Chí Minh Hồ sơ thiết kế vẽ thi cơng cơng trình Cơng ty Cổ phần Tư vấn thiết kế giao thơng phía Nam lập; Căn cứcác tiêu chuẩn kỹ thuật dự án,TCVN 8819:2011 - Mặt đường bê tơng nhựa nóng - u cầu thi cơng nghiệm thu; Căn thiết kế thành phần cấp phối bê tơng nhựa đơn vị thí nghiệm thiết kế; Giới thiệu dự án Tên dự án: Dự án đầu tư Nâng cấp, mở rộng QL14, đoạn Km113+779,42  Km122+230,26 ,địa bàn thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Km116+979,40 -+ Km121+027,50 Phạm vi địa điểm xây dựng gói thầu: Điểm đầu tuyến: Km116+979,40 - Là điểm cuối Gói thầu số 01; Điểm cuối tuyến: Km121+027,50 - Là điểm đầu Gói thầu số 02; Địa điểm xây dựng: Thị xã Đồng Xồi – tỉnh Bình Phước Chủ đầu tư: Bộ Giao thông vận tải Đơn vị Quản lý thực dự án: Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh Trang Đề cương rải thử mặt đườngBTN hạt trung Dmax19 dày 5cm– Gói thầu số 03 Đơn vị Tư vấn giám sát: Văn phòng TVGS Din Vai – Bình Phước Đơn vị thi cơng: Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tây Ninh & Công ty TNHH Cầu đường Đồng Phú Công tác chuẩn bị: Phạm vi công việc: Đề cương thi cơng thí điểm mặt đường Bê tơng nhựa chặt 19 (BTNC 19) sử dụng cho toàn mũi thi công BTNC 19 thuộc xe hổn hợp, gói thầu số 03 từ Km 116+979,4  Km 121+027,5 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng QL 14, đoạn Km113+779,42-Km122+230,26, địa bàn thị xã Đồng Xồi, tỉnh Bình Phước thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh Lý trình, chiều dài chiều rộng đoạn rải thử: Lý trình Km117+011 -:- Km117+211, bên phải tuyến, chiều dài 200m, rộng vệt m (Đối với hổn hợp) Vật liệu: Các yêu cầu chung Tất nguồn cung cấp vật liệu phải có kiểm tra, chấp thuận Tư vấn giám sát trước khai thác/mua sử dụng Mẫu loại vật liệu phải đệ trình lên Tư vấn giám sát theo dẫn Không sử dụng vật liệu chưa có chấp thuận Tư vấn giám sát Phải sử dụng thùng để vận chuyển cốt liệu tới trạm trộn Không cho phép trộn trước vật liệu khác loại khác nguồn cung cấp Khi chọn nguồn cung cấp cốt liệu, Nhà thầu phải xét đến khả nhựa đường bị hút vào cốt liệu Sự thay đổi hàm lượng nhựa mức độ hút nhựa cốt liệu lớn so với tính tốn khơng coi sở cho việc thương lượng đơn giá hỗn hợp nhựa Cốt liệu dùng bê tông nhựa phải tuân theo TCVN 7572:2006 - Cốt liệu cho bê tông vữa Phương pháp thử Đá dăm Đá dăm hỗn hợp BTN xay từ đá tảng, đá núi, từ cuội sỏi Không dùng đá dăm xay từ đá mác-nơ, sa thạch sét, diệp thạch sét Các tiêu lý đá dăm dùng cho loại bê tông nhựa phải thoả mãn quy định Bảng Bảng 3: Các tiêu lý qui định cho đá dăm BTN Trang Đề cương rải thử mặt đườngBTN hạt trung Dmax19 dày 5cm– Gói thầu số 03 Các tiêu Cường độ nén đá gốc, MPa - Đá mác ma, biến chất - Đá trầm tích Độ hao mòn va đập máy Los Angeles, % Hàm lượng hạt thoi dẹt (tỷ lệ 1/3) (*),% - Cỡ hạt > 9,5mm - Cỡ hạt < 9,5mm Hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá, % Hàm lượng hạt cuội sỏi bị đập vỡ (ít mặt vỡ), % Độ nén dập cuội sỏi xay vỡ, % Hàm lượng chung bụi, bùn, sét, % Hàm lượng sét cục, % Độ dính bám đá với nhựa đường (**), cấp Quy định Lớp Lớp mặt mặt ≥ 100 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 60 ≤ 28 ≤ 35 ≤ 12 ≤ 18 ≤ 15 ≤ 20 ≤3 ≤5 - - - - ≤2 ≤2 ≤ 0,25 ≤ 0,25 cấp cấp Phương pháp thí nghiệm Ghi TCVN 757210:2006 (Căn chứng thí nghiệm Bảng kiểm tra nơi TCVN sản xuất đá dăm 8819-2011 sử dụng cho công trình) TCVN 757212:2006 TCVN 757213:2006 TCVN 757217:2006 TCVN 757218:2006 TCVN 757211:2006 TCVN 75728:2006 TCVN 75728:2006 TCVN 7504:2005 Mục 3.3.2 QĐ858 Bảng TCVN 8819-2011 Mục 3.3.2 QĐ858 (*): Sử dụng sàng mắt vng với kích cỡ ≥ 4,75mm theo quy định bảng để xác định hàm lượng thoi dẹt (**): Trường hợp nguồn đá dăm dự định sử dụng để chế tạo bê tơng nhựa có độ dính bám với nhựa đường nhỏ cấp 3, cần thiết phải xem xét giải pháp, sử dụng chất phụ gia làm tăng khả dính bám (xi măng, vơi, phụ gia hố học) sử dụng đá dăm từ nguồn khác đảm bảo độ dính bám Việc lựa chọn giải pháp Tư vấn giám sát đề xuất, Chủ đầu tư định Không sử dụng vật liệu chưa có chấp thuận Tư vấn giám sát Cát Trang Đề cương rải thử mặt đườngBTN hạt trung Dmax19 dày 5cm– Gói thầu số 03 Cát dùng việc chế tạo bê tơng nhựa dùng cát thiên nhiên cát xay hỗn hợp cát thiên nhiên cát xay Cát thiên nhiên không lẫn tạp chất hữu (gỗ, than ) Nếu dùng cát thiên nhiên phải sử dụng cát hạt thô cát hạt vừa có mơ đun độ lớn Mk ≥ nên có thành phần hạt bảng đây: Bảng 4: Thành phần hạt cát thiên nhiên dùng chế tạo BTNC Tỷ lệ % khối lượng lọt qua sàng Kích thước lỗ sàng, mm Ghi Cát hạt thô Cát hạt vừa 9,5 100 100 4,75 90-100 90-100 2,36 65-95 75-90 1,18 35-65 50-90 Bảng – QĐ858 0,6 15-30 30-60 0,3 5-20 8-30 0,15 0-10 0-10 0,075 0-5 0-5 Cát xay phải nghiền từ đá có giới hạn độ bền nén không nhỏ đá dùng để sản xuất đá dăm Cát nghiền nên có thành phần hạt bảng đây: Bảng : Thành phần hạt cát nghiền dùng chế tạo BTNC Kích thước lỗ sàng, mm 9,5 4,75 2,36 1,18 0,6 0,3 0,15 0,075 Tỷ lệ % khối lượng lọt qua sàng To Vừa 100 90-100 100 60-90 80-100 40-75 50-80 20-55 25-60 7-40 8-45 2-20 0-25 0-10 0-15 Ghi Bảng – QĐ858 Các tiêu lý cát phải thoả mãn yêu cầu quy định Bảng Bảng : Các tiêu lý quy định cho cát TT Chỉ tiêu Mô đun độ lớn (MK) Yêu cầu ≥2 Phương pháp thí nghiệm TCVN 7572:2006 Ghi Trang Đề cương rải thử mặt đườngBTN hạt trung Dmax19 dày 5cm– Gói thầu số 03 TT Chỉ tiêu Hệ số đương lượng cát (ES), % Cát thiên nhiên Cát xay Hàm lượng chung bụi, bùn, sét, % Hàm lượng sét cục, % Độ góc cạnh cát (độ rỗng cát trạng thái chưa đầm nén), % BTNC làm lớp mặt BTNC làm lớp mặt Yêu cầu Phương pháp thí nghiệm ≥ 80 ≥ 50 AASHTO T176 ≤3 ≤ 0,5 TCVN 75728:2006 TCVN 75728:2006 TCVN 88607:2011 Ghi Bảng TCVN 8819-2011 ≥ 43 ≥ 40 Bột khoáng Bột khoáng sản phẩm nghiền từ đá bô nát ( đá vôi can xit, đolomit ) sạch, có giới hạn bền nén khơng nhỏ 20 MPa, từ xỉ bazơ lò luyện kim xi măng, Đá cácbonat dùng sản xuất bột khoáng phải với, không lẫn tạp chất hữu cơ, hàm lượng chung bụi bùn sét khơng q 5%, Bột khống phải khơ, tơi (khơng vón hòn) Các tiêu lý thành phần hạt bột khoáng phải thoả mãn yêu cầu quy định Bảng Bảng 7: Các tiêu lý quy định cho bột khoáng TT Chỉ tiêu Quy định Thành phần hạt (lượng lọt sàng qua cỡ sàng mắt vuông), % 0,600 mm 0,300 mm 0,075 mm Độ ẩm, % 100 95-100 70-100 ≤ 1,0 Phương pháp thí nghiệm Ghi TCVN 75722:2006 Bảng TCVN 88192011 TCVN 75727:2006 Chỉ số dẻo bột khoáng ≤ 4,0 TCVN nghiền từ đá bô nát (*), % 4197:2012 (*): Xác định giới hạn chảy theo phương pháp Casagrande Sử dụng phần bột khống lọt qua sàng lưới mắt vng kích cỡ 0,425mm để thử nghiệm giới hạn chảy, giới hạn dẻo Trang Đề cương rải thử mặt đườngBTN hạt trung Dmax19 dày 5cm– Gói thầu số 03 Nhựa đường Nhựa đường dùng để chế tạo bê tông nhựa loại nhựa đường đặc gốc dầu mỏ, mác theo độ kim lún 40-50 60-70 thoả mãn yêu cầu kỹ thuật quy định TCVN 7493:2005 yêu cầu Chỉ thị 13/CT-BGTVT ngày 8/8/2013 việc tăng cường công tác quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng xây dựng cơng trình giao thơng Bảng 8: Các tiêu chất lượng bitum (Bảng TCVN 7493: 2005) Tên tiêu Đơn vị Mác theo Mác theo độ kim độ kim lún: lún: 40-50 60-70 Min Max Min Max Độ kim lún 25oC, 0,1 mm, giây oC 40 50 60 70 Độ kéo dài 25oC, cm/phút, cm 0,1 mm 80 - 100 - Điểm hoá mềm (dụng cụ vòng bi), oC oC 49 - 46 - Điểm chớp cháy (cốc mở Cleveland), oC % 232 - 232 - Tổn thất khối lượng sau gia nhiệt 163oC, % % - 0,5 - 0,5 Tỷ lệ độ kim lún sau gia nhiệt 163oC so với ban đầu, % % 80 - 75 - Độ hoà tan tricloetylen, % g/cm 99 - 99 - Khối lượng riêng, g/cm3 cấp độ 1,00 – 1,05 Độ nhớt động học 135oC, % 1,00 – 1,05 Báo cáo Phương pháp thử TCVN 7495:2005 (ASTM D 5-97) TCVN 7496:2005 (ASTM D 11399) TCVN 7497:2005 (ASTM D 3600) TCVN 7498:2005 (ASTM D 9202b) TCVN 7499:2005 (ASTM D 6-00) TCVN 7495:2005 (ASTM D 5-97) TCVN 7500:2005 (ASTM D 2042-01) TCVN 7501:2005 (ASTM D 7003) TCVN 7502:2005 Trang Đề cương rải thử mặt đườngBTN hạt trung Dmax19 dày 5cm– Gói thầu số 03 Tên tiêu Đơn vị Mác theo Mác theo độ kim độ kim lún: lún: 40-50 60-70 Min Max Min Max mm2/s (cSt) 10 Hàm lượng paraphin, % khối lượng oC 2,2 - 2,2 - 11 Độ bám dính với đá Pa.s - cấp - cấp Phương pháp thử (ASTM D 2170-01a) TCVN 7503:2005 TCVN 7504:2005 Việc kiểm sốt chất lượng, thí nghiệm kiểm tra nhựa đường phải tiến hành theo quy định điều 9.3.1, 9.3.2 theo TCVN 8819:2011 Đơn vị thi công sử dụng nguồn vật liệu thí nghiệm tiêu lý, đảm bảo phù hợp với tiêu yêu cầu dự án TVGS Ban QL chấp thuận - Cốt liệu đá 1x2 đá 0,5x1 lấy từ mỏ đá Núi Gió - tỉnh Bình Phước - Cốt liệu đá mạt lấy từ mỏ đá Núi Gió - tỉnh Bình Phước - Cát vàng lấy từ mỏ Cát Tiên - tỉnh Bình Phước - Bột khống lấy nhà máy ximăng Holcim - Nhựa đường công ty PUMA ENEGY VIÊT NAM cung cấp Thiết bị: Dây truyền rải thí điểm mặt đường bê tơng nhựa bao gồm: - 01 máy tưới nhựa chun dụng có dung tích 6000 lít - 01 máy nén khí chổi cứng - 01 trạm trộn bê tơng nhựa nóng, cơng suất 110 - 120 tấn/h, - 01 máy rải bêtông nhựa, công suất 140CV - 07 xe ô tô vận tải 12T - 01 Lu nhẹ bánh thép 8T - 02 Lu bánh lốp 16T gia tải lên 25T - 01 Lu nặng bánh thép 12T - Biển báo hiệu, rào chắn thiết bị đảm bảo an tồn giao thơng Trình tự rải thử: Trang Đề cương rải thử mặt đườngBTN hạt trung Dmax19 dày 5cm– Gói thầu số 03 5.1 Vệ sinh thổi bụi, tưới nhựa: Bước 1: Chuẩn bị bề mặt thi công - Vệ sinh phạm vi thi công: Sử dụng máy nén khí thổi bụi bẩn vật liệu có hại khác khỏi bề mặt lớp móng cấp phối đá dăm Dmax25 bề mặt lớp BTNR 25 Sử dụng thêm nhân công dùng chổi cứng để dọn bề mặt đến bề mặt đảm bảo sạch, khơ Qt rộng ngồi mép khu vực phun nhựa 20cm Các mảnh vật liệu có hại khác dính vào bề mặt dùng cạo thép phương pháp chấp thuận khác khu vực kỹ sư tư vấn định - Đánh dấu phạm vi thi công: Sử dụng sơn thước đo để đánh dấu giới hạn khu vực cần tưới Chiều dài bề rộng bề mặt cần tưới lần chạy máy tưới nhựa đo đánh dấu mặt đất cho phù hợp với sơ đồ biểu đồ phun tư vấn giám sát chấp thuận Sau chuẩn bị bề mặt thi công xong, mời tư vấn giám sát kiểm tra Bước 2: Kiểm tra máy tưới nhựa, xác định tỷ lệ rải nhiệt độ nhựa - Kiểm tra xe tưới nhựa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật dự án Trang Đề cương rải thử mặt đườngBTN hạt trung Dmax19 dày 5cm– Gói thầu số 03 - Xác định tỷ lệ nhựa: Thử nghiệm cho giàn tưới chạy diện tích thử có rải vật liệu hấp thụ 40cmx40cm có mặt sau khơng thấm nhựa, cân trước sau tưới Hiệu số trọng lượng dùng để xác định mức độ tưới thực tế qua thay đổi so với mức độ tưới trung bình suốt chiều rộng tưới nhỏ 15% mức độ trung bình - Sử dụng biểu đồ tưới tư vấn giám sát chấp thuận để xác định tốc độ di chuyển hợp lý xe tưới Bước 3: Tưới nhựa - Xe tưới di chuyển phạm vi xác định vạch sơn chạy với tốc độ tư vấn giám sát chấp thuận chạy hết vệt chuyển sang thi công vệt Nhựa tưới thành vệt có phần chờm lên tối thiểu 20cm dọc theo mép - Trải dải bảo vệ giấy xây dựng vật liệu mềm dẻo không xốp mặt đường chỗ bắt đầu chỗ kết thúc lượt xe tưới nhựa chạy - Sử dụng bạt, bao giấy để che phủ phạm vi không cần tưới - Xe tưới di chuyển theo biểu đồ tưới cho tưới tưới hệt phạm vi cần thi công - Khơng tưới có gió to, trời mưa, có mưa Vật liệu tưới thấm bám phải phủ bề mặt, chỗ thiếu phải tưới bổ sung thiết bị phun cầm tay, chỗ thừa phải gạt bỏ - Tưới nhựa thấm bám: Dùng nhựa lỏng MC70 tưới lớp móng cấp phối đá dăm Dmax25 với lượng 1kg/m2 - Tưới nhựa dính bám: Dùng nhũ tương CRS-1 tưới lớp BTNR 25 lượng 0,5kg/m2 - Sau mời tư vấn giám sát nghiệm thu - Chỉ triển khai thi công thảm mặt đường BTNC 19 sau tưới nhựa thấm bám 24h tưới nhựa dính bám 4h Trang Đề cương rải thử mặt đườngBTN hạt trung Dmax19 dày 5cm– Gói thầu số 03 5.2 Rải thử lớp BTN hạt trung: 5.2.1 Phối hợp công việc để thi công - Phải đảm bảo nhịp nhàng hoạt động trạm trộn, phương tiện vận chuyển hỗn hợp hợp trường thiết bị rải phương tiện lu lèn - Đảm bảo suất trạm trộn bê tông nhựa tương đương với suất máy rải - Chỉ thi công mặt đường bê tông nhựa ngày khơng mưa, khơ nhiệt độ khơng khí lớn 150C 5.2.2 Chuẩn bị lớp móng - Trước rải bê tơng nhựa cần phải làm khơ phẳng lớp móng, xử lý độ dốc ngang thiết kế - Phải định vị cao độ rải hai mép đường với thiết kế Kiểm tra cao độ máy cao đạc - Sử dụng nhân công đặt chắn đoạn ray gỗ dọc mép đường lấy cọc sắt gim lại, để định vị cao độ rải mép đường với thiết kế 5.2.3 Vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa: Trang 10 Đề cương rải thử mặt đườngBTN hạt trung Dmax19 dày 5cm– Gói thầu số 03 - Dùng ô tô vận chuyển hổn hợp bê tơng nhựa, chọn tơ có tải trọng số lượng phù hợp với công suất trạm trộn, máy rải cự ly vận chuyển đảm bảo liên tục, nhịp nhàn khâu - Hổn hợp BTN xả từ thùng trộn vào thùng xe phải có nhiệt độ 155 0C -:1650C - Cần có kế hoạch vận chuyển phù hợp cho nhiệt độ hỗn hợp BTN đến nơi rải không thấp 1250C - Thùng xe vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa phải kín, sạch, phun lớp mỏng dung dịch xà phòng (hoặc loại dầu chống dính bám) vào thành đáy thùng Không dùng dầu mazút, dầu diezen hay dung mơi làm hồ tan nhựa đường để quét lên đáy thành thùng xe Xe phải có bạt che phủ - Mỗi chuyến tơ vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa rời trạm trộn phải có phiếu xuất xưởng ghi rõ nhiệt độ hỗn hợp, khối lượng, chất lượng hỗn hợp (đánh giá mắt độ đồng đều), thời điểm xe rời trạm trộn, nơi xe đến, tên người lái xe - Trước đổ hỗn hợp bê tông nhựa vào phễu máy rải phải kiểm tra nhiệt độ hỗn hợp nhiệt kế Nếu nhiệt độ hỗn hợp thấp 1250C phải loại bỏ - Hỗn hợp bê tơng nhựa sản xuất trạm trộn vận chuyển xe ô tô 12T công trường Khoảng cách trung bình từ trạm trộn BTN đến cơng trường km + Năng suất vận chuyển xe 12T: Trong : p : Lượng vật liệu mà xe chuyên chở lấy theo sức chở thực tế p=12T nnh : Số hành trình ca xác định theo cơng thức sau : Trong : T : Thời gian làm việc ca, T=7h Kt : Hệ số sử dụng thời gian, Kt = 0,8 t : Thời gian làm việc chu kỳ : Trong : tb: Thời gian để cửa xả trạm trộn đổ đầy xe, tb=13 phút Trang 11 Đề cương rải thử mặt đườngBTN hạt trung Dmax19 dày 5cm– Gói thầu số 03 td: Thời gian để hết đổ hổn hợp bê tông nhựa vào máy rải xe, tb=15 phút LTB : Cự ly vận chuyển trung bình bê tơng nhựa trường V: Vận tốc xe chạy trung bình V=40 (Km/h) => => => Năng suất vận chuyển xe ô tô 12T : Định mức vật liệu bê tông nhựa chặt 19 sau : (ĐM) BTNC 19 dày 5cm : 11,87 T/100m2 Khối lượng BTNC 19 cần để thi công đoạn 200m, dày 5cm L: Chiều dài đoạn thi 200 công m B2: Bề rộng vệt thi công m D: Chiều dày lớp 0.05 m Q : Khối lượng 142.44 =LxBxĐM/100 (T) n: Số ca xe ôtô 1.52 =Q/P (ca) 5.2.4 Rải hỗn hợp: Hỗn hợp bê tông nhựa rải máy chuyên dùng, nên dùng máy rải có hệ thống điều chỉnh cao độ tự động Khởi động máy rải trước rải 10 đến 15 phút để kiểm tra độ xác máy, hoạt động guồng xoắn, băng truyền, đốt nóng Sử dụng máy rải bê tông nhựa 140CV, dự kiến hệ số lu lèn 1,25 vệt rải bêtông nhựa 4,25m (đối với ô tô) 6m (đối với hổn hợp) để rải thử Nhiệt độ hỗn hợp BTN từ xe ôtô vào máy rải tối thiểu 1250C - Ơ tơ chở hỗn hợp bê tơng nhựa lùi tới phễu máy rải, bánh xe tiếp xúc nhẹ nhàng với trục lăn máy rải Sau điều khiển cho thùng ben đổ từ từ hỗn hợp xuống phễu máy rải Xe để số mo, máy rải đẩy ô tô từ từ phía trước máy rải Khi hỗn hợp bê tơng nhựa phân dọc theo guồng xoắn máy rải ngập tới 2/3 chiều cao guồng xoắn máy rải tiến phía Trang 12 Đề cương rải thử mặt đườngBTN hạt trung Dmax19 dày 5cm– Gói thầu số 03 trước theo vệt quy định Trong trình rải giữ cho hỗn hợp thường xuyên ngập 2/3 chiều cao guồng xoắn - Trong suốt thời gian rải hỗn hợp bê tông nhựa bắt buộc phải để đầm máy rải hoạt động - Tuỳ bề dầy lớp rải suất máy mà chọn tốc độ máy rải cho thích hợp để không xảy tượng bề mặt bị nứt nẻ, bị xé rách không đặn Tốc độ rải thử V=1,8m/phút giữ suốt trình rải - Phải thường xuyên dùng thuốn sắt đánh dấu để kiểm tra bề dày rải, chiều dày BTN hạt trung Với hệ số Kr = 1,25, ta có chiều dày BTN tương ứng: Loại BTN Chiều dày sau lu lèn Chiều dày rải thảm Ghi BTNC 19 5cm 6,25cm Hr=h.kr - Khi máy rải làm việc, bố trí cơng nhân cầm dụng cụ theo máy để làm việc sau: Lấy hỗn hợp hạt nhỏ từ phễu máy té phủ rải thành lớp mỏng dọc theo mối nối, san chỗ lồi lõm, rỗ mối nối trước lu lèn; Gọt bỏ, bù phụ chỗ lồi lõm, rỗ mặt cục lớp bê tông nhựa rải - Cuối ngày làm việc, máy rải phải chạy không tải cuối vệt rải khoảng từ 5-7 m ngừng hoạt động Năng suất máy rải tính theo cơng thức : Trong : T : Thời gian làm việc ca (phút), T = 8x60 = 480 (phút) B, h : Chiều rộng chiều dày lớp rải BTN, : Dung trọng BTN sau lu lèn,= 2,4 (T/m3) V : Vận tốc di chuyển máy rải V=1,8m/phút K: Hệ số sử dụng thời gian K=0,8 Đối với đoạn thi công BTNC 19 dài 100m, dày cm, rộng vệt m T 7x60=420 phút  2,4 T/m3 V 1,8 m/phút K 0,8 Trang 13 Đề cương rải thử mặt đườngBTN hạt trung Dmax19 dày 5cm– Gói thầu số 03 B: Bề rộng vệt thi công 6m m D: Chiều dày lớp 0,05 m P : Năng suất máy rải 435,45 T/ca Q : Khối lượng cần thiết 142,44 T n: Số ca xe ôtô 0,32 =Q/P (ca) Trường hợp máy rải gặp mưa đột ngột thì: - Báo trạm trộn tạm ngừng cung cấp hỗn hợp bê tông nhựa; - Nếu lớp bê tông nhựa lu lèn 2/3 tổng số lượt lu yêu cầu cho phép tiếp tục lu mưa hết số lượt lu lèn yêu cầu Ngược lại phải ngừng lu san bỏ hỗn hợp bê tông nhựa phạm vị mặt đường Chỉ mặt đường khô lại rải hỗn hợp tiếp 5.2.5 Lu lèn hỗn hợp: - Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa đến đâu máy lu phải theo sát để lu lèn đến Trong lượt lu sơ bộ, bánh chủ động phía gần máy rải Tiến trình lu lèn máy lu phải tiến hành liên tục thời gian hỗn hợp bê tơng nhựa giữ nhiệt độ lu lèn có hiệu quả, khơng thấp nhiệt độ kết thúc lu lèn - Trong trình lu, lu bánh sắt phải thường xuyên làm ẩm bánh sắt nước Đối với lu bánh hơi, dùng dầu chống dính bám bơi mặt lốp vài lượt đầu, lốp có nhiệt độ xấp xỉ với nhiệt độ hỗn hợp bê tông nhựa khơng xảy tình trạng dính bám Không dùng nước để làm ẩm lốp bánh Không dùng dầu diezel, dầu cặn hay dung mơi có khả hồ tan nhựa đường để bơi vào bánh lu - Máy lu thiết bị nặng không đỗ lại lớp bê tông nhựa chưa lu lèn chặt chưa nguội hẳn Trình tự lu lèn: Phân đoạn Hệ số rải Lu sơ Lu lèn chặt Lu hoàn thiện Phân đoạn 1,25 lượt/điểm 12 lượt/điểm lượt/điểm Phân đoạn 1,26 lượt/điểm 14 lượt/điểm lượt/điểm Phân đoạn 1,27 lượt/điểm 16 lượt/điểm lượt/điểm Trang 14 Đề cương rải thử mặt đườngBTN hạt trung Dmax19 dày 5cm– Gói thầu số 03 + Lu sơ bộ: Dùng lu tĩnh lượt/điểm, vận tốc lu 2km/h toàn bề mặt đoạn thử nghiệm (phân đoạn 1+2+3) Nhiệt độ hỗn hợp BTN bắt đầu lu sơ 1200C -:- 1350C Sau lượt lu phải kiểm tra độ phẳng thước 3m, bù phụ, san gạt vị trí lồi lõm + Lu lèn chặt: Dùng lu bánh lốp 16T với số lượt vận tốc lu sau: - PĐ số 01: lu 12lượt/điểm, vận tốc lu lượt đầu 2km/h, lượt cuối km/h - PĐ số 02: lu 14lượt/điểm, vận tốc lu lượt đầu 2km/h, lượt cuối km/h - PĐ số 03: lu 16lượt/điểm, vận tốc lu lượt đầu 2km/h, lượt cuối km/h - Nhiệt độ hỗn hợp BTN 1200C -:- 1350C + Lu hoàn thiện+bảo dưỡng : Dùng lu bánh thép 12 với lượt/điểm, vận tốc lu 2km/h toàn bề mặt đoạn thử nghiệm (phân đoạn 1+2+3) - Lu lèn không hiệu nhiệt độ thấp 800C Sơ đồ lu bố trí giống sau: LU CHA? T -LU BA´NH LÔ´P, Bv=202cm LU SO BÔ?-LU BA´NH THE´P,Bv=210cm Br=600 Br=600 210 202 2 20 20 4 20 20 20 20 n=2 n=2 HUO´NG THI CÔNG HUO´NG THI CÔNG LU CHA? T -LU BA´NH THE´P,Bv=210cm Br=600 210 20 20 20 n=2 HUO´NG THI CÔNG Năng suất máy lu tính theo cơng thức: P = (m/ca) Trong đó: T: số làm việc ca, T = 7h Trang 15 Đề cương rải thử mặt đườngBTN hạt trung Dmax19 dày 5cm– Gói thầu số 03 Kt: hệ số sử dụng thời gian, Kt = 0,8 L: chiều dài đoạn lu lèn V: tốc độ di chuyển máy lu Lu nhẹ bánh thép: V = 2(km/h) Lu bánh lốp: V1 = 2(km/h), V2 = 6(km/h) Lu nặng bánh thép : V = 2(km/h) ts: thời gian đổi số cuối đoạn ts = 0.5 (phút) : hệ số trùng lặp  = 1,2 B: chiều rộng mặt đường B = 6m N: tổng số hành trình lu: N = nck.Nht Nht: số hành trình lu chu kỳ, xác định dựa sơ đồ lu nck: số chu để đảm bảo độ chặt yêu cầu n: Số lượt lu trung bình chu kỳ lu Nyc: Số lượt lu u cầu Bảng tính tốn suất máy lu cho phân đoạn : Lu hoàn thiện Lu chặt Hệ số Br:Bề rộng vệt thảm (m) T:thòi gian ca (giờ) Kt hệ số sử dụng lu L: chiều dài đoạn lu (m) B:hệ số trùng lặp ts:thời gian đổi số (phút) V:vân tôc lu (km/h) V:vận tốc lu (m/phút) N: tổng số hàn trình(=nck*Nht) Nht:số lần hành trình chu ki nck: số chu kì đảm bảo n:số lượt lu điểm chu kì Lu sơ 0.85 200 1.2 0.5 33 Lu chặt Lu chặt Lu chặt Lu chặt Lu chặt Lu chặt (6km/h Lu chặt Lu chặt (2km/h Lu chặt (2km/h) ) (2km/h) (6km/h) ) (6km/h) 6 6 6 7 7 7 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 70 70 70 70 60 60 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6 33 100 33 100 33 100 0.85 200 1.3 0.5 33 12 18 18 21 21 24 24 6 6 3.5 3.5 6 2 2 2 2 Trang 16 Đề cương rải thử mặt đườngBTN hạt trung Dmax19 dày 5cm– Gói thầu số 03 Nyc:số lượt lu yêu cầu P: suất lu (m/ca) 756 407 885 349 758 296 621 a Lu sơ : P=756 m/ca b Lu lèn chặt PĐ 01: lu 12lượt/điểm, vận tốc lu lượt đầu 2Km/h, lượt cuối 6km/h lượt đầu 2Km/h; P1=407( m/ca ) lượt cuối 6km/h; P2=885( m/ca ) PĐ 02: lu 14lượt/điểm, vận tốc lu lượt đầu 2Km/h, lượt cuối 6km/h lượt đầu 2Km/h; P1=349( m/ca ) lượt cuối 4km/h; P2=758( m/ca ) PĐ 03: lu 16lượt/điểm, vận tốc lu lượt đầu 2Km/h, lượt cuối 6km/h lượt đầu 2Km/h; P1=296( m/ca ) lượt cuối 4km/h; P2=621( m/ca ) c Lu hoàn thiện : P=1395( m/ca ) - Số ca lu cần thiết cho rải đoạn thi công dài 200m, rộng 6m : Đối với lu sơ lu hoàn thiện: Đối với lu lèn chặt: P1 suất lu ứng với V=2 km/h; P2 suất lu ứng với V=6 km/h Số ca lu cần thiết cho phân đoạn: Lu sơ n: Số ca lu cần thiết (ca) 0,26 PĐ Lu lèn chặt PĐ PĐ Lu hoàn thiện 0,25 0,29 0,3 0.14 5.2.6 Bảo dưỡng mặt đường BTN hạt trung sau thi công: Sau lu lèn hoàn thiện tiến hành rào chắn phần mặt đường thi công cọc tiêu, biển báo dây ATGT 5.3 Kiểm tra trình thi công rải thử mặt đường BTN hạt trung Trang 17 1,395 Đề cương rải thử mặt đườngBTN hạt trung Dmax19 dày 5cm– Gói thầu số 03 - Nhiệt độ hỗn hợp BTN xe tải kiểm tra xe - Nhiệt độ rải hỗn hợp mật độ 20m/điểm sau máy rải - Nhiệt độ lu lèn hỗn hợp mật độ 20m/điểm mặt đường - Chiều dày lớp BTN mật độ 20m/điểm mặt đường dùng thuốn sắt đánh dấu - Kiểm tra cốt liệu đá 1x2, đá 0,5x1, đá mạt, cát, bột khống, nhựa q trình trộn BTN - Lấy mẫu nhựa kiểm tra thành phần cấp phối cốt liệu, hàm lượng nhựa, độ ổn đinh Marshall - Công tác lu lèn bao gồm sơ đồ lu, tốc độ lu, số lượt lu - Độ phẳng sau lu sơ mật độ 25m/mặt cắt thước 3m Nghiệm thu đoạn rải thử mặt đường BTN hạt trung - Kích thước hình học bao gồm: + Bề rộng thước thép + Độ dốc ngang máy thủy bình + Chiều dày khoan mẫu tương ứng phân đoạn khoan mẫu + Cao độ nằng máy thủy bình - Đo độ phẳng mặt đường thước 3m - Kết hợp mẫu khoan kiểm tra chiều dày dùng xác định độ chặt lu lèn K98, thành phần cấp phối cốt liệu, hàm lượng nhựa, độ ổn định Marshall - Độ dính bám lớp BTN hạt trung lớp CPĐD Dmax25 lớp BTNR 25 Kết luận: Lập báo cáo sau thi cơng thí điểm trình bên xem xét BAN ĐIỀU HÀNH GĨI THẦU SỐ CHỈ HUY TRƯỞNG Đoàn Hồng Huy Trang 18 ... Bv =20 2cm LU SO BÔ?-LU BA´NH THE´P,Bv =21 0cm Br=600 Br=600 21 0 20 2 2 20 20 4 20 20 20 20 n =2 n =2 HUO´NG THI CÔNG HUO´NG THI CÔNG LU CHA? T -LU BA´NH THE´P,Bv =21 0cm Br=600 21 0 20 20 20 n =2 HUO´NG THI. .. trình) TCVN 75 721 2 :20 06 TCVN 75 721 3 :20 06 TCVN 75 721 7 :20 06 TCVN 75 721 8 :20 06 TCVN 75 721 1 :20 06 TCVN 75 728 :20 06 TCVN 75 728 :20 06 TCVN 7504 :20 05 Mục 3.3 .2 QĐ858 Bảng TCVN 8819 -20 11 Mục 3.3 .2 QĐ858 (*):... 0.5 0.5 6 33 100 33 100 33 100 0.85 20 0 1.3 0.5 33 12 18 18 21 21 24 24 6 6 3.5 3.5 6 2 2 2 2 Trang 16 Đề cương rải thử mặt đườngBTN hạt trung Dmax19 dày 5cm Gói thầu số 03 Nyc:số lượt lu yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 THI DIEM c19 DAY 5CM, 2 THI DIEM c19 DAY 5CM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn