Giải pháp tạo động lực cho người lao động để triển khai và thực hiện hệ thống sản xuất tinh gọn tại công ty TNHH việt thắng jean đến năm 2021

117 13 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2019, 23:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  HÀ ANH DUY GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỂ TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN HỆ THỐNG SẢN XUẤT TINH GỌN TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG JEAN ĐẾN NĂM 2021 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  HÀ ANH DUY GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỂ TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN HỆ THỐNG SẢN XUẤT TINH GỌN TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG JEAN ĐẾN NĂM 2021 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng ứng dụng) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HỒ TIẾN DŨNG Tp Hồ Chí Minh - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi tên Hà Anh Duy, học viên cao học khố 26 – ngành Quản trị kinh doanh – trường Đại học Kinh Tế TP HCM Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn thầy cô trường Đại học Kinh Tế TP HCM truyền đạt cho kiến thức vô quý báu Đặc biệt xin gửi lời tri ân sâu sắc đến PGS.TS Hồ Tiến Dũng – người hướng dẫn trực tiếp cho thực luận văn Tôi xin cam đoan đề tài “Giải pháp tạo động lực cho người lao động để triển khai thực hệ thống sản xuất tinh gọn công ty TNHH Việt Thắng Jean đến năm 2021” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tôi, hướng dẫn giám sát PGS.TS Hồ Tiến Dũng Các số liệu sử dụng phân tích đề tài có nguồn gốc rõ ràng, công bố theo quy định Các kết nghiên cứu đề tài tự khảo sát, thu thập phân tích cách trung thực, khách quan Các kết chưa công bố nghiên cứu khác TP HCM, ngày …… tháng …… năm …… Tác giả Hà Anh Duy MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH TĨM TẮT MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết lí chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG LỰC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI LEAN TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean) 1.1.1 Tổng quan Lean 1.1.2 Tạo động lực đánh giá yếu tố cốt lõi để triển khai Lean thành công 1.2 Các yếu tố tạo động lực để người lao động thực hành hành vi Lean 10 1.2.1 Các học thuyết tạo động lực 10 1.2.2 Học thuyết hình thành hành vi 12 1.2.3 Leaner hành vi Lean (Lean behaviours – LBs) 13 1.3 Các yếu tố tạo động lực để tạo động lực cho người lao động thực hành LBs tham gia triển khai Lean 16 1.3.1 Nghiên cứu Jo Beale (2008) 16 1.3.2 Nghiên cứu Sim cộng (2015) 21 1.4 Thang đo yếu tố tạo động lực để người lao động triển khai Lean 23 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THỰC HIỆN LEAN TẠI CTY TNHH VIỆT THẮNG JEAN 26 2.1 Tổng quan công ty TNHH Việt Thắng Jean 26 2.1.1 Lịch sử hình thành lĩnh vực hoạt động 26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức tổng quan nhân 26 2.2 Hiện trạng trình triển khai Lean công ty 29 2.3 Thiết kế nghiên cứu 30 2.3.1 Phương pháp nghiên cứu 30 2.3.2 Phương pháp chọn mẫu 31 2.3.3 Quy trình khảo sát 31 2.4 Tổng quan kết khảo sát 32 2.4.1 Thông tin mẫu khảo sát 34 2.4.2 Kết kiểm định Cronbach Alpha 36 2.4.3 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA 37 2.5 Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động thực Lean công ty 38 2.5.1 Khen thưởng xứng đáng 39 2.5.2 Đào tạo 42 2.5.3 Trao quyền/ Tự chủ 44 2.5.4 Sự hỗ trợ công ty 47 2.5.5 Công việc đảm bảo 49 2.6 Đánh giá chung công tác tạo động lực để người lao động triển khai Lean Cty TNHH Việt Thắng Lean 50 2.6.1 Khen thưởng xứng đáng 50 2.6.2 Đào tạo 51 2.6.3 Trao quyền/ Tự chủ 51 2.6.4 Sự hỗ trợ công ty 51 2.6.5 Công việc đảm bảo 51 CHƯƠNG 03 GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỂ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG SẢN XUẤT 54 TINH GỌN TẠI CTY TNHH VIỆT THẮNG JEAN 54 3.1 Tầm nhìn mục tiêu công ty năm tới 54 3.2 Một số giải pháp tạo động lực để người lao động thực Lean năm 2019 55 3.2.1 Giải pháp việc khen thưởng xứng đáng 55 3.2.2 Giải pháp đào tạo 58 3.2.3 Giải pháp trao quyền/ tự chủ 65 3.2.4 Các giải pháp hỗ trợ công ty 67 3.2.5 Các giải pháp đảm bảo công việc cho người lao động 68 3.3 Kế hoạch nâng cao động lực cho người lao động thực Lean công ty năm 2019 69 KẾT LUẬN 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa EFA Exploratory Factor Analysis Lean Hệ thống sản xuất tinh gọn Vitajean VTJ 5S VSM Công ty TNHH Việt Thắng Jean Sàng lọc, xếp, sẽ, săn sóc, sẵn sàng Bản đồ luồng vật liệu thông tin DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tên bảng Thang đo yếu tố tạo động lực cho người lao động thực Trang 32 Lean 2.2 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 34 2.3 Kết phân tích Cronbach’s Alpha 37 2.4 Kết đánh giá công tác tạo động lực triển khai Lean 38 2.5 Đánh giá mức độ yếu tố Khen thưởng xứng đáng 39 2.6 Tỉ lệ tăng trưởng sản lượng, doanh thu lương trung bình 40 2.7 Lương trung bình thời điểm 12/2017 6/2018 41 2.8 Đánh giá mức độ yếu tố Đào tạo 42 2.9 Tổng hợp khóa đào tạo Lean từ đầu 2017 đến 43 2.10 Đánh giá mức độ yếu tố Sự trao quyền 45 2.11 Lịch họp việc triển khai Lean ban lãnh đạo VTJ 46 2.12 Đánh giá mức độ yếu tố Sự hỗ trợ 47 2.13 Số lượng quy trình, hướng dẫn triển khai Lean 48 2.14 Đánh giá yếu tố công việc đảm bảo 49 2.15 Số lượng nhân nghỉ việc qua năm 51 3.1 Hoạt động đề xuất nhằm nâng cao động lực thực Lean cho người lao động năm 2019 69 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Tên hình Trang 1.1 Mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến ý định chấp nhận Lean 17 1.2 Các yếu tố tạo động lực cho người lao động triển khai Lean 21 2.1 Sơ đồ tổ chức cơng ty TNHH Việt Thắng Jean 27 2.2 Quy trình khảo sát 31 3.1 Áp phích quy trình kiểm vải nhập kho 61 3.2 Áp phích quy định cách tính lỗi kiểm vải nhập kho 62 3.3 Áp phích hướng dẫn kiểm tra chất lượng giặt 63 3.4 Áp phích loại lỗi chất lượng giặt 64 3.5 Phiếu ghi nhận ý tưởng cải tiến 66 TÓM TẮT Sản xuất tinh gọn (Lean) biết đến mơ hình hiệu cho Doanh nghiệp muốn thay đổi phương thức sản xuất, nhằm nâng cao lực cạnh tranh thời kỳ đổi Tuy nhiên để triển khai thành công Lean chưa điều dễ dàng, 70% đơn vị thất bại số ghi nhận Việt Nam Để nâng cao khả thành công, giải pháp giới chuyên môn đánh giá cao khuyến cáo bước phải thực hiện, tạo động lực cho người lao động để tạo động lực cho họ hỗ trợ triển khai Lean Quá trình thu thập xử lý số liệu thực tế điểm yếu hoạt động tạo động lực cho người lao động Vitajean, đáng báo động ba yếu tố: Trao quyền, Đào tạo Tưởng thưởng Trên này, tác giả xây dựng chương trình tạo động lực mang tính khả thi cao cho tháng tới để triển khai Vitajean Từ khóa: Sản xuất tinh gọn, tạo động lực làm việc, tạo động lực cho người lao động thực Lean Khen thưởng xứng đáng Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based Cronbach's N of on Alpha Items Standardized Items 847 847 KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 Item Statistics Std Mean Deviation 2.18 540 2.21 528 2.44 545 2.45 560 2.58 599 Scale Mean if Item Deleted KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 9.67 9.64 9.41 9.40 9.27 N 125 125 125 125 125 Item-Total Statistics Scale Cronbach's Corrected Squared Variance if Alpha if Item-Total Multiple Item Item Correlation Correlation Deleted Deleted 3.125 712 527 801 3.248 655 461 816 3.292 600 364 830 3.194 633 421 821 3.006 679 479 810 Công việc đảm bảo lần Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based Cronbach's N of on Alpha Items Standardized Items 655 635 DB1 DB2 DB3 DB4 Item Statistics Std Mean Deviation 3.70 542 3.57 544 4.14 529 2.99 201 Scale Mean if Item Deleted DB1 DB2 DB3 DB4 10.70 10.82 10.26 11.40 N 125 125 125 125 Item-Total Statistics Scale Cronbach's Corrected Squared Variance if Alpha if Item-Total Multiple Item Item Correlation Correlation Deleted Deleted 907 569 325 482 969 490 250 549 966 522 279 522 1.645 201 046 707 Công việc đảm bảo lần Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based Cronbach's N of on Alpha Items Standardized Items 707 707 DB1 DB2 DB3 DB1 DB2 DB3 Item Statistics Std Mean Deviation 3.70 542 3.57 544 4.14 529 N 125 125 125 Item-Total Statistics Scale Cronbach's Scale Mean Corrected Squared Variance if Alpha if if Item Item-Total Multiple Item Item Deleted Correlation Correlation Deleted Deleted 7.70 807 559 313 573 7.83 851 497 250 651 7.26 857 519 275 624 Trao quyền/ Tự chủ Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based Cronbach's N of on Alpha Items Standardized Items 843 843 TQ1 TQ2 TQ3 TQ4 Item Statistics Std Mean Deviation 2.86 700 2.84 689 2.14 573 2.94 626 Scale Mean if Item Deleted TQ1 TQ2 TQ3 TQ4 7.92 7.94 8.65 7.84 N 125 125 125 125 Item-Total Statistics Scale Cronbach's Corrected Squared Variance if Alpha if Item-Total Multiple Item Item Correlation Correlation Deleted Deleted 2.526 701 494 791 2.521 722 524 780 3.004 625 407 823 2.781 671 468 803 PHỤ LỤC 07 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA 18.365 3.489 18.365 18.365 33.396 2.856 15.031 33.396 46.415 2.474 13.020 46.415 56.850 1.983 10.434 56.850 65.563 1.656 8.714 65.563 69.433 73.066 76.306 79.459 82.487 85.071 87.573 89.796 91.897 93.853 95.626 97.227 98.753 100.00 237 1.247 Extraction Method: Principal Component Analysis Cumulative % Cumulative % % of Variance Total Cumulative % % of Variance 18.365 15.031 13.020 10.434 8.714 3.870 3.633 3.240 3.153 3.028 2.584 2.502 2.223 2.101 1.956 1.773 1.601 1.526 Rotation Sums of Squared Loadings % of Variance 3.489 2.856 2.474 1.983 1.656 735 690 616 599 575 491 475 422 399 372 337 304 290 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings 742 819.755 171 000 Total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Initial Eigenvalues Total Component KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig 3.146 2.775 2.409 2.215 1.913 16.556 14.604 12.681 11.656 10.067 16.556 31.160 43.840 55.496 65.563 Rotated Component Matrixa Component 819 818 782 763 723 854 837 821 778 796 784 755 718 844 825 815 KT1 KT5 KT4 KT2 KT3 TQ2 TQ1 TQ4 TQ3 HT3 HT4 HT1 HT2 DT3 DT1 DT2 DB1 842 DB2 764 DB3 759 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations PHỤ LỤC 08 KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ DOTUOI Frequency Valid Dưới 22 Từ 22 đến 30 Từ 30 đến 40 Từ 40 đến 55 Total Percent 42 49 28 125 33.6 39.2 22.4 4.8 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 33.6 33.6 39.2 72.8 22.4 95.2 4.8 100.0 100.0 TRINHDO Frequency Percent Valid Phổ thông trở xuống Trung cấp Cao đẳng Đại học Sau đại học Total 69 39 10 125 55.2 31.2 8.0 4.0 1.6 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 55.2 55.2 31.2 86.4 8.0 94.4 4.0 98.4 1.6 100.0 100.0 GIOITINH Valid Nam Nữ Total Frequency Percent 43 82 125 34.4 65.6 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 34.4 34.4 65.6 100.0 100.0 THAMNIEN Frequency Percent Valid Dưới năm Từ đến năm Từ đến năm Trên năm Total 55 57 125 44.0 45.6 7.2 3.2 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 44.0 44.0 45.6 89.6 7.2 96.8 3.2 100.0 100.0 CHUCVU Frequency Percent Valid Nhân viên Quản lý Total 101 24 125 80.8 19.2 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 80.8 80.8 19.2 100.0 100.0 PHỤ LỤC 09 NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN TRƯỚC VÀ SAU KHI TRIỂN KHAI LEAN Thời gian hoàn thành trung bình 08/2017 (giây) Thời gian hồn thành trung bình 05/2018 (giây) VS đáy trước x 8.20 6.62 19% 6.6 0.2% Lược TT x 8.20 7.46 10% 7.4 1.1% 12.62 11.33 12% 11.1 2.0% VS đáp túi trước x 8.58 6.52 24% 6.5 0.0% Cuốn miệng túi ĐH 7.82 6.58 15% 6.7 -1.0% Bẻ cạnh + Đóng túi ĐH canh (1/8") 20.73 15.97 23% 16.0 0.1% May đáp vào lót x 17.45 13.06 22% 13.6 -4.1% Xén bao lót túi trước x (túi cong đáy) 14.45 11.96 10% 13.0 -8.0% 6.62 6.12 8% 6.1 0.5% Diễu bao lót túi x 15.65 14.44 9% 14.2 1.4% Lược lót túi x 10.37 9.08 15% 8.8 3.1% May lộn MT trước x 25.28 19.78 20% 20.2 -2.2% Diễu MT trước x (1/8") 31.66 28.56 10% 28.5 0.2% Bọc nhãn PO bao nylon x (1 nhãn ) 7.57 6.73 12% 6.7 1.1% Cắt xả dây a.màu 0.66 0.50 24% 0.5 0.0% 27.08 22.79 15% 23.0 -1.0% 6.31 4.89 21% 5.0 -2.2% Công đoạn LD đáp x + túi ĐH x Lộn bao lót túi trước x ĐH MT trước x + Gắn nhãn x + gắn dây ánh màu + độ co Gắn nhãn vào thân Tỉ lệ cải tiến (%) Thời gian hồn thành trung bình 06/2018 (giây) Tỉ lệ cải tiến (%) VS BGC + cắt 4.46 3.34 22% 3.5 -4.1% May đuôi BGĐ + lộn 5.04 4.84 5% 4.8 1.1% VS cạnh dọc BGĐ 5.70 5.04 12% 5.0 0.9% 21.30 19.51 9% 19.4 0.7% 9.21 7.86 15% 7.8 0.4% 20.73 16.53 20% 16.6 -0.3% 6.75 6.14 10% 6.1 1.1% Mí ly BGĐ 16.24 14.57 12% 14.3 2.0% Khóa đáy trước (đáy cuốn) 13.24 9.00 32% 9.0 0.0% Diễu đáy (1/4") (đáy cuốn) 30.51 25.68 15% 25.9 -1.0% Vẽ cạnh TT thành phẩm 10.59 8.16 23% 8.2 0.1% Đóng bọ TT x (BG x 2, ĐH x 2) 14.45 10.81 22% 11.3 -4.1% Lược decoup TS x 7.24 6.44 3% 7.0 -8.0% Cuốn decoup TS x 28.41 26.26 8% 26.1 0.5% 4.63 4.28 9% 4.2 1.4% Cuốn đáy sau 30.74 26.94 15% 26.1 3.1% LD thân sau x (túi sau + sườn + decuop) 21.98 17.20 20% 17.6 -2.2% 5.99 5.40 10% 5.4 0.2% May MT sau x 16.85 15.00 12% 14.8 1.1% Ủi thành phẩm túi sau x 24.51 18.63 24% 18.6 0.0% Đóng túi sau hồn chỉnh x (1/8") 55.27 46.51 15% 47.0 -1.0% Đóng bọ TS x 14.45 10.88 23% 11.1 -2.2% Nối + may dây passant x 6.37 4.76 22% 5.0 -4.1% Cắt passant x 4.63 4.45 5% 4.4 1.1% 16.66 13.11 22% 13.0 0.9% May BGC vào TT + mí May DK vào BGC Diễu BG chữ J (1/4") May DK vào BGĐ Gọt đuôi decuop Vẽ miệng túi sau x LD lưng x + nhãn (lưng cong) Nối lưng 9.54 8.74 9% 8.7 0.7% Ráp giàng 35.81 30.78 15% 30.4 1.1% Diễu giàng (1/4") 28.89 23.57 20% 23.1 2.0% Ráp sườn x 37.67 33.91 10% 33.9 0.0% Diễu sườn x 30.73 26.78 12% 27.0 -1.0% 5.30 4.03 24% 4.0 0.1% Lược vòng lưng + Gắn passant x 22.65 18.47 15% 19.3 -4.1% Tra lưng (2 lá) 41.70 29.54 23% 32.1 -8.0% Gọt đầu lưng 4.26 3.34 22% 3.3 0.5% Tháo đầu lưng 17.25 16.62 5% 16.4 1.4% Chặn đầu lưng (trùng chỉ) 39.40 30.93 24% 30.0 3.1% 6.62 5.89 9% 6.0 -2.2% 28.79 24.52 15% 24.5 0.2% 5.96 4.82 20% 4.8 1.1% Thùa khuy lưng x + cắt 13.87 12.48 10% 12.5 0.0% Đóng bọ passant x 34.54 33.37 4% 33.0 1.1% 7.22 5.60 24% 5.5 2.0% Chốt sườn x 15.13 12.86 15% 12.9 0.0% Chốt diễu giàng x 15.13 11.54 23% 11.7 -1.0% Cột dây phân biệt hàng 5.96 4.65 22% 4.6 0.1% Bọc nhãn PO bao nylon x (nhãn thân sau) 7.57 6.89 5% 7.2 -4.1% Gắn nhãn vào thân sau 6.31 4.60 21% 5.0 -8.0% Chốt đuôi BGĐ x 5.04 4.61 9% 4.6 0.5% Cắt trước wash 35.75 30.81 15% 30.4 1.4% Nhập kho 3.53 2.80 20% 2.8 -1.0% Phân loại 14.18 12.77 10% 12.8 0.1% Phân size 2.53 12% 2.6 -4.1% Làm dấu 12 8.39 24% 9.1 -8.0% Làm dấu gắn Passant x Gọt lai x May lai x (lai lược) Lộn quần Đóng bọ sườn x Cắt dây 1.71 15% 1.7 0.5% Xếp 0.78 23% 0.8 1.4% Vận chuyển 5.63 22% 5.5 3.1% Chà râu mèo 70 65.12 8% 64.4 1.1% 120 111.38 9% 109.2 2.0% Kiểm KCS 17 14.45 15% 14.5 0.0% Nhíu 23 18.22 20% 18.4 -1.0% 4.50 10% 4.5 0.1% 10 8.44 12% 8.8 -4.1% 4.89 24% 5.3 -8.0% 1,200 928.62 23% 924.0 0.5% 120 94.91 22% 93.6 1.4% 3,600 3,526.02 5% 3,420.0 3.1% Mài gối Kiểm KCS Cột dây nylon Vận chuyển Giặt wash Xếp Giặt đá Vắt ly tâm 900 803.92 9% 822.0 -2.2% Giao nhận 6.38 9% 6.4 0.2% Tháo nhíu 23 18.61 20% 18.4 1.1% Mài rách 30 27.30 10% 27.0 1.1% Chà 50 44.88 12% 44.0 2.0% Kiểm tra mài 16 12.16 24% 12.2 0.0% Phun hóa chất 35 28.71 17% 29.0 -1.0% Kiểm phun hóa chất 16 12.33 23% 12.3 0.1% Làm màu 120 89.76 22% 93.6 -4.1% Xả 120 101.20 8% 110.0 -8.0% Phủ màu 300 277.38 8% 276.0 0.5% Làm mềm 120 110.42 9% 109.2 1.1% Phun 3D 12 10.40 15% 10.2 2.0% 7.20 20% 7.2 0.0% Ép ống 11 9.80 10% 9.9 -1.0% Ép 3D 83 73.11 12% 73.0 0.1% 600 461.11 24% 456.0 1.1% Ủi Sấy định hình Hồi ẩm 3,600 3,121.20 Giặt ozone 1,200 924.00 Cắt chân passant x + dây phân mã (1 dây) 15.72 2.0% 15% 3,060.0 23% 924.0 13.87 8% 14.5 -4.1% 3.41 2.85 9% 3.1 -8.0% Đóng nút đầu lưng x (canh chữ) 10.73 9.16 15% 9.1 0.5% Đóng nút rivet x (canh chữ) 30.26 24.55 20% 24.2 1.4% Cắt - VSCN + lộn quần + cắt mép vải túi sau + dựt dây phân lót + gọt đệm bọ + gọt mép túi trước 177.22 164.44 10% 159.5 3.1% 81.66 70.28 12% 71.9 -2.2% Xé bao bọc nhãn x 2.56 2.00 22% 2.0 0.2% Gọt đệm túi sau x 27.51 23.65 15% 23.4 1.1% Tháo lược lót 13.26 10.32 23% 10.2 1.1% 9.69 7.71 22% 7.6 2.0% 12.00 11.00 8% 11.0 0.0% Lộn quần trái sang phải 9.15 8.34 8% 8.4 -1.0% Cài nút x 8.00 7.29 9% 7.3 0.1% Ép nhãn lưng 30.00 24.45 15% 25.5 -4.1% Xén lai x 30.00 21.80 21% 23.7 -8.0% Đóng bọ chốt lai x 48.00 43.42 10% 43.2 0.5% Ủi chi tiết (có thông số) 45.50 40.60 12% 40.0 1.4% Ủi ống + lai (có thơng số) 41.50 32.52 24% 31.5 3.1% Ủi mẻ đầu chuyền (Đo thông số) 86.00 71.49 15% 73.1 -2.2% 5.19 4.01 23% 4.0 0.2% Bỏ đệm nhựa Tháo lai móc xích Chà lót túi Xịt cát lót túi Phân size 0.0% Đóng thẻ kẹp lưng (2 điểm) 14.17 11.17 22% 11.1 1.1% Dán sticker vào thẻ 7.55 7.31 5% 7.2 2.0% Xỏ dây thẻ treo (2 thẻ) 8.58 7.89 8% 7.9 0.0% Treo nhãn vào passant 8.97 8.08 9% 8.2 -1.0% 29.00 24.67 15% 24.7 0.1% 9.58 7.35 20% 7.7 -4.1% Gấp xếp (gấp đôi) 11.30 9.35 10% 10.2 -8.0% Bỏ bịch chống ẩm 3.83 3.39 12% 3.4 0.5% 10.86 8.37 24% 8.3 1.4% Phân màu 5.19 4.55 15% 4.4 3.1% Phối tỉ lệ 5.75 4.33 23% 4.4 -2.2% Đánh số thùng 2.00 1.56 22% 1.6 0.2% 17.50 16.81 5% 16.6 1.1% Dán nhãn thùng 2.00 1.86 8% 1.8 1.1% Xếp thùng vào balet 2.00 1.86 9% 1.8 2.0% Bốc hàng lên xe 2.50 2.13 15% 2.1 0.0% Kiểm thùng 3.83 3.03 20% 3.1 -1.0% 12.07 10.87 10% 10.9 0.1% Vận chuyển nội 9.62 8.12 12% 8.5 -4.1% Phân size 5.19 3.63 24% 3.9 -8.0% Gấp xếp 11.30 9.65 15% 9.6 0.5% Vô bao + gấp dán miệng bao (solid) 10.86 8.48 23% 8.4 1.4% Đóng thùng hồn chỉnh 12.00 9.65 22% 9.4 3.1% 2.00 1.86 5% 1.9 -2.2% Kiểm trái 24.00 22.13 8% 22.1 0.2% Kiểm phải 24.00 22.08 9% 21.8 1.1% Đo thông số 24.00 20.63 15% 20.4 1.1% Tỉa chi nhãn Chặm bụi Vô bao + gấp dán miệng bao (solid) Đóng thùng hồn chỉnh Bọc nút đầu lưng Xếp thùng vào balet Kiểm tem nhãn 12.00 9.79 20% 9.6 2.0% Kiểm tem thùng 12.00 10.80 10% 10.8 0.0% Kiểm hàng sửa 20.00 17.42 12% 17.6 -1.0% ... tài "Giải pháp tạo động lực cho người lao động để triển khai thực hệ thống sản xuất tinh gọn công ty TNHH Việt Thắng Jean đến năm 2021" nhằm tìm hiểu thực trạng cơng tác tạo động lực để người lao. .. thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động triển khai Lean công ty TNHH Việt Thắng Jean Đề xuất số giải pháp tạo động lực cho người lao động triển khai Lean công ty TNHH Việt Thắng Jean. .. 2: Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động triển khai Lean công ty TNHH Việt Thắng Jean 5  Chương 3: Giải pháp tạo động lực để người lao động tham gia triển khai Lean cty TNHH Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tạo động lực cho người lao động để triển khai và thực hiện hệ thống sản xuất tinh gọn tại công ty TNHH việt thắng jean đến năm 2021 , Giải pháp tạo động lực cho người lao động để triển khai và thực hiện hệ thống sản xuất tinh gọn tại công ty TNHH việt thắng jean đến năm 2021

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn