Tác động của trách nhiệm xã hội đến sự đổi mới và kết quả hoạt động của doanh nghiệp trường hợp tại các siêu thị trên địa bàn thành phố hồ chí minh

119 13 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2019, 23:25

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “TÁC ĐỘNG CỦA CSR ĐẾN SỰ ĐỔI MỚI VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP - TRƯỜNG HỢP TẠI CÁC SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” thân thực hướng dẫn Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Châm Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực Nội dung luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu Các tài liệu tham khảo trích dẫn thích ghi rõ nguồn gốc Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm tính pháp lý q trình nghiên cứu khoa học luận văn TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2019 Người thực luận văn Nguyễn Quỳnh Bảo Ngân MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TĨM TẮT LUẬN VĂN CHƢƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Sự cần thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu đối tượng khảo sát 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa khoa học đề tài 1.1 Kết cấu luận văn CHƢƠNG 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU Các khái niệm nghiên cứu 2.1.1 CSR (trách nhiệm xã hội doanh nghiệp) 2.1.2 Sự đổi 11 2.1.3 Kết hoạt động doanh nghiệp 12 2.2 Tổng quan nghiên cứu trước có liên quan đến vấn đề nghiên cứu 14 2.3 Các đặc điểm hoạt động siêu thị địa bàn TP.HCM 17 2.4 Giả thuyết mơ hình nghiên cứu 21 2.4.1 Mối quan hệ CSR đổi 21 2.4.2 Mối quan hệ đổi kết hoạt động doanh nghiệp 23 2.4.3 Mối quan hệ CSR kết hoạt động doanh nghiệp 24 2.4.4 Mơ hình nghiên cứu 24 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Quy trình nghiên cứu 26 3.2 Nghiên cứu định tính 27 3.3 Nghiên cứu định lượng thức 30 3.3.1 Chọn mẫu đối tượng khảo sát 31 3.3.2 Xử lý phân tích liệu định lượng 32 3.3.2.1 Kiểm tra độ tin cậy thang đo 32 3.3.2.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 32 3.3.2.3 Phân tích nhân tố khẳng định (CFA) 33 3.3.2.4 Kiểm định kết mơ hình cấu trúc (S.E.M) 33 3.3.2.5 Kiểm định bootstrap 33 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 4.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 35 4.2 Kiểm định thang đo thông qua Cronbach’s Alpha 37 4.3 Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis) 40 4.4 Phân tích nhân tố khẳng định (CFA) 45 4.5 Mơ hình cấu trúc S.E.M 46 4.6 Kiểm định bootstrap 50 4.7 Thảo luận kết nghiên cứu 51 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ CỦA ĐỀ TÀI 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Hàm ý quản trị 56 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 58 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT AVE: Phương sai trích CFA (Confirmatory Factor Analysis): Phân tích nhân tố khẳng định CR: Độ tin cậy tổng hợp CSR: trách nhiệm xã hội doanh nghiệp EFA (Exploratory Factor Analysis): Phân tích nhân tố khám phá ER: Trách nhiệm mơi trường FP: Kết hoạt động doanh nghiệp KMO: Hệ số Kaiser-Meyer-Okin KH: Khách hàng NCC: Nhà cung cấp Nielsen: Cơng ty nghiên cứu thị trường quảng bá tồn cầu NLĐ: Người lao động OI: Sự đổi R&D: nghiên cứu phát triển RC: CSR khách hàng RE: CSR nhân viên RLC: CSR cộng đồng địa phương ROA: hệ số thu nhập tài sản RS: CSR nhà cung cấp Saigon Co.op: Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh SEM (Structural Equation Modelling): Mơ hình phương trình cấu trúc SMEs: Doanh nghiệp vừa nhỏ TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh Vietnam Report: Cơng ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam World Bank: Ngân hàng Thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 - Thống kê siêu thị TP.HCM 18 Bảng 3.1 – Ý nghĩa tỷ lệ đồng thuận 30 Bảng 3.2 – Thống kê số siêu thị mẫu khảo sát 31 Bảng 4.1 – Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 36 Bảng 4.2 – Kết kiểm định Cronbach’s Alpha 38 Bảng 4.3 – Kết phân tích EFA 41 Bảng 4.4 – Bảng Communalities phân tích EFA 41 Bảng 4.5 – Bảng Total Variance Explained phân tích EFA 42 Bảng 4.6 – Bảng Pattern Matrix phân tích EFA 43 Bảng 4.7 – Độ tin cậy phương sai trích CFA 46 Bảng 4.8 – Bảng Regression Weights S.E.M 48 Bảng 4.9 – Bảng Standardized Regression Weights S.E.M 49 Bảng 4.10 – Kết kiểm định bootstrap 51 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 2.1 - Mơ hình nghiên cứu 25 Hình 4.1 – Kết độ phù hợp mơ hình CFA 45 Hình 4.2 – Kết mơ hình cấu trúc S.E.M 47 TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài thực bối cảnh CSR đóng vai trò ngày quan trọng môi trường kinh doanh Việt Nam quốc tế Riêng lĩnh vực kinh doanh siêu thị, nhận thức CSR tạo lực sáng tạo, góp phần cải thiện kết hoạt động trì khả phát triển bền vững đơn vị bán lẻ Trong trình học tập làm việc, tác giả có điều kiện quan sát tìm hiểu CSR siêu thị địa bàn TP.HCM, đồng thời nhận thức rõ tầm quan trọng yếu tố đến đổi kết hoạt động Chính lý đó, với việc kết hợp lý thuyết khoa học, tác giả định chọn đề tài “Tác động CSR đến đổi kết hoạt động doanh nghiệp: Trường hợp siêu thị địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” Đề tài thực nhằm đáp ứng mục tiêu cụ thể sau: - Nghiên cứu đo lường tác động CSR đến đổi - Nghiên cứu đo lường tác động CSR đến kết hoạt động, cách trực tiếp gián tiếp thông qua đổi - Đề xuất số hàm ý quản trị nhằm nâng cao kết hoạt động siêu thị thông qua CSR đổi Để đạt mục tiêu trên, đề tài sử dụng phương pháp định tính kết hợp với kỹ thuật định lượng Sau tham khảo tài liệu học thuật có liên quan, tác giả phát triển mơ hình giả thuyết nghiên cứu tương tác đồng thời phức tạp ba khái niệm Thang đo bảng câu hỏi xây dựng dựa tảng nghiên cứu Isabel et al (2017), nhiên có điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với bối cảnh thực tế Việt Nam thông qua q trình thảo luận nhóm chun gia Sau đó, tác giả vận dụng phối hợp cơng cụ định lượng, phần mềm SPSS lẫn AMOS nhằm kiểm định thang đo kết khảo sát Dữ liệu thu thập thông qua việc điều tra bảng câu hỏi 350 chuyên viên cán quản lý cơng tác phòng ban chun mơn, có liên quan đến phát triển chiến lược CSR Sau vận dụng kết hợp phương pháp trên, kết cho thấy CSR tạo thành từ cách hành xử với năm đối tượng: nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng, cộng đồng địa phương môi trường Sự đổi đơn vị thể thông qua việc thường xuyên cập nhật, bày bán dòng sản phẩm mới; quy trình nội thay đổi cải tiến Còn kết hoạt động siêu thị đo lường thông qua tiêu tài (lợi nhuận, doanh thu) phi tài (dịch vụ, quan hệ lòng trung thành khách hàng, mơi trường làm việc, lòng trung thành tinh thần làm việc nhân viên) Ngồi ra, thơng qua kỹ thuật định lượng, kết cho thấy CSR tác động trực tiếp tích cực đến đổi kết hoạt động siêu thị; đồng thời, mối quan hệ CSR kết hoạt động thể cách gián tiếp, thông qua nhân tố trung gian đổi Do hạn chế mặt thời gian nguồn lực, việc thực đề tài tồn nhiều hạn chế định, hi vọng khắc phục nghiên cứu tương lai Thông qua kết kiểm định, đề tài đóng góp số hàm ý quản trị vào tình hình kinh doanh thực tế siêu thị địa bàn TP.HCM sau: - Để thiết lập tảng CSR, siêu thị cần quan tâm đến năm đối tượng: khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp, cộng đồng địa phương mơi trường - Để tạo dựng đổi thực hành động: bày bán dòng sản phẩm mới, độc đáo; cải tiến cấu trúc tổ chức quy trình nội bộ; đổi chương trình khuyến - Muốn nâng cao kết hoạt động đổi thiết lập sách CSR PHỤ LỤC 10 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA Nhân tố 1: RE Case Processing Summary N Cases Valid 350 a Excluded Total 350 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 925 % 100.0 100.0 N of Items Item-Total Statistics RE1 RE2 RE3 RE4 RE5 Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted 15.06 8.137 15.04 7.970 15.17 8.288 15.13 7.853 15.10 7.927 Nhân tố 2: RC Reliability Statistics Cronbach's Alpha 719 Item-Total Statistics N of Items Corrected Item-Total Correlation 778 824 722 844 851 Cronbach's Alpha if Item Deleted 912 903 923 899 898 RC1 RC2 RC3 RC4 Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted 11.29 5.435 11.88 4.492 11.35 5.116 11.34 5.370 Corrected Item-Total Correlation 651 279 760 663 Cronbach's Alpha if Item Deleted 603 923 548 595 Sau loại RC2, kết RC sau: Reliability Statistics Cronbach's Alpha 923 N of Items Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted RC1 7.89 2.119 RC3 7.94 2.011 RC4 7.93 2.089 Nhân tố 3: RS Corrected Item-Total Correlation 820 887 826 Cronbach's Alpha if Item Deleted 908 854 904 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 884 Item-Total Statistics RS1 RS2 Corrected Scale Mean if Scale Variance Item-Total Item Deleted if Item Deleted Correlation 3.73 675 799 3.48 875 799 Cronbach's Alpha if Item Deleted a a Nhân tố 4: RLC Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 755 Item-Total Statistics RLC1 RLC2 Corrected Scale Mean if Scale Variance Item-Total Item Deleted if Item Deleted Correlation 2.80 1.016 606 2.79 1.055 606 Cronbach's Alpha if Item Deleted a a Nhân tố 5: ER Reliability Statistics Cronbach's Alpha 606 N of Items Item-Total Statistics ER1 ER2 ER3 ER4 Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted 11.09 4.584 11.24 4.313 11.83 2.891 11.13 4.307 Corrected Item-Total Correlation 514 546 247 599 Sau loại ER3, kết chạy lại nhân tố ER sau: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 846 Cronbach's Alpha if Item Deleted 496 462 846 443 Item-Total Statistics ER1 ER2 ER4 Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted 7.83 1.506 7.97 1.277 7.86 1.368 Corrected Item-Total Correlation 662 746 736 Cronbach's Alpha if Item Deleted 833 754 764 Corrected Item-Total Correlation 835 850 852 Cronbach's Alpha if Item Deleted 899 885 883 Nhân tố 6: OI Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 923 Item-Total Statistics OI1 OI2 OI3 Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted 4.55 3.079 4.51 2.795 4.45 2.781 Nhân tố 7: FP Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 826 Item-Total Statistics FP1 FP2 FP3 FP4 FP5 FP6 FP7 FP8 Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted 20.18 21.856 20.08 20.202 20.21 20.653 19.83 20.610 20.03 21.578 20.06 20.427 19.86 24.921 20.13 20.120 Corrected Item-Total Correlation 595 773 710 680 570 741 011 792 Cronbach's Alpha if Item Deleted 802 778 786 789 804 782 911 775 Sau loại biến FP7, kết chạy lại nhân tố FP sau: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 911 Item-Total Statistics FP1 FP2 FP3 FP4 FP5 FP6 FP8 Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted 17.13 19.576 17.03 18.165 17.16 18.502 16.78 18.337 16.98 19.329 17.01 18.135 17.08 18.025 Corrected Item-Total Correlation 637 791 741 728 606 796 820 Cronbach's Alpha if Item Deleted 907 891 896 898 911 890 888 PHỤ LỤC 11 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig Communalities Initi al Extraction RE1 651 671 RE2 723 762 RE3 587 574 RE4 734 790 RE5 736 804 RC1 708 745 RC3 810 917 RC4 721 759 RS1 687 815 RS2 689 788 RLC1 426 544 RLC2 427 680 ER1 507 550 ER2 612 732 ER4 576 714 OI1 723 782 OI2 735 813 OI3 742 818 FP1 472 462 FP2 650 702 FP3 623 625 ,893 6077,232 300 ,000 FP4 FP5 FP6 FP8 646 423 688 724 622 428 723 758 Total Variance Explained Factor 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative % of Cumulativ Total Variance % Total Variance e% 8.810 3.040 2.255 1.643 1.399 1.310 1.045 591 549 517 422 392 380 315 292 275 261 251 234 223 192 166 156 154 129 35.239 12.159 9.021 6.572 5.595 5.238 4.181 2.365 2.196 2.067 1.689 1.566 1.520 1.258 1.168 1.099 1.043 1.003 938 891 770 664 626 616 516 35.239 47.398 56.419 62.992 68.587 73.825 78.006 80.371 82.567 84.633 86.322 87.889 89.409 90.667 91.835 92.935 93.977 94.981 95.918 96.809 97.578 98.242 98.868 99.484 100.000 8.521 2.743 2.022 1.359 1.174 963 793 34.083 10.972 8.090 5.436 4.696 3.853 3.170 34.083 45.055 53.144 58.581 63.276 67.130 70.300 Rotation Sums of Squared Loadingsa Total 6.306 5.893 3.816 5.338 4.266 3.973 2.475 PHỤ LỤC 12 KẾT QUẢ MÔ HÌNH CẤU TRÚC S.E.M Regression Weights: (Group number - Default model) OI RC ER RS RLC RE FP FP FP6 FP2 FP8 FP3 FP4 FP1 FP5 RE5 RE4 RE1 RE2 RE3 OI3 OI2 OI1 RC3 RC1 RC4 ER4 ER2 ER1 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - CSR CSR CSR CSR CSR CSR OI CSR FP FP FP FP FP FP FP RE RE RE RE RE OI OI OI RC RC RC ER ER ER Estimate 670 1.135 697 994 597 1.000 132 832 1.000 1.009 1.043 963 984 759 787 1.000 1.026 947 994 888 1.000 994 891 1.000 889 908 1.000 1.103 865 S.E .116 114 084 128 129 C.R 5.771 9.922 8.273 7.760 4.615 P *** *** *** *** *** 049 114 2.696 7.319 007 *** 055 053 056 059 056 061 18.410 19.533 17.229 16.774 13.664 12.884 *** *** *** *** *** *** 044 046 044 050 23.459 20.436 22.517 17.754 *** *** *** *** 040 038 24.562 23.723 *** *** 035 035 25.114 25.754 *** *** 069 060 16.082 14.325 *** *** Label RS1 RS2 RLC RLC < < - RS RS 1.000 945 < - RLC 1.000 < - RLC 974 069 13.645 *** 187 5.209 *** Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) OI RC ER RS RLC RE FP FP FP6 FP2 FP8 FP3 FP4 FP1 FP5 RE5 RE4 RE1 RE2 RE3 OI3 OI2 OI1 RC3 RC1 RC4 ER4 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - CSR CSR CSR CSR CSR CSR OI CSR FP FP FP FP FP FP FP RE RE RE RE RE OI OI OI RC RC RC ER Estimate 389 754 637 597 360 695 151 552 824 832 865 795 780 670 640 884 885 825 867 761 904 901 883 961 858 867 822 ER2 ER1 RS1 RS2 RLC2 RLC1 < < < < < < - ER ER RS RS RLC RLC 856 742 862 927 796 761 PHỤ LỤC 13 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH BOOTSTRAP Parameter OI < RC < ER < RS < RLC < RE < FP < FP < FP6 < FP2 < FP8 < FP3 < FP4 < FP1 < FP5 < RE5 < RE4 < RE1 < RE2 < RE3 < OI3 < OI2 < OI1 < RC3 < RC1 < RC4 < ER4 < ER2 < ER1 < RS1 < RS2 < RLC2 < RLC1 < - CSR CSR CSR CSR CSR CSR OI CSR FP FP FP FP FP FP FP RE RE RE RE RE OI OI OI RC RC RC ER ER ER RS RS RLC RLC SE 0.055 0.048 0.07 0.071 0.077 0.057 0.062 0.071 0.029 0.04 0.026 0.04 0.036 0.055 0.053 0.04 0.039 0.053 0.042 0.045 0.02 0.018 0.024 0.013 0.021 0.027 0.04 0.033 0.048 0.039 0.038 0.068 0.067 SE-SE 0.003 0.002 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003 0.004 0.001 0.002 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 Mean 0.391 0.754 0.631 0.59 0.356 0.686 0.146 0.556 0.829 0.83 0.864 0.795 0.78 0.672 0.642 0.894 0.884 0.831 0.867 0.765 0.905 0.901 0.884 0.961 0.86 0.865 0.821 0.853 0.744 0.86 0.93 0.797 0.764 Bias 0.002 -0.007 -0.007 -0.003 -0.009 -0.005 0.004 0.004 -0.002 -0.001 0 0.002 0.003 0.01 -0.001 0.006 -0.001 0.003 0.001 0.001 0.002 -0.001 -0.001 -0.003 0.002 0.002 0.003 0.001 0.003 SE-Bias 0.004 0.003 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.005 0.002 0.003 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.003 0.003 0.003 0.005 0.005 C.R 0.50 (1.40) (1.40) (0.60) (2.25) (1.25) 0.80 2.00 (0.67) (0.50) 0.50 0.75 3.33 (0.33) 1.50 (0.33) 1.00 1.00 0.50 1.00 (0.50) (0.33) (1.50) 0.67 (0.67) 1.00 0.20 0.60 ... CSR, đổi kết hoạt động siêu thị - Cung cấp kết thực nghiệm tác động CSR đến đổi kết hoạt động siêu thị địa bàn TP.HCM 8 - Đề xuất hàm ý quản trị cải thiện hiệu suất đổi kết hoạt động siêu thị. .. cứu Chính lý đó, với việc kết hợp lý thuyết từ tài liệu khoa học, tác giả định chọn đề tài Tác động CSR đến đổi kết hoạt động doanh nghiệp: Trường hợp siêu thị địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ... tài Tác động CSR đến đổi kết hoạt động doanh nghiệp: Trường hợp siêu thị địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Đề tài thực nhằm đáp ứng mục tiêu cụ thể sau: - Nghiên cứu đo lường tác động CSR đến đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của trách nhiệm xã hội đến sự đổi mới và kết quả hoạt động của doanh nghiệp trường hợp tại các siêu thị trên địa bàn thành phố hồ chí minh , Tác động của trách nhiệm xã hội đến sự đổi mới và kết quả hoạt động của doanh nghiệp trường hợp tại các siêu thị trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn