Tác động của sở hữu nhà nước đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE và HNX

116 18 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2019, 23:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ÂU THỊ PHƯƠNG THẢO TÁC ĐỘNG CỦA SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN HOSE VÀ HNX LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ÂU THỊ PHƯƠNG THẢO TÁC ĐỘNG CỦA SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN HOSE VÀ HNX Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TS SỬ ĐÌNH THÀNH TP Hồ Chí Minh - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Tác động sở hữu nhà nước đến hiệu hoạt động doanh nghiệp niêm yết sàn HOSE HNX” cơng trình nghiên cứu độc lập riêng Các thông tin, số liệu tài liệu sử dụng phân tích luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Kết nghiên cứu luận văn trung thực phù hợp với thực tiễn Việt Nam, kết chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2019 Tác giả luận văn Âu Thị Phương Thảo LỜI CẢM ƠN Để hoàn tất Luận văn này, tác giả xin bày tỏ lòng tri ơn đến Thầy hướng dẫn khoa học: GS.TS Sử Đình Thành hết lòng hỗ trợ, động viên hướng dẫn cho tác giả trình thực Luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô, chuyên gia lĩnh vực Tài cơng hỗ trợ việc cung cấp tư liệu góp ý giúp tác giả hồn thiện nội dung Luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn cá nhân đơn vị hỗ trợ giúp tác giả trình khảo sát TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2019 Tác giả luận văn MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU CHƯƠNG 1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài .2 1.3 Câu hỏi đặt đề tài 1.4 Điểm đề tài .3 1.5 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu .4 1.7 Nội dung đề tài CHƯƠNG 2.TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 2.1 Tổng quan lý thuyết .6 2.1.1 Lý thuyết cổ đông (Shareholder Theory) 2.1.2 Lý thuyết biến liên quan (Stakeholder Theory) .9 2.2 Các yếu tố định hiệu hoạt động 11 2.2.1 Quy mô doanh nghiệp 12 2.2.2 Đòn bẩy 13 2.2.3 Thanh khoản 14 2.2.4 Cổ tức 14 2.2.5 Tài sản hữu hình 15 2.2.6 Rủi ro 16 2.3 Tổng quan nghiên cứu trước 16 CHƯƠNG 3.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Dữ liệu nghiên cứu 25 3.2 Mơ hình nghiên cứu .26 3.3 Đo lường biến kỳ vọng dấu 27 3.3.1 Sở hữu nhà nước 27 3.3.2 Quy mô doanh nghiệp 29 3.3.3 Đòn bẩy doanh nghiệp 30 3.3.4 Tài sản hữu hình 31 3.3.5 Tuổi doanh nghiệp 32 3.3.6 Thanh khoản 33 3.3.7 Chính sách cổ tức 34 3.3.8 Rủi ro 35 3.4 Phương pháp hồi quy 37 CHƯƠNG 4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .39 4.1 Mô tả thống kê ma trận tương quan 39 4.2 Kết kiểm định phương sai thay đổi tự tương quan 45 4.3 Kết nghiên cứu 47 4.3.1 Hiệu hoạt động đo lường ROA 47 4.3.2 Hiệu hoạt động đo lường ROE 54 CHƯƠNG 5.KẾT LUẬN 62 5.1 Kết luận 62 5.2 Hàm ý sách 64 5.3 Hạn chế đề tài 66 5.4 Hướng nghiên cứu 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN Bài nghiên cứu phân tích mối quan hệ sở hữu nhà nước hiệu hoạt động 319 công ty phi tài niêm yết HOSE HNX từ năm 2010 đến năm 2016 Qua nghiên cứu tìm thấy sở hữu nhà nước hiệu hoạt động có mối quan hệ phi tuyến với Cụ thể mối quan hệ hình chữ U, điều cho thấy ban đầu gia tăng sở hữu nhà nước làm giảm hiệu hoạt động công ty mẫu nghiên cứu đo lường ROA ROE, mức độ sở hữu nhà nước vượt mức độ định việc tiếp tục gia tăng sở hữu nhà nước công ty giúp công ty cải thiện hiệu hoạt động Nghiên cứu tiến hành thông qua bước: (1) Bước 1: Phân tích thống kê mơ tả (2) Bước 2: Phân tích ma trận tương quan (3) Bước 3: Phân tích kết kiểm định Kết nghiên cứu cho thấy yếu tố thể đặc điểm cơng ty có tác động đáng kể đến hiệu hoạt động mức ý nghĩa 1% Các phát nghiên cứu có số hữu ích dành cho nhà hoạch định sách việc tính tốn mức độ sở hữu nhà nước nhằm cải thiện hiệu hoạt động mà Chính phủ góp vốn đầu tư Từ khóa: Hiệu hoạt động, sở hữu nhà nước, mối quan hệ hình chữ U, GMM ABSTRACT The paper analyzes the relationship between state ownership and the performance of 319 non-financial companies listed on HOSE and HNX from 2010 to 2016 The study finds that state ownership and performance with nonlinear relationships Specifically, this is a U-shaped relationship, which indicates that initially when increasing state ownership will reduce the performance of companies in the research sample measured by ROA and ROE, but When the state ownership level is above a certain level, the continued increase in state ownership in the company will help the company improve operational efficiency The study was conducted through steps: (1) Step 1: Descriptive statistics analysis (2) Step 2: Correlation matrix analysis (3) Step 3: Analysis of inspection results The research results show that the factors that characterize the company also have significant impacts on performance at a 1% significance level The findings of the paper have some useful for policy makers in calculating the level of state ownership to improve the performance of the Government that is contributing capital Keywords: Operational efficiency, state ownership, U-shaped, GMM relationship DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ TobinQ Tỷ lệ giá trị thị trường giá trị sổ sách ROA Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế tổng tài sản ROE Lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu MBR Tỷ lệ giá trị thị trường giá trị sổ sách ROS Lợi nhuận sau thuế doanh thu EBIT Thu nhập hoạt động doanh thu MBV Tỷ lệ giá trị thị trường giá trị sổ sách LIST OF SIGNS AND ABBREVIATIONS Abbreviation TobinQ Full name Market value ratio on book value ROA Return on Assets ROE Return on Equity MBR Market value ratio on book value ROS Rules of Survival EBIT Earning before Interest and Tax MBV Market value ratio on book value SDU Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Đô thị Sông Đà SEB Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện Miền Trung SED Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Phương Nam 1% 2% 26% 9% 22% 36% 12% 22% 37% SFC Cơng ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn 10% 19% 19% SFI Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi 9% 17% 11% SFN Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn 13% 17% 40% SGC Cơng ty Cổ phần Xuất nhập Sa Giang 18% 23% 48% SGD Công ty Cổ phần Sách Giáo dục TP.HCM 6% 9% 20% SGH Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn 12% 14% 39% SGT Cơng ty Cổ phần Cơng nghệ Viễn thơng Sài Gòn -1% -6% 0% SIC Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà 2% 7% 32% SJ1 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu 5% 12% 17% SJC Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 2% 7% 20% SJD Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn 12% 17% 47% SJE Công ty Cổ phần Sông Đà 11 4% 14% 32% SMC Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC 2% 7% 0% SPP Cơng ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn 2% 7% 4% SQC Cơng ty Cổ phần Khống sản Sài Gòn - Quy Nhơn -1% -2% 0% SRA Công ty Cổ phần SARA Việt Nam -3% -5% 0% SRB Cơng ty Cổ phần Tập đồn Sara -7% -7% 0% SRC Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng 9% 16% 48% SRF Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh 7% 16% 12% SSC Công ty Cổ phần Giống trồng Miền Nam 15% 21% 17% SSM Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM 6% 10% 7% ST8 Công ty Cổ phần Siêu Thanh 14% 19% 0% STC Công ty Cổ phần Sách Thiết bị trường học Tp Hồ 10% 14% 51% 5% 5% 4% Chí Minh STP Cơng ty Cổ phần Cơng nghiệp Thương mại Sông Đà SVC Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn SVI Cơng ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa TAC Cơng ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An TBC 4% 11% 39% 11% 30% 51% 6% 15% 51% Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà 12% 13% 47% TBX Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình 5% 10% 0% TC6 Cơng ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin 4% 18% 49% TCL Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ 12% 22% 50% 6% 16% 6% Tân Cảng TCM Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công TCR Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TAICERA 2% 3% 0% TCS Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin 3% 16% 49% TCT Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh 28% 29% 41% TDN Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin 4% 15% 51% THB Cơng ty Cổ phần Bia Thanh Hóa 8% 13% 55% THT Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin 5% 15% 51% TIE Công ty Cổ phần TIE 8% 10% 70% TJC Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Thương mại 3% 6% 20% TKC Công ty Cổ phần Xây dựng Kinh doanh Địa ốc 2% 7% 0% 4% 7% 0% 6% 13% 23% 9% 14% 64% 10% 15% 6% 5% 11% 60% 7% 20% 21% 12% 13% 51% Tân Kỷ TKU Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang TMC Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập Thủ Đức TMP Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ TMS Công ty Cổ phần Transimex TMX Công ty Cổ phần VICEM Thương mại Xi măng TNA Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập Thiên Nam TNC Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất TNG Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại TNG 4% 14% 0% TPC Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng 4% 8% 0% TPH Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa TP.Hà Nội 3% 5% 50% TPP Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú 4% 16% 14% TRA Công ty Cổ phần Traphaco 14% 23% 35% TRC Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh 16% 20% 60% TS4 Công ty Cổ phần Thủy sản số 2% 6% 20% TSC Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần 2% 1% 31% Thơ TST Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông 0% 0% 33% TTC Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh 6% 10% 43% TV2 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 6% 26% 51% TV3 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 7% 20% 32% TV4 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 8% 15% 37% TXM Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi Măng 3% 5% 51% TYA Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt Nam 6% 12% 0% UIC Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đô thị 6% 15% 51% 3% 4% 0% -7% -9% 51% IDICO UNI Công ty Cổ phần Viễn Liên VBH Cơng ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa VC1 Công ty Cổ phần Xây dựng số 4% 12% 55% VC2 Công ty Cổ phần Xây dựng số 1% 8% 51% VC6 Công ty Cổ phần Vinaconex 2% 8% 42% VC7 Công ty Cổ Phần Xây dựng số 2% 7% 46% VC9 Công ty Cổ phần Xây dựng số 1% 9% 41% VCC Công ty Cổ phần Vinaconex 25 3% 19% 51% VCG Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập Xây dựng 2% 7% 57% 9% 22% 14% Việt Nam VCS Công ty Cổ phần Đá thạch anh Cao cấp VCS VDL Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng 13% 18% 18% VE1 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO -1% -4% 4% VE9 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng VNECO 3% 5% 0% VFG Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam 10% 19% 0% VFR Công ty Cổ phần Vận tải Thuê tàu VGP Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả VGS Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE VHC Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn VHG 2% 5% 45% 11% 13% 39% 2% 5% 0% 11% 22% 0% Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam 2% 2% 0% VHL Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long 7% 18% 45% VID Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn 1% 2% 0% Đông VIP Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO 5% 10% 51% VIS Công ty Cổ phần Thép Việt Ý 1% 3% 41% VIT Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn 3% 11% 43% VMC Công ty Cổ phần VIMECO 2% 10% 49% VNC Cơng ty Cổ phần Tập đồn Vinacontrol 11% 15% 30% VNE Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam 2% 4% 23% VNG Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công 1% 2% 36% VNL Công ty Cổ phần Logistics Vinalink 13% 19% 2% VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 29% 38% 42% VNS Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam 10% 20% 5% VNT Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương 9% 23% 11% VPK Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật 13% 19% 44% VSC Công ty Cổ phần Container Việt Nam 18% 26% 8% VSH Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 7% 11% 55% VTB Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình 5% 8% 48% VTC Cơng ty Cổ phần Viễn Thông VTC 2% 3% 46% VTL Công ty Cổ phần Vang Thăng Long 1% 4% 40% VTO Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO 3% 6% 52% VTS Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn 5% 8% 24% VTV Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng 4% 9% 49% PHỤ LỤC 02 KẾT QUẢ CHẠY MƠ HÌNH variable mean ROA ROE STATE SIZE LEV TANG LIQUIDITY AGE DIV BETA 059862 1159048 2825744 26.96711 4410662 2124292 2.290152 1.801008 6644265 6504392 ROA sd p50 max N 0724302 -.3649363 1233046 -.8159606 2310403 1.455021 23.28202 2828398 1920881 4.491871 1932049 4332045 4722964 5251551 -.4410132 047081 1137923 2940995 26.93068 4804931 1527136 1.404123 1.94591 5610372 7836998 9821288 85 31.92202 9622489 9095002 145.1005 2.484907 2.167429 2232 2232 2232 2232 2232 2232 2232 2232 2232 2232 STATE SIZE LEV TANG LIQUID~Y AGE ROA 1.0000 STATE 0.0820 0.0001 1.0000 SIZE 0.0412 0.0517 0.0349 0.0992 1.0000 LEV -0.2843 0.0000 -0.0973 0.0000 0.3908 0.0000 1.0000 TANG -0.0022 0.9180 0.2060 0.0000 0.0920 0.0000 0.3049 0.0000 1.0000 LIQUIDITY 0.0716 0.0007 -0.0213 0.3151 -0.1420 0.0000 -0.2310 0.0000 -0.1142 0.0000 1.0000 AGE -0.1087 0.0000 0.0125 0.5544 0.1718 0.0000 0.0365 0.0850 0.0019 0.9294 0.0226 0.2860 1.0000 DIV 0.4299 0.0000 0.1516 0.0000 0.0682 0.0013 -0.1275 0.0000 -0.0187 0.3781 -0.0378 0.0741 -0.2036 0.0000 BETA -0.0554 0.0089 -0.1020 0.0000 0.3050 0.0000 0.1560 0.0000 0.0134 0.5266 -0.0166 0.4334 -0.3559 0.0000 DIV BETA DIV 1.0000 BETA 0.0294 0.1652 1.0000 ROE STATE SIZE LEV TANG LIQUID~Y AGE ROE 1.0000 STATE 0.1144 0.0000 1.0000 SIZE 0.1556 0.0000 0.0349 0.0992 1.0000 LEV -0.1385 0.0000 -0.0973 0.0000 0.3908 0.0000 1.0000 TANG 0.0060 0.7765 0.2060 0.0000 0.0920 0.0000 0.3049 0.0000 1.0000 LIQUIDITY -0.0269 0.2033 -0.0213 0.3151 -0.1420 0.0000 -0.2310 0.0000 -0.1142 0.0000 1.0000 AGE -0.1436 0.0000 0.0125 0.5544 0.1718 0.0000 0.0365 0.0850 0.0019 0.9294 0.0226 0.2860 1.0000 DIV 0.4871 0.0000 0.1516 0.0000 0.0682 0.0013 -0.1275 0.0000 -0.0187 0.3781 -0.0378 0.0741 -0.2036 0.0000 BETA 0.0223 0.2924 -0.1020 0.0000 0.3050 0.0000 0.1560 0.0000 0.0134 0.5266 -0.0166 0.4334 -0.3559 0.0000 DIV DIV 1.0000 BETA 0.0294 0.1652 BETA 1.0000 Phương trình tuyến tính biến ROA Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (319) = Prob>chi2 = 7.7e+05 0.0000 Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first order autocorrelation F( 1, 318) = 22.563 Prob > F = 0.0000 Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM Group variable: id Time variable : Nam Number of instruments = 23 Wald chi2(9) = 465.73 Prob > chi2 = 0.000 ROA Coef LROA STATE SIZE LEV TANG LIQUIDITY AGE DIV BETA _cons 5169761 0244743 0109302 -.0987745 0356247 -.0045236 0119862 0214244 -.004611 -.2641844 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Std Err .1064718 0295396 0054274 0206568 0147923 0019293 0059418 0044198 0038555 1316521 z 4.86 0.83 2.01 -4.78 2.41 -2.34 2.02 4.85 -1.20 -2.01 P>|z| 0.000 0.407 0.044 0.000 0.016 0.019 0.044 0.000 0.232 0.045 = = = = = 1913 319 6.00 [95% Conf Interval] 3082953 -.0334222 0002926 -.1392611 0066324 -.0083051 0003405 0127617 -.0121676 -.5222178 7256569 0823708 0215677 -.0582878 0646171 -.0007422 0236319 0300872 0029455 -.0061511 Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Instruments for first differences equation Standard D.(LEV BETA) D.(L.TANG DIV) Instruments for levels equation Standard L.TANG DIV _cons GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL(3/5).LIQUIDITY collapsed DL(2/5).AGE DL3.(LIQUIDITY SIZE) collapsed DL(2/5).STATE collapsed Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of (Not robust, Hansen test of (Robust, but overid restrictions: chi2(13) = 31.07 but not weakened by many instruments.) overid restrictions: chi2(13) = 18.18 weakened by many instruments.) -3.82 -1.47 Pr > z = Pr > z = 0.000 0.142 Prob > chi2 = 0.003 Prob > chi2 = 0.151 Phương trình phi tuyến biến ROA Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (319) = Prob>chi2 = 7.4e+05 0.0000 Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first order autocorrelation F( 1, 318) = 22.518 Prob > F = 0.0000 Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM Group variable: id Time variable : Nam Number of instruments = 59 Wald chi2(10) = 760.00 Prob > chi2 = 0.000 ROA Coef LROA STATE STATE2 SIZE LEV TANG LIQUIDITY AGE DIV BETA _cons 5715045 -.0910267 1350921 006853 -.0567962 0419913 -.0005808 0102998 0226408 -.0078294 -.1678789 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Std Err .0441514 0410655 0645118 0023005 0066836 0094848 0001854 0042854 0026197 0029481 0528863 z 12.94 -2.22 2.09 2.98 -8.50 4.43 -3.13 2.40 8.64 -2.66 -3.17 P>|z| 0.000 0.027 0.036 0.003 0.000 0.000 0.002 0.016 0.000 0.008 0.002 = = = = = 1913 319 6.00 [95% Conf Interval] 4849694 -.1715136 0086512 0023441 -.0698959 0234014 -.0009442 0019006 0175063 -.0136076 -.2715341 6580395 -.0105398 2615329 011362 -.0436966 0605811 -.0002174 0186991 0277754 -.0020513 -.0642237 Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Instruments for first differences equation Standard D.(LEV L.TANG DIV BETA) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L(2/3).LIQUIDITY Instruments for levels equation Standard LEV L.TANG DIV BETA _cons GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL(2/5).(SIZE AGE) DL.LIQUIDITY DL(2/5).(STATE STATE2) Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of (Not robust, Hansen test of (Robust, but overid restrictions: chi2(48) = 76.62 but not weakened by many instruments.) overid restrictions: chi2(48) = 57.38 weakened by many instruments.) -3.44 -1.62 Pr > z = Pr > z = 0.001 0.105 Prob > chi2 = 0.005 Prob > chi2 = 0.167 Phương trình tuyến tính biến ROE Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (319) = Prob>chi2 = 2.2e+05 0.0000 Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first order autocorrelation F( 1, 318) = 47.996 Prob > F = 0.0000 Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM Group variable: id Time variable : Nam Number of instruments = 41 Wald chi2(9) = 744.16 Prob > chi2 = 0.000 ROE Coef LROE STATE SIZE LEV TANG LIQUIDITY AGE DIV BETA _cons 4847774 -.0309557 0176669 -.0903447 05398 -.0045546 0163349 0484646 -.0206171 -.427988 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Std Err .077808 0315623 0060497 0176626 0195764 0012099 0094585 006745 0064158 1380399 z 6.23 -0.98 2.92 -5.12 2.76 -3.76 1.73 7.19 -3.21 -3.10 P>|z| 0.000 0.327 0.003 0.000 0.006 0.000 0.084 0.000 0.001 0.002 = = = = = 1913 319 6.00 [95% Conf Interval] 3322765 -.0928167 0058098 -.1249627 015611 -.006926 -.0022034 0352447 -.0331918 -.6985411 6372782 0309052 029524 -.0557266 0923489 -.0021831 0348733 0616845 -.0080425 -.1574348 Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Instruments for first differences equation Standard D.(LEV L.TANG DIV BETA) Instruments for levels equation Standard LEV L.TANG DIV BETA _cons GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL(2/5).(SIZE AGE) DL(3/5).LIQUIDITY DL(2/5).STATE Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of (Not robust, Hansen test of (Robust, but overid restrictions: chi2(31) = 45.73 but not weakened by many instruments.) overid restrictions: chi2(31) = 38.04 weakened by many instruments.) -5.16 -0.71 Pr > z = Pr > z = 0.000 0.478 Prob > chi2 = 0.043 Prob > chi2 = 0.179 Phương trình phi tuyến biến ROE Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (319) = Prob>chi2 = 2.2e+05 0.0000 Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first order autocorrelation F( 1, 318) = 48.009 Prob > F = 0.0000 Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM Group variable: id Time variable : Nam Number of instruments = 58 Wald chi2(10) = 1079.56 Prob > chi2 = 0.000 ROE Coef LROE STATE STATE2 SIZE LEV TANG LIQUIDITY AGE DIV BETA _cons 5875425 -.2085935 3516723 0112328 -.0611949 0377403 -.0027076 0229552 0436625 -.0185408 -.2867541 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Std Err .0662504 074003 1122077 0045207 0118267 016806 0005317 0082984 0057194 0057662 1039624 z 8.87 -2.82 3.13 2.48 -5.17 2.25 -5.09 2.77 7.63 -3.22 -2.76 P>|z| 0.000 0.005 0.002 0.013 0.000 0.025 0.000 0.006 0.000 0.001 0.006 = = = = = 1913 319 6.00 [95% Conf Interval] 4576941 -.3536368 1317492 0023724 -.0843748 0048012 -.0037497 0066907 0324526 -.0298424 -.4905166 7173909 -.0635503 5715955 0200933 -.0380151 0706795 -.0016654 0392198 0548724 -.0072392 -.0829915 Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Instruments for first differences equation Standard D.(LEV L.TANG DIV BETA) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L(3/5).LIQUIDITY Instruments for levels equation Standard LEV L.TANG DIV BETA _cons GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL(2/5).(SIZE AGE) DL2.LIQUIDITY DL(2/5).(STATE STATE2) Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of (Not robust, Hansen test of (Robust, but overid restrictions: chi2(47) = 49.51 but not weakened by many instruments.) overid restrictions: chi2(47) = 58.66 weakened by many instruments.) -5.18 -0.57 Pr > z = Pr > z = 0.000 0.570 Prob > chi2 = 0.373 Prob > chi2 = 0.118 ... mối tương quan sở hữu nhà nước hiệu hoạt động mối tương quan tuyến tính tác động sở hữu nhà nước đến hiệu hoạt động chiều Nói cách khác, sở hữu nhà nước làm cải thiện hiệu hoạt động công ty Tian... cứu tác giả phân tích hiệu hoạt động cơng ty Các tác giả chi sở hữu nhà nước có tác động ngược chiều đến hiệu hoạt động cơng ty Nói cách khác, mức độ sở hữu nhà nước tăng làm giảm hiệu hoạt động. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ÂU THỊ PHƯƠNG THẢO TÁC ĐỘNG CỦA SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN HOSE VÀ HNX Chuyên ngành:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của sở hữu nhà nước đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE và HNX , Tác động của sở hữu nhà nước đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE và HNX , BÌA PHỤ LUẬN VĂN, TÓM TẮT LUẬN VĂN, DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, TÀI LIỆU THAM KHẢO TV, TÀI LIỆU THAM KHẢO TA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn