Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp trong môi trường áp lực cạnh tranh nghiên cứu các doanh nghiệp tại TP HCM

120 0 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2019, 23:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - - NGUYỄN DƢƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG MÔI TRƢỜNG ÁP LỰC CẠNH TRANH - NGHIÊN CỨU CÁC DOANH NGHIỆP TẠI TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - - NGUYỄN DƢƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG MƠI TRƢỜNG ÁP LỰC CẠNH TRANH - NGHIÊN CỨU CÁC DOANH NGHIỆP TẠI TP.HCM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn: TS NGUYỄN THỊ THU TP Hồ Chí Minh - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Dƣơng, thực nghiên cứu luận văn thạc sĩ “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài doanh nghiệp môi trường áp lực cạnh tranh – Nghiên cứu doanh nghiệp TP.HCM” Tôi xin cam đoan nội dung luận văn tơi thực nghiên cứu dƣới hƣớng dẫn TS Nguyễn Thị Thu Các kết nghiên cứu đƣợc thực cách trung thực chƣa đƣợc công bố nghiên cứu trƣớc TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2019 Ngƣời cam đoan Nguyễn Dƣơng MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TĨM TẮT - ABSTRACT PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu luận văn Câu hỏi nghiên cứu luận văn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn Phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Các nghiên cứu trƣớc có liên quan đến luận văn 1.1.1 Các nghiên cứu thực nƣớc .5 1.1.2 Các nghiên cứu thực nƣớc 1.2 Xác định khe hổng nghiên cứu 13 1.3 Kết luận chƣơng 14 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 15 2.1 Một số khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu 15 2.1.1 Thông tin BCTC .15 2.1.2 Chất lƣợng thông tin 15 2.1.3 Chất lƣợng thông tin BCTC .16 2.1.4 Áp lực cạnh tranh .19 2.2 Các lý thuyết khoa học liên quan đến đề tài nghiên cứu 20 2.3.1 Lý thuyết ủy nhiệm (Agency Theory) 20 2.3.2 Lý thuyết phụ thuộc nguồn lực (Resource Dependency Theory) 22 2.3.3 Lý thuyết tín hiệu (Signalling Theory) .22 2.3.4 Lý thuyết bất định (Contingency Theory) 23 2.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất luận văn 23 2.4 Kết luận chƣơng 25 CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 26 3.1 Quy trình nghiên cứu 26 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 27 3.3 Kết luận chƣơng 36 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BỔ SUNG VÀ BÀN LUẬN 37 4.1 Kết nghiên cứu định tính 37 4.1.1 Phân tích đo lƣờng chất lƣợng BCTC 37 4.1.2 Phân tích khám phá nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng BCTC môi trƣờng áp lực cạnh tranh .39 4.2 Kết nghiên cứu định lƣợng 42 4.2.1 Phân tích thống kê mơ tả mẫu nghiên cứu .42 4.2.2 Phân tích đánh giá độ tin cậy thang đo 44 4.2.3 Phân tích kiểm định giá trị thang đo 52 4.2.4 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu mơ hình nghiên cứu 56 4.2.5 Thảo luận kết nghiên cứu 65 4.3 Kết luận chƣơng 71 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý 72 5.1 Kết nghiên cứu 72 5.2 Hàm ý nghiên cứu 73 5.3 Các hạn chế hƣớng nghiên cứu 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ý nghĩa Chữ viết tắt BCTC Báo cáo tài BCTCHN Báo cáo tài hợp CCTC Cơng cụ tài CMKT Chuẩn mực kế tốn FASB Financial Accounting Standards Board HTKSNB Hệ thống kiểm soát nội IASB International Accounting Standards Board TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Thang đo chất lƣợng Báo Cáo Tài Chính 28 Bảng 3.2: Thang đo Áp lực cạnh tranh 30 Bảng 3.3: Thang đo Năng lực nhân viên kế toán 31 Bảng 3.4: Thang đo Công nghệ thông tin 31 Bảng 3.5: Thang đo Kiểm toán độc lập 32 Bảng 3.6: Thang đo Sự hoàn thiện môi trƣờng pháp lý 33 Bảng 4.1: Kết nghiên cứu định tính đo lƣờng chất lƣợng BCTC 37 Bảng 4.2: Kết nghiên cứu định tính nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng BCTC doanh nghiệp môi trƣờng áp lực cạnh 40 Bảng 4.3: Số điểm trung bình đặc tính chất lƣợng BCTC 44 Bảng 4.4: Kết phân tích hệ số Cronbach’s Alpha biến phụ thuộc 45 Bảng 4.5: Kết phân tích hệ số Cronbach’s Alpha biến phụ thuộc sau loại biến quan sát không phù hợp 46 Bảng 4.6: Kết phân tích hệ số Cronbach’s Alpha biến độc lập 48 Bảng 4.7: Kết phân tích hệ số Cronbach’s Alpha biến độc lập sau loại biến quan sát không phù hợp lần 49 Bảng 4.8: Kết phân tích hệ số Cronbach’s Alpha biến độc lập sau loại biến quan sát không phù hợp lần 51 Bảng 4.9: Kết phân tích hệ số Cronbach’s Alpha biến điều tiết 52 Bảng 4.10: Kết phân tích nhân tố khám phá nhóm biến phụ thuộc 52 Bảng 4.11: Kết phân tích nhân tố khám phá nhóm biến độc lập 54 Bảng 4.12: Kết phân tích nhân tố khám phá nhóm biến điều tiết 55 Bảng 4.13: Kết phân tích hệ số tƣơng quan 57 Bảng 4.14: Kết phân tích hệ số tƣơng quan sau Centering 58 Bảng 4.15: Model Summaryc 59 Bảng 4.16: Anovaa 60 Bảng 4.17: Coefficientsa 60 Bảng 4.18: Kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu 62 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 25 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 26 Hình 4.1: Biểu đồ vị trí công tác đối tƣợng đƣợc khảo sát 42 Hình 4.2: Biểu đồ kinh nghiệm làm việc đối tƣợng đƣợc khảo sát 43 Hình 4.3: Biểu đồ lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp đƣợc khảo sát 43 Hình 4.4: Biểu đồ kiểm định phân phối chuẩn 64 Hình 4.5: Biểu đồ P-P Plot 64 Hình 4.6: Biểu đồ Scatterplot 65 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG MƠI TRƢỜNG ÁP LỰC CẠNH TRANH – NGHIÊN CỨU CÁC DOANH NGHIỆP TẠI TP.HCM Tóm tắt Trong điều kiện kinh tế Việt Nam ngày hội nhập tích cực với kinh tế giới thông qua hoạt động thƣơng mại quốc tế diễn ngày nhiều, áp lực cạnh tranh ngày gia tăng ảnh hƣởng lớn đến lợi nhuận doanh nghiệp Với áp lực cạnh tranh ngày gia tăng trình hội nhập, thơng tin kế tốn đóng vai trò quan trọng để đƣa định hữu ích Vì tác giả lựa chọn nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng báo cáo tài doanh nghiệp mơi trƣờng áp lực cạnh tranh để thực nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu luận văn nhằm xác định tác động nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng BCTC doanh nghiệp môi trƣờng áp lực cạnh tranh vai trò điều tiết áp lực cạnh tranh mối quan hệ Phƣơng pháp nghiên cứu hỗn hợp đƣợc tác giả áp dụng để thực đề tài nghiên cứu Kết phân tích hồi quy với 230 mẫu khảo sát từ nhà quản lý cấp cao, cấp trung cấp sở doanh nghiệp TP HCM cho thấy: (1) Chất lƣợng báo cáo tài doanh nghiệp môi trƣờng áp lực cạnh tranh chịu tác động tích cực từ nhân tố lực nhân viên kế tốn, cơng nghệ thơng tin, kiểm tốn độc lập hồn thiện mơi trƣờng pháp lý; (2) Trong điều kiện áp lực cạnh tranh ngày gia tăng, chất lƣợng báo cáo tài doanh nghiệp TP.HCM chịu tác động lớn từ hồn thiện mơi trƣờng pháp lý ngƣợc lại tác động lực nhân viên kế tốn Bên cạnh đó, số hàm ý sách đƣợc đƣa để nâng cao chất lƣợng báo cáo tài doanh nghiệp mơi trƣờng áp lực cạnh tranh đóng góp vào việc hồn thiện chuẩn mực kế tốn Việt Nam theo hƣớng hòa hợp với chuẩn mực kế tốn quốc tế Từ khóa: Áp lực cạnh tranh, báo cáo tài chính, IASB, FASB, khuôn mẫu khái niệm BCTC FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF FINANCIAL REPORT OF ENTERPRISES IN COMPETITIVE PRESSURE ENVIRONMENT RESEARCHING ENTERPRISES IN HCM CITY Abstract In the context of Vietnam's economy increasingly integrating positively with the world economy through more and more international trade activities, the increasing competition pressure can greatly affect to the profitability of the business With increasing competition pressure in the integration process, accounting information plays a very important role in the process making useful decisions Therefore, the author has studied factors affecting the quality of financial report of enterprises in competitive pressure environment The research aims to determine the influence of current factors on the quality of financial statements of enterprises in competitive pressure environment and regulatory role of competitive pressure in this relationship The mixed method is applied to implement the research topic Results of regression analysis with 230 survey samples from senior, middle and junior managers of enterprises in HCM city showed: (1) The quality of financial statements of enterprises in competitive pressure environment is positively impacted by accounting staff competency, information technology, independent audit and perfection of the legal environment; (2) In the context of increasing competition pressure, the quality of financial statements of enterprises in HCM city will be more influenced by perfection of the legal environment and vice versa for the influence of accounting staff competency In addition, some policy implications are provided to improve the quality of financial statements of businesses in competitive pressure environment and contribute to the completion of Vietnamese accounting standards in the direction of harmonizing international accounting standards Keywords: Competitive pressure, financial statements, IASB, FASB, Conceptual Framework for Financial Reporting PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH Stt Họ tên Chức vụ Đơn vị công tác Huỳnh Quang Giàu Kế tốn trƣởng Phạm Hồng Sơn Trƣởng Ban kiểm sốt Đỗ Thị Thu Thủy Phó phòng TCKT Nam Kỹ Nghệ Súc Trần Thị Ái Trân Phó phòng TCKT Sản (Vissan) Trƣơng Việt Tiến Trƣởng Ban KSNB Võ Thái Hòa Phó Tổng Giám Đốc Trần Thị Kim Khánh Trƣởng phòng kiểm tốn Nguyễn Đồn Ngọc Điệp Phó phòng kiểm tốn Đỗ Chí Linh Trƣởng dự án Cơng ty Cổ phần Việt Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH CÁC CÔNG TY (NGÂN HÀNG) CỦA CÁC ĐỐI TƢỢNG KHẢO SÁT ĐANG CÔNG TÁC STT TÊN CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN CÔNG TY TNHH GT INVESTMENT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN NGÂN HÀNG VIETINBANK CN7 TP HCM NGÂN HÀNG VIETINBANK CN7 TP HCM CTY TNHH MTV CÔNG NGHỆ PHÚ LỘC CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN NGÂN HÀNG VIETINBANK CN7 TP HCM NGÂN HÀNG VIETINBANK CN7 TP HCM 10 NGÂN HÀNG VIETINBANK CN7 TP HCM 11 NGÂN HÀNG VIETINBANK CN7 TP HCM 12 CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM 13 NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CN TP HCM 14 CƠNG TY TNHH HĨA CHẤT & THỰC PHẨM 15 NGÂN HÀNG ACB 16 17 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM 18 NGÂN HÀNG TMCP PHƢƠNG ĐÔNG 19 NGÂN HÀNG TMCP PHƢƠNG ĐÔNG 20 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM CHỨC VỤ Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) STT TÊN CÔNG TY 21 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VINH KHANH 22 CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN 23 24 25 CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN CÔNG TY TNHH MTV XNK THỰC PHẨM HẠ LONG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ ERA HOLDINGS 26 CÔNG TY TNHH TV & DV KẾ TỐN GTAX 27 CƠNG TY TNHH TMDV BHL 28 CƠNG TY TNHH MTV SÀI GỊN COOP TIÊN HỒNG 29 CƠNG TY TNHH TM DV VIỆT HƢNG PHÚ 30 CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU 31 NGÂN HÀNG VIETCOMBANK 32 CÔNG TY TNHH VIETPLAT 33 CÔNG TY TECH CFO 34 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN HỒNG THIÊN PHÚC 35 CƠNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM 36 CƠNG TY CỔ PHẦN XNK BÌNH TÂY 37 CƠNG TY TNHH MTV TM QUỐC HỒNG 38 CÔNG TY TNHH MTV THÁI SƠN 39 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG GEOHARBOUR 40 CÔNG TY TNHH SX TM QC BẢO KHANH 41 CÔNG TY CỔ PHẦN ACHISON CHỨC VỤ Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) STT TÊN CÔNG TY 42 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẤT THIÊN 43 CÔNG TY CP PHẦN MỀM QLDN TẠI TP.HCM 44 CÔNG TY CỔ PHẦN SỐ MỘT ĐẠI THẮNG 45 CÔNG TY TNHH TM SX VÀ DV TƢ VẤN AN KHANG 46 CÔNG TY TNHH BỨC TƢỜNG VIỆT 47 CÔNG TY TNHH HOPES 48 49 CÔNG TY TNHH TV DV LIÊN KẾT TỒN CẦU CƠNG TY TNHH MTV TMDV GIA NGUYỄN NGUYỄN 50 CÔNG TY TNHH MTV SX TM KIM NHẬT 51 CÔNG TY CP VÂN NAM 52 CÔNG TY TNHH BEHN MEYER VIỆT NAM 53 CÔNG TY TNHH TM SX THẢO NHÂN 54 CÔNG TY TNHH SX MAY MẶC VIỆT ĐỨC 55 CÔNG TY TNHH TM DL BÁCH TÙNG VIỆT 56 ECOFEED VIỆT NAM 57 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN 58 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN ĐỨC THÀNH 59 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN ĐỨC THÀNH 60 CÔNG TY AGC VIỆT NAM 61 CÔNG TY INCOLAW 62 CÔNG TY TNHH MTV ĐA NIỀM TIN CHỨC VỤ Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) STT TÊN CÔNG TY 63 CÔNG TY TNHH SAN HÀ 64 CÔNG TY TNHH SAN HÀ 65 CÔNG TY TRÀ CÀ PHÊ VIỆT NAM 66 CÔNG TY TRÀ CÀ PHÊ VIỆT NAM 67 CÔNG TY TNHH MTV ĐƢỜNG ÁNH DƢƠNG 68 CÔNG TY TNHH TM TT SAO HỎA 69 CÔNG TY TNHH TM KING FOODS 70 CÔNG TY BẢO HIỂM PVI 71 CÔNG TY BẢO HIỂM PVI 72 CÔNG TY PHAN TA 73 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH GIVRAL 74 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH GIVRAL 75 CÔNG TY NHƠN HỮU 76 CÔNG TY BLUESOPE 77 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY R.E.E 78 CÔNG TY CỔ PHẦN D & D 79 CÔNG TY VIETTOURS 80 CÔNG TY TNHH CÙNG MUA 81 82 83 CÔNG TY CP TV THIẾT KẾ CN VÀ DÂN DỤNG CÔNG TY LIBERTY CENTRAL SAIGON RIVERSIDE CÔNG TY TNHH SX TM TÂN ĐÔNG DƢƠNG CHỨC VỤ Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) STT TÊN CƠNG TY 84 CƠNG TY TNHH RỒNG XANH 85 CÔNG TY TĂNG MINH PHÁT 86 CÔNG TY CỔ PHẦN ILOGIC 87 NGÂN HÀNG SACOMBANK 88 CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN IMMANVEL 89 CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN IMMANVEL 90 91 CƠNG TY TNHH TRỪ MỐI KHỬ TRÙNG QUỐC TẾ CÔNG TY CP SẢN XUẤT HƢƠNG LIỆU ẾCH VÀNG 92 CÔNG TY DIGINET 93 CÔNG TY DIGINET 94 NGÂN HÀNG VIB 95 NGÂN HÀNG VIB 96 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY CÔNG CỤ & THIẾT BỊ TAT 97 CÔNG TY LOGWIN LOGISTICS 98 CÔNG TY LOGWIN LOGISTICS 99 CÔNG TY TNHH NHỰA XỐP MINH ANH 100 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÂN PHỐI SÀI GỊN CO.OP 101 CƠNG TY MAZARS VN 102 NGÂN HÀNG ACB 103 NGÂN HÀNG ACB 104 CÔNG TY VIỆT LUẬT CHỨC VỤ Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) STT TÊN CÔNG TY 105 CÔNG TY TNHH MF VIỆT NAM 106 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC & XÂY DỰNG SSG 107 CÔNG TY CP BĐS XL DẦU KHÍ VIỆT NAM 108 CƠNG TY TÂN PHONG 109 CƠNG TY TNHH TM - DV VIỆT HƢNG THÁI 110 CÔNG TY IST VIỆT NAM 111 112 CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT NAM NGUYỄN CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI CƠ KHÍ TÂN THANH 113 CƠNG TY TNHH ĐẠI VIỆT 114 CƠNG TY TNHH TKXD & DVTM HỒNG ĐAN 115 CÔNG TY TNHH ANH LÊ TAKA 116 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HƢNG PHÁT 117 CÔNG TY TNHH ĐTXD & DV BẢO THÁI 118 CÔNG TY TNHH DV TV ANPHA 119 CÔNG TY TNHH YILIN VIỆT NAM 120 NGÂN HÀNG AN BÌNH 121 CƠNG TY BÁCH KHOA VIỆT 122 CƠNG TY TNHH TM SX NHỰA XỐP NAM PHƢƠNG 123 CÔNG TY TNHH VPP KIM CƢƠNG XANH 124 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ MỸ THUẬT & QUẢNG CÁO AN PHA 125 CÔNG TY TNHH SX TM XNK KIM LỢI LAI CHỨC VỤ Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) STT TÊN CÔNG TY 126 CÔNG TY TNHH TM & DV LÂM THANH 127 CÔNG TY TNHH TM & DV LÂM THANH 128 CÔNG TY TNHH KIÊN HÀ 129 CÔNG TY SEAHORE SHIPPING CORP 130 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LOGISTIC 131 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & CN NAM LONG 132 CÔNG TY TNHH LNT 133 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG 134 CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI HUY HỒNG 135 CƠNG TY TNHH THẾ GIỚI HUY HỒNG 136 CÔNG TY TNHH MTC QC GIA ĐỊNH 137 138 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG TRÚC GIANG CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN & QUẢN LÝ TÀI CHÍNH FMC 139 CÔNG TY F&N VIỆT NAM 140 CÔNG TY F&N VIỆT NAM 141 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KỸ THUẬT TRẦN PHÚ 142 CÔNG TY TNHH DN TM KDN MINH LONG 143 CƠNG TY TNHH HỒNG LONG VIỆT 144 CƠNG TY TNHH HỒNG LONG VIỆT 145 CƠNG TY TNHH LUKI VIỆT NAM 146 CÔNG TY TNHH GLOBAL HANSOLL CHỨC VỤ Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) STT TÊN CÔNG TY 147 CÔNG TY HẢI ANH 148 CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG MINH 149 CÔNG TY CP SX NHỰA DUY TÂN 150 CƠNG TY CP TRANSIMEX SÀI GỊN 151 152 153 154 155 156 157 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐỊNH HƢỚNG MỚI CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NGUỒN HÀNG VIỆT CÔNG TY TNHH NHỊP SỐNG MỚI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI G.B.C.O CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI G.B.C.O CÔNG TY TNHH SX-TM-DV DÂY ĐÔNG NAM CƠNG TY TNHH SX-TM-DV-XK BAO BÌ ĐỒNG HƢNG 158 CƠNG TY TNHH TM DỊCH VỤ TRÍ PHÁT 159 CƠNG TY TNHH TM PHỔ BÌNH 160 CƠNG TY TNHH TM PHỔ BÌNH 161 CƠNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI ĐẠT 162 CƠNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA THÀNH PHÚ 163 CÔNG TY TNHH IN ẤN TRUNG NAM PHƢƠNG 164 CÔNG TY TNHH BRENNTAG VIỆT NAM 165 CÔNG TY TNHH BRENNTAG VIỆT NAM 166 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIỀM NĂNG 167 CƠNG TY TNHH HĨA CHẤT ĐĂNG HƢNG CHỨC VỤ Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) STT TÊN CƠNG TY 168 CƠNG TY TNHH HĨA CHẤT ĐĂNG HƢNG 169 CÔNG TY TNHH TM VÀ XNK HÀO TUẤN 170 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHẤT THIÊN TÂM 171 CÔNG TY CP SIÊU THANH 172 CÔNG TY TNHH NHỰT LONG 173 CÔNG TY TNHH HẢI SẢN ĐỨC HÙNG 174 CÔNG TY TNHH CAO NGHỆ VINA 175 176 CÔNG TY TNHH CONNELL BROS, (VIỆT NAM) CÔNG TY TNHH ROHA DYECHEM VIỆT NAM 177 CÔNG TY TNHH MAY ĐO SÀI GỊN 178 CƠNG TY TNHH SX TM DV THANH BÌNH 179 CƠNG TY TNHH NAM VIỆT ĐỖ 180 181 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM CÔNG TY TNHH DEVELING QUỐC TẾ (VIỆT NAM) 182 CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH 183 CÔNG TY CP ĐẠI TÂN VIỆT 184 CƠNG TY CP BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN 185 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI ĐỒNG TIẾN 186 187 188 CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ SUMIMOTO CƠNG TY TNHH TM HĨA CHẤT CON ĐƢỜNG MỚI CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƢ VẤN RSM VIỆT NAM CHỨC VỤ Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) STT TÊN CƠNG TY 189 CƠNG TY TNHH BỒ CÔNG ANH VIỆT NAM 190 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ KINGFOTEC 191 CÔNG TY TNHH THẢO TIẾN 192 CÔNG TY TNHH MTV TM DV XNK NÔNG THỦY HẢI SẢN ĐỨC THỊNH 193 CƠNG TY TNHH HĨA CHẤT & THỰC PHẨM 194 CƠNG TY TNHH HĨA CHẤT & THỰC PHẨM 195 196 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI AN KHẢI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI AN KHẢI 197 CƠNG TY TNHH BAO BÌ THÀNH ĐẠT 198 CTY TNHH NHỰA DUY TÂN 199 CTY TNHH NHỰA DUY TÂN 200 CÔNG TY TNHH TM VÀ SX AN THỊNH VƢỢNG 201 CÔNG TY TNHH OM MAS VIỆT 202 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH NHÂN FOOD 203 CÔNG TY TNHH HỮU TÍN 204 205 206 207 208 209 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN CHỨC VỤ Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) STT 210 211 212 TÊN CƠNG TY CƠNG TY TNHH VẠN LỢI CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM 213 CƠNG TY CP HĨA CHẤT Á CHÂU 214 CƠNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM & BÁNH KẸO PHẠM NGUYÊN 215 TCT CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG 216 217 218 219 CN TCT TM SÀI GÒN - TNHH MTV - KHO LẠNH SATRA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC CÔNG TY CỔ PHẦN XNK-TM-SX- HĨA CHẤT ĐẮC TRƢỜNG PHÁT CƠNG TY TNHH SX VÀ TM TUYỀN HƢNG PHÚ 220 CÔNG TY TNHH SX - TM TÂN CHÍ THÀNH 221 CƠNG TY TNHH XUÂN VIỆT 222 CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 223 CTY TNHH SX TM DV TRÍ VIỆT PHÁT 224 CTY CỔ PHẦN IN VÀ BAO MÌ MỸ CHÂU 225 CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY LINH XUÂN 226 CÔNG TY CP XNK NAM THÁI SƠN 227 CÔNG TY TNHH DI ĐẠI HƢNG 228 229 230 CÔNG TY TNHH HƢƠNG LIỆU VÀ NGUN LIỆU THỰC PHẨM HỒNG ANH CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG LAI CƠNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNG HÓA THIÊN HÀ CHỨC VỤ Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp trung (Trƣởng, phó phòng, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp sở (Tổ trƣởng, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) Quản lý cấp cao (CEO, KTT, ) PHỤ LỤC 5: DÀN BÀI THẢO LUẬN PHẦN GIỚI THIỆU VÀ GẠN LỌC 1.1 Giới thiệu mục đích nội dung thảo luận Thảo luận nhằm thu thập ý kiến cho phần nghiên cứu định tính đề tài luận văn thạc sĩ: Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng BCTC doanh nghiệp môi trƣờng áp lực cạnh tranh Các ý kiến đóng góp Anh (chị) đƣợc tơi xử lý, phân tích tổng hợp dùng cho nghiên cứu Mục đích thảo luận nhằm giải vấn đề sau đây: + Chất lƣợng BCTC theo quan điểm FASB IASB? Các đặc tính chất lƣợng BCTC theo quan điểm FASB IASB nên đƣợc đo lƣờng nhƣ nào? + Các nhân tố tác động đến chất lƣợng BCTC doanh nghiệp môi trƣờng áp lực cạnh tranh ngày gia tăng? Ảnh hƣởng áp lực cạnh tranh đến mối quan hệ này? 1.2 Phần gạn lọc Họ tên: Chức vụ: Kinh nghiệm làm việc: Đơn vị công tác: PHẦN THẢO LUẬN 2.1 Thảo luận đặc tính chất lƣợng BCTC theo FASB IASB, phƣơng pháp đo lƣờng  Theo Anh (chị) BCTC đƣợc xem có chất lƣợng trình hội nhập nhƣ nào? Đo lƣờng chất lƣợng BCTC theo quan điểm FASB IASB q trình hội nhập có đƣợc xem phù hợp không?  Theo Anh (chị) thông tin BCTC nhƣ đƣợc xem thích hợp cho ngƣời sử dụng?  Anh (chị) hiểu phân biệt giá trị dự đoán giá trị xác nhận thông tin BCTC theo quan điểm FASB IASB nhƣ nào?  Theo Anh (chị) thông tin BCTC nhƣ đƣợc xem trình bày trung thực?  Thông tin BCTC đƣợc lập cách đầy đủ nhƣ nào?  Thông tin BCTC đƣợc lập cách trung lập nhƣ nào?  Thơng tin BCTC đƣợc lập khơng có sai sót trọng yếu nhƣ nào?  Theo Anh (chị) thơng tin BCTC đƣợc lập nhƣ đảm bảo so sánh?  Theo Anh (chị) thơng tin BCTC đƣợc lập nhƣ đảm bảo hiểu đƣợc?  Theo Anh (chị) đặc tính chất lƣợng kịp thời BCTC đƣợc hiểu nhƣ nào? 2.2 Thảo luận nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng BCTC doanh nghiệp môi trƣờng áp lực cạnh tranh  Theo Anh (chị) trình hội nhập áp lực cạnh tranh có ảnh hƣởng đến đơn vị khơng? Mức độ ảnh hƣởng nhƣ nào? Theo Anh (chị) cảm nhận áp lực cạnh tranh có ảnh hƣởng đến chất lƣợng BCTC đơn vị không? Cách thức áp lực cạnh tranh ảnh hƣởng đến chất lƣợng BCTC đơn vị nhƣ nào? (trực tiếp hay gián tiếp)  Công ty Anh (chị) có ứng dụng CNTT vào việc lập trình bày BCTC khơng? Anh (chị) trình bày rõ cách thức mà CNTT ảnh hƣởng đến việc lập trình bày BCTC đơn vị? Yếu tố CNTT quan trọng nhất? Theo Anh (chị) cảm nhận ảnh hƣởng CNTT đến chất lƣợng BCTC môi trƣờng áp lực cạnh tranh nhƣ nào?  Công ty Anh (chị) có thực kiểm tốn BCTC năm khơng? Việc kiểm tốn BCTC năm có giúp chất lƣợng BCTC đơn vị tốt khơng? Anh (chị) nghĩ chất lƣợng BCTC Cơng ty đƣợc kiểm tốn big 4? Theo Anh (chị) cảm nhận ảnh hƣởng kiểm toán độc lập đến chất lƣợng BCTC môi trƣờng áp lực cạnh tranh nhƣ nào?  Theo Anh (chị) mức độ đáp ứng cơng việc nhân viên kế tốn Cơng ty nhƣ nào? Cơng ty có thƣờng xun đào tạo, bồi dƣỡng để nâng cao trình độ chuyên mơn cho nhân viên kế tốn khơng? Tại sao? Theo Anh (chị) cảm nhận lực nhân viên kế tốn ảnh hƣởng đến chất lƣợng BCTC mơi trƣờng áp lực cạnh tranh nhƣ nào?  Theo Anh (chị) trình hội nhập nay, để nâng cao chất lƣợng BCTC môi trƣờng pháp lý Việt Nam có cần hồn thiện để phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế không? Tại sao? Các lĩnh vực môi trƣờng pháp lý cần ƣu tiên hoàn thiện? Theo Anh (chị) chuẩn mực kế toán Việt Nam đƣợc ban hành đầy đủ chƣa? Anh (chị) nghĩ chất lƣợng BCTC doanh nghiệp Việt Nam áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế? Theo Anh (chị) cảm nhận mơi trƣờng pháp lý ảnh hƣởng đến chất lƣợng BCTC môi trƣờng áp lực cạnh tranh nhƣ nào?  Theo Anh (chị) nhân tố kể ảnh hƣởng đến chất lƣợng BCTC môi trƣờng áp lực cạnh tranh có nhân tố khác ảnh hƣởng đến chất lƣợng BCTC không?  Trong nhân tố mà Anh (chị) trả lời ảnh hƣởng đến chất lƣợng BCTC môi trƣờng áp lực cạnh tranh, theo anh chị mức độ ảnh hƣởng nhân tố nhƣ nào? (yếu, trung bình, mạnh, mạnh) 2.3 Thảo luận phƣơng pháp đo lƣờng nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng BCTC doanh nghiệp môi trƣờng áp lực cạnh tranh  Theo Anh (chị) ngƣời làm cơng tác kế tốn cần phải thỏa điều kiện để nâng cao chất lƣợng BCTC? (kinh nghiệm, kỹ năng, trình độ chuyên mơn,…)  Các khía cạnh CNTT theo Anh (chị) quan trọng có khả ảnh hƣởng đến chất lƣợng BCTC? (khả kết nối, tính ứng dụng,…)  Theo Anh (chị) khía cạnh kiểm tốn độc lập có khả ảnh hƣởng đến chất lƣợng BCTC? (quy mơ cơng ty, nhiệm kỳ kiểm tốn,…)  Các khía cạnh mơi trƣờng pháp lý theo Anh (chị) quan trọng có khả ảnh hƣởng đến chất lƣợng BCTC? (chuẩn mực kế toán, chế độ kế tốn,…)  Theo Anh (chị) khía cạnh áp lực cạnh tranh quan trọng? (bán hàng phân phối sản phẩm, thị phần, giá cả,…) Xin chân thành cảm ơn Anh (chị) tham gia thảo luận! ... CHÍ MINH -  - NGUYỄN DƢƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG MÔI TRƢỜNG ÁP LỰC CẠNH TRANH - NGHIÊN CỨU CÁC DOANH NGHIỆP TẠI TP.HCM Chuyên... - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Dƣơng, thực nghiên cứu luận văn thạc sĩ Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài doanh nghiệp môi trường áp lực cạnh tranh – Nghiên cứu doanh nghiệp. .. chọn nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng báo cáo tài doanh nghiệp môi trƣờng áp lực cạnh tranh để thực nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu luận văn nhằm xác định tác động nhân tố ảnh hƣởng đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp trong môi trường áp lực cạnh tranh nghiên cứu các doanh nghiệp tại TP HCM , Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp trong môi trường áp lực cạnh tranh nghiên cứu các doanh nghiệp tại TP HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn