Tác động của sự thỏa mãn về các thành phần của tiền lương lên dự định nghỉ việc thông qua sự hài lòng trong công việc của công nhân trường hợp nghiên cứu tại các công ty cao su tỉnh bình phước

96 9 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2019, 23:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ TÚ TRINH TÁC ĐỘNG CỦA SỰ THỎA MÃN VỀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA TIỀN LƢƠNG LÊN DỰ ĐỊNH NGHỈ VIỆC THÔNG QUA SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA CƠNG NHÂN TRƢỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI CÁC CƠNG TY CAO SU TỈNH BÌNH PHƢỚC Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hƣớng nghiên cứu) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN KIM DUNG TP HỒ CHÍ MINH - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi tên Nguyễn Thị Tú Trinh, thực nghiên cứu luận văn thạc sĩ “ Tác động thỏa mãn thành phần tiền lương lên dự định nghỉ việc thơng qua hài lòng cơng việc công nhân Trường hợp nghiên cứu Công ty cao su tỉnh Bình Phước” Tơi xin cam đoan nội dung luận văn tơi nghiên cứu thực hướng dẫn PGS.TS Trần Kim Dung Các kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2019 Ngƣời cam đoan Nguyễn Thị Tú Trinh MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH TÓM TẮT CHƢƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Giới thiệu lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phạm vi phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu 1.6 Kết cấu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU Các lý thuyết liên quan đến đề tài 2.1 2.1.1 Sự thỏa mãn thành phần tiền lương 2.1.1.1 Các định nghĩa tiền lương 2.1.1.2 Các định nghĩa thỏa mãn thành phần tiền lương 2.1.1.3 Liên hệ thực tế: 2.1.1.4 lương Các nghiên cứu liên quan thỏa mãn thành phần tiền 2.1.1.5 Thang đo đo lường thỏa mãn thành phần tiền lương 10 2.1.2 Sự hài lòng cơng việc 11 2.1.2.1 Các định nghĩa lý thuyết hài lòng cơng việc 11 2.1.2.2 Các nghiên cứu liên quan đến hài lòng cơng việc 12 2.1.2.3 Thang đo đo lường hài lòng cơng việc 13 2.1.3 Dự định nghỉ việc 14 2.1.3.1 Các định nghĩa lý thuyết dự định nghỉ việc 14 2.1.3.2 Các quan điểm đo lường dự định nghỉ việc 15 2.1.3.3 Thang đo đo lường dự định nghỉ việc 16 2.1.4 Các nghiên cứu mối quan hệ thỏa mãn thành phần tiền lương, hài lòng công việc dự định nghỉ việc 16 2.1.4.1 Mối quan hệ thỏa mãn thành phần tiền lương hài lòng cơng việc 16 2.1.4.2 Mối quan hệ hài lòng cơng việc dự định nghỉ việc 17 2.1.4.3 Vai trò Sự hài lòng cơng việc mối quan hệ Dự định nghỉ việc Sự thỏa mãn thành phần tiền lương 20 2.2 Đặc điểm lao động ngành cao su Việt Nam 21 2.3 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết 22 2.3.1 Mơ hình nghiên cứu 22 2.3.2 Các giả thuyết nghiên cứu 23 Tóm tắt chương 24 CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 25 3.1 Quy trình nghiên cứu 25 3.2.1 Nghiên cứu sơ 25 3.2.2 Nghiên cứu thức 25 Phương pháp nghiên cứu 27 3.2 3.2.1 Nghiên cứu định tính 27 3.2.2 Nghiên cứu định lượng 34 3.2.3 Kiểm định đánh giá mơ hình nghiên cứu 36 Tóm tắt chương 36 CHƢƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37 4.1 4.1.1 Thống kê mô tả mẫu 37 Phương pháp chọn mẫu 37 Đặc điểm cá nhân đại diện khảo sát 38 4.1.2 4.2 Kiểm định Cronbach’s Alpha thang đo 39 4.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 41 4.3.1 Phân tích EFA thành phần Sự thỏa mãn thành phần tiền lương 41 4.3.2 Phân tích EFA với thang đo hài lòng cơng việc 44 4.3.3 Phân tích EFA thang đo dự định nghỉ việc 45 4.4 Phân tích hồi quy 46 4.5.1 Phân tích hệ số tương quan 47 4.5.2 Kiểm định độ phù hợp mơ hình hồi quy 49 4.5.3 Kiểm định phù hợp mơ hình 53 4.5.4 Kết kiểm định giả thuyết 56 4.5.5 Mơ hình nghiên cứu biểu diễn lại: 57 4.5 Thảo luận kết nghiên cứu 57 4.5.1 Sự thỏa mãnvề thành phần tiền lương 58 4.5.2 Sự hài lòng công việc 61 4.5.3 Dự định nghỉ việc 61 4.5.4 Tác động thỏa mãn thành phần tiền lương lên hài lòng cơng việc 61 4.5.5 Tác động hài lòng công việc lên dự định nghỉ việc 62 Tóm tắt chương 62 CHƢƠNG KẾT LUẬN 63 5.1 Kết nghiên cứu 63 5.2 Hàm ý nghiên cứu 64 5.2.1 Thỏa mãn mức lương 64 5.2.2 Thỏa mãn phúc lợi 65 5.2.3 Thỏa mãn tăng lương 65 5.2.4 Thỏa mãn sách lương 66 5.2.5 5.3 Mối quan hệ hài lòng cơng việc dự định nghỉ việc 67 Hạn chế đề tài gợi ý nghiên cứu tương lai 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 Tiếng việt 69 Tiếng anh 69 PHẦN PHỤ LỤC 71 Phụ lục - KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH TRONG NGHIÊN CỨU 71 Phụ lục 2- BẢNG CÂU HỎI NGUYÊN GỐC 79 Phụ lục 3- DÀN BÀI THẢO LUẬN 81 Phụ lục 4- PHIẾU ĐIỀU TRA QUAN ĐIỂM NGƯỜI LAO ĐỘNG 84 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.2.1- Thang đo Sự thỏa mãn thành phần tiền lương 28 Bảng 3.2.2- Thang đo Sự hài lòng cơng việc 32 Bảng 4.2 Tóm tắt kiểm định Cronbach’s Alpha sơ cho thang đo thỏa mãn thành phần tiền lương, hài lòng cơng việc dự định nghỉ việc 40 Bảng 4.3.1 Kết phân tích EFA thỏa mãn thành phần tiền lương 42 Bảng 4.3.2 Kết phân tích thang đo hài lòng cơng việc 45 Bảng 4.3.3 Kết phân tích thang đo dự định nghỉ việc 46 Bảng 4.4.2 Ma trận kiểm định hệ số tương quan Pearson biến nhân tố 47 Bảng 4.4.2.1 Đánh giá độ phù hợp mơ hình 49 Bảng 4.4.2.2 Kiểm định độ phù hợp mơ hình 49 Bảng 4.4.2.3 Kết phân tích hồi quy tuyến tính bội mơ hình 50 Bảng 4.4.3.1 Đánh giá độ phù hợp mơ hình 53 Bảng 4.4.3.1 Kiểm định độ phù hợp mơ hình 54 Bảng 4.4.3.1 Kết phân tích hồi quy tuyến tính bội mơ hình 54 Bảng 4.4.5 Bảng tóm tắt kết kiểm định giả thuyết 56 Bảng 4.5.1.1 Giá trị trung bình thành phần thỏa mãn thành phần tiền lương 58 Bảng 4.5.1.2 Hệ số tải nhân tố biến quan sát thang đo PSQ 60 Bảng 4.5.1.3 Cronbach’s Alpha thành phần thỏa mãn thành phần tiền lương 60 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1.1.3 Mơ hình nghiên cứu Ram Prabhakar (2010) 10 Hình 2.1.4.2 Mơ hình nghiên cứu Brimhall cộng (2014) 19 Hình 2.1.5.2 Mơ hình nghiên cứu Treuren Frankish (2014) 17 Hình 2.1.4.3 Mơ hình nghiên cứu Hasin Omar (2007) 20 Hình 2.3.1 Mơ hình mối quan hệ thỏa mãn thành phần tiền lương, hài lòng cơng việc dự định nghỉ việc 22 Sơ đồ 3.1 Quy trình nghiên cứu 25 Hình 4.4.2.1 Biểu đồ tần số phần dư chuẩn hóa Histogram 52 Hình 4.4.2.2 Biểu đồ P-P Plot 52 Hình 4.4.2.1 Biểu đồ Scatterplot 53 TÓM TẮT Tiêu đề: Tác động thỏa mãn thành phần tiền lương lên dự định nghỉ việc thơng qua hài lòng công việc công nhân Trường hợp nghiên cứu Cơng ty cao su tỉnh Bình Phước Tóm tắt: Nghiên cứu kiểm định mối quan hệ thỏa mãn thành phần tiền lương, hài lòng cơng việc dự định nghỉ việc người lao động ngành cao su Bình Phước Nghiên cứu phân tích hệ số tương quan Pearson hồi quy tổng thể để đo lường mức độ thỏa mãn thành phần tiền lương lên hài lòng cơng việc; dự định nghỉ việc công nhân Qua nghiên cứu mẫu khảo sát 210 công nhân trực tiếp ngành cao su tỉnh Bình Phước, kết dự định nghỉ việc chịu tác động ngược chiều hài lòng công việc thỏa mãn thành phần tiền lương Bên cạnh đó, thỏa mãn thành phần tiền lương ảnh hưởng chiều lên hài lòng cơng việc Từ khóa: Sự thỏa mãn thành phần tiền lương; Sự hài lòng công việc; Dự định nghỉ việc Title: The impact of Pay Satisfaction on Intention to Leave and Job Satisfaction of rubber worker in Binh Phuoc province Abstract: The aim of the reasearch was to examine the relationships among four dimensions of pay satisfaction, the job satisfaction and intention to leave in Rubber industry Using a sample of 210 of workers rubber in Binh Phuoc province to test our hypotheses, the result show that the four dimensions of pay satisfaction has direct positive influence on the job satisfaction and job satisfaction negative impact on Intention to leave Key words: Pay Satisfaction; Job Satisfaction; Intention to Leave CHƢƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Giới thiệu lý chọn đề tài Trong kinh tế mở với cạnh tranh ngày gay gắt từ nguyên liệu đầu vào đến tiêu thụ sản phẩm đầu đòi hỏi nhạy bén công tác quản lý lao động chiếu lược kinh doanh hiệu Tiền lương mối quan tâm người lao động nhà quản trị ảnh hưởng lớn tới việc đáp ứng nhu cầu kinh tế họ Khi người lao động có thỏa mãn với tiền lương ảnh hưởng tới thái độ hành vi công việc Nghiên cứu Heneman Judge (2000) không thỏa mãn lương có tác động tiêu cực không mong muốn đến kết làm việc người lao động Đối với người có trình độ lao động thấp thỏa mãn với tiền lương lại có vai trò việc lựa chọn cơng việc để gắn bó Sự hài lòng cơng việc phần quan trọng quản lý nguồn nhân lực Xác định yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng cơng việc giúp nhà quản trị có thơng tin cần thiết để đưa định nhằm tăng hài lòng người lao động Dole (2000) mối quan hệ nghịch chiều hài lòng cơng việc dự định nghỉ việc Nghiên cứu kết luận cá nhân có hài lòng cơng việc thấp có xu hướng thay đổi vị trí cơng việc Hasin Omar (2007), có mối quan hệ đáng kể hài lòng công việc dự định nghỉ việc, nghĩa người lao động có hài lòng cơng việc cao dự định nghỉ việc thấp Ngành cao su với đặc thù cần nhiều lao động trực tiếp nên việc thu hút giữ chân lao động có tay nghề có vai trò quan trọng sản xuất chế biến sản phẩm Trong ngày nhiều khu công nghiệp mở rộng quy mô địa bàn cạnh tranh lao động phổ thơng ngày gay gắt dẫn đến nguy thiếu hụt lao động tương lai gần Chính tơi chọn đề tài nghiên cứu “Tác động thỏa mãn thành phần tiền lương lên dự định nghỉ việc thơng qua hài lòng Phân tích EFA với thang đo hài lòng công việc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Compone nt Approx Chi-Square df Sig .839 569.04 10 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 3.437 68.740 68.740 3.437 68.740 68.740 609 12.184 80.924 386 7.722 88.646 328 6.558 95.203 240 4.797 100.000 Component Matrixa Component HL_3 855 HL_5 854 HL_4 843 HL_2 798 HL_1 793 Phân tích nhân tố khám phá thang đo dự định nghỉ việc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig .850 403.864 15 000 Total Variance Explaine Componen t Total Initial Eigenvalues % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 3.270 54.497 54.497 3.270 727 12.118 66.615 576 9.596 76.211 565 9.420 85.631 491 8.179 93.810 371 6.190 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component NV_5 782 NV_4 764 NV_6 735 NV_3 718 NV_1 714 NV_2 714 54.497 54.497 Kiểm định mơ hình Model Summaryb Mode R R Adjusted R Std Error of l Square Square the Estimate a 808 652 23009 645 a Predictors: (Constant), CS, PL, ML, TL b Dependent Variable: HL Model ANOVAa Sum of df Squares 20.355 10.853 205 31.209 209 Mean Square DurbinWatson 1.738 F Regression 5.089 96.120 Residual 053 Total a Dependent Variable: HL b Predictors: (Constant), CS, PL, ML, TL Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized t Coefficients B Std Error Beta (Constant -.297 178 -1.664 ) ML 318 032 417 10.048 PL 324 030 475 10.927 TL 103 032 143 3.230 CS 277 029 402 9.468 a Dependent Variable: HL Sig .000b Sig .098 000 000 001 000 Kiểm định phù hợp mơ hình Model Summaryb Mode R l R Adjusted R Std Error of Square 841a Square 708 the Estimate 706 DurbinWatson 21762 2.140 a Predictors: (Constant), HL b Dependent Variable: NV ANOVAa Model Sum of df Mean Squares Regressio n Total Sig Square 23.848 9.850 208 33.698 209 Residual F 23.848 503.571 000b 047 a Dependent Variable: NV b Predictors: (Constant), HL Coefficientsa Model Unstandardized Standardize Coefficients d t Sig Coefficients B (Constant ) HL Std Error Beta 5.155 121 42.748 000 -.874 039 -.841 -22.440 000 a Dependent Variable: NV Kiểm định lý thuyết phân phối chuẩn Kiểm định phù hợp mơ hình Model Summaryb Mode R R Adjusted R Std Error of l Square Square the Estimate a 799 638 631 24388 a Predictors: (Constant), TL, ML, CS, PL b Dependent Variable: NV ANOVAa Model Sum of df Mean Squares Square Regression 21.505 5.376 Residual 12.192 205 059 Total 33.698 209 a Dependent Variable: NV b Predictors: (Constant), TL, ML, CS, PL DurbinWatson 1.769 F 90.396 Sig .000b Phụ lục 2- BẢNG CÂU HỎI NGUYÊN GỐC 1.1 Bảng câu hỏi tiếng Anh thang đo PSQ (1985) My take-home pay My current salary My overall level of pay Size of my current salary My benefit package Amount the company pays toward my benefits The value of my benefit The number of benefits I received My most recent raise 10 Influence my supervisor has on my pay 11 The raises I have typically received in the past 12 How my raises are determined 13 The company’s pay structure 14 Information the company gives about pay issues of concern to me 15 Pay of other jobs in the company 16 Consistency of the company’s pay policies 17 Differences inpay among jobs in the company 18 How the company administers pay 1.2 Bảng câu hỏi tiếng Anh thang đo Sự hài lòng cơng việc My job is interesting enough to keep me from getting bored I find real enjoyment in my work I feel satisfied with my job I feel happier in my work than most other people 1.3 Bảng câu hỏi tiếng Anh thang đo Dự định nghỉ việc As soon as I can find a better job, I will quit at this organization I often think about quitting my job Which of the following most clearly reflects your feelings about your future with this organization in the next year How you feel about leaving this organization? If your were completely free to choose, would you prefer or to not prefer to countinue working with this organization? How important is it to you personally that you spend your career in this organization rather than some other organization? Phụ lục 3- DÀN BÀI THẢO LUẬN Phần giới thiệu Kính chào quý Anh/chị Tôi tên Nguyễn Thị Tú Trinh thực luận văn tốt nghiệp khảo sát trực tiếp Khảo sát trực tiếp dạng thu thập ý kiến, quan điểm người hỏi thông qua vấn trực tiếp, trả lời câu hỏi bảng câu hỏi giấy Trong Bảng câu hỏi này, muốn khám phá yếu tố ảnh hưởng đến thỏa mãnvề thành phần tiền lương, hài lòng công việc dự định nghỉ việc công nhân ngành cao su Công ty cao su thuộc Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam địa bàn tỉnh Bình Phước Hơm nay, tơi hân hạnh đón tiếp bạn để thảo luận số vấn đề liên quan đến lĩnh vực nhân Rất mong nhận tham gia đóng góp tích cực q anh/chị Xin lưu ý khơng có quan điểm hay sai Tất quan điểm quý anh/chị có giá trị cho nghiên cứu tơi Phần thảo luận TT Tiêu chí - Chỉ số đánh giá A Mức độ thỏa mãn thành phần tiền lƣơng Tơi hài lòng với mức lương thực lĩnh Mức lương tơi tương xứng với tính chất cơng việc sức lực bỏ Mức thu nhập đủ trì đảm bảo sống hàng ngày tơi Tơi sống dựa hồn tồn vào thu nhập từ Cơng ty TT Tiêu chí - Chỉ số đánh giá Trong năm, Cơng ty có nhiều hình thức khen thưởng có giá trị thưởng dịp lễ tết, thi đua nước rút cuối năm, tiết kiệm vật tư… Tơi hài lòng với phúc lợi Công ty (Chế độ bảo hiểm, phụ cấp độc hại, du lịch…) Các phúc lợi Cơng ty có giá trị vật chất tinh thần Công ty thường tổ chức hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ cho người lao động Cơng đồn Cơng ty ln quan tâm đến đời sống người lao động với nhiều hoạt động hỗ trợ nhà tình nghĩa, quỹ khuyến học… 10 Chế độ bảo hiểm ốm đau, thai sản; ca trưa; cấp phát bảo hộ lao động thực đầy đủ, kịp thời 11 Các chế độ ca trưa, bồi dưỡng độc hại, bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động thực tốt 12 Hoạt động chăm lo sức khỏe cho công nhân lao động quan tâm thực thường xuyên 13 Công ty có chương trình phúc lợi quan tâm đến đời sống người lao động 14 Tôi hiểu rõ điều kiện để nâng lương, bậc lương, chuyển ngạch lương Công ty 15 Những lần nâng lương trước hạn, tăng đáng kể có tính khích lệ 16 Tơi hài lòng với tiêu chuẩn nâng lương Công ty 17 Tiêu thức xét khen thưởng rõ ràng, hợp lý, công gắn với nỗ lực làm việc 18 Cấu trúc lương Công ty hợp lý công nhân trực tiếp gián tiếp 19 Công ty công khai minh bạch rõ ràng vấn đề liên quan đến tiền Tiêu chí - Chỉ số đánh giá TT lương, thưởng 20 Tiền lương hàng tháng trả đầy đủ hạn 21 Đơn giá tiền công cho lao động trực tiếp điều chỉnh phù hợp công khai, quy định rõ ràng 22 Đơn giá tiền lương theo nhóm cơng việc theo hệ số quy đổi suất lao động, hệ số phụ trợ, độ khó, phức tạp… đảm bảo công cho người lao động 23 Cơng ty có định mức khốn vườn định mức cơng hợp lý 24 Chính sách trả lương Công ty công hợp lý 25 Tơi hài lòng với sách lương Cơng ty B Sự hài lòng cơng việc cơng việc 26 Công việc Công ty phù hợp với khả tơi 27 Nhìn chung tơi cảm thấy hài lòng làm việc Cơng ty 28 Tơi hài lòng với mơi trường làm việc Cơng ty 29 Nếu chọn lại chọn Công ty để làm việc 30 Tôi coi Công ty mái nhà thứ hai C Dự định nghỉ việc 31 Ngay tơi tìm cơng việc tốt công việc tại, rời bỏ Công ty 32 Tôi thường suy nghĩ đến việc rời bỏ công việc 33 Tôi tìm kiếm cơng việc Cơng ty khác năm tới 34 Tơi tìm kiếm cơng việc Công ty khác 35 Tôi không muốn tiếp tục làm việc cho Công ty 36 Tơi muốn gắn bó cơng việc lâu dài với Cơng ty Phụ lục 4- PHIẾU ĐIỀU TRA QUAN ĐIỂM NGƢỜI LAO ĐỘNG Xin chào anh (chị)! Tôi nghiên cứu đề tài có tên “Nghiên cứu thỏa mãn thành phần tiền lương tác động lên dự định nghỉ việc thông qua hài lòng cơng việc người lao động” Tơi quan tâm đến quan điểm anh/chị công việc Rất mong anh/chị bớt chút thời gian để tham gia trả lời câu hỏi khảo sát Tồn thơng tin thu bảo mật dùng cho mục đích nghiên cứu Rất mong giúp đỡ anh/chị Xin chân thành cảm ơn! Xin anh (chị) vui lòng đánh dấu X vào trống thích hợp PHẦN 1: Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ Vui lòng cho biết mức độ đồng ý anh/chị phát biểu sau cách khoanh tròn theo thang điểm từ đến 5: (1) Hoàn toàn khơng đồng ý; (2) Khơng đồng ý; (3) Khơng có ý kiến; (4) Đồng ý; (5) Hoàn toàn đồng ý TT Tiêu chí - Chỉ số đánh giá Mức độ đồng ý A Mức độ thỏa mãn thành phần tiền lương Tơi hài lòng với mức lương thực lĩnh Mức lương tương xứng với tính chất cơng việc sức lực tơi bỏ Mức thu nhập đủ trì đảm bảo sống hàng ngày 5 Trong năm, Cơng ty có nhiều hình thức khen thưởng có giá trị thưởng dịp lễ tết, thi đua nước rút cuối năm, tiết kiệm vật tư… Tôi hài lòng với phúc lợi Cơng ty (Chế độ bảo Tơi sống dựa hồn tồn vào thu nhập từ Cơng ty TT Tiêu chí - Chỉ số đánh giá Mức độ đồng ý hiểm, phụ cấp độc hại, du lịch…) Các phúc lợi Cơng ty có giá trị vật chất tinh thần Công ty thường tổ chức hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ cho người lao động Công đồn Cơng ty ln quan tâm đến đời sống người lao động với nhiều hoạt động hỗ trợ nhà tình nghĩa, quỹ khuyến học… 10 Chế độ bảo hiểm ốm đau, thai sản; ca trưa; cấp phát bảo hộ lao động thực đầy đủ, kịp thời 11 Các chế độ ca trưa, bồi dưỡng độc hại, bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động thực tốt 12 Hoạt động chăm lo sức khỏe cho công nhân lao động quan tâm thực thường xuyên 13 Cơng ty có chương trình phúc lợi quan tâm đến đời sống người lao động 14 Tôi hiểu rõ điều kiện để nâng lương, bậc lương, chuyển ngạch lương Công ty 15 Những lần nâng lương trước hạn, tăng đáng kể có tính khích lệ 16 Tơi hài lòng với tiêu chuẩn nâng lương Công ty 17 Tiêu thức xét khen thưởng rõ ràng, hợp lý, công gắn với nỗ lực làm việc 18 Cấu trúc lương Công ty hợp lý công nhân trực tiếp gián tiếp 19 Công ty công khai minh bạch rõ ràng vấn đề liên quan đến tiền lương, thưởng 5 20 Tiền lương hàng tháng trả đầy đủ hạn TT Tiêu chí - Chỉ số đánh giá Mức độ đồng ý 21 Đơn giá tiền công cho lao động trực tiếp điều chỉnh phù hợp công khai, quy định rõ ràng Đơn giá tiền lương theo nhóm cơng việc theo hệ số 22 quy đổi suất lao động, hệ số phụ trợ, độ khó, phức tạp… ln đảm bảo công cho người lao động 23 Cơng ty có định mức khốn vườn định mức công hợp lý 24 Chính sách trả lương Cơng ty công hợp lý 25 Tơi hài lòng với sách lương Cơng ty 5 B Sự hài lòng công việc công việc 26 27 Công việc Công ty phù hợp với khả Nhìn chung tơi cảm thấy hài lòng làm việc Cơng ty 28 Tơi hài lòng với mơi trường làm việc Công ty 29 Nếu chọn lại chọn Công ty để làm việc 30 Tôi coi Công ty mái nhà thứ hai C Dự định nghỉ việc 31 Ngay tơi tìm cơng việc tốt công việc tại, rời bỏ Công ty 32 Tôi thường suy nghĩ đến việc rời bỏ công việc 33 Tôi tìm kiếm cơng việc Cơng ty khác năm tới 34 Tơi tìm kiếm cơng việc Cơng ty khác 35 Tôi không muốn tiếp tục làm việc cho Công ty 36 Tơi muốn gắn bó cơng việc lâu dài với Công ty PHẦN 2: THÔNG TIN CÁ NHÂN Giới tính: Nam Nữ Độ tuổi: Dưới 25 tuổi Từ 25-35 Trên 35 tuổi Trình độ học vấn: Trung cấp Cao đẳng Phổ thông Đại học Vị trí cơng việc: Cơng nhân khai thác Cơng nhân chăm sóc Bảo vệ vườn Khác Số năm cơng tác: Dưới ≤ năm Từ 5- 10 năm Trên 10 năm Thu nhập hàng tháng anh (chị): Dưới triệu đồng Từ 5-10 triệu đồng Trên 10 triệu đồng Xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/chị! ... đề: Tác động thỏa mãn thành phần tiền lương lên dự định nghỉ việc thơng qua hài lòng cơng việc cơng nhân Trường hợp nghiên cứu Công ty cao su tỉnh Bình Phước Tóm tắt: Nghiên cứu kiểm định mối quan... Trinh, thực nghiên cứu luận văn thạc sĩ “ Tác động thỏa mãn thành phần tiền lương lên dự định nghỉ việc thông qua hài lòng cơng việc cơng nhân Trường hợp nghiên cứu Cơng ty cao su tỉnh Bình Phước ... thỏa mãn thành phần tiền lương lên hài lòng cơng việc; dự định nghỉ việc công nhân Qua nghiên cứu mẫu khảo sát 210 công nhân trực tiếp ngành cao su tỉnh Bình Phước, kết dự định nghỉ việc chịu tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của sự thỏa mãn về các thành phần của tiền lương lên dự định nghỉ việc thông qua sự hài lòng trong công việc của công nhân trường hợp nghiên cứu tại các công ty cao su tỉnh bình phước , Tác động của sự thỏa mãn về các thành phần của tiền lương lên dự định nghỉ việc thông qua sự hài lòng trong công việc của công nhân trường hợp nghiên cứu tại các công ty cao su tỉnh bình phước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn