Bài giảng Đại số 8 chương 1 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

10 9 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2019, 09:35

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ Kiểm tra: Viêt tiếp vào vế phải để đẳng thức (A+B)2 A2+2AB+B2= (A-B) 2 A -2AB+B = (A+B)(A-B) = (A+B)3 A3+3A2B+3AB2+B3= A2-B2 (A-B)3 A -3A B+3AB -B = 2 Có thể dùng phương pháp đặt nhân tử chung để phân tích đa thức sau thành nhân tử khơng? X2 +6X +9 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC VÍ DỤ: Phântích đa thức sau thành nhân tử : a/ x2 +6x +9= X2 +2.x.3 +32 =(x+3)2 b/x2 -5 = c/27- x3 = x  ( ) ( x  33 –x3 =(3-x)(9+3x+x2) 5) ( x  ) PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC Bài tập:?1SGK Phân tích đa thức thành nhân tử (x+y)2 -9x2 = (x+y)2 –(3x)2 =(x+y-3x)(x+y+3x) =(y-2x)(y+4x) ?2SGK Tính nhanh:1052-25= 1052 -52 =(105-5)(105+5) =100.110 =11000 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC ÁP DỤNG VÍ DỤ: Chứng mỉnh rằng(2n+5)2-52 chia hết cho 4với số nguyên n BÀI GIẢI: Ta có (2n+5)2-25= (2n+5)2-52 =(2n+5-5)(2n+5 +5) =2n(2n+10) = 4n(n+5) 4 Vậy (2n+5)2-25 chia hết cho với số nguyên n PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC Bài tập : Phân tích đa thức sau thành nhân tử a/4x2-9y2= (2x)2 –(3y)2 b/ x3 -64= X3-43 c/10x-25-x2= =(2x+3y)(2x-3y) =(x-4)(x2+4x+16) -(x2 -10x +25) = -(x-5)2 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC -(2x-3)2 Đa thức:1/ 12x-9-4x2 = A (2X-3)(2X+3) B (2X+3)2 C —(2X-3)2 D –(2X+3)2 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC (x2)2-(y2)2=(x2-y2)(x2+y2)=(x-y)(x+y)(x2+y2) 2/x4-y4= A(x2-y2)2 B.(x-y)(x+y)(x2-y2) C (x-y)(x+y)(x-y)2 D (x-y)(x+y)(x2+y2) PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC Bài tập nhà Bài 43c,d ;44;45;46SGK ... tử chung để phân tích đa thức sau thành nhân tử khơng? X2 +6X +9 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC VÍ DỤ: Phântích đa thức sau thành nhân tử : a/ x2 +6x +9=... nhanh :10 52-25= 10 52 -52 = (10 5-5) (10 5+5) =10 0 .11 0 =11 000 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC ÁP DỤNG VÍ DỤ: Chứng mỉnh rằng(2n+5)2-52 chia hết cho 4với số nguyên n BÀI... +5) =2n(2n +10 ) = 4n(n+5) 4 Vậy (2n+5)2-25 chia hết cho với số nguyên n PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC Bài tập : Phân tích đa thức sau thành nhân tử a/4x2-9y2=
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Đại số 8 chương 1 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức, Bài giảng Đại số 8 chương 1 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn