Bài giảng Đại số 8 chương 1 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

8 12 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2019, 09:35

BÀI 7: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC KIỂM TRA BÀI CŨ HS : Viết hằng đẳng , , + Phân tích đa thức sau thành nhân tử + x - = x - 32 = (x - 3) ( x + ) HS2 : +Viết hằng đẳng thức , +Phân tích đa thức sau thành nhân tử x3 + 3x + 3x + = x3 + 3.x + 3.x.12 + 13 = ( x + 1) Tiết 10 – PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC * Nhắc lại bảy hằng đẳng thức đáng nhớ (A + B) (A - B)2 = = 6) A2 - B2 (A + B)3 (A - B)3 A3 + B3 7) A3 - B3 = 1) 2) 3) 4) 5) = A + 2AB + B A - 2AB + B (A - B)(A + B) = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3 = A3 - 3A2B + 3AB2 - B3 2 = (A + B)(A - AB + B ) (A -B)(A2 + AB + B2 ) Tiết 10 – PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC 1.Ví dụ: Phân tích đa thức sau thành nhân tử a) x - 6x + = x - 2x + = ( x - ) 2 = (x + 2)(x - 2) = x ( 2) b) x - 2 2 c) - 27x3 = 13 - (3x)3 = (1 - 3x)( 1+3x+9x2 ) Cách làm ví dụ gọi phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp dùng đẳng thức nhanh Phân tích:đa thức sau thành nhân tử ?2?1Tính + +) 25) = 100 110 = 11000 105 ( 105 a , x22–+25 4x += 4105=2 x–2+522.x= 2+ 22 – =5 ()(x105 b , ( x + y )2 – 9x2 = ( x + y )2 – ( 3x )2 = ( x + y + 3x )( x + y - 3x) = ( 4x+y)( y – 2x ) Tiết 10 – PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC 1.Ví dụ: 2.Áp dụng: Ví dụ: Chứng minh rằng (2n+5)2 - 25 chia hết cho với số nguyên n  BÀI Giải : 43 / 20 SGK : Phân tích đa thức sau thành nhân : - 25 = (2n +5)2 - 52 = (2n+5-5) (2n+5+5) Ta có: tử (2n+5) a , x2 + 6x + = x2 + 2.x + = (+x10) + )2 = 2n (2n 3 c , 8x = ( 2x ) – ( ) = 4n (n +5) = (2x )( 4x +x+ ) nên (2n+5) - 25 chia hết cho với số nguyên n HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC Ở NHÀ Học thuộc bảy hằng đẳng thức Vận dụng hằng đẳng thức vào việc phân tích đa thức thành nhân tử Làm bài tập 43, 44, 45, 46 trang 20 sách giáo khoa Đọc trước bài “Phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp nhóm hạng tử” GIỜ HỌC KẾT THÚC CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO MẠNH KHOẺ CÔNG TÁC TỐT CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT ! ... - 3x)( 1+ 3x+9x2 ) Cách làm ví dụ gọi phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp dùng đẳng thức nhanh Phân tích :đa thức sau thành nhân tử ?2?1Tính + +) 25) = 10 0 11 0 = 11 000 10 5 ( 10 5 a... thành nhân tử x3 + 3x + 3x + = x3 + 3.x + 3.x .12 + 13 = ( x + 1) Tiết 10 – PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC * Nhắc lại bảy hằng đẳng thức đáng nhớ... NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC 1. Ví dụ: Phân tích đa thức sau thành nhân tử a) x - 6x + = x - 2x + = ( x - ) 2 = (x + 2)(x - 2) = x ( 2) b) x - 2 2 c) - 27x3 = 13 - (3x)3 = (1
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Đại số 8 chương 1 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức, Bài giảng Đại số 8 chương 1 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn