ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHỌN LỌC

2 358 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2013, 10:10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2008-2009 KHÓA NGÀY 18-06-2008 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: Giải các phương trình và hệ phương trình sau: a) 2x 2 + 3x – 5 = 0 (1) b) x 4 – 3x 2 – 4 = 0 (2) c) 2x y 1 (a) 3x 4y 1 (b) + =   + = −  (3) Câu 2: a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số y = –x 2 và đường thẳng (D): y = x – 2 trên cùng một cùng một hệ trục toạ độ. b) Tìm toạ độ các giao điểm của (P) và (D) ở câu trên bằng phép tính. Câu 3: Thu gọn các biểu thức sau: a) A = 7 4 3 7 4 3− − + b) B = x 1 x 1 x x 2x 4 x 8 . x 4 x 4 x 4 x   + − + − − −  ÷  ÷ − + +   (x > 0; x ≠ 4). Câu 4: Cho phương trình x 2 – 2mx – 1 = 0 (m là tham số) a) Chứng minh phương trình trên luôn có 2 nghiệm phân biệt. b) Gọi x 1 , x 2 là hai nghiệm của phương trình trên. Tìm m để 2 2 1 2 1 2 x x x x 7+ − = . Câu 5: Từ điểm M ở ngoài đường tròn (O) vẽ cát tuyến MCD không đi qua tâm O và hai tiếp tuyến MA, MB đến đường tròn (O), ở đây A, B là các tiếp điểm và C nằm giữa M, D. a) Chứng minh MA 2 = MC.MD. b) Gọi I là trung điểm của CD. Chứng minh rằng 5 điểm M, A, O, I , B cùng nằm trên một đường tròn. c) Gọi H là giao điểm của AB và MO. Chứng minh tứ giác CHOD nội tiếp được đường tròn. Suy ra AB là phân giác của góc CHD. d) Gọi K là giao điểm của các tiếp tuyến tại C và D của đường tròn (O). Chứng minh A, B, K thẳng hàng. -----oOo----- ĐỀ SỐ 9 Bài 1: Giải các phương trình sau : a) 62550482918 =−−−+− xxx ; b) 5x - 2 1 − x - 8 = 0 ; c) 01214 2 =++− xx Bài 2: Cho A = 23 7 23 +− − −−− x x x a) Rút gọn A. b) Tính A khi x = 30 - 10 2 c) Tìm giá trị lớn nhất của A. Bài 3: Cho hệ phương trình (m-2)x + y = 4 5x + (m+2)y = 20 a) Giải hệ khi m =2. b) Với giá trị nào của m thì hệ phương trình: * Có nghiệm duy nhất ? * Vô nghiệm ? * Có vô số nghiệm ? Bài 4 : Cho phương trình : mx 2 - 2(m+1)x + m+2 = 0 a) Giải phương trình khi m = 1 b) Định m để phương trình có nghiệm. c) Định m để phương trình có hai nghiệm có giá trị tuyệt đối bằng nhau và trái dấu. Bài 5 : Cho đường tròn tâm (O), bán kính R = 5cm. Điểm S nằm bên ngoài đường tròn, SO = 10 cm. Vẽ các tiếp tuyến SA, SB của đường tròn (O). Vẽ cát tuyến SCD thuộc nửa mặt phẳng bờ SO có chứa B. Gọi I là trung điểm của CD. a) Chứng minh tích SC.SD không đổi. b) Chứng minh tứ giác AOIB nội tiếp. c) AO cắt BI ở M. Chứng minh MO.MA = MI.MB. d) Tính diện tích phần mặt phẳng giới hạn bởi hai tiếp tuyến SA, SB và cung nhỏ AB. ĐỀ SỐ 10 Bài 1: a) Giải phương trình sau : 08 2 1 6 2 1 2 =+       ++       + xx b) Tính giá trị của biểu thức P = 2009 13 6 13 6 + + − − Bài 2: Cho hệ phương trình ax + 4y = 5b - 10 3x + by = 6 - 4a Xác định a và b để hệ có nghiệm ( x = 4; y = 3) Bài 3: Cho phương trình bậc hai x 2 - 2mx + 4m - 3 = 0 a) Giải phương trình khi m = -3. b) Tìm m để phương trình có nghiệm kép. Tính nghiệm kép đó. c) Tìm m để phương trình có một nghiệm bằng -2. Tính nghiệm còn lại. Bài 4: Cho đường tròn (O; R) đường kính AB, H là một điểm thuộc OA. Từ H vẽ dây cung CD ⊥ OA. Trên cung BC nhỏ lấy điểm F. Tia BF và AF cắt đường thẳng CD theo thứ tự đó ở M và N a) Chứng minh FA là phân giác của góc CFD. b) MA cắt đường tròn ở K. Chứng minh B, N, K thẳng hàng. Xác định tâm G của đường tròn ngoại tiếp ∆ KFN. c) Chứng minh GF là tiếp tuyến của đường tròn (O). d) Chứng minh GN 2 = GC .GD. e) Biết rằng số đo cung BF bằng 60 0 . Tính diện tích giới hạn bởi dây AF và cung AF theo R. . DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2008-2009 KHÓA NGÀY 18-06-2008 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: TOÁN Thời. diện tích phần mặt phẳng giới hạn bởi hai tiếp tuyến SA, SB và cung nhỏ AB. ĐỀ SỐ 10 Bài 1: a) Giải phương trình sau : 08 2 1 6 2 1 2 =+       ++  
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHỌN LỌC, ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHỌN LỌC, ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHỌN LỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay