Kinh diệu pháp liên hoa thích trí tịnh dịch

288 6 0
  • Loading ...
1/288 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2019, 21:32

Thích Trí Tịnh dịch Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Tịnh dịch Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Chào mừng bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ MỤC LỤC Quyển - Thứ Thứ Hai Sự tích Quyển nhì - Thứ ba Thứ Tư Quyển ba - Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Quyển tư - Thứ Tám Thứ Chín Thứ Mười Thứ Mười Một Thứ Mười Hai Thứ Mười Ba Quyển năm - Thứ 14 Thứ Mười Năm Thứ Mười Sáu Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Thích Trí Tịnh dịch Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thứ Mười Bảy Quyển Sáu - Thứ 18 Thứ Mười Chín Thứ Hai Mươi Thứ Hai Mươi Mốt Thứ Hai Mươi Hai Thứ Hai Mươi Ba Thứ Hai Mươi Lăm Thứ Hai Mươi Sáu Thứ Hai Mươi Sáu Thứ Hai Mươi Bảy Thứ Hai Mươi Tám Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Thích Trí Tịnh dịch Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển - Thứ Đời Diêu Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập phụng chiếu dịch Phẩm "Tự" Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Tịnh dịch Tơi nghe này: Một thuở đức Phật núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá chúng đại Tỳ kheo vạn hai ngàn người câu hội Các vị bậc A la hán, lậu hết, khơng phiền não, việc lợi xong, dứt ràng buộc cõi, tâm tự Tên vị là: A Nhã Kiều Như Trần, Ma Ha Ca Diếp, Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Dà Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, Xá Lợi Phật, Đại Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Chiên Diên, A Nậu Lâu Đà, Kiếp Tân Na, Kiều Phạm Ba Đề, Ly Bà Đa, Tất Lăng Già Bà Ta Bạc Câu La, Ma Ha Câu Hy La, Nan Đà, Tôn Đà La Nan Đà, Phú Lâu Na, Di Đa La Ni Tử, Tu Bồ Đề, A Nan, La Hầu La, v.v vị đại A la hán hàng tri thức chúng Lại có bậc hữu học vô học hai ngàn người Bà Tỳ kheo ni Ma Ha Ba Xà Ba Đề với quyến thuộc sáu ngàn người câu hội Mẹ La Hầu La bà Tỳ kheo ni Gia Du Đà La với quyến thuộc câu hội Bậc đại Bồ tát tám muôn người không thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứng pháp Đà la ni nhạo thuyết biện tài chuyển nói pháp ln bất thối chuyển, cúng dường vơ lượng trăm nghìn chư Phật, nơi đức Phật trồng cội công đức Thường Phật ngợi khen, dùng đức từ để tu nhân, khéo chứng trí tuệ Phật thơng đạt đại trí đến nơi bờ Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Tịnh dịch kia, danh đồn khắp vơ lượng giới độ vơ số trăm ngàn chúng sanh Tên vị là: Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Quán Thế Âm Bồ tát, Đắc Đại Thế Bồ tát, Thường Tinh Tấn Bồ tát, Bất Hưu Tức Bồ tát, Bửu Chưởng Bồ tát, Dược Vương Bồ tát, Dõng Thí Bồ tát, Bửu Nguyệt Bồ tát, Nguyệt Quang Bồ tát, Mãn Nguyệt Bồ tát, Đại Lực Bồ tát, Vô Lượng Lực Bồ tát, Việt Tam Giới Bồ tát, Bạt Đà Bà La Bồ tát, Di Lặc Bồ tát, Bửu Tích Bồ tát, Đạo Sư Bồ tát, v.v vị đại Bồ tát tám vạn người câu hội Lúc giờ, Thích Đề Hồn Nhơn quyến thuộc hai vạn vị thiên tử câu hội Lại có Minh Nguyệt thiên tử, Phổ Hương thiên tử, Bửu Quang thiên tử, bốn vị đại Thiên Vương với quyến thuộc vạn thiên tử câu hội Tự Tại thiên tử, Đại Tự Tại thiên tử với quyến thuộc ba vạn thiên tử câu hội Chủ cõi Ta Bà: Phạm Thiên Vương, Thi Khí Đại Phạm, Quang Minh Đại Phạm, v.v với quyến thuộc vạn hai ngàn vị thiên tử câu hội Có tám vị Long vương: Nan Đà Long vương, Bạt Nan Đà Long vương, Sa Dà La Long vương, Hòa Tu Cát Long vương, Đức Xoa Ca Long vương, A Na Bà Đạt Đa Long vương, Ma Na Tư Long vương, Ưu Bát La Long vương, v.v trăm nghìn quyến thuộc câu hội Có bốn vị Khẩn Na La vương: Pháp Khẩn Na La vương, Diệu Pháp Khẩn Na La vương, Đại Pháp Khẩn Na La vương, Trì Pháp Khẩn Na La vương trăm ngàn quyến thuộc câu hội Có bốn vị Càn Thát Bà vương: Nhạc Càn Thát Bà vương, Nhạc Âm Càn Thát Bà vương, Mỹ Càn Thát Bà vương, Mỹ Âm Càn Thát Bà vương trăm ngàn quyến thuộc câu hội Có bốn vị A Tu La vương: Bà Trĩ A Tu La vương, Dà La Khiên Đà A Tu La vương, Tỳ Ma Chất Đa La A Tu La vương, La Hầu A Tu La vương, trăm ngàn quyến thuộc câu hội Có bốn vị Ca Lâu La vương: Đại Oai Đức Ca Lâu La vương, Đại Thân Ca Lâu La vương, Đại Mãn Ca Lâu La vương, Như Ý Ca Lâu La vương quyến thuộc câu hội Vua A Xà Thế, bà Vi Đề Hi, trăm ngàn quyến thuộc câu hội Cả chúng lễ chân Phật, lui ngồi phía Lúc giờ, đức Thế Tơn, hàng tứ chúng vây quanh cúng dường cung kính ngợi khen tơn trọng, vị Bồ tát mà nói kinh Đại thừa tên: "Vô Lượng Nghĩa", pháp giáo hóa Bồ tát chư Phật hộ niệm Nói kinh xong, đức Phật ngồi xếp nhập vào chánh định Vô Lượng Nghĩa Xứ, thân tâm Phật khơng lay động Khi trời mưa hoa Mạn đà la, hoa Ma Mạn đà la, hoa Mạn thù sa, hoa Ma Mạn thù sa, để trải Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Tịnh dịch đức Phật hàng đại chúng; khắp cõi Phật sáu điệu vang động Lúc giờ, chúng hội, hàng: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, cận nam, cận nữ, trời, rồng, xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la dà, nhân, phi nhân vị tiểu vương Chuyển luân thánh vương, đại chúng thấy việc chưa có, vui mừng chấp tay lòng nhìn Phật Bấy giờ, đức Phật từ nơi tướng lơng trắng chặn mày phóng luồng hào quang chiếu khắp mn tám nghìn cõi phương Đông, thời chiếu đến địa ngục A Tỳ, suốt thấu trời Sắc Cứu Cánh Chúng cõi thấy sáu loài chúng sanh, cõi Lại thấy đức Phật nơi cõi nghe kinh pháp đức Phật nói Cùng thấy nơi cõi kia, hàng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, cận nam, cận nữ, người tu hành đắc đạo Lại thấy vị đại Bồ tát dùng nhân duyên, lòng tín giải, loại tướng mạo mà tu hành đạo Bồ tát Lại thấy đức Phật nhập Niết bàn, lại thấy sau đức Phật nhập Niết bàn, đem xá lợi Phật mà dựng tháp bảy báu Khi ấy, ngài Di Lặc Bồ tát nghĩ rằng: "Hôm đức Thế Tôn thần biến tướng, nhân dun mà có điềm lành Nay đức Phật đương nhập chánh định, việc biến hi hữu nghĩ bàn nên hỏi ai, đáp được?" Ngài lại nghĩ: "Ông Pháp vương tử Văn Thù Sư Lợi gần gũi cúng dường vô lượng đức Phật đời khứ thấy tướng hy hữu này, ta nên hỏi ông." Lúc đó, hàng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, cận nam, cận nữ trời, rồng, quỉ, thần, v.v nghĩ rằng: "Tướng thần thông sáng chói đức Phật đây, nên hỏi ai?" Bấy giờ, ngài Di Lặc Bồ tát muốn giải chỗ nghi mình, ngài lại xét tâm niệm bốn chúng: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, cận nam, cận nữ, chúng hội trời, rồng, quỉ, thần, v.v mà hỏi Văn Thù Sư Lợi rằng: "Vì nhân dun mà có tướng lành thần thơng này, Phật phóng ánh sáng lớn soi khắp mn tám nghìn cõi phương Đơng, thấy cõi nước trang nghiêm đức Phật?" Khi đó, ngài Di Lặc muốn nói lại nghĩa trên, dùng kệ hỏi rằng: Ngài Văn Thù Sư Lợi! Đức Đạo Sư cớ chi Lông trắng chặn mày Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Tịnh dịch Phóng ánh sáng khắp soi? Trời mưa hoa Mạn đà Cùng hoa Mạn thù sa, Gió thơm mùi chiên đàn Vui đẹp lòng đại chúng Vì nhân duyên Cõi đất nghiêm tịnh Mà giới Sáu điệu vang động lên Bấy bốn chúng Thảy vui mừng Thân ý thơ thới Được việc chưa có Ánh sáng chặn mày Soi suốt thẳng phương Đơng Một mn tám nghìn cõi Đều ánh sắc vàng Từ địa ngục A Tỳ Trên đến trời Hữu Đảnh Trong giới Cả sáu đạo chúng sanh Sống chết đến Nghiệp duyên lành Thọ báo có tốt xấu Tại thấy rõ 10 Lại thấy đức Phật Đấng Thánh Chúa sư tử Diễn nói kinh điển Nhiệm mầu bậc thứ Tiếng ngài tịnh Giọng nói êm dịu Dạy bảo Bồ tát Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Tịnh dịch Vơ số ức mn người Tiếng Phạm âm thâm diệu Khiến người ưa nghe Các Phật cõi Mà giảng nói chánh pháp Dùng nhiều nhân dun Cùng vơ lượng tỉ dụ Để soi rõ Phật pháp Mà khai ngộ chúng sanh Nếu có người bị khổ Nhàm lìa già, bệnh, chết, Phật nói Niết bàn Để dứt ngằn khổ Nếu người có phước Đã cúng dường Phật Chí cầu pháp thù thắng Vì nói hạnh Dun giác Nếu lại có Phật tử Tu tập cơng hạnh Để cầu huệ vơ thượng Phật nói tịnh đạo 11 Ngài Văn Thù Sư Lợi! Tôi nơi Thấy nghe dường Và nghìn ức việc khác Thấy nhiều Nay lược nói ra: 12 Tơi thấy cõi Có sa Bồ tát Dùng nhân duyên Mà cầu chứng Phật đạo Hoặc có vị bố thí Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Tịnh dịch Vàng, bạc, ngọc, san hơ, Trân châu, ngọc ý, Ngọc, xa cừ, mã não, Kim cương trân bửu Cùng tớ, xe cộ Kiệu, cáng chưng châu báu Vui vẻ đem bố thí Hồi hướng Phật đạo Nguyện chứng thừa Bậc ba cõi Các Phật khen ngợi Hoặc có vị Bồ tát Xe tứ mã xe báu Bao lơn che tàn đẹp Trau tria dùng bố thí Lại thấy có Bồ tát Bố thí vợ Thân thịt tay chân Để cầu vô thượng đạo Lại thấy có Bồ tát Đầu, mắt thân thể Đều ưa vui thí cho Để cầu trí huệ Phật 13 Ngài Văn Thù Sư Lợi! Ta thấy Quốc vương Qua đến chỗ Phật Thưa hỏi đạo vô thượng Bèn bỏ nước vui vẻ Cung điện thần thiếp Cạo râu lẫn tóc Mà mặc y pháp phục Hoặc lại thấy Bồ tát Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Tịnh dịch Mà làm Tỳ kheo Một vắng vẻ Ưa vui tụng kinh điển Cũng thấy có Bồ tát Dõng mãnh tinh Vào nơi thâm sơn Suy xét mối Phật đạo Và thấy bậc ly dục Thường chỗ không nhàn Sâu tu thiền định Được năm thần thơng Và thấy vị Bồ tát Chấp tay trụ thiền định Dùng ngàn vạn kệ Khen ngợi Pháp vương Lại thấy có Bồ tát Trí sâu chí bền Hay hỏi đức Phật Nghe thọ trì Lại thấy hàng Phật tử Định huệ trọn đầy đủ Dùng vô lượng tỉ dụ Vì chúng mà giảng pháp Vui ưa nói pháp Dạy bảo Bồ tát Phá dẹp chúng binh ma Mà đánh rền trống pháp Cùng thấy vị Bồ tát Vắng bặt yên lặng ngồi Trời, rồng cung kính Chẳng lấy làm mừng, Và thấy có Bồ tát Ở rừng phóng hào quang Cứu khổ chốn địa ngục Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Tịnh dịch Khiến vào Phật đạo Lại thấy hàng Phật tử Chưa có ngủ nghỉ Kinh hành rừng Siêng cầu Phật đạo Cũng thấy đủ giới đức Uy nghi khơng thiếu sót Lòng bảo châu Để cầu chứng Phật đạo Và thấy hàng Phật tử Trụ vào sức nhẫn nhục Bị kẻ tăng thượng mạn Mắng rủa đánh đập Thảy hay nhẫn Để cầu chứng Phật đạo Lại thấy có Bồ tát Xa rời chơi cười Và quyến thuộc ngu si Ưa gần gũi người trí Chuyên tâm trừ loạn động Nhiếp niệm núi rừng Trải ức nghìn mn năm Để cầu Phật đạo 14 Lại thấy vị Bồ tát Đồ ăn uống ngon Cùng trăm thuốc thang Đem cúng Phật Tăng, Áo tốt đồ thượng phục Giá đáng đến nghìn mn Hoặc vơ giá y Đem cúng Phật Tăng, Dùng nghìn mn ức thứ Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Tịnh dịch thể hỏi Như Lai nghĩa Đại thừa cao siêu mầu nhiệm sâu xa thế, nên biết ơng người hay làm nhiều điều lợi ích cho cõi nhân, cõi thiên, cứu bạt khổ não cho chúng sanh, đại từ đại bi tin thật khơng dối Vì nhân dun mà chóng thành đạo vơ thượng chánh đẳng chánh giác, khiến cho chúng sanh đời nầy, đời sau thành vô thượng Bồ đề Nầy thiện nam tử! Từ ta đến đạo tràng tới nay, sáu năm ngồi tư gốc bồ đề thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác Ta dùng Phật nhãn xem thấy pháp mà khơng thể nói chúng sanh tánh ham muốn bất đồng, tánh ham muốn bất đồng phải dùng sức phương tiện thuyết pháp bốn mươi năm mà không hiểu lý chơn thật, chúng sanh đắc đạo có sai khác, mà khơng chóng thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác Nầy thiện nam tử! Giáo pháp ví nước hay rửa thứ cấu uế; dù nước giếng, nước ao, nước sơng, nước ngòi, nước khe, nước suối hay nước biển lớn hay rửa thứ cấu uế, nước pháp giống Nó hay rửa cấu uế phiền não cho chúng sanh Nầy thiện nam tử! Tánh nước một, dù nước sơng, nước ngòi, nước giếng, khe, suối, bể lớn, có khác, pháp tánh giống thế, mà công dụng rửa trần lao khơng sai khác Bởi ba pháp bốn quả, hai đạo chẳng ư? Nầy thiện nam tử! Nước để rửa, mà giếng ao; ao ngòi; sơng, khe, suối bể Như Lai bậc đại hùng gian, pháp tự tại, diễn nói pháp lại thế, lúc ban đầu, khoảng sau hay rửa phiền não cho chúng sanh, mà trước khoảng giữa, khoảng khoảng sau; trước sau lời văn nói mà ý nghĩa có sai khác Nầy thiện nam tử! Lúc ban đầu ta từ chốn Phụ vương, đến thành Ba La Nại, vườn Lộc dã uyển, ơng A Nhã Câu Lân năm người; quay bánh xe pháp Tứ đế, nói pháp lai rỗng lặng, tàn tạ thay đổi không ngừng Trong thời gian ấy, nơi chốn khác, hàng Tỳ kheo, hàng Bồ tát, phơ bày diễn nói mười hai pháp nhân dun, sáu pháp Ba la mật, nói pháp lai rỗng lặng, tàn tạ thay đổi không ngừng, niệm niệm sanh diệt Nay nơi lại diễn nói Kinh Đại Thừa Vơ Lượng Nghĩa nói pháp lai rỗng lặng, tàn tạ thay đổi không ngừng, niệm niệm sanh diệt Nầy thiện nam tử! Vì lời nói ban đầu, lời nói chặng lời nói ngày văn tự một, ý nghĩa có khác Vì ý nghĩa có khác hiểu ngộ chúng sanh sai khác; hiểu ngộ sai khác đắc pháp, đắc đạo đắc sai khác Nầy thiện nam tử! Lúc ban đầu ta người cầu Thanh văn nói pháp Tứ đế, tám ức chư Thiên đến nghe pháp mà phát tâm Bồ đề; khắp nơi khắp chốn người cầu ngơi Bích chi Phật nói pháp mười hai nhân dun sâu xa, vơ lượng chúng sanh phát tâm Bồ đề; có người trụ vào Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Tịnh dịch hàng Thanh văn; thứ đến nói kinh Phương Đẳng mười hai kinh, kinh Đại Bát Nhã, kinh Hoa Nghiêm, nơi khơng hải diễn nói lịch kiếp tu hành Bồ tát mà trăm nghìn Tỳ kheo, mn ức trời, người, vô lượng chúng sanh Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm, A la hán, trụ vào ngơi Bích chi Phật pháp nhân duyên Nầy thiện nam tử! Vì lấy nghĩa đó, biết lời nói đồng mà ý nghĩa sai khác Vì ý nghĩa sai khác, chúng sanh hiểu ngộ khác nhau, chỗ ngộ khác đắc pháp, đắc quả, đắc đạo khác Vì thế, nầy thiện nam tử! Từ ta đắc đạo, ban đầu nói pháp ngày diễn nói kinh Đại Thừa Vơ Lượng Nghĩa chưa lúc khơng nói thuyết "khổ khơng, vô thường, vô ngã, phi chơn, phi giả, phi đại, phi tiểu, lai bất sanh, bất diệt tướng vô tướng, pháp tướng, pháp tánh, không tới, không lui, mà bốn tướng chúng sanh thường phải biến thiên." Nầy thiện nam tử! Vì lấy nghĩa chư Phật khơng có chỗ nói hai lời, dùng âm để ứng hợp tất giọng tiếng dùng thân mà thị trăm nghìn mn ức na tha vơ lượng, vô số hà sa thân; thân thân lại thị trăm nghìn mn ức na tha a tăng kỳ hà sa chủng loại hình; hình lại thị trăm nghìn mn ức na tha a tăng kỳ hà sa hình Nầy thiện nam tử! Đó cảnh giới sâu xa bất khả tư nghì chư Phật, chỗ hay biết hàng nhị thừa, chỗ theo kịp ngơi thập trụ Bồ tát, có Phật với Phật hay hiểu thấu rốt Nầy thiện nam tử! Vì mà nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa cao siêu mầu nhiệm sâu xa, văn lý chân chánh, không kinh tôn Chư Phật ba đời gìn giữ, khơng có chúng ma ngoại đạo xâm nhập vào được; không bị tà kiến sanh tử làm nát hoại Bồ tát ma tát muốn chóng thành đạo vơ thượng Bồ đề phải tu học kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa cao siêu mầu nhiệm sâu xa thế." Đức Phật nói rồi, cõi tam thiên đại thiên giới sáu lần rung động; tự nhiên hư không mưa xuống thứ hoa trời: Hoa thiên ưu bát la, hoa bát đàm ma, hoa câu vật đầu, hoa phân đà lợi Lại rải xuống thứ hương thơm cõi trời, áo đẹp cõi trời, tràng anh lạc cõi trời, ngọc vơ giá cõi trời, khơng trung vòng quanh rơi xuống cúng dường đức Phật vị Bồ tát, đại chúng Thanh văn, ăn cõi trời, bình bát cõi trời, trăm vị cõi trời sung mãn rạt rào; phan trời, phướn trời, tán lọng cõi trời, đồ âm nhạc vi diệu cõi trời, bầy đặt khắp nơi, hòa tấu nhạc trời để cúng dường khen ngợi đức Phật Lại giới chư Phật phương Đông số cát sông Hằng sáu lần rung động, rải hoa trời, hương trời, áo trời, tràng anh lạc cõi trời, ngọc vô giá cõi trời, ăn cõi trời, bình bát cõi trời, trăm vị thơm ngon cõi trời, phan trời, phướn trời, tán lọng cõi trời, đồ âm nhạc vi Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Thích Trí Tịnh dịch Kinh Diệu Pháp Liên Hoa diệu cõi trời, đặt khắp nơi để hòa tấu cúng dường khen ngợi đức Phật kia, vị Bồ tát, đại chúng Thanh văn cõi Phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn phương bàng, phương trên, phương Bấy đại chúng có mn hai nghìn vị Bồ tát ma tát Vơ Lượng Nghĩa tam muội, mn bốn nghìn vị Bồ tát ma tát vô lượng vô số Đà la ni mơn, chuyển xe pháp bất thối chuyển tam chư Phật Còn vị Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, Thiên, Long, quỉ Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la dà, vua Đại chuyển luân, vua Tiểu chuyển luân, vua Ngân luân, vua Thiết luân, vị vua Luân khác Các vị quốc vương, vương tử, quốc thần, quốc dân, quốc sĩ, quốc nữ, đại trưởng giả nước họ hàng trăm nghìn mn người tề tựu nghe Phật nói pháp Khi nói kinh nầy rồi, có người chứng pháp Noãn, pháp Đảnh, pháp Thế đệ nhất; Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm, A la hán, ngơi Bích chi Phật Lại chứng Bồ tát vô sanh pháp nhẫn lại Đà la ni, hai Đà la ni, ba Đà la ni, bốn Đà la ni, năm Đà la ni, sáu bảy tám chín mười Đà la ni; lại trăm nghìn mn ức Đà la ni; lại vô lượng vô số hà sa a tăng kỳ Đà la ni, hay tùy thuận chuyển xe pháp bất thối chuyển, vơ lượng chúng sanh phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác 0O0 Phẩm thứ ba "Mười Công Đức" Bấy ngài Đại Trang Nghiêm Bồ tát ma tát lại bạch Phật rằng: "Bạch đức Thế Tơn! Đức Thế Tơn nói kinh Đại Thừa Vơ Lượng Nghĩa cao siêu mầu nhiệm, sâu xa chân thật, sâu xa tuyệt vời Sở dĩ sao? Trong chúng nơi đây, vị Bồ tát ma tát, hàng tứ chúng Thiên, Long, quỉ thần, v.v vị quốc vương, quan đại thần, người dân thứ; có chúng sanh nghe kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa này, không không phát tâm Bồ đề, chứng Đà la ni mơn, tam pháp, tứ quả, nên biết pháp văn lý chân thật khơng có pháp tơn hơn; tam chư Phật gìn giữ, không bị chúng ma quần đạo xâm nhập vào được, không bị tà kiến sanh tử làm nát hoại Sở dĩ sao? Vì người nghe câu hay giữ pháp Nếu có chúng sanh nghe kinh nầy người lợi ích lớn Vì sao? Vì người hay tu hành tất chóng thành đạo vơ thượng Bồ đề Còn có chúng sanh chẳng nghe kinh nầy, nên biết chúng sanh làm lợi ích lớn Qua vơ lượng vơ biên bất khả tư nghì a tăng kỳ kiếp chẳng thành đạo vô thượng Bồ đề Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Thích Trí Tịnh dịch Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tại sao? Vì người chẳng biết thẳng đến đạo vô thượng Bồ đề, lại vào đường tắt hiểm trở mắc nhiều tai nạn Bạch đức Thế Tôn! Kinh điển nầy bất khả tư nghì, cúi xin đức Thế Tơn rộng đại chúng rủ lòng lành thương, diễn nói việc sâu xa bất khả tư nghì kinh nầy Bạch đức Thế Tơn! Kinh điển nầy từ nơi tới? Sẽ nơi nào? Và trụ nơi chốn nào? Mà có vơ lượng lực bất khả tư nghì thế? Khiến cho chúng sanh chóng thành đạo vơ thượng chánh đẳng chánh giác." Bấy đức Thế Tôn bảo Bồ tát Đại Trang Nghiêm rằng: "Nầy thiện nam tử! Hay lắm! Phải Đúng thế, thực lời ông nói Nầy thiện nam tử! Ta nói kinh nầy cao siêu mầu nhiệm, chân thật sâu xa sao? Là muốn cho chúng sanh chóng thành đạo vơ thượng chánh đẳng chánh giác Người nghe câu thọ trì tất pháp; chúng sanh mà làm lợi ích lớn; đường thẳng lớn, khơng vướng mắc tai nạn Nầy thiện nam tử! Ông hỏi kinh nầy từ nơi mà tới? Sẽ nơi nào? Và trụ nơi chốn nào? Vậy ông lắng nghe cho rõ, ta nói cho nghe Nầy thiện nam tử! Kinh nầy vốn từ nơi nhà chư Phật mà tới, đến chỗ chúng sanh phát tâm Bồ đề, trụ nơi vị Bồ tát sở trụ Nầy thiện nam tử! Kinh nầy đến thế, thế, trụ Vì kinh nầy hay có vơ lượng lực bất khả tư nghì cơng đức khiến cho chúng sanh chóng thành đạo vơ thượng chánh đẳng Bồ đề Nầy thiện nam tử! Há ông có muốn nghe kinh nầy lại có mười lực bất khả tư nghì cơng đức chăng?" Bồ tát Đại Trang Nghiêm bạch Phật rằng: "Bạch đức Thế Tôn! Con muốn nghe lắm." Đức Phật bảo: "Nầy thiện nam tử! Kinh nầy: Một là, hay khiến cho Bồ tát chưa phát tâm, phát tâm Bồ đề; khơng có lòng nhân từ, khởi lòng nhân từ; người hay sát hại, khởi tâm đại bi; người hay ghen ghét, khởi tâm tùy hỷ; người tham chấp trước, khởi tâm hỷ xả; người sẻn tham, khởi tâm bố thí; người kiêu mạn nhiều, khởi tâm giữ giới; người giận nhiều, khởi tâm nhẫn nhục; người hay lười biếng, khởi tâm tinh tấn; người hay tán loạn, khởi tâm thiền định; với người si mê, khởi tâm trí huệ; người chưa hay độ người, khiến cho phát tâm độ người; người hay làm thập ác, khiến cho phát tâm làm thập thiện; người tu pháp hữu vi, khiến cho chí cầu đạo vơ vi; người tâm có thối chuyển, khiến cho tâm bất thối; người làm hạnh hữu lậu, khiến cho phát tâm vơ lậu; người nhiều phiền não, khiến cho phát tâm trừ diệt Nầy thiện nam tử! Đó lực thứ bất khả tư nghì cơng đức kinh nầy Nầy thiện nam tử! Năng lực thứ hai bất khả tư nghì cơng đức kinh nầy là: Nếu có chúng sanh Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Thích Trí Tịnh dịch Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nghe kinh nầy rồi, dù chuyển đọc lượt, kệ câu thơng đạt trăm nghìn mn ức nghĩa Đến vơ số kiếp mà chẳng hay diễn nói pháp thọ trì Vì sao? Vì pháp Vô Lượng Nghĩa Nầy thiện nam tử! Kinh nầy ví từ hạt giống mà phát sanh trăm nghìn mn; trăm nghìn mn hạt giống kia, hạt lại phát sanh hàng trăm nghìn mn Cứ vơ lượng, kinh nầy lại Từ pháp sanh trăm nghìn nghĩa; trăm nghìn nghĩa, nghĩa lại sanh trăm nghìn mn số, vơ lượng vơ biên nghĩa Vì kinh nầy gọi Vơ Lượng Nghĩa Nầy thiện nam tử! Đó lực thứ hai bất khả tư nghì cơng đức kinh nầy Nầy thiện nam tử! Năng lực thứ ba bất khả tư nghì cơng đức kinh nầy là: Nếu có chúng sanh nghe kinh nầy, dù chuyển đọc lượt, kệ câu, thơng đạt trăm nghìn muốn ức nghĩa Tuy có phiền não khơng có phiền não, vào chốn sanh tử khơng có tư tưởng sợ sệt; chúng sanh sanh tư tưởng thương xót; nhứt thiết pháp tư tưởng mạnh mẽ; người tráng sĩ hay mang hay giữ nặng nề, người trì kinh nầy lại thế, hay gánh trọng trách đạo vô thượng chánh đẳng Bồ đề; hay mang đội chúng sanh khỏi đường sanh tử Tuy chưa độ mà hay độ cho người Ví thuyền trưởng, mắc bệnh nặng, bốn thể chẳng đều, yên nghỉ bờ bên đây; có thuyền bè bền chắc, thường sắm dụng cụ để cung cấp cho người sang qua bờ bên Người trì kinh nầy lại thế, thân nầy vướng mắc nghiệp hữu lậu nơi ngũ đạo; trăm nghìn tám bệnh nặng thường ràng buộc bờ bên nầy là: "Vô minh già chết", mà có kinh Đại thừa bền nầy, trang biện Vô Lượng Nghĩa để cứu độ chúng sanh Nếu chúng sanh theo lý thuyết mà tu hành qua khỏi chốn sanh tử Nầy thiện nam tử! Đó lực thứ ba bất khả tư nghì cơng đức kinh nầy Nầy thiện nam tử! Năng lực thứ tư bất khả tư nghì cơng đức kinh nầy là: Nếu có chúng sanh nghe kinh nầy dù chuyển đọc lượt, dù kệ, câu tư tưởng mạnh mẽ Tuy chưa độ mà độ cho người khác, Bồ tát để làm thân thuộc Chư Phật Như Lai thường hướng người mà diễn nói kinh pháp; người nghe hay thọ trì, thuận theo chẳng trái, lại người khác mà tùy nghi diễn nói rộng Nầy thiện nam tử! Người ví vị phu nhân nhà vua sanh thái tử, dù ngày, hai ngày, bảy ngày; dù tháng, hai tháng, bảy tháng; dù năm, hai năm, bảy năm Tuy thơ ấu chẳng hay lãnh trị quốc sự, mà thần dân sùng kính, với vua khác kết làm hữu Vua phu nhân thường nói với lòng mến u khơng chút thiên vị Sở dĩ sao? Vì thơ ấu Nầy thiện nam tử! Người trì kinh nầy lại Chư Phật quốc vương, kinh nầy phu Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Tịnh dịch nhân, hòa hợp sanh Bồ tát Nếu Bồ tát nghe kinh nầy, dù câu hay kệ, dù chuyển đọc lượt, hai lượt; dù mười lượt, trăm lượt, muôn ức vạn hà sa vô lượng vô số Tuy lại chẳng hay thể nhập vào chân lý cao siêu, chẳng hay làm chấn động ba nghìn đại thiên quốc độ, tiếng phạm sấm vang, chuyển xe đạp pháp; tất bốn chúng, tám kính tin, đại Bồ tát làm quyến thuộc thâm nhập vào pháp bí mật chư Phật Những chỗ nên diễn nói khơng trái khơng lỗi, thường chư Phật hộ niệm, kẻ tân học đem lòng từ che chở thêm nhiều Nầy thiện nam tử! Đó lực thứ tư bất khả tư nghì cơng đức kinh nầy Nầy thiện nam tử! Năng lực thứ năm bất khả tư nghì cơng đức kinh nầy là: Nếu người thiện nam, thiện nữ nào, dù Phật thế, hay sau Phật diệt độ, có người thọ trì, đọc tụng, viết chép kinh Đại Thừa Vơ Lượng Nghĩa cao siêu mầu nhiệm nầy, người lại bị đủ phiền não ràng buộc, chưa thể xa lìa việc phàm phu, mà lại hay thị đạo đại Bồ đề thêm ngày cho trăm kiếp, trăm kiếp chóng ngày, khiến cho chúng sanh vui mừng tin theo Nầy thiện nam tử! Người thiện nam, thiện nữ ví Long tử sanh bảy ngày, tức làm cho mây lên làm cho mưa xuống Nầy thiện nam tử! Đó lực thứ năm bất khả tư nghì cơng đức kinh nầy Nầy thiện nam tử! Năng lực thứ sáu bất khả tư nghì cơng đức kinh nầy là: Nếu có người thiện nam, thiện nữ dù Phật thế, hay sau Phật diệt độ mà thọ trì, đọc tụng kinh điển nầy, bị đủ phiền não mà chúng sanh nói pháp, khiến cho họ xa lìa phiền não dứt hết nỗi khổ sanh tử Chúng sanh nghe tu hành đắc pháp, đắc quả, đắc đạo, với chư Phật Như Lai khơng sai khác Ví vua thơ ấu, nhà vua tuần du hay bị bệnh nhà vua ủy thác cho thái tử lãnh trị việc nước Thái tử y theo mệnh lệnh vua, theo pháp truyền lệnh cho quần thần, bá quan văn võ, đem chánh hóa truyền dạy cho nhân dân khắp nước, tùy theo mà an định Cũng lúc nhà vua cai trị không sai khác Người thiện nam, thiện nữ thọ trì kinh nầy lại thế, dù Phật thế, hay sau Phật diệt độ Người thiện nam, thiện nữ nầy chưa trụ nơi Sơ địa bất động, y theo lời Phật dạy dùng để thuyết giáo phô diễn Chúng sanh nghe lòng tu hành để đoạn trừ phiền não mà đắc pháp, đắc quả, đắc đạo Nầy thiện nam tử! Đó lực thứ sáu bất khả tư nghì cơng đức kinh nầy Nầy thiện nam tử! Năng lực thứ bảy bất khả tư nghì cơng đức kinh nầy là: Nếu người thiện nam, thiện nữ dù Phật thế, hay sau Phật diệt độ, nghe kinh nầy mà vui mừng tin theo, lại hay phát khởi tâm hy hữu, mà thọ trì, đọc tụng, giải nói, viết chép, theo lý thuyết tu Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Tịnh dịch hành, phát tâm Bồ đề khởi lành, gây ý đại bi muốn cứu độ cho chúng sanh khổ não mà chưa tu hành sáu pháp ba la mật, sáu pháp ba la mật tự nhiên trước, thân nầy vô sanh pháp nhẫn Sanh tử phiền não nhứt thời tan hoại, lên Thất địa đại Bồ tát Ví người tráng sĩ trừ dẹp giặc oán cho nhà vua; giặc oán dẹp xong, nhà vua vui mừng liền đem nửa nước mà ban thưởng cho Người thiện nam, thiện nữ thọ trì kinh nầy lại thế, người hành giả mạnh mẽ Lục độ Pháp bảo khơng phải tìm cầu đâu xa mà tự nhiên đến, giặc oán sanh tử tự nhiên tan biến, mà chứng vô sanh pháp nhẫn, nửa nước báu cõi Phật phong thưởng cho an vui Nầy thiện nam tử! Đó lực thứ bảy bất khả tư nghì cơng đức kinh nầy Nầy thiện nam tử! Năng lực thứ tám bất khả tư nghì cơng đức kinh nầy là: Nếu người thiện nam, thiện nữ nào, dù Phật thế, hay sau Phật diệt độ, có người hay nghe kinh nầy, mà kính tin coi thân Phật khơng có khác Ham thích kinh nầy mà thọ trì, đọc tụng, viết chép, đầu đội kính mến theo pháp làm, kiên trì giới hạnh, nhẫn nhục, gồm làm việc bố thí, phát tâm từ bi sâu rộng Lại đem kinh Đại Thừa Vơ Lượng Nghĩa cao siêu nầy, người diễn nói rộng Nếu người đến trước mà họ chẳng tin có tội phước ấy, đem kinh nầy bảo cho họ, bày thứ phương tiện khuyến hóa cho họ tin theo Dùng oai lực kinh nầy khiến tâm người sáng tỏ mà quay chánh đạo; lòng tin họ phát khởi dõng mãnh tinh Vì người hay nghe kinh nầy có uy đức đức, đắc đạo, đắc Cho nên người thiện nam, thiện nữ, nhờ cơng đức giáo hoá mà người thiện nam thiện nữ thân nầy vô sanh pháp nhẫn, đến thượng địa, với vị Bồ tát làm quyến thuộc, chóng thành tựu chúng sanh; cõi Phật tịnh, chẳng thành đạo vô thượng chánh đẳng Bồ đề Nầy thiện nam tử! Đó lực thứ tám bất khả tư nghì cơng đức kinh nầy Nầy thiện nam tử! Năng lực thứ chín bất khả tư nghì cơng đức kinh nầy là: Nếu người thiện nam, thiện nữ nào, dù Phật thế, hay sau Phật diệt độ, có người nghe kinh nầy mà vui mừng điều chưa có, thọ trì, đọc tụng, cúng dường, lại người khác giải nói phân biệt nghĩa kinh nầy rộng ra, nghiệp chướng nặng nề xưa lại, thời liền phải tiêu tan, mà tịnh Và lại biện tài lớn, trang nghiêm pháp ba la mật Được môn tam muội: Thủ lăng nghiêm tam muội; mơn Tổng trì sức cần tinh tấn, chóng lên ngơi thượng địa, phân thân rải thể khéo léo khắp mười phương quốc độ để cứu vớt chúng sanh bị khổ cực hai mươi lăm cõi, khiến cho giải Vì mà kinh nầy có lực Nầy thiện nam tử! Đó lực thứ chín bất khả tư nghì cơng đức kinh nầy Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Tịnh dịch Nầy thiện nam tử! Năng lực thứ mười bất khả tư nghì cơng đức kinh nầy là: Nếu người thiện nam, thiện nữ nào, dù Phật thế, hay sau Phật diệt độ, nghe kinh nầy mà phát khởi tâm đại hoan hỷ có, tự liền thọ trì, đọc tụng, viết chép, cúng dường, theo lý thuyết tu hành Lại hay khuyên người gia, xuất gia thọ trì, đọc tụng, viết chép cúng dường, giải nói rộng ra, theo lý thuyết tu hành Vì khiến người khác nhờ lực kinh nầy mà tu hành đắc đạo, nhờ sức người thiện nam, thiện nữ phát khởi từ tâm khuyến hóa, người thiện nam, thiện nữ thân nầy liền môn Đà la ni Ở chốn phàm phu mà tự nhiên lúc ban đầu hay phát khởi sô vố tăng kỳ đại thệ sâu rộng Lại hay phát tâm cứu độ chúng sanh thành tựu đại bi, rộng hay bạt khổ, huân tập nhiều lành, làm lợi ích cho hết thảy, mà diễn bày pháp tịnh để thấm nhuần chốn khô khan Lại đem phương pháp mà ban cho chúng sanh yên vui, thấy vượt lên pháp vân địa, ân đức thấm nhuần khắp cả, lòng từ cứu giúp không bờ bến, tiếp dắt chúng sanh khổ não, khiến cho thâm nhập vào đường đạo Vì người chẳng thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác Nầy thiện nam tử! Đó lực thứ mười bất khả tư nghì công đức kinh nầy Nầy thiện nam tử! Như kinh Vơ Thượng Đại Thừa Vơ Lượng Nghĩa nầy có sức đại oai thần, khơng tôn hơn, hay khiến cho kẻ phàm phu chứng thánh quả, vĩnh viễn xa lìa sanh tử, vui tự Vì mà kinh nầy gọi Vô Lượng Nghĩa Kinh nầy hay làm cho chúng sanh nơi mảnh đất phàm phu mà phát sanh nẩy nở vô lượng mầm mống Bồ tát đạo; khiến cho công đức lớn thêm tươi tốt sum sê Vì mà kinh nầy gọi Năng Lực Bất Khả Tư Nghì Cơng Đức vậy." Bấy ngài Đại Trang Nghiêm Bồ tát tám vạn vị Bồ tát ma tát đồng bạch Phật rằng: "Bạch đức Thế Tôn! Như lời Phật dạy: Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa cao siêu mầu nhiệm sâu xa, văn lý chân chánh, khơng tơn hơn, tam chư Phật gìn giữ, khơng có chúng ma quần đạo xâm nhập vào được, không bị tà kiến, sanh tử làm nát hoại Vì kinh nầy có mười lực bất khả tư nghì cơng đức Làm vơ lượng đại lợi ích cho chúng sanh, khiến cho vị Bồ tát Vô Lượng Nghĩa tam muội; trăm nghìn mơn Đà la ni; ngơi pháp nhẫn Bồ tát, Duyên giác, A la hán chứng bốn đạo Đức Thế Tơn rủ lòng từ mẫn vui lũ chúng nói pháp khiến cho chúng pháp lợi lớn thật thời gian kỳ diệu chưa có Bạch đức Thế Tơn! Lòng từ mẫn ân đức ngài, chúng thật khó báo đáp được." Khi nói rồi, lúc cõi tam thiên đại thiên giới sáu điệu rung động Ở Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Tịnh dịch khơng trung lại mưa xuống thứ hoa thơm: Hoa Thiên ưu bát la, hoa Bát đàm ma, hoa Câu vật đầu, hoa Phân đà lợi, v.v Lại mưa xuống vô số thứ hương trời, áo báu cõi trời, tràng anh lạc cõi trời, ngọc vô giá cõi trời hư không rơi xuống để cúng dường đức Phật vị Bồ tát, đại chúng Thanh văn Món ăn cõi trời, bình bát cõi trời, sung mãn rạt rào, trăm vị thơm ngon cõi trời, thấy sắc nghe hương tự nhiên no đủ Phướn trời, phan trời, tàn lọng cõi trời đồ âm nhạc vi diệu cõi trời đặt bày khắp nơi hòa tấu nhạc trời để cúng dường khen ngợi đức Phật Lại nữa, hà sa số cõi chư Phật phương Đông sáu lần rung động, mưa xuống thứ hoa trời, hương trời, áo báu cõi trời, tràng anh lạc cõi trời, ngọc vô giá cõi trời, ăn trăm vị thơm ngon cõi trời Bình bát cõi trời, thấy sắc nghe hương tự nhiên no đủ Phướn trời, phan trời, tán lọng cõi trời đồ âm nhạc vi diệu cõi trời hòa tấu kỹ nhạc cõi trời, để cúng dường khen ngợi đức Phật kia, vị Bồ tát, đại chúng Thanh văn Phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn phương bàng, phương trên, phương Bấy đức Phật bảo ngài Đại Trang Nghiêm Bồ tát ma tát tám vạn vị Bồ tát ma tát rằng: "Các ông kinh nầy phải nên đem hết lòng cung kính sâu xa, theo pháp mà tu hành, khuyến hóa làm cho ưa truyền rộng ra, lòng thường siêng tinh giữ gìn ngày đêm khiến chúng sanh lợi ích giáo pháp Các ông thật người đại từ đại bi lập nguyện thệ lực thần thơng, kính mến giữ gìn kinh nầy đừng ngừng trệ Và đời mai sau phải lưu hành rộng khắp cõi Nam diêu phù đề, khiến cho chúng sanh thấy, nghe, đọc tụng, viết chép, cúng dường Vì lẽ mà khiến ơng chóng thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác." Bấy ngài Đại Trang Nghiêm Bồ tát ma tát với tám vạn vị Bồ tát ma tát liền từ tòa ngồi đứng dậy, đến chỗ Phật đầu mặt lễ chân Phật, nhiễu trăm nghìn vòng, quỳ xuống trước Phật đồng bạch rằng: "Bạch đức Thế Tôn! Chúng lấy làm vui mừng, đức Thế Tơn rủ lòng lành thương, chúng mà nói kinh Đại Thừa Vơ Lương Nghĩa cao siêu mầu nhiệm nầy, chúng xin cung kính tin theo lời Phật dạy Sau đức Như Lai diệt độ, chúng truyền bá kinh nầy làm cho lan rộng khắp nơi, khiến cho thọ trì, đọc tụng, viết chép, cúng dường Cúi xin đức Thế Tơn đừng đem lòng buồn lo, chúng dùng nguyện lực khắp khiến cho nhờ oai thần lực kinh điển nầy vậy." Khi đức Phật khen rằng: "Quý hóa thay! Quý hóa thay! Các thiện nam tử! Các ơng ngày thật Phật tử chơn chánh, lòng đại từ đại bi sâu xa ông hay bạt khổ cứu ách, ruộng phước tốt cho chúng sanh, rộng Làm người dẫn đường tốt, làm nơi nương tựa lớn cho chúng sanh; làm đại thí chủ cho chúng sanh, thường đem lợi ích giáo pháp rộng ban cho hết thảy." Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Thích Trí Tịnh dịch Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Khi đức Phật nói kinh nầy xong, đại chúng pháp hội vui mừng thọ trì, làm lễ Phật mà xin lui Thích Trí Tịnh dịch Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục thị Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vơ nhãn giới, nãi chí vơ ý thứ giới, vơ vơ minh diệc, vơ vơ minh tận, nãi chí vơ lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ, tập, diệt, đạo; vơ trí diệc vơ đắc Dĩ vơ sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn Tam chư Phật y Bát nhã ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết viết: Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế Bồ đề Tát bà Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa (3 lần) Vãng sanh định chơn ngôn Nam mô A di đa bà Đa tha dà đa Đa điệt tha A di rị đô bà tỳ A di rị đa, tất đam bà tỳ A di rị đa, tì can la đế A di rị đa, tỳ can la đa Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Tịnh dịch Già di nị, dà dà na Chỉ đa ca lệ, ta bà Thể thủ Tây phương An Lạc quốc, Tiếp dẫn chúng sanh đại Đạo Sư, Ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanh, Duy nguyện từ bi nhiếp thọ, Ngã kim phổ vị tứ ân tam hữu, Cập pháp giới chúng sanh cầu chư Phật, Nhứt thừa vơ thượng Bồ đề đạo cố Chun tâm trì niệm A Di Đà Phật, Vạn đức hồng danh kỳ sanh Tịnh độ Duy nguyện Từ Phụ A Di Đà Phật, Ai lân nhiếp thọ từ bi gia hộ A Di Đà Phật thân kim sắc Tướng hảo quang minh vô đẳng luân Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di Cám mục trừng tứ đại hải Quang trung hoá Phật vơ số ức Hóa Bồ tát chúng diệc vơ biên Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật (108 lần) Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lần) Nam mơ Đại Thế Chí Bồ Tát (1 lần) Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (1 lần) Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (1 lần) Hồi Hướng Đệ tử chúng đẳng, thị sanh tử phàm phu, tội chướng thâm trọng, luân hồi lục đạo, khổ bất khả ngôn; kim ngộ tri thức, đắc văn A Di Đà danh hiệu, bổn nguyện công đức, nhứt tâm xưng niệm, cầu nguyện vãn sanh, nguyện Phật từ bi bất xả, lân nhiếp thọ, đệ tử chúng đẳng, bất thức Phật thân, tướng hảo quang minh, nguyện Phật thị hiện, linh ngã đắc kiến, cập kiến Quán Âm Thế Chí chư Bồ tát chúng, bỉ giới trung, tịnh trang nghiêm, quang minh diệu tướng đẳng, linh ngã liễu liễu Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Tịnh dịch đắc kiến, A Di Đà Phật Ngã kim trì niệm A Di Đà Tức phát Bồ đề quảng đại nguyện Nguyện ngã định huệ tốc viên minh Nguyện ngã công đức giai thành tựu Nguyện ngã thắng phước biến trang nghiêm Nguyện cộng chúng sanh thành Phật đạo Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp Giai vơ thỉ tham sân si Tùng thân ngữ ý chi sở sanh Nhứt thiết ngã kim giai sám hối Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời Tận trừ nhứt thiết chư chướng ngại Diện kiến bỉ Phật A Di Đà Tức đắc vãng sanh An Lạc sát Ngã ký vãng sanh Cực Lạc dĩ Hiện tiền thành tựu thử đại nguyện Nhứt thiết viên mãn tận vô dư Lợi lạc nhứt thiết chúng sanh giới Ngã Phật chúng hội hàm tịnh Ngã thời thắng liên hoa sanh Thân đỗ Như Lai Vô Lượng Quang Hiện tiền thọ ngã Bồ đề ký Mong ngã Như Lai thọ ký dĩ Hóa thân vơ số bách cu chi Trí lực quảng đại biến thập phương Phổ lợi nhứt thiết chúng sanh giới Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, Pháp môn vô lượng thện nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Tịnh dịch Bất thối Bồ tát vi bạn lữ Nguyện dĩ thử công đức Trang nghiêm Phật Tịnh độ Thượng báo tứ trọng ân Hạ tế tam đồ khổ Nhược hữu kiến văn giả Tức phát Bồ đề tâm Tận thử nhứt báo thân Đồng sanh Cực Lạc quốc, Tận thử nhứt báo thân Đồng sanh An Dưỡng quốc Nguyện A Di Đà Phật, thường lai hộ trì, linh ngã thiện căn, tiền tinh tấn, bất thất tịnh nhơn, lâm mạng chung thời, thân tâm chánh niệm, thị thính phân minh, diện phụng Di Đà, chư thánh chúng, thủ chấp hoa đài, tiếp dẫn ngã Nhứt sát na khoảnh, sanh Phật tiền, cụ Bồ tát đạo, quảng độ chúng sanh, đồng thành chủng trí Chí tâm đảnh lễ: Nam mơ A Di Đà Phật Thế Tôn Nguyện ngã tội chướng tất tiêu diệt Nguyện ngã thiện nhựt tăng trưởng Nguyện ngã thân tâm hàm tịnh Nguyện ngã nhứt tâm tảo thành tựu Nguyện ngã tam muội đắc tiền Nguyện ngã tịnh nhơn tốc viên mãn Nguyện ngã liên đài tự tiêu danh Nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký Nguyện ngã dự tri mạng chung thời Nguyện ngã vãng sanh Cực Lạc quốc Nguyện ngã viên mãn Bồ tát đạo Nguyện ngã quảng độ chư chúng sanh Chí tâm quy mạng đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế Giới Giáo Chủ, thọ quang thể tướng vô lượng vô biên, từ thệ hoằng thâm, tứ thập bát nguyện độ hàm linh, đại từ đại bi, tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Như Lai Biến Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Tịnh dịch Pháp Giới Tam Bảo (1 lạy) Hồi Hướng Phúng kinh công đức thù thắng hạnh Vô biên thắng phước giai hồi hướng Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh Tốc vãng vô lượng quang Phật sát Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ Thế thường hành Bồ tát đạo Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung, Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, Bất thối Bồ tát vi bạn lữ Nguyện dĩ thử công đức, Phổ cập nhứt thiết, Ngã đẳng chúng sanh, Giai cọng thành Phật đạo Tam Quy Y Tự quy y Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ hải Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhứt thiết vô ngại Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Tịnh dịch Lời cuối: Cám ơn bạn theo dõi hết truyện Nguồn: http://vnthuquan.net Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ Đánh máy: Canary Nguồn: Phật Học Viện Quốc Tế xuất bản, Phật lịch 2543 - 1999 Được bạn: Ct.Ly đưa lên vào ngày: 19 tháng năm 2008 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net ... chánh định mà dậy, Diệu Quang Bồ tát Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Tịnh dịch nói kinh Đại thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa pháp giáo hóa Bồ tát... ngồi Ngài Diệu Quang Pháp sư Trọn hay thọ trì Pháp thượng diệu Phật 41 Phật nói kinh Pháp Hoa Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Tịnh dịch Cho... vnthuquan.net Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thích Trí Tịnh dịch Để cầu đạo vô thượng 44 Diệu Quang Pháp sư Vâng giữ Phật pháp tạng Trong tám mươi tiểu kiếp Rộng nói kinh Pháp Hoa Tám vị vương tử Được Diệu Quang
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh diệu pháp liên hoa thích trí tịnh dịch , Kinh diệu pháp liên hoa thích trí tịnh dịch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn