Bài giảng Đại số 8 chương 1 bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp

8 13 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2019, 12:04

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI THAM DỰ TIẾT HỌC KIỂM TRA BÀI CŨ 1) Phát biểu quy tắc chia đa thức cho đơn thức Áp dụng làm tính chia ( 5x − 3x3 + x2 ) :3x2 2)Làm tính chia [5(a − b) + 2(a − b) ] : (b − a) Khi đa thức A chia hết cho đa thức B? Lời giải ( ) 1) x − 3x + x : 3x 2)[5(a − b)3 + 2(a − b) 2]:(b − a x 3x x = 2− 2+ 3x 3x 3x = x −x+ 3 = [5(a − b) + 2(a − b) ] : (a − b) = 5(a − b)3 : (a − b) +2(a − b) : (a − b) = 5(a − b) + BÀI 12: CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP 1)Phép chia hết *)Chia đa thức ( x − 13x + 15 x + 11x − 3) cho đa thức (x − x − 3) Giải: x − 13x + 15 x + 11x − - x2 − 4x − 2x − 8x − 6x − 5x + 21x + 11x− - − 5x + 20x + 15 x Vậy (2x 2x − x + x2 − 4x − x2 − 4x − − 13 x + 15 x + 11x − 3) : ( x − x − 3) = 2x 2− x+ Phép chia có dư phép chia hết ? Kiểm tra lại tích ( x − x − 3)(2 x − x + 1) Có Trình bày phép chia đối 2với x hai − 13sốx 3tự+nhiên 15 x + 11x − Tìm hạng bậc cao haytửkhơng đa thức thương Tìm dư thứ Tìm hạng tử thứ hai thương Tìm dư thứ BG hai : 2 ( x − x − ) ( x − 5thương x + 1) Tìm hạng tử thứ ba 3 =Ta2 xđược − xdư+cuối x −cùng x +=200 x − x − x + 15 x − = x − 13x + 15 x + 11x − BÀI 12: CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP 1)Phép chia hết 2) Phép chia có dư Bài tập: Thực hiện3 phép chia: *)Chia đa thức ( x − 3x + ) : ( x (2 x cho − 3xđa −thức 3x −( 2x ++61)x) − 2) 2 Giải:BG : x −2 CHÚ Ý: Đối với đa thức khuyết bậc, thực ta cần CHÚ Ý :đối với hai đa tương thức tuỳ để cách khoảng ứng A B biến với bậc khuyết đó(B ≠ 0) tồn cặp đa thức Q R cho A= B.Q+R 43 − 3x 23 +7 5x 2 x − x − x + x − x +1 43 5x 5x 2 2x −+ 4x 2x x −−33x + + Nếu R = phép chia A cho − x2 + −−3x −2 + x B phép chia hết 3x + x -−3 − 3x + 6x − 3x + Nếu R ≠ phép chia A cho B − xx 2+ 10 − phép chia có dư ≠0 phép chia có dư x −2 Vậy x − x + = : ((2xx −+31x 3) −(53xx 2−−32)+−65x)x: (+ Vậy x 210 − 2) Chú ý(sgk/31) = 2x − x + Dư cuối - -5x + 10 BÀI 12: CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP 1) Phép chia hết 2) Phép chia có dư 3) Luyện tập Bài tập 68(sgk/31): Bài tập 69(sgk/31): Cho hai đa thức: A = 3x + x + x − B = x + Tìm dư R phép chia A cho B viết A dạng A = B.Q + R Giải x + 3x + x 6x − 3x + 3x 2 3x + x − 3 + 6x − x - − 3x +x x −5 + x − 3x −3 − 3x 5x − Vậy 3x + x + x − = ( x + 1) (3x 2+ x − 3) + x − - ¸p dụng đẳng thức đáng nhớ để thực phép chia: a /( x + xy + y ) : ( x + y ) b /(125 x + 1) : (5 x + 1) c /( x − xy + y ) : ( y − x) Giải a /( x + xy + y ) : ( x + y) = ( x + y) : ( x + y) = x + y b /(125 x + 1) : (5 x + 1) = (5 x + 1) (25 x + x + 1): (5 x + 1) = 25 x + x + c /( x − xy + y ) : ( y − x) = ( y − x) : ( y − x) = y − x 2 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: Học kết hợp sgk ghi Nắm cách chia hai đa thức xếp BTVN: 67a (sgk/31) 48,49,50,51,52 (sbt/8) Bài 51(sbt/8) Tìm a cho đa thức x4 – x3 + 6x2 – x + a chia hết cho đa thức x2 – x + Hướng dẫn :- Thực phép chia hai đa thức cho để tìm dư cuối - Tìm giá trị a để dư cuối Làm tương tự 52(sbt/8) ... 15 x − = x − 13 x + 15 x + 11 x − BÀI 12 : CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP 1) Phép chia hết 2) Phép chia có dư Bài tập: Thực hiện3 phép chia: * )Chia đa thức ( x − 3x + ) : ( x (2 x cho − 3xđa thức. .. CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP 1) Phép chia hết * )Chia đa thức ( x − 13 x + 15 x + 11 x − 3) cho đa thức (x − x − 3) Giải: x − 13 x + 15 x + 11 x − - x2 − 4x − 2x − 8x − 6x − 5x + 21x + 11 x− - −... −+31x 3) −(53xx 2−−32)+−65x)x: (+ Vậy x 210 − 2) Chú ý(sgk/ 31) = 2x − x + Dư cuối - -5x + 10 BÀI 12 : CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP 1) Phép chia hết 2) Phép chia có dư 3) Luyện tập Bài tập 68( sgk/ 31) :
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Đại số 8 chương 1 bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp, Bài giảng Đại số 8 chương 1 bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn