Bài giảng Đại số 8 chương 1 bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp

22 14 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2019, 12:04

HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA BÀI CŨ HỌC SINH LÊN BẢNG LÀM BÀI TẬP 64b SÁCH GIÁO KHOA Bài giải 64b 2 :( x) (x -2x y+3xy ) =-2x +4xy-6y 2 1.Phép chia hết • Để chia đa thức (2x413x3+15x2+11x-3) cho đa thức (x2-4x-3) ta làm sau: Đặt phép chia 2x -13x +15x +11x-3 +11x-3 x -4x-3 2x -8x -6x 2x -5x+1 - -5x +21x Dư thứ -5x +20x +15x x -4x -3 2 Lấy dư Chia hạng tử bậc cao dư thứ Nhân 2x với có đa bậc thức cao chia x -4x-3 đa -4x x -3 thứ trừ tích với đanhất thức cho hạng tử bậc cao đa thứcđa lấy bịthức chia bị cho chia hạng trừ tử đi-5x bậc tích cao nhận 2 chia ta dư thứ hai thức chia: đa thức chia : 5x :x =5x 2x =2x Tiếp tụccùng thực tương Dư cuối thươngtự,ta 2x:x -5x+1 2 Khi ta có : (2x4-13x3+15x2+11x-3):(x2-4x-3) = 2x2-5x+1 Và phép chia có số dư gọi phép chia hết Học sinh thực ? để kiểm tra lại tích (x2-4x-3)(2x2-5x+1) có (2x -13x +15x +11x-3) hay khơng • Gợi ý : Nhân đa thức xếp x -4x-3 X 2x -5x+1 x - 4x -3 -3 22 -5x +20x +20x +15x +15x 3 2x -8x 6x -8x 6x +15x2 +11x -13x 2 Phép chia có dư • Tương tự học sinh thử thực phép chia đa thức : (5x3-3x2+7) cho đa thức (x2+1) x +1 5x -3x +7 - 5x3 +5x 5x -3 22 -3x -3x -5x +7 - -3x2 -3 -5x +10 2 Ta đatrong -5x+10 bậc1 Phép trường hợpcó gọinhỏ phép Vàthấy tachia có :thức dư bậc đa ,thức chia2gọi ( ) nên phép chia có3 dư dư2 thức 2-5x+10 5x -3x +7=(x +1)(5x-3)-5x+10 chia tiếp tục Học sinh đọc ý sách A=B.Q+R Đ.T bị chia Đ.Tchia Thương Dư R =0 bậc R nhỏ bậc B , R=0 phép chia A cho B phép chia hết HỌC SINH HOẠT ĐỘNG NHÓM BÀI 67 (Trên bảng phụ) •Tổ 1-2 Bài 67a •Tổ 3-4 Bài 76b 67a ( x3 -7x +3 -x2):(x-3) x x -7x+3 x-3 x - x -3x2 +2x x -1 2x -7x +3 - 2x -6x -x +3 - -x+3 3 67b) x -2 2x -3x -3x +6x-2 - 2 2x -4x 2x -3x+1 -3x + x +6x-2 - -3x3 +6x 2 x x -x 22 -2 -2 Hướng dẫn 68c (x -2xy+y ):(y-x) =(y-x) :(y-x) = y-x Dùng đẳng thức viết x Chú ý : (x2xy+y thành bình phươngcủa 65 trang 29 Xem lạiy)bài =(y-x) hiệu 2 2 Học theo dõi giải 69 x +1 3x +x +6x-5 - 2 +x 3x +3x 3x -3 x -3x +6x-5 -A3 Q + R = B x +x 2+1)(3x2-x-3)+5x-2 3x4+x3+6x-5=(x -3x +5x-5 3x2 -3 5x -2 Hoạt động •Làm tập 68a,b •Soạn phần luyện tập ... phép chia 2x -13 x +15 x +11 x-3 +11 x-3 x -4x-3 2x -8x -6x 2x -5x +1 - -5x +21x Dư thứ -5x +20x +15 x x -4x -3 2 Lấy dư Chia hạng tử bậc cao dư thứ Nhân 2x với có đa bậc thức cao chia x -4x-3 đa -4x... Gợi ý : Nhân đa thức xếp x -4x-3 X 2x -5x +1 x - 4x -3 -3 22 -5x +20x +20x +15 x +15 x 3 2x -8x 6x -8x 6x +15 x2 +11 x -13 x 2 Phép chia có dư • Tương tự học sinh thử thực phép chia đa thức : (5x3-3x2+7)... x -3 thứ trừ tích với đanhất thức cho hạng tử bậc cao đa thức a lấy b thức chia bị cho chia hạng trừ tử đi-5x bậc tích cao nhận 2 chia ta dư thứ hai thức chia: đa thức chia : 5x :x =5x 2x =2x
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Đại số 8 chương 1 bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp, Bài giảng Đại số 8 chương 1 bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp, Phép chia có dư

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn