So theo doi tai san

5 2,167 12
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2013, 04:10

UBND huyện tam đờng cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam phòng giáo dục Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________ _________________________ sổ THEO DõI TàI SảN Cố ĐịNH qUYểN Số: từ NĂM . ĐếN NĂM tRƯờNG: tam đờng 2007 UBND huyện tam đờng cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam phòng giáo dục Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________ _________________________ sổ THEO DõI TàI SảN Cố ĐịNH - Sổ này có . trang, đánh số trang từ trang 01 đến trang . - Ngày tháng ghi sổ: - Ngày tháng kết thúc sổ: . Ngày tháng năm 2007 Ngời ghi sổ Kế toán Hiệu trởng Năm: Stt Ngày tháng năm ghi sổ Ghi tăng tài sản cố định khấu Chứng từ Tên, đặc điểm, kí hiệu TSCĐ Nớc sản xuất Tháng, năm đa vào sử dụng Số hiêu TSCĐ Nguyên giá TSCĐ Khấu hao năm Số hiệu Ngày tháng năm Tỷ lệ % khấu hao Mức khấu hao Trang: Hao tài sản cố định Ghi giảm TSCĐ Số KH đã trích các Năm Năm Năm Năm Năm Năm KH đã tính đến Chứng từ Lý do giảm Giá trị còn lại Số hiệu Ngày tháng năm . dục Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________ _________________________ sổ THEO DõI TàI SảN Cố ĐịNH qUYểN Số: từ NĂM dục Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________ _________________________ sổ THEO DõI TàI SảN Cố ĐịNH - Sổ này có . trang, đánh số trang từ trang
- Xem thêm -

Xem thêm: So theo doi tai san, So theo doi tai san, So theo doi tai san

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn