Kinh a di đà hán dịch nhà dao trần, ngài tam tạng pháp sư cưu ma la thập dịch việt dịch hòa thượng thích trí tịnh, sài gòn, việt nam

9 23 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2019, 22:44

Hán dịch: nhà Dao Trần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Sài Gòn, Việt Nam Kinh A Di Đà Hán dịch: nhà Dao Trần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Sài Gòn, Việt Nam Kinh A Di Đà Chào mừng bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ MỤC LỤC Kinh A Di Đà Hán dịch: nhà Dao Trần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Sài Gòn, Việt Nam Kinh A Di Đà Kỳ Viên đại hội Ta nghe vầy Một thuở đức Phật nơi vườn Kỳ Thọ, cấp Cô Độc, nước Xá Vệ, với nghìn hai trăm năm mươi vị đại Tỳ Kheo câu hội, bậc A La Hán người quen biết, là: Trưởng lão Xá Lợi Phất, đại Mục Kiền Liên, đại Ca Diếp, Ma Ha ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lư Phả La Đoạ, Ca Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nâu Lầu Đà, vị đại đệ tử Và hàng đại Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, v.v với vị đại Bồ Tát với vơ lượng chư thiên ơng Thích Đề Hoàn Nhơn, v.v đại chúng đến dự hội Y báo, Chánh báo Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hán dịch: nhà Dao Trần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Sài Gòn, Việt Nam Kinh A Di Đà Bấy đức Phật bảo ngài trưởng lão Xá Lợi Phất rằng: "Từ qua phương Tây q mười mn ức cõi Phật, giới tên Cực Lạc, giới có đức Phật hiệu A Di Đà đương nói pháp." Y báo trang nghiêm "Xá Lợi Phất! Cõi đói tên Cực Lạc? Vì chúng sanh cõi khơng có bị khổ, hưởng điều vui, nên nước tên Cực Lạc Xá Lợi Phất! Lại cõi Cực Lạc có bảy bao lơn, bảy mành lưới, bảy hàng cây, bốn chất báu bao bọc giáp vòng, nên nước tên Cực Lạc Xá Lợi Phất! Lại cõi Cực Lạc có ao bảy chất báu, ao đầy dẫy nước đủ tám công đức, đáy ao dùng cát vàng trải làm đất Vàng bạc lưu ly, pha lê hiệp thành thềm, đường bốn bên ao; thềm đường có lầu gác nghiêm sức vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não Trong ao có hoa sen lớn bánh xe: hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng, sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng trắng, mầu nhiệm thơm tho Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường Xá Lợi Phất! Lại cõi nước đức Phật đó, thường trổi nhạc trời, đất vàg ròng, ngày đêm sáu thời rưới hoa trời mạn đà la Chúng sanh cõi thường vào lúc sáng sớm, lấy đãy hoa đựng hoa tốt đem cúng dường mười muôn ức đức Phật phương khác, đến ăn liền trở bổn quốc ăn cơm xong kinh hành Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường Lại nữa, Xá Lợi Phất! Cõi thường có giống chim mầu sắc xinh đẹp lạ thường, chim bạch hạc, khổng tước, anh võ, xá lợi, ca lăng tần già, cọng mạng; giống chim ngày đêm sáu thời kêu tiếng hòa nhã Tiếng chim diễn nói pháp ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, v.v Chúng sanh cõi nghe tiếng chim xong thảy niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng! Xá Lợi Phất! Ông cho giống chim thiệt tơi báo sanh Vì sao? Vì cõi đức Phật khơng có ba đường Xá Lợi Phất! Cõi đức Phật tên đường khơng có lại có thật Những giống chim đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp tuyên lưu mà biến hóa làm Xá Lợi Phất! Trong cõi nước đức Phật đó, gió nhẹ thổi động hàng báu động mành lưới báu, làm vang tiếng vi diệu, thí trăm nghìn thứ nhạc đồng lúc hòa chung Người Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hán dịch: nhà Dao Trần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Sài Gòn, Việt Nam Kinh A Di Đà nghe tiếng tự nhiên sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Xá Lợi Phất! Cõi nước đức Phật thành tựu cơng đức trang nghiêm dường ấy." Chánh báo vô lượng thù thắng "Xá Lợi Phất! Nơi ý ơng nghĩ sao? Đức Phật hiệu A Di Đà? Xá Lợi Phất! Đức Phật đó, hào quang sáng chói vơ lượng, soi suốt cõi nước mười phương không bị chướng ngại nên hiệu A Di Đà Xá Lợi Phất! Đức Phật nhân dân ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên hiệu A Di Đà Xá Lợi Phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn nại đến nay, mười kiếp Xá Lợi Phất! Lại đức Phật có vơ lượng vơ biên Thanh Văn đệ tử bậc A La Hán, tính đếm mà biết được, hàng Bồ Tát chúng đông Xá Lợi Phất! Cõi nước đức Phật thành tựu cơng đức trang nghiêm dường Xá Lợi Phất! Lại cõi Cực Lạc, chúng sanh vãng sanh vào bậc bất thối chuyển Trong có nhiều vị bậc sanh bổ xứ, số đơng, tính đếm mà biết được, dùng số vơ lượng vơ biên a tăng kỳ để nói thơi Xá Lợi Phất! Chúng sanh vào nghe điều đây, nên phải phát nguyện cầu sanh nước Vì sao? Vì đặng với bậc thượng thiện nhơn câu hội chỗ." Nhơn sanh vãng lai "Xá Lợi Phất! Chẳng dùng chút thiên phước đức nhơn duyên mà sanh cõi Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe nói đức Phật A Di Đà, chấp trì danh hiệu đức Phật đó, ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, lòng khơng tạp loạn Thời người đến lúc lâm chung đức Phật A Di Đà hàng thánh chúng chiện thân trước người Người lúc chết tâm thần không điên đảo, liền vãng sanh cõi nước Cực Lạc đức Phật A Di Đà Xá Lợi Phất! Ta thấy có lợi ích nên nói lời Nếu có chúng sinh nào, nghe lời đó, nên phải phát nguyện sanh cõi nước Cực Lạc." Sáu phương Phật đồng khuyên tin "Xá Lợi Phất! Như ta hôm ngợi khen cơng đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn đức Phật A Di Đà, phương Đơng có đức A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hán dịch: nhà Dao Trần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Sài Gòn, Việt Nam Kinh A Di Đà Diệu Âm Phật Hằng hà sa số đức Phật nước mình, tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: "Chúng sanh phải nên tin kính: xưng tán bất khả tư nghị công đức thiết chư Phật sở hộ niệm này." Xá Lợi Phất! Thế giới phương Nam, có đức Phật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, v.v Hằng hà sa số đức Phật thế, nước mình, tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: "Chúng sanh phải nên tinh kính: xưng tán bất khả tư nghị công đức thiết chư Phật sở hộ niệm này." Xá Lợi Phất! Thế giới phương Tây, có đức Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bửu Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, v.v Hằng hà sa số đức Phật thế, nước mình, tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: "Chúng sanh phải nên tin kính: Xưng tán bất khả tư nghị công đức thiết chư Phật sở hộ niệm này." Xá Lợi Phất! Thế giới phương Bắc, có đức Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật Sanh Phật, Võng Minh Phật, v.v Hằng hà sa số đức Phật thế, nước mình, tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: "Chúng sanh phải nên tinh kính: xưng tán bất khả tư nghị công đức thiết chư Phật sở hộ niệm này." Xá Lợi Phất! Thế giới phương dưới, có đức Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Phát Tràng Phật, Trì Pháp Phật, v.v Hằng hà sa số đức Phật thế, nước mình, tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: "Chúng sanh phải nên tin kính: xưng tán bất khả tư nghị công đức thiết chư Phật sở hộ niệm này." Xá Lợi Phất! Thế giới phương trên, có đức Phạm Âm Phật, Tú Xương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bửu Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, v.v Hằng hà sa số đức Phật thế, nước mình, tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: "Chúng sanh phải nên tin kính: xưng tán bất khả tư nghị cơng đức thiết chư Phật sở hộ niệm này." Xá Lợi Phất! Nơi ý ơng nghĩ nào, tên kinh Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm? Xá Lợi Phất! Vì có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe kinh mà thọ trì đó, nghe danh hiệu đức Phật, thời thiện nam tử thiện nữ nhân tất đức Phật hộ niệm, không thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hán dịch: nhà Dao Trần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Sài Gòn, Việt Nam Kinh A Di Đà Xá Lợi Phất! Cho nên ông phải tin nhận lời ta đức Phật nói Xá Lợi Phất! Nếu có người phát nguyện, phát nguyện, phát nguyện muốn sanh cõi nước đức Phật A Di Đà, thời người đặng không thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác; nơi cõi nước kia, sanh rồi, sanh về, sanh Xá Lợi Phất! Cho nên thiện nam tử thiện nữ nhân người có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh cõi nước kia." Thuyết kinh khó "Xá Lợi Phất! Như ta hơm ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn đức Phật, đức Phật ngợi khen cơng đức chẳng thể nghĩ bàn ta mà nói lời nầy: "Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm việc khó khăn hy hữu, cõi Ta Bà đời ác năm trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, mà ngài chứng vô thuọg chánh đẳng chánh giác Ngài vi chúng sanh nói kinh pháp mà tất gian khó tin này." Xá Lợi Phất! Phải biết ta đời ác ngũ trược thực hành việc khó đặng thành bậc Vơ Thượng Chánh Giác tất gian nói kinh pháp khó tin này, khó!" Đức Phật nói kinh rồi, ngài Xá Lợi Phất vị tỳ kheo, tất đời: trời, người, a tu la, v.v nghe lời đức Phật dạy, vui mừng tin nhận đảnh lễ mà lui Phật nói kinh A Di Đà *** Thích nghĩa Trong kinh này, đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuật nói chánh báo y báo thù thắng trang nghiêm đức Phật A Di Đà Phật Triều Tấn (Tàu), Diệu Hưng chiếm phần đất xưng vương, quốc hiệu Tần nên gọi Diệu Tần Bậc thông hiểu tam tạng kinh, luật luận, giảng nói để dạy người nên gọi Tam Tạng Pháp Sư Ngài Cưu Ma La Thập, người xứ Thiên Trúc, qua Tàu làm nhà dịch kinh chữ Phạn chữ Tàu có danh tiếng Ơng Cấp Cô Độc trưởng giả mua khu vườn ông Kỳ Đà Thái tử, vua Ba Tư Nặc, nước Xá Vệ Thái tử cúng ln rừng đó, hai người chung sức dựng tịnh xá để thỉnh Phật chúng hội Do nên hiệp hai tên hai người để đặt tên chốn mà gọi Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên Đệ tử đức Phật đông, có 1,250 người, 1,250 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hán dịch: nhà Dao Trần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Sài Gòn, Việt Nam Kinh A Di Đà vị đại A La Hán vị Phật độ trước theo hầu cận bên Phật luôn, nên kinh thường ước lược nói số A Dật Đa tên đức Di Lặc Bồ Tát Càn Đà Ha Đề Bồ Tát ngài Bất Hưu Tức Bồ Tát Thích Đề Hồn Nhân tên Đế Thích, vua cõi trời Đao Lợi Y báo chỗ nương ở, nhà cửa, ao rừng, v.v gọi chung cõi nước, y báo nước Cực Lạc Chánh báo báo chánh thể, tức loài người, trời, chim thú, v.v chánh báo đức Phật A Di Đà Bồ Tát, Thanh Văn, v.v Cõi nước ta đương gọi Ta Bà có khơng biết điều khổ lụy, tam khổ, bát khổ Trái lại, bên cõi Cực Lạc có điều vui sướng, tam lạc, bát lạc Khổ cõi Ta Bà Tam khổ: a Khổ khổ: mang thân sắc người nặng nề, nhơ uế, sống chết mai nầy khổ rồi, mà khổ lại chồng thêm khổ khác nữa, già, bệnh, đói khát, nóng rét, v.v b Hoại khổ: vô thường biến đổi, thân mạng mành, tang thương xây chuyển, sương đầu cỏ c Hành khổ: niệm, tâm tưởng, biến chuyển không ngừng Bát khổ: a Sanh khổ: thai bào tối tăm nhơ uế, lọt lòng khổ trăm bề b Lão khổ: lụm cụm già nua, mắt mờ tai điếc, trí lãng, lưng mỏi, gối chùn, mặt nhăn đầu bạc c Bệnh khổ: đau rên bứt rứt, nhức nhối xót xa, ngồi nằm không yên, đứng không d Tử khổ: ngộp mệt, lộn tròng, méo miệng, chuyển xương, gân rút e Cầu bất đắc khổ: lợi danh không toại, muốn phước trở mang hoạ, cầu thọ mà yểu vong f Ái biệt ly khổ: cốt nhục phân tán, sanh biệt tử ly g Oán tằng tội khổ: oan gia đối đầu, cừu thù gặp gỡ h Ngũ ấm xí thạnh khổ: thân tâm dời đổi biến diệt, phút phút chẳng dừng, lửa phừng phừng không khác Vui Cực Lạc Tam lạc: a Lạc trung lạc: thân độ thù thắng, thân nhẹ, cõi xinh, ấm no, khương kiện b Bất biến hoại lạc: thân mạng trường tồn, cõi nước không thiêu diệt c Bất động trí lạc: định huệ dung thơng, chánh tri bất động Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hán dịch: nhà Dao Trần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Sài Gòn, Việt Nam Kinh A Di Đà Bát lạc: a Sanh lạc: thác chất liên hoa, tịnh hóa sanh b Vơ lão lạc: mãi trẻ trung, không già không yếu c Vô bịnh lạc: hằng khương kiện, không bệnh, không đau yế d Vô tử lạc: thọ mạng vo cùng, trường sanh bất diệt e Toại nguyện lạc: tùy ý toại, y thực tự nhiên f Vô biệt ly lạc: bạn lành hải chúng, thân cận không rời g Vơ ốn tắng hội lạc: thượng thiện nhân, đồng tâm xứng ý h Vô ngũ ấm lạc: thân tâm tịnh, thường trụ không dời Không đâu khổ Ta Bà, không đâu vui Cực Lạc, người nên nhàm lìa chốn Ta Bà mà nguyện chốn Cực Lạc Bốn báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê Trong nói bốn báu mà gồm bảy báu vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não Trong quán kinh nói: có thứ vàng, có thứ bạc, v.v có thứ thân vàng bạc, nhánh lưu ly, v.v Dầu chất thất bửu sống, bên chất gỗ Trong nói đất thuận theo tiếng nầy mà gọi thế, thật cõi Cực Lạc chất vàng Tuyệt thứ đất bùn cát sỏi Tám cơng đức nước ao bên Cực Lạc: sạch, nhẹ nhàng, mát mẻ, ngon ngọt, đượm thuần, êm đềm hòa hưỡn, uống vào hết đói khát, bổ khoẻ thân tâm Người nước Cực Lạc có thần túc thơng, nháy mắt trải qua vơ lượng giới Đi kinh hành vòng quanh chậm rãi, vừa vừa suy ngẫm tưởng niệm pháp lành Phật, Pháp, Tăng Đi kinh hành có hai điều lợi ích: thâu nhiếp tâm tưởng vào chánh niệm, phục trừ tà niệm loạn tưởng, biếng lười ngủ nghỉ, điều hòa thân thể, huyết khí lưu thơng, tiêu hóa dễ dàng 10 Tinh, tấn, niệm, định, huệ Người tu hành có năm đức nầy thời vững đường đạo có rễ nên gọi ngũ (cội rễ) Nếu tất cảnh duyên khuấy rối làm lay động được, thời năm đức gọi ngũ lực (sức mạnh) Thất Bồ Đề Phần gọi thất giác (7 đức giác ngộ) Trạch pháp, Niệm, Tinh tấn, Hỷ, Khinh an, Định, Xả Bát Thánh Đạo Phần Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định Trong cõi Ta Bà nầy, loài chim nhiếp thuộc vào súc sanh đạo, ác đạo lục đạo, ác Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hán dịch: nhà Dao Trần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Sài Gòn, Việt Nam Kinh A Di Đà nghiệp tội khiên mà chiêu cảm khổ báo Chim bên Cực Lạc thời khác hẳn, giống vật tội báo cảm vời sanh ra, mà thần lực đức A Di Đà biến hóa để làm cho pháp âm lưu truyền khắp nước 11 Đoạn nầy đức Phật tự định danh nghĩa ba đức A Di Đà, có hai điều vơ lượng: vô lượng quang, vô lượng thọ, nên đức Phật bên nước Cực Lạc hiệu A Di Đà 12 A bệ bạt trí (Phạn âm), Hán dịch bất thối chuyẻn, vào bậc thời mực đường Thánh thẳng đến thành Phật, khơng bị thối sụt xuống phàm phu hay tiểu thừa Tất người sanh cõi Cực Lạc bậc bất thối cả, hàng bất thối lại có vơ số bậc sanh bổ xứ Bồ Tát (vì Bồ Tát Bồ Tát đời tại, mãn đời hiên thời thàn Phật, đức Di Lặc Bồ Tát cung trời Đâu Suất nội viện bậc sanh bổ xứ Bồ Tát vậy.) Các bậc thượng thiện nhân bậc sanh bổ xứ Bồ Tát 13 Cõi Cực Lạc thù thắng trang nghiêm, phải có nhiều lành phước đức sanh Niệm Phật tâm bất loạn thời thành tựu lành phước đức lớn, đến lâm chung đức Phật A Di Đà Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, phóng quang đến rước, định đặng sanh cõi Cực Lạc Niệm Phật khơng móng tưởng khác, khơng có mảy may thinh sắc khác xen vào, vững vàng khơng xao động gọi tâm bất loạn 14 Người tu Tịnh Độ phải có đủ ba điều: Tin (tin thật), Hạnh (chuyên tâm niệm Phật) Nguyện (thiết tha muốn sanh Cực Lạc) Trong ba điều này, lòng tin đứng trước mà tảng tất lành nên chư Phật sáu phương đồng khuyên bảo, cho người sanh lòng tin chắn định Hằng hà sa số: số cát sông Hằng Sông Hằng sông lớn bên Thiên Trúc, nguồn từ dãy núi Hi Mã, chảy ngang xứ Thiên Trú, đổ vào Ấn Độ Dương Lòng sơng hai bên bãi có cát nhiều mịn Đương thời đức Phật thường nói pháp gần bên sơng, nên phàm muốn số lớn nhiều thời mượn số cát sơng Hằng mà nói Tướng lưỡi rộng dài biểu tượng thàn thật Trong kinh nói người chót lưỡi liếm đến đầu mũi, thời người ba đời qua lời nói dối Lưỡi dài liếm đến đầu mũi thế, rộng dài trùm khắp giới? Một thái dương hệ tiểu giới Một nghìn tiểu kiếp giới tiểu thiên giới Một nghìn tiểu thiên giới trung thiên giới Một nghìn trung thiên giới giới Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Hán dịch: nhà Dao Trần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Sài Gòn, Việt Nam Kinh A Di Đà trải qua ba lần nhân cho số nghìn, nên gọi tam thiên đại thiên giới (1 tiểu giới x 1.000 x 1.000 = đại thiên giới) Đại thiên giới ta tên Ta Bà dịch Kham Khổ ngụ ý cõi nầy có vơ lượng thống khổ, mà chúng sanh kham chịu 15 Ngũ trược: kiếp trược: kiếp cho thời đại thời gian Trong thời đại mà có trược thời thời đại đục nhơ Kiến trược: điều mê chấp, tà kiến, điên đảo Phiề não trược: tâm niệm bất thiện tham, sân, si, mạn bất tin Chúng sanh trược: năm ấm (sắc, thọ, v.v ) hiệp hội sanh diệt chẳng dừng Mạng trược: số thọ ngắn, sống chết mai, mạng sống thở Bốn tánh cách nhiễu não, sai lầm, biến đổi vô thường nên gọi trược (nhơ đục) Lời cuối: Cám ơn bạn theo dõi hết truyện Nguồn: http://vnthuquan.net Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ Đánh máy: canary Nguồn: Canary/ VNthuquan - Thư viện Online Được bạn: Ct.Ly đưa lên vào ngày: 16 tháng năm 2009 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net ... Nguồn truyện: vnthuquan.net Hán dịch: nhà Dao Trần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch Việt dịch: H a Thượng Thích Trí Tịnh, Sài Gòn, Việt Nam Kinh A Di Đà vị đại A La Hán vị Phật độ trước... vnthuquan.net Hán dịch: nhà Dao Trần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch Việt dịch: H a Thượng Thích Trí Tịnh, Sài Gòn, Việt Nam Kinh A Di Đà trải qua ba lần nhân cho số nghìn, nên gọi tam. .. vnthuquan.net Hán dịch: nhà Dao Trần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch Việt dịch: H a Thượng Thích Trí Tịnh, Sài Gòn, Việt Nam Kinh A Di Đà Xá Lợi Phất! Cho nên ông phải tin nhận lời ta đức
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh a di đà hán dịch nhà dao trần, ngài tam tạng pháp sư cưu ma la thập dịch việt dịch hòa thượng thích trí tịnh, sài gòn, việt nam , Kinh a di đà hán dịch nhà dao trần, ngài tam tạng pháp sư cưu ma la thập dịch việt dịch hòa thượng thích trí tịnh, sài gòn, việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn