ôn thi chứng chỉ thầu (chuan)

51 12 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2019, 15:33

Đáp án tự luận cc thầu Đáp án tự luận cc thầu Đáp án tự luận cc thầu Đáp án tự luận cc thầu Đáp án tự luận cc thầu Đáp án tự luận cc thầu Đáp án tự luận cc thầu Đáp án tự luận cc thầu Đáp án tự luận cc thầu Đáp án tự luận cc thầu Đáp án tự luận cc thầu Đáp án tự luận cc thầu Đáp án tự luận cc thầu Đáp án tự luận cc thầu Đáp án tự luận cc thầu Đáp án tự luận cc thầu Đáp án tự luận cc thầu Đáp án tự luận cc thầu Đáp án tự luận cc thầu Đáp án tự luận cc thầu Đáp án tự luận cc thầu Đáp án tự luận cc thầu Đáp án tự luận cc thầu Đáp án tự luận cc thầu Lưu ý: Đọc hiểu chất Điều 2, Điều 12, Nghị định 63; Điều 6, Luật đấu thầu (Vì thi viết tình xoay quanh nội dung điều trên) Khi thi viết: Đáp án phải ghi rõ theo bố cục + Căn cứ: Điểm …, khoản…, điều…, Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 Nghị định 63/2014/NĐ-CP (Nếu khơng nhớ rõ điều, khoản phần cứ, viết chung chung theo luật đấu thầu điểm) + Phân tích: Dựa câu hỏi, phân tích bám sát theo nội dung nêu + Kết luận: Kết luận theo câu hỏi Trong thi: Sau đọc xong thi - Chú ý từ khoá “Đấu thầu rộng rãi”, “Đấu thầu hạn chế”, “Chỉ định thầu”… để tìm lời giải nhanh Ví dụ: Tổng cơng ty cơng ty (hạch tốn phụ thuộc Tổng cơng ty) đấu thầu gói thầu, trường hợp đấu thầu rộng rãi tham dự thầu nhau, đấu thầu hạn chế khơng tham dự thầu - Chú ý mối quan hệ chủ thể nêu đề bài: Chủ đầu tư với nhà thầu, nhà thầu với nhà thầu … để xác định tính hợp pháp hay khơng hợp pháp câu hỏi cụ thể - Bảo đảm cạnh tranh: Đọc nội dung để xem có mâu thuẫn lợi ích bên hay khơng Ví dụ: Bố khơng đề để thi, mẹ không chấm thi con, Tổng cơng ty chủ đầu tư cơng ty hạch tốn phụ thuộc khơng phép đấu thầu,… Bài (file ảnh chụp): Người đại diện pháp luật Tổng Công ty uỷ quyền thực công việc sau trình tham gia chào hàng cạnh tranh cho Giám đốc Cơng ty (hạch tốn phụ thuộc vào tổng Công ty) - Ký đơn dự thầu; - Ký văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trình tham gia đấu thầu, kể văn đề nghị làm rõ HSYC văn giải trình, làm rõ HSĐX - Tham gia q trình thương thảo, hồn thiện hợp đồng - Ký đơn đề nghị trường hợp nhà thầu có kiến nghị - Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư lựa chọn Ban 10 xin hỏi quý Cục quản lý Đầu thầu sau: a) Nếu Người uỷ quyền dùng dấu Công ty ký đơn chào hàng có hợp lệ hay khơng? b) Cơng ty làm bảo đảm dự thầu có khơng? c) Tổng cơng ty có ký uỷ quyền cho công ty ký biên nghiệm thu, lý hợp đồng hay không? Trả lời: a) Trong Luật đấu thầu: Mối quan hệ uỷ quyền cá nhân với cá nhân, với vai trò đại diện hợp pháp Nhà thầu (Tổng giám đốc công ty uỷ quyền cho công ty chi nhánh hạch toán phụ thuộc) quyền sử dụng dấu công ty chi nhánh Kết luận: Người uỷ quyền dùng dấu Công ty ký đơn chào hàng hợp lệ b) Vì hạch tốn phụ thuộc vào Tổng công ty nên phép bảo lãnh dự thầu tên bảo lãnh dự thầu tên Tổng công ty Kết luận: Công ty không làm bảo đảm dự thầu c) Được phép uỷ quyền cho công ty ký biên nghiệm thu, lý hợp đồng * Câu hỏi thêm: Trường hợp câu hỏi trên, công ty hạch tốn độc lập thì: a) Được dùng dấu cơng ty khơng khơng cần uỷ quyền cơng ty Tổng cơng ty có tư cách pháp nhân khác b) Vì hạch tốn độc lập với Tổng công ty nên phép bảo lãnh dự thầu tên bảo lãnh dự thầu tên công ty Bài (Trang 320): Nhà máy in C trước đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đồn B Trong thời gian đó, tập đồn B tham gia đấu thầu trúng thầu giao số gói thầu cho Nhà máy in C thực Hiện tại, Nhà máy in điều chuyển nguyên trạng Công ty cổ phần A Trong trường hợp này, tham gia đấu thầu, Công ty cổ phần A có kế thừa lực, kinh nghiệm Nhà máy in C trực thuộc Tập đồn B khơng? Trả lời: - Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 18 Khoản Khoản 3) quy định, HSDT nhà thầu phải bao gồm tài liệu chứng minh lực, kinh nghiệm nhà thầu, đồng thời việc đánh giá HSDT bao gồm bước đánh giá lực kinh nghiệm Liên quan đến việc tách, sáp nhập pháp nhân, Điều 89 Điều 91 Bộ luật Dân 2015 Theo đó, sau tách, pháp nhân bị tách pháp nhân tách thực quyền, nghĩa vụ dân phù hợp với mục đích hoạt động Sau sáp nhập, pháp nhân sáp nhập chấm dứt tồn tại; quyền nghĩa vụ dân pháp nhân sáp nhập chuyển giao cho pháp nhân sáp nhập Ngoài ra, doanh nghiệp, việc tách, sáp nhập quy định Luật Doanh nghiệp 2014 (Điều 193 Điều 195) Đối với trường hợp nêu trên, Nhà máy in C trước trực thuộc Tập đoàn B Tập đoàn B giao thực số hợp đồng in mà Tập đồn trúng thầu Vì vậy, sau tách thành pháp nhân độc lập Nhà máy in C hiểu có kinh nghiệm thực hợp đồng mà thực tế nhà máy thực trực thuộc Tập đồn B Tiếp đó, Nhà máy sáp nhập vào Nhà thầu A lực, kinh nghiệm Nhà thầu A hiểu bao gồm lực, kinh nghiệm Nhà máy in C trước sáp nhập Tóm lại, Nhà máy in C có lực, kinh nghiệm thực hợp đồng lực, kinh nghiệm thực hợp đồng tính vào lực, kinh nghiệm Nhà thầu A sau Nhà máy in C sáp nhập vào nhà thầu Bài (Chụp hỉnh ảnh): Trong số Nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu đấu thầu rộng rãi có hai Nhà thầu Cơng ty A Cơng ty B có số cổ phần góp vốn: - Nhà thầu Cơng ty A gồm 03 cổ đơng góp vốn chiếm 100% vốn điều lệ; - Nhà thầu Công ty B gồm 04 cổ đơng góp vốn chiếm 100% vốn điều lệ; 04 cổ đơng góp vốn có 03 cổ đơng Công ty A nêu chiếm 75% vốn điều lệ - Người đại diện theo pháp luật Công ty A (Có góp vốn cổ phần Cơng ty B) người đại diện theo pháp luật Công ty B khơng có cổ phần góp vốn Cơng ty A Vậy, Công ty xin hỏi, theo quy định Điều Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 Điều Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, gói thầu có đảm bảo tính cạnh tranh hay không? Trả lời: - Căn cứ: Điều Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 Điều Nghị định số 63/2014/NĐ-CP - Phân tích: Do cơng ty A cơng ty B tham gia đấu thầu gói thầu gói thầu rộng rãi khơng phải gói thầu đấu thầu hạn chế nên việc xem xét điều kiện đảm bảo cạnh tranh không phụ thuộc vào việc có cổ phần góp vốn với - Kết luận: Gói thầu đảm bảo tính cạnh tranh Bài 14 (Trang 95): Trường hợp nhà thầu thực gói thầu tư vấn lập HSMT cho gói thầu xây lắp tham dự thầu gói thầu tư vấn giám sát cho gói thầu xây lắp không? Trả lời: - Căn cứ: Điều Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 Điều Nghị định số 63/2014/NĐ-CP - Phân tích: Tại khoản Điều Nghị định số 63/2014/NĐ quy định “Nhà thầu tư vấn tham gia cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn cho dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế vẽ thi công, tư vấn giám sát” Như vậy, theo quy định pháp luật đấu thầu, trường hợp nhà thầu thực gói thầu tư vấn lập HSMT cho gói thầu xây lắp tham dự thầu gói thầu tư vấn giám sát cho gói thầu xây lắp - Kết luận: Trường hợp nhà thầu thực gói thầu tư vấn lập HSMT cho gói thầu xây lắp tham dự thầu gói thầu tư vấn giám sát cho gói thầu xây lắp Bài 15 (Trang 95): Cơng ty B góp vốn 20% vào Cơng ty A, Cơng ty B có tham gia đấu thầu gói thầu hỗn hợp EP thuộc dự án Công ty A trước lập báo cáo nghiên cứu khả thi hay không? Trả lời: - Căn cứ: Khoản 2, điều 2, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP - Phân tích: Theo quy định Khoản 2, Điều Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Chính phủ quy định Bảo đảm cạnh tranh đấu thầu "Nhà thầu tham dự thầu gói thầu hỗn hợp phải độc lập pháp lý độc lập tài với nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế vẽ thi cơng cho gói thầu đó, trừ trường hợp nội dung cơng việc phần gói thầu hỗn hợp." Kết luận: Việc Cơng ty B góp vốn 20% vào công ty A, Công ty B khơng tham gia đấu thầu gói thầu hỗn hợp EP thuộc dự án Cơng ty A trước lập báo cáo nghiên cứu khả thi Bài 16 (Trang 95): Nhà thầu A tham gia thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho dự án X Vậy, nhà thầu A tham dự thầu gói thầu tư vấn giám sát cho gói thầu thuộc dự án X có bị coi vi phạm quy định bảo đảm cạnh tranh đấu thầu hay không? Trả lời: - Căn cứ: Điều Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 Điều Nghị định số 63/2014/NĐ-CP - Phân tích: Tại khoản Điều Nghị định số 63/2014/NĐ quy định “Nhà thầu tư vấn tham gia cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn cho dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế vẽ thi công, tư vấn giám sát” Đối chiếu với quy đinh Nhà thầu A tham gia thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho dự án X nhà thầu A tham dự thầu gói thầu tư vấn giám sát cho gói thầu thuộc dự án X khơng bị coi vi phạm quy định bảo đảm cạnh tranh đấu thầu - Kết luận: Nhà thầu A tham dự thầu gói thầu tư vấn giám sát cho gói thầu thuộc dự án X không bị coi vi phạm quy định bảo đảm cạnh tranh đấu thầu Bài 17 (Trang 95): Trường đại học A Ban quản lý dự án B đơn vị Bộ C trực tiếp quản lý Trường đại học A tham dự gói thầu ban quản lý B làm BMT có bị đánh giá vi phạm quy định bảo đảm cạnh tranh đấu thầu hay không? Trả lời: - Căn cứ: Điều Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 Điều Nghị định số 63/2014/NĐ-CP - Phân tích: Theo quy định điểm a, Khoản 4, Điều Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Chính phủ quy định Bảo đảm cạnh tranh đấu thầu quy định “ Nhà thầu đánh giá độc lập pháp lý độc lập tài với nhà thầu khác; với nhà thầu tư vấn; với chủ đầu tư, bên mời thầu quy định Khoản 1, Điều Luật Đấu thầu đáp ứng điều kiện sau đây: a) Không thuộc quan tổ chức trực tiếp quản lý đơn vị nghiệp; b)… ” Kết luận: Trường đại học A Ban quản lý B đơn vị Bộ C trực tiếp quản lý Trường đại học A tham dự gói thầu Ban quản lý B làm BMT bị đánh giá vi pham quy định bảo đảm cạnh tranh đấu thầu Bài 18 (Trang 96): Công ty A có cổ phần 20% Cơng ty B Công ty C Trường hợp Công ty B Công ty C tham dự đấu thầu rộng rãi gói thầu tư vấn giám sát với tư cách nhà thầu độc lập có vi phạm quy định bảo đảm cạnh tranh đấu thầu hay không? Trả lời: - Căn cứ: Điểm c, khoản 2, Điều Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 điểm c, khoản Điều Nghị định số 63/2014/NĐ-CP - Phân tích: Tại điểm c, khoản 2, Điều Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và điểm c, khoản Điều Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập pháp lý độc lập tài với nhà thầu khác tham dự thầu gói thầu đấu thầu hạn chế, Nhà thầu khơng có cổ phần góp vốn 20% tham dự thầu gói thầu đấu thầu hạn chế - Kết luận: Trường hợp Công ty B Công ty C tham dự đấu thầu rộng rãi gói thầu tư vấn giám sát với tư cách nhà thầu độc lập khơng vi phạm quy định bảo đảm cạnh tranh đấu thầu Bài 19 (Trang 96): Tổng công ty A nắm giữ 52,66% vốn Công ty B Trong trường hợp này, Công ty B tham gia đấu thầu gói thầu thuộc dự án Tổng công ty A làm Chủ đầu tư hay không? Trả lời: - Căn cứ: điểm a, Khoản 2, Điều Luật đấu thầu, điểm b, Khoản 4, Điều điểm b, khoản Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ- CP - Phân tích: - Theo quy định điểm a, Khoản 2, Điều Luật đấu thầu quy định Bảo đảm cạnh tranh đấu thầu: “ Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập pháp lý độc lập tài với Chủ đầu tư, bên mời thầu; - Theo quy định điểm b, Khoản 4, Điều Nghị định số 63/2014/NĐ- CP Chính phủ quy định Bảo đảm cạnh tranh đấu thầu Nhà thầu đánh giá độc lập pháp lý độc lập tài với nhà thầu khác; với nhà thầu tư vấn; với chủ đầu tư, bên mời thầu quy định Khoản 1, Điều Luật Đấu thầu Nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu khơng có cổ phần vốn góp 30% - Theo quy định điểm b, khoản Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định “Nhà thầu xác định để nhận hồ sơ yêu cầu có tư cách hợp lệ theo quy định Điểm a, b, c, d, e h Khoản Điều Luật Đấu thầu có đủ lực, kinh nghiệm thực gói thầu” Như vậy, nhà thầu tham dự định thầu không cần đáp ứng yêu cầu bảo đảm cạnh tranh đấu thầu - Kết luận: + Nếu đấu thầu rộng rãi: Do tổng công ty A có 52,66% vốn góp cơng ty B nên việc cơng ty B tham gia đấu thầu gói thầu tổng công ty A làm chủ đầu tư, bên mời thầu đánh giá vi phạm quy định bảo đảm cạnh tranh nêu + Nếu định thầu: Cơng ty B tham gia đấu thầu gói thầu thuộc dự án Tổng cơng ty A làm Chủ đầu tư, khơng vi phạm đảm bảo cạnh tranh đấu thầu 10 Bài (Trang 304): Bên mời thầu quan nhà nước thuộc tỉnh A cần triển khai việc xây dựng phần mềm sở liệu, hệ thống thông tin Trong đó, HSMT đưa yêu cầu kinh nghiệm thực hợp đồng nhà thầu sau: Phải có kinh nghiệm thực 08 hợp đồng xây dựng, triển khai phần mềm, sở liệu cho quan nhà nước thuộc tỉnh A Trong trường hợp này, việc đưa yêu cầu có phù hợp với quy định pháp luật đấu thầu hay không? Trả lời: - Căn cứ: Khoản 12, Điều 4, Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 khoản 2, điều 12, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP - Phân tích: Tại khoản 12, Điều 4, Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định “Đấu thầu trình lựa chọn nhà thầu… sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch hiệu kinh tế”, Mặt khác, khoản Điều 12 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định “Trong hồ sơ mời thầu không nêu điều kiện nhằm hạn chế tham gia nhà thầu nhằm tạo lợi cho nhà thầu gây cạnh tranh khơng bình đẳng” - Kết luận: Đối với trường hợp nêu trên, việc HSMT đưa u cầu nhà thầu phải có 08 hợp đồng xây dựng, triển khai phần mềm, sở liệu hệ thống thông tin cho quan nhà nước thuộc tỉnh A cao không hợp lệ, làm hạn chế tham gia nhà thầu giàu kinh nghiệm lĩnh vực xây dựng phần mềm chưa thực nhiều hợp đồng cho tỉnh Trong trường hợp này, cần sửa đổi HSMT theo hướng không đưa yêu cầu cao yêu cầu gói thầu dẫn tới hạn chế tham gia nhà thầu Trường hợp thuê tư vấn lập HSMT, cần yêu cầu tư vấn lập lại HSMT kiểm soát kỹ nội dung HSMT để bảo đảm mục tiêu công tác đấu thầu cạnh tranh, công bằng, minh bạch hiệu kinh tế đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung HSMT 11 Bài 19 (Đề tự luận): Chủ đầu tư X tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu xây lắp cơng trình X Trong hồ sơ dự thầu nhà thầu A đề xuất huy động ông Nguyễn Văn B đảm nhận vị trí huy trưởng cơng trường Tuy nhiên sau thời điểm đóng thầu ngày, nhà thầu có cơng văn xin rút ông Nguyễn Văn B khỏi danh sách nhân chủ chốt ông Nguyễn Văn B không thuộc biên chế nhà thầu xin bổ sung nhân khác thay Hỏi: Trong trường hợp này, việc đánh giá nhân chủ chốt (chỉ huy trưởng công trường) nhà thầu A thực nào? Trả lời: Có 02 trường hợp xảy Điều 16 khoản Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định trường hợp sau đỏng thầu, nhà mầu phát HSDT thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm nhà thầu phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm cùa Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận tài liệu làm rõ nhà thầu đề xem xét, đánh giá; tài liệu bỗ sung, làm rõ tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm coi phần HSDT Trong HSDT nhà thầu đề xuất huy động ông Nguyễn Văn B đảm nhận vị trí huy trưởng cơng trường, Tuy nhiên sau thời điểm đóng thầu ngày, nhà thầu có cơng văn xin rút ơng Nguyễn Văn B khỏi danh sách nhân chủ chốt ơng Nguyễn Văn B khơng thuộc biên chế nhà thầu xin bổ sung nhân khác thay thế, Trong trường hợp này, việc nhà thầu có văn xin rút ơng B thay nhân khác phù hợp, việc đánh giá nhân chủ chốt nhà thầu A sau: - Trường hợp 1: Nếu Ông Nguyễn Văn B không thuộc biên chế nhà thầu trước thời điểm đóng thầu mà nhà thầu đề xuất ơng B làm huy trưởng cơng trường nhà thầu A bị coi gian lận đấu thầu Theo Khoản Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy đinh hành vi gian lận bị cấm đấu thầu Trình bày sai cách cố ý làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu bên đấu thầu nhằm thu lợi ích tài lợi ích khác nhằm trốn tránh nghĩa vụ Như nhà thầu A vi phạm hành vi bị cấm đấu thầu Hành vi nhà thầu A có gian lận việc kê khai nhân chủ chốt để trúng thầu làm ảnh hưởng đến tham dự thầu nhà thầu khác không công bằng, minh bạch bị xử phạt theo quy định pháp luật Hình thức sử phạt theo quy định (Điều 121 Khoản Điều 122 Khoản 1) Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 phủ - Trường hợp 2: Nếu ông Nguyễn Văn B không thuộc biên chế nhà thầu sau thời điểm đóng thầu theo quy định Điểm c, Khoản 4, điều 19, Nghị định số 63/2014/NĐCP tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định Nếu nhà thầu xếp hạng thứ đến bước thương thảo hợp đồng, cho phép nhà thầu thay yêu cầu nhà thầu chứng minh ơng B trước có hợp đồng với nhà thầu tài liệu liên quan (đánh giá nhân thay thế), nhà thầu không chứng minh coi gian lận xử lý theo trường hợp 12 Câu 20 (Đề tự luận): Bên mời thầu A tố chức đấu thầu rộng rãi gói thầu cung cấp dịch vụ tư vân thiết kế kỹ thuật thuộc dự án xây dựng nhà máy Y Do thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu kéo dài năm nên bước thương thảo hợp đồng, nhà thầu X (là nhà thầu xếp hạng thứ nhất, mời vào thương thảo hợp đồng) đề nghị thay đổi số nhân chủ chốt với lý nhân khơng cơng tác công ty Hỏi: Trong trường hợp này, bên mời thầu phải xem xét, giải đề nghị thay đối nhân nêu nhà thầu X nào? Trả lời: - Căn cứ: Điểm c, khoản 3, điều 40, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP - Phân tích: Do thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu kéo dài năm nên Nhà thầu X (là nhà thầu xếp hạng thứ nhất, mời vào thương thảo hợp đồng) đề nghị thay đổi số nhân chủ chốt với lý nhân khơng cơng tác cơng ty nha thầu phải có văn thông báo đến bên mời thầu việc thay đổi nhân Đồng thời nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh việc thay đổi nhân xảy sau thời điểm đóng thầu Việc thay đổi nhân thực bước thương thảo hợp đồng phải đảm bảo nhân thay có trình độ, kinh nghiệm, lực tương đương cao nhân đề xuất nhà thầu không thay đổi giá dự thầu - Kết luận: Cho phép thay thế, phải chứng minh nhân thay phải đảm bảo nhân thay có trình độ, kinh nghiệm, lực tương đương cao nhân đề xuất 13 Câu 18 (Đề tự luận): Trong hồ sơ dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn X, nhà thầu A đề xuất huy động ông B nhân chủ chốt tham gia thực gói thầu Trong q trình đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu nhận đơn kiến nghị ông B việc nhà thầu A tự ý đề xuất tên vào hồ sơ dự thầu mà việc Hỏi: trường hợp nêu trên, bên mời thầu xử lý ? Trả lời: - Căn cứ: Điều 89, Luật đấu thầu - Phân tích: Yêu cầu nhà thầu làm rõ, chứng minh khả huy động ông B Nếu chứng minh tiếp tục đánh giá hồ sơ dự thầu bình thường, khơng chứng minh vi phạm hành vi bị cấm đấu thầu Theo Khoản Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy đinh hành vi gian lận bị cấm đấu thầu Trình bày sai cách cố ý làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu bên đấu thầu nhằm thu lợi ích tài lợi ích khác nhằm trốn tránh nghĩa vụ - Kết luận: Cho phép thay thế, phải chứng minh nhân thay phải đảm bảo nhân thay có trình độ, kinh nghiệm, lực tương đương cao nhân đề xuất 14 Bài (Trang 94): CĐT tổ chức đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh X, HSMT quy định nhà thầu phải có kinh nghiệm thực tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu tương tự tư vấn giám sát thi cơng gói thầu cơng trình y tế địa bàn tỉnh X có phù hợp với quy định pháp luật đấu thầu không? Trả lời: - Căn cứ: Khoản 2, điều 34 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP - Phân tích: Tại khoản Điều 34 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định “Trong hồ sơ mời thầu không nêu điều kiện nhằm hạn chế tham gia nhà thầu nhằm tạo lợi cho nhà thầu gây cạnh tranh khơng bình đẳng” Vì vậy, trường hợp HSMT quy định nhà thầu phải có kinh nghiệm thực tư vấn giám sát thi cơng xây dựng gói thầu tương tự tư vấn giám sát thi công gói thầu cơng trình y tế địa bàn tỉnh X không phù hợp với quy định pháp luật đấu thầu làm hạn chế tham gia nhà thầu, tạo lợi cho nhà thầu gây cạnh tranh khơng bình đẳng, làm giảm mục tiêu cơng tác đấu thầu cạnh tranh, công bằng, minh bạch hiệu kinh tế - Kết luận: Không phù hợp với quy định pháp luật đấu thầu 15 Bài (Trang 94): CĐT A tổ chức đấu thầu quốc tế gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, HSMT quy định ngôn ngữ sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt dùng để tham khảo Khi đánh giá HSDT, có khác tiếng Anh tiếng Việt hợp đồng tương tự mà nhà thầu cung cấp Vậy cần vào tài liệu để làm sở đánh giá? Trả lời: Tại Điều 9, Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định ngôn ngữ sử dụng đấu thầu quốc tế tiếng Anh tiếng Việt tiếng Anh Theo đó, trường hợp HSMT quy định tiếng Anh ngôn ngữ áp dụng, tiếng Việt dùng để tham khảo việc đánh giá HSDT phải vào HSMT tiếng Anh HSMT tiếng Anh Tuy nhiên, có khác tiếng Anh tiếng Việt hợp đồng tương tự mà nhà thầu cung cấp phải vào có ngơn ngữ hợp đồng quy định ngôn ngữ áp dụng hợp đồng 16 Bài (Trang 94): Theo quy định HSMT HSDT phải đánh máy, viết mực không phai Tuy nhiên, thư giảm giá nộp kèm theo HSĐXTC nhà thầu có phần giá trị giảm giá giá dự thầu sau giảm giá viết tay mực, nội dung lại đánh máy thư giảm giá có coi hợp lệ để đánh giá không? Trả lời: Thư giám giá coi phần cùa HSDT, yếu tố tạo bí mật giá dự thầu nhàthầu nhằm tăng tính cạnh tranh đấu thầu, việc nhà thầu định giảm giá viết tay giá trị giảm giá thư giảm giá việc bình thường Do đó, trường hợp thư giảm giá có phần giá trị giảm giá giá dự thầu sau giảm giá viết tay bút mực có chữ ký người ký đơn dự thầu thư giảm giá hợp lệ 17 Bài (Trang 94): Giám đốc công ty F uỷ quyền cho Phó giám đốc Cơng ty F ký tài liệu tham dự thầu, Công ty F liên danh với Công ty E để tham dự thầu, thoả thuận liên danh hai bên thống Công ty E ký đơn dự thầu trường hợp có bị coi uỷ quyền lần vi phạm quy định pháp luật đấu thầu? Trả lời: Tại điểm b, khoản 2, Điều 28 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quỵ định tiêu chí đánh giá tính hợp lệ đơn dự thầu thuộc HSĐX kỹ thuật, đối vói nhà thầu liên danh đơn dự thầu phài có đại diện hợp pháp cùa thành viên liên danh ký tên, đóng dâu (nêu có) thành viên dứng cầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm văn bàn thỏa thuận liên danh Đối với truờng hợp nêu trên, thỏa thuận liên danh hai bên thống Cơng ty E ký đơn dự thầu việc Cơng ty E ký đơn dự thầu hồn tồn phù họp Còn Giám đốc Cơng ty F ủy quyền cho Phó giám đốc Cơng ty F ký tài liệu tham dự thầu theo mẫu thư uỷ quyền quy định HSMT đánh giá phù hợp, theo q trình tham dự thầu Phó giám đốc Cơng ty F quyền ký thoả thuận liên danh, ký hợp đồng nhà thầu liên danh trúng thầu ký tài liệu khác theo phân công thoả thuận liên danh Theo đỏ tình khơng bị coi ủy quyền lần vi phạm quy định cùa pháp luật đấu thầu 18 Bài (Chụp hình ảnh): Hiện Cơng ty chúng tơi triển khai gói thầu khoan khảo sát địa chất cơng trình dự án theo hình thức đấu thầu rộng rãi (ĐTRR) nước, nhà thầu tư vấn A trước trúng định thầu lập nhiệm vụ phương án khoan ĐCCT, lại tham gia với tư cách nhà thầu liên danh để tham dự ĐTRR gói thầu khoan địa chất cơng trình nêu Gói thầu lập nhiệm vụ khoan khảo sát địa chất cơng trình gói thầu dịch vụ tư vấn, nhiên đối chiếu quy định khoản 3, điều 2, NĐ 63 chưa rõ ràng, muốn hỏi trường hợp ĐTRR nhà thầu tư vấn A có đảm bảo cạnh tranh đấu thầu không? Trả lời: Căn cứ: Điều 2, NĐ 63 Khơng đảm bảo cạnh tranh vừa lập nhiệm vụ vừa thực 19 Câu 22 (Thi tự luận: Công ty A trước làm nhà thầu phụ nhà thầu thực gói thầu thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện X Hỏi: Trường hợp Công ty A liên danh với Cơng ty B tham dự gói thầu hỗn hợp “Thiết kế vẽ thi cơng, lập dự tốn, mua sắm thiết bị, thi công xây lắp, chạy thử” dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện X có vi phạm quy định bảo đảm cạnh tranh đấu thầu hay không? Trả lời: - Căn cứ: Khoản 2, Điều 2, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP - Phân tích: Căn Khoản 2, Điều Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Bảo đảm cạnh tranh đấu thầu, quy định sau: “Nhà thầu tham dự thầu gói thầu hỗn hợp phải độc lập pháp lý độc lập tài với nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế vẽ thi công cho gói thầu đó, trừ trường hợp nội dung cơng việc phần gói thầu hỗn hợp Như vậy, Công ty A trước làm nhà thầu phụ nhà thầu thực gói thầu thiết kế kỹ thuật tổng thể dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện X, cơng ty A liên danh với Cơng ty B tham dự gói thầu hỗn hợp “Thiết kế vẽ thi công, lập dự tốn, mua sắm thiết bị, thi cơng xây lắp, chạy thử” dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện X vi phạm quy định bảo đảm cạnh tranh đấu thầu - Kết luận: Vi phạm quy định bảo đảm cạnh tranh đấu thầu 20 Câu (Thi tự luận): Bên mời thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu xây lắp X có giá gói thầu 4,5 tỷ đồng vào năm 2017 Hồ sơ mời thầu quy định tiêu Ngoài ra, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Khoản Điều 23) quy định HSMT không nêu điều kiện nhằm hạn chế tham gia nhà thầu nhằm tạo lợi cho nhà thầu gây cạnh tranh khơng bình đẳng Theo hướng dẫn Mục Chương III Mẫu HSMT gói thầu xây lắp ban hành kèm Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư, nội dung đánh giá lực kinh nghiệm nhà thầu nhân chủ chốt; quy mơ, tính chất gói thầu pháp luật xây dựng mà bên mời thầu quy định yêu cầu nhân chủ chốt huy trưởng cơng trình, chủ nhiệm kỹ thuật thi cơng, chủ nhiệm thiết kế vẽ thi công, đội trưởng thi công, giám sát kỹ thuật, chất lượng… số năm kinh nghiệm tối thiểu nhân chủ chốt cho phù hợp Như vậy, Mẫu HSMT khơng có quy định tiêu chí đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, mà yêu cầu nhà thầu kê khai nhân dự kiến huy động có lực, kinh nghiệm phù hợp với vị trí đảm nhiệm, đáp ứng yêu cầu HSMT Vì vậy, tố chuyên gia loại nhà thầu với lý gốc 02 chụp có sai khác dẫn đến kết đánh giá gốc khác với kết đánh giá chụp, làm thay đối kết lựa chọn nhà thầu không phù hợp, vi phạm pháp luật đấu thầu III HÀNG HÓA (Tất hàng hóa phải có xuất xứ rõ ràng, tiêu chuẩn) 61 Bài 29 (Tự luận) 62 Bài (Trang 304): HSMT có quy định cho phép nhà thầu chào nhiều xuất xứ cho loại hàng hóa HSDT không? Trả lời: Theo yêu cầu nêu Mục Tính hợp lệ hàng hố, dịch vụ liên quan HSMT mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thơng tư 05, tất hàng hóa dịch vụ liên quan coi hợp lệ có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp Để chứng minh tính hợp lệ hàng hóạ dịch vụ liên quan theo quy định Mục 5.1 CDNT, nhà thầu cần nêu rõ xuất xứ hàng hóa, ký mã hiệu, nhãn mác hàng hoá tài liệu kèm theo để chứng minh tính hợp lệ hàng hóa theo quy đinh BDL Ngồi ra, giá dự thầu tương ứng với xuất xứ khác cho loại hàng hố khác Do đó, quy định trên, HSMT cần yêu cầu nhà thầu chào xuất xứ cụ thể cho loại hàng hóa, trường hợp thực tế cần thiết phải điều chỉnh xuất xứ cùa hàng hóa nhà thầu phải báo cáo chủ đầu tư xem xét, xử lý chứng minh tính khách quan thay đổi xuất xứ 64 Bài (trang 304): Trong HSMT gói thầu cung cấp hàng hóa quy định nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh lực nhà sản xuất Việc HSMT quy định có phù hợp với quy định pháp luật đấu thầu hay khơng? Trả lời: Nếu hàng hóa gói thầu thơng thường, thơng dụng, sẵn có thị trường, tiêu chuẩn hóa, bảo hành theo quy định nhà sản xuất nhà cung ứng cung cấp hàng hóa việc HSMT quy định nhà thầu phải cung cấp tài liệu để chứng minh lực nhà sản xuất chưa phù hợp với quy định pháp luật đấu thầu, làm hạn chế tham gia nhà thầu nhằm tạo lợi cho nhà thầu gây cạnh tranh khơng bình đẳng Trường hợp hàng hóa đặc thù, phức tạp, có thời gian chế tạo dài cần gắn trách nhiệm nhà sản xuất việc cung cấp dịch vụ sau bán hàng bảo hành, bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng, vật tư thay dịch vụ liên quan khác yêu cầu nhà thầu phải cung cấp tài liệu để chứng minh lực nhà sản xuất 65 Bài (trang 304): Khi xây dựng HSYC chào hàng cạnh tranh có nêu u cầu cụ thể nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa khơng? Nếu đưa yêu cầu nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa có vi phạm Điều 89 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 hay không? Trả lời: Tại điểm I, khoản Điều 89 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định hành vi không bảo đảm công bằng, minh bạch “Nêu yêu cầu cụ thể nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp gói thầu hỗn hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế Tuy nhiên, theo quy định Điều Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập HSYC định thầu, chào hàng cạnh tranh, gói thầu sử dụng hình thức chào hàng cạnh tranh, đưa yêu cầu hàng hóa quy định đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo, công nghệ mang tính chất trung tính, khơng đưa đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn mang tính cá biệt hóa mà khơng phải đặc tính sản phẩm để số nhà thầu đáp ứng yêu cầu làm hạn chế tham gia nhà thầu gây cạnh tranh khơng bình đẳng Trường hợp khơng thể mơ tả hàng hóa cần mua theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế cơng nghệ, tiêu chuẩn cơng nghệ phép nêu nhãn hiệu, catalo sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu kỹ thuật hàng hóa phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu,catalo đồng thời quy định rõ nội dung tương đương với hàng hóa đặc tính kỹ thuật, tính sử dụng, tiêu chuẩn cơng nghệ nội dung khác có mà khơng quy định tương đương xuất xứ 66 Bài (Trang 311): ≥ 67 Bài (Trang 320): Chi nhánh hạch tốn độc lập nghiệp vụ tài kế tốn thuế có đủ tư cách tham dự thầu hay không? Trả lời: Bộ Luật dân số 33/2005/QH11 (Đìèu 92, khoản vù khoản 4) quy định chi nhánh đơn vị phụ thuộc pháp nhân, có nhiệm vụ thực toàn phần chức pháp nhân, kể chức đại diện theo uỷ quyền; chi nhánh pháp nhân Người đứng đầu chi nhánh thực nhiệm vụ theo ủy quyền pháp nhân phạm vi thời hạn ủy quyền Theo đó, chi nhánh hạch tốn độc lập nghiệp vụ tài kế tốn thuế chi nhánh khơng có tài sản độc lập với công ty không tự chịu trách nhiệm tải sàn đó, ngồi chi nhánh khơng thể nhân danh tham gia quan hệ pháp luật cách độc lập trường hợp chi nhánh khơng coi hạch tốn tài độc lập, chi nhánh khơng đủ tư cách để tham dự thầu theo quy định pháp luật 68 Câu 30 (Tự luận): Tổng công ty viễn thông A tổ chức lập hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm máy phát điện chạy nhiên liệu Diesel phục vụ trì hoạt động trạm thu phát sóng di động (BTS) trường hợp điện lưới Hỏi: có thê áp dụng phương pháp giá đánh giá gói thầu nêu hay khơng Trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá yếu tố kỹ thuật, tài chính, thương mại dùng để xác định giá đánh giá? Trả lời: Căn điểm a, b khoản 2, Điều 39 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định phương pháp giá đánh sau: a) Phương pháp áp dụng gói thầu mà chi phí quy đổi mặt yếu tố kỹ thuật, tài chính, thương mại cho vòng đời sử dụng hàng hóa, cơng trình; b) Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá lực, kinh nghiệm trường hợp không áp dụng sơ tuyển; tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật; tiêu chuẩn xác định giá đánh giá Các yếu tố quy đổi mặt để xác định giá đánh giá bao gồm: chi phí cần thiết để vận hành, bảo dưỡng chi phí khác liên quan đến xuất xứ hàng hóa, lãi vay, tiến độ, chất lượng hàng hóa cơng trình xây dựng thuộc gói thầu, uy tín nhà thầu thơng qua tiến độ chất lượng thực hợp đồng tương tự trước yếu tố khác; - Căn khoản 18, điều Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định giá đánh giá: Giá đánh giá giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu hồ sơ mời thầu, trừ giá trị giảm giá (nếu có), cộng với yếu tố để quy đổi mặt cho vòng đời sử dụng hàng hóa, cơng trình Giá đánh giá dùng để xếp hạng hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp gói thầu hỗn hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi đấu thầu hạn chế Như gói thầu mua sắm máy phát điện tổng công ty viễn thông A áp dụng phương pháp giá đánh giá để đánh giá HSDT Những yếu tố kỹ thuật, tài chính, thương mại dùng để xác định giá đánh giá: chi phí cần thiết để vận hành, bảo dưỡng chi phí khác liên quan đến xuất xứ hàng hóa, lãi vay, tiến độ, chất lượng hàng hóa 69 Bài (Trang 320): Trong HSDT nhà thầu chào hàng hóa cụ thể bao gồm nhãn mác, chủng loại, xuất xứ hàng hóa chưa nêu rõ đặc tính kỹ thuật hàng hóa theo u cầu HSMT trường hợp này, BMT có yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu đặc tính kỹ thuật hàng hóa chào HSDT không? Trả lời: Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 16 khoản 1) quy định sau mờ thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu bên mời thầu Đối với nội dung đề xuất kỹ thuật, tài nêu hồ sơ dự thầu nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung hồ sơ dự thầu nộp, không thay đổi giá dự thầu Trong trường hợp cụ thề nêu trên, BMT yêu cầu nhà thầu bổ sung, làm rõ đặc tính kỹ thuật cùa hàng hoá mà nhà thầu chưa chào HSDT, nểu đặc tính kỹ thuật bổ sung trùng khớp với nhãn mác, chủng loại, xuất xứ hàng hoá nhà thầu đề xuất HSDT nộp coi đáp ứng yêu cầu HSMT Trường hợp đặc tính kỹ thuật bổ sung khơng phù hợp với nội dung chào trước HSDT đánh giá khơng đáp ứng kỹ thuật VI PHI TƯ VẤN (Dựa vào đầu ra) 70 Bài (Trang 321): Trong q trình đánh giá gói thầu mua thuốc, HSDT nhà thầu A đáp ứng đầy đủ yêu cầu HSMT nhà thầu A đơn vị sản xuất mà nhà thầu A mua thuốc đơn vị khác để cung cấp cho gói thầu có coi phù hợp hay không? Trả lời: Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 khoản 1) quy định việc đánh giá HSDT phải vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT yêu cầu khác HSMT, vào HSDT nộp, tài liệu giải thích làm rõ HSDT nhà thầu để bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đủ lực kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực gói thầu Theo đó, việc đánh giá HSDT phải tuân thủ theo quy định nêu trên, trường hợp nhà thầu A đáp ứng đầy đủ lực, kinh nghiệm yêu cầu kỹ thuật việc nhà thầu A mua thuốc đơn vị khác để cung cấp cho gói thầu khơng trái với quy định pháp luật đấu thầu Tuy nhiên nhà thầu A phải chịu trách nhiệm chất lượng thuốc, thời gian giao hàng nội dung liên quan khác theo yêu cầu HSMT 71 Bài (Trang 321): Nhà thầu có bắt buộc phải nộp báo cáo tài kiểm tốn HSDT tham gia dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa hay không? Trả lời: Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá Chương III, Mục 2.1 – Tiêu chuẩn đánh giá lực kinh nghiệm quy định, để đánh giá lực tài nhà thầu, nhà thầu phải nộp báo cáo tài để cung cấp thơng tin chứng minh tình hình tài lành mạnh nhà thầu theo Mẫu số 14 (hoặc Mẫu số 9).Theo đó, hồ sơ dự thầu nhà thầu phải đính kèm báo cáo tài kiểm tốn theo quy định báo cáo tài kiểm tốn hiểu báo cáo tài kiểm tốn độc lập Theo Điều 37 Luật Kiểm toán độc lập Điều 15 Nghị định số 17/2012/NĐ-CP Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều Luật Kiểm toán độc lập có quy định đơn vị bắt buộc phải kiểm tốn.Theo đó, trường hợp doanh nghiệp không thuộc đối tượng bắt buộc phải thực kiểm toán theo quy định Luật Kiểm toán độc lập Nghị định số 17/2012/NĐ-CP nêu khơng phải đính kèm báo cáo kiểm tốn hồ sơ dự thầu.Tuy nhiên, hồ sơ dự thầu nhà thầu phải nộp kèm theo chụp chứng thực tài liệu như: Biên kiểm tra toán thuế, tờ khai tự toán thuế (thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận quan thuế thời điểm nộp tờ khai, tài liệu chứng minh việc nhà thầu kê khai toán thuế điện tử, văn xác nhận quan quản lý thuế (xác nhận số thuế nộp năm) việc thực nghĩa vụ nộp thuế 72 Bài (Trang 321): HSMT quy định nhà thầu nộp thiết bị mẫu trước thời điểm đóng thầu gồm: Bàn ăn học sinh, ghế học sinh, ghế giảng đường, ghế xếp, ghế thí nghiệm, ghế bàn ăn, mẫu ván bàn thí nghiệm Đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu nộp HSDT có kèm theo hàng mẫu thiếu mẫu ghế bàn ăn mẫu ván bàn thí nghiệm, trường hợp nhà thầu phép bổ sung hàng mẫu sau thời điểm đóng thầu khơng? Trả lời: Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 16 khoản 2) quy định trường hợp sau đóng thầu nhà thầu phát HSDT thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm nhà thầu phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ tư cách hợp lệ lưc kinh nghiệm Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận tài liệu làm rõ nhà thầu đề xem xét, đánh giá tài liệu bổ sung, làm rõ tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm coi phần cùa HSDT Trường hợp HSMT quy định việc nộp mẫu nêu tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật để đánh giá đáp ứng hay khơng đáp ứng trường hợp nhà thầu phép nộp bồ sung hàng mẫu sau thời điểm đóng thầu theo quy định khoản Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ- CP bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận hàng mẫu đễ xem xét, đánh giá Việc nộp bỗ sung hàng mẫu phải phù hợp với đề xuất kỹ thuật mà nhà thầu chào HSDT Trường hợp HSMT quy định việc nộp mẫu nêu thuộc tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật để đánh giá có đáp ứng, khơng có khơng đáp ứng việc nhà thầu khơng nộp đù mẫu tình đánh giá không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 73 Bài (Trang 321): Gói thầu mua sắm hàng hóa tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế, HSMT quy định hàng hóa dịch vụ kèm sản xuất nước nhà thầu phải chào thầu đồng Việt Nam HSDT liên danh nhà thầu A – B chào hàng hóa nước dịch vụ kèm hồn tồn đô la Mỹ Nhà thầu đồng thời nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất, BMT mời vào thương thảo hợp đồng kiến nghị trúng thầu Hỏi việc đánh giá nêu BMT có phù hợp quy định pháp luật đấu thầu hay không? Trả lời: Tại điểm b, c khoản Điều 10 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định: (b) Trường hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu quy định nhà thầu chào thầu hai ba đồng tiền đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất phải quy đổi đồng tiền; trường hợp số đồng tiền có đồng Việt Nam phải quy đổi đồng Việt Nam Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải quy định đồng tiền quy đổi, thời điểm xác định tỷ giá quy đổi; (c) Đối với chi phí nước liên quan đến việc thực gói thầu, nhà thầu phải chào thầu đồng Việt Nam; Theo khoản Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định “Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu yêu cầu khác hồ sơ mời thầu, vào hồ sơ dự thầu nộp, tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu nhà thầu để bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đủ lực kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực gói thầu” Đối với trường hợp này, HSMT quy định hàng hóa có nguồn gốcc từ Việt Nam phải chào thầu đồng Việt Nam việc nhà thầu chào ngoại tệ không phù hợp với quy định HSMT không tuân thủ quy định nêu pháp luật đấu thầu Đây sai sót nhà thầu Tuy nhiên, Luậtt đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định Nghị định số 63/2014/NĐ-CP không quy định việc nhà thầu chào đồng tiền dự thầu không theo quy định HSMT nội dung đánh giá tính hợp lệ HSDT Do đó, khơng có sở để loại bỏ HSDT nhà thầu có sai sót Khí đánh giá HSDT nhà thầu bên mời thầu cần phải chuyển đổi ngoại tệ đồng Việt Nam theo tỷ giá nêu HSMT Do lỗi nhà thầu, ảnh hưởng đến hiệu gói thầu nên trường hợp nhà thầu nêu xếp hạng thứ thương thảo ký kết hợp đồng, Chủ đầu tư nhà thầu cần thống theo nguyên tắc việc toán chi phí nước đồng Việt Nam theo giá chào nhà thầu ngoại tệ với tỷ giá quy đổi tính sau: Tại thời điểm toán, so sánh với thời điểm tỷ giá quy định HSMT, đồng ngoại tệ tăng giá so với đồng Việt Nam tỷ giá để toán cho nhà thầu tỷ giá quy định HSMT, ngược lại, đồng ngoại tệ giảm giá so với đồng tiền Việt Nam tỷ giá để toán cho nhà thầu tỷ giá thời điểm toán 74 Bài 14 (Trang 322): Trong trình thương thảo hợp đồng, nhà thầu xếp hạng thứ đề xuất thay đổi xuất xứ hàng hóa từ sản xuất Mỹ thành sản xuất Thụy Điển, thay đổi tiêu chuẩn chế tạo hàng hóa từ tiêu chuẩn Mỹ thành tiêu chuẩn Châu Âu, với lý nhà máy sản xuất Mỹ gặp cố chưa thể khắc phục kịp để sản xuất hàng hóa theo Model CW-1839 nên model chuyển sang sản xuất nhà máy Thụy Điển khoảng thời gian Trong trường hợp này, CĐT xử lý nào? Trả lời: Căn cứ: Thông tư 05/2010 hàng hóa, phần ví dụ) Nghị định 63/CP (Điều 19 khoản 4) quy định nội dung thương thảo hợp đồng gồm thương thảo vấn đề phát sinh trình lựa chọn nhà thầu nhằm mục tiêu hồn thiện nội dung chi tiết gói thầu Đối với tình nêu câu hỏi này, trước xem xét, định chấp nhận hay không đề xuất nêu nhà thầu, chủ đầu tư cần kiểm tra thông tin mà nhà thầu cung cấp, Trường hợp nhà máy sản xuất Mỹ gặp cố chưa thể khắc phục kịp để sản xuất hàng hóa theo Model CW-1839 nên model chuyển sang sản xuất nhà máy Thụy Điển khoảng thời gian thay đổi trước nhà thầu lập HSDT thi việc đề xuất cùa nhà thầu lả không phù hợp, trường hợp chủ đầu tư cần xem xét, không chấp thuận đề xuất nhà thầu Trường hợp thay đổi xuất xứ hàng hóa thay đồi sách nhà sản xuất (thay đổi sau trúng thầu) khách quan chủ đầu tư xem xét, chấp thuận song phải đảm bảo hàng hóa đề xuất thay đáp ứng tất yêu cầu mặt kỹ thuât chất lượng theo yêu cầu cùa HSMT Trong trường hợp này, chủ đầu tư nhà thầu cần thương thảo vấn đề chi phí liên quan rủi ro có thề xảy việc cung cấp hàng hóa khơng theo xuất xứ cam kết HSDT 75 Bài 24: 76 Bài (ảnh chụp): Công ty CP xi măng Hà Tiên doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất xi măng trực thuộc Tổng Công ty CN xi măng Việt Nam Để có mặt khai thác đá vôi phục vụ sản xuất xi măng Công ty, vào đầu tháng 4/2014 Hà Tiên triển khai việc đấu thầu rộng rãi nhà thấu nước để lựa chọn Nhà thầu đáp ứng lực kinh nghiệm giá cạnh tranh để thực việc bóc tầng phủ mỏ đá vôi tạo mặt khai thác với quy mô công việc thực “Đào xúc đất đá, vận chuyển, tập kết san gạt bãi thải” giá trúng thầu “3,55 tỷ đồng” Đến việc triển khai thi cơng hồn tất bên hoàn tất thủ tục nghiệm thu toán hợp đồng Do nhu cầu sản xuất, nhằm ổn định nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất clinker cho tháng cuối năm 2014 năm 2015 Công ty CP xi măng Hà Tiên có nhu cầu cần mở rộng thêm diện tích khai trường khai thác Với quy mô công việc dự kiến thực “Đào xúc đất đá, vận chuyển, tập kết san gạt bãi thải”, giá trị dự toán phát sinh “4,56 tỷ đồng” thời gian dự kiến hồn thành vòng 03 tháng Hỏi: Có mua sắm trực tiếp khơng Trả lời: - Căn cứ: Khoản 1, điều 24, luật đấu thầu; điều 60, NĐ 63 - Phân tích: Khơng áp dụng mua sắm trực tiếp áp dụng gói thầu mua sắm hàng hóa Cơng việc nêu khơng phải hàng hóa, không áp dụng mua sắm trực tiếp 77 Câu (Tự luận) Khi thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua máy vi tính phục vụ cơng tác (là hàng hóa thơng dụng, phổ biến thị trường), đơn vị thẩm định yêu cầu chủ đầu tư phải cung cấp chứng thư thẩm định giá mặt hàng máy vi tính đế làm sở thấm định giá gói thâu Anh/chị bình luận yêu cầu nêu đơn vị thấm định Trả lời: Căn vào khoản 2, Điều 34, Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định Căn lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thường xuyên: a) Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, phương tiện làm việc quan, tổ chức, đơn vị cán bộ, công chức, viên chức; trang thiết bị, phương tiện làm việc có cần thay thế, mua bổ sung, mua sắm phục vụ cho công việc; b) Quyết định mua sắm phê duyệt; c) Nguồn vốn, dự toán mua sắm thường xuyên phê duyệt; d) Đề án mua sắm trang bị cho toàn ngành Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (nếu có); đ) Kết thẩm định giá quan, tổ chức có chức cung cấp dịch vụ thẩm định giá báo giá (nếu có) Trong máy vi tính (là hàng hóa thơng dụng, phổ biến thị trường) khơng cần chứng thư thẩm định giá, cần báo giá (nếu cần thiết) yêu cầu đơn vị thẩm định không phù hợp với pháp luật đấu thầu 78 Câu 14 (Tự luận) Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu mua ống thép, có nhiều kích cỡ khác Đối với hạng mục ống thép X (đường kính 113,5mm, dày 3mm, dài 6m), khối lượng mời thầu 10 Nhà thầu A chào giá cho hạng mục ống thép X sau: ống thép X giá 8.000.000 đồng/tấn, ống thép X giá 12.300.000 đồng/tấn Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ việc chào giá Nhà thầu giải thích lượng thép tồn kho nên quyếtt định chào giá thép cũ (lúc chưa tăng giá) đồng thời cam kết đảm bảo chất lượng thép yêu cầu hồ sơ mời thầu Tổ chuyên gia hiệu chỉnh sai lệch theo hướng đưa đơn giá cho 10 thép 12.300.000 đồng/tấn Hãy bình luận việc đánh giá hồ sơ dự thầu nêu tố chuyên gia - Căn cứ: Điều 4, luật đấu thầu; Khoản 6, điều 117 - Phân tích: Quyền chào giá quyền nhà thầu, nhà thầu cần chứng minh đơn giá chào giá 79 Câu 21 (Tự luận) 80 Bài (Trang 338): Gói thầu dọn dẹp nhà vệ sinh cho bệnh viện cơng lập có giá trị 01 tỷ đồng thực 01 năm coi gói thầu việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thực gói thầu nào? Trả lời: Gói thầu phi tư vấn Tổ chức lựa chọn chào hàng cạnh tranh 81 Bài (Trang 338): Tháng năm 2016, CĐT tổ chức lựa chọn nhà thầu thực gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn vệ sinh môi trường, HSMT đưa u cầu “có thời gian cơng tác lĩnh vực trì vệ sinh mơi trường liên tục tối thiểu năm vị trí tổng giám đốc, giám đốc, chủ nhiệm hợp tác xã chức danh tương đương; phải có 10 xe vận chuyển rác, đất xe sử dụng (xe đăng ký lần đầu) vòng 02 năm trở lại (2014, 2015), 10 xe vận chuyển phải có tối thiểu 05 xe vận chuyển rác xe sản xuất năm 2015” có phù hợp hay khơng? Hãy bình luận u cầu HSMT Trả lời: Tại khoản Điều 12 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định “Trong hồ sơ mời thầu không nêu điều kiện nhằm hạn chế tham gia nhà thầu nhằm tạo lợi cho nhà thầu gây cạnh tranh khơng bình đẳng” Mặt khác, mẫu HSMT Kế hoạch đầu tư đưa hướng dẫn quy định lực, kinh nghiệm cho nhân chủ chốt tham gia thực gói thầu như: Chỉ huy trưởng công trường, chủ nhiệm kỹ thuật, đội trưởng thi cơng…khả huy động máy móc đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, kiểm định, tải trọng… đó, việc HSMT đưa yêu cầu nêu hạn chế tham gia dự thầu bên cạnh đó, tiêu chuẩn đánh giá HSDT, tư cách hợp lệ nhà thầu theo hướng dẫn Bộ Kế hoạch đầu tư mẫu HSMT khơng có nội dung 82 Câu 23 (Tự luận) Doanh nghiệp nhà nước X chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gồ ván ép, có gói thầu X: mua sắm dây chuyền máy móc, thiết bị ép ván gỗ Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu duyệt, gói thầu X tổ chức lựa chọn theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế Sau thông báo mời thầu theo quy định, đến thời điếm đóng thầu có ba nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu sau đánh giá, chủ đầu tư kết luận khơng có nhà thầu đáp ứng u cầu hồ sơ mời thầu (cả ba nhà thầu đánh giá không đáp ứng yêu cầu lực, kinh nghiệm) Do đó, đế bảo đảm tiến độ xây dựng nhà máy, chủ đầu tư định áp dụng hình thức định thầu đế định cho nhà thầu A (là ba nhà thầu tham dự thầu trước đó) thực gói thầu Hỏi: Anh/chị bình luận cách xử lý nêu chủ đầu tư - Căn cứ: Điều 22, luật đấu thầu - Phân tích: Phải tổ chức đấu thầu lại, lưu ý xem điều kiện HSMT trước có làm hạn chế khơng? Chủ đầu tư định sai 83 Câu 33 (Tự luận): Bệnh viện X (Bệnh viện tuyến trung ương), đơn vị thực dự án xây dựng tòa nhà khám chữa bệnh chất lượng cao có tổng mức đầu tư 145 tỷ đồng Trong đó, 90% nguồn vốn vốn vay thương mại bệnh viện không dùng tài sản có nguồn gốc nhà nước để chấp trả nợ vay Phần vốn lại 10% từ Quỹ phát triển hoạt động nghiệp bệnh viện, nguồn vốn có nguồn gốc từ vốn nhà nước Trong trường hợp này, việc xây dựng tòa nhà khám chữa bệnh chât lượng cao Bệnh viện X có thuộc phạm vi điều chỉnh Luật đấu thầu số 43/20I3/QH13 hay không? Trả lời: Căn điểm a, khoản 1, điều Luật 43/2013/QH13 quy định việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp Dự án đầu tư phát triển doanh nghiệp nhà nước: Dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị nghiệp công lập; Theo khoản 44 Điều 4, Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định: Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước; cơng trái quốc gia, trái phiếu phủ, trái phiếu quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển thức, vốn vay ưu đãi nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước; vốn tín dụng Chính phủ bảo lãnh; vốn vay bảo đảm tài sản Nhà nước; vốn đầu tư phát triển doanh nghiệp nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất Đối với trường hợp bệnh viện công lập X đầu tư dự án xây dựng tòa nhà khám chữa bệnh chất lượng cao có sử dụng vốn Nhà nước (khơng phân biệt hay 30% vốn nhà nước tổng mức đầu tư Dự án) thuộc phạm vi điều chỉnh Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 84 Câu 34 (Tự luận): Cơng ty A doanh nghiệp nhà nước, có lĩnh vực kinh doanh mua, bán tơ Hỏi: Việc mua ô tô để bán Công ty A có phải tuân thủ theo quy định Luật đấu thầu hay khơng, giải thích? 85 Câu 25 (Tự luận) Tổng công ty A (do nhà nước nắm giữ 98% vốn điều lệ) thực dự án có tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng phần vốn nhà nước 295 tỷ đồng Hỏi: Dự án có thuộc phạm vi điều chỉnh Luật đấu thầu hay khơng giải thích? Trả lời: Theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (điều 4, khoản 8) quy định doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tổng công ty A Doanh nghiệp Nhà nước Trong trường hợp phần vốn Nhà nước chiếm 29,5% tổng mức đầu tư dự án Dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Căn vào điểm c, khoản 1, Điều luật đấu thầu số 43/2013/QH13 Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp Dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định điểm a điểm b khoản Điều có sử dụng vốn nhà nước, vốn doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên 30% 500 tỷ đồng tổng mức đầu tư dự án); 86 Câu (Tự luận) Ngân hàng thương mại X có tham gia góp vốn Nhà nước chiếm 95% Ngân hàng X tài trợ cho Huyện Y thực dự án xây dựng trường học cho học sinh địa bàn huyện, Ngân hàng X đóng góp 25%, cán bộ, nhân viên Ngân hàng quyên góp, đóng góp 75% vào dự án Huyện Y chủ đầu tư dự án xây dựng trường học Hỏi việc lựa chọn nhà thầu thuộc dự án nêu có thuộc phạm vi điều chỉnh Luật Đấu thầu hay không? Trả lời: - Theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (Điều 4, khoản 8) quy định Doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo Ngân Hàng thương mại X Doanh nghiệp Nhà nước - Căn theo điểm c, khoản 1, Điều Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định: Dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định điểm a điểm b khoản (Khoản 1) có sử dụng vốn nhà nước, vốn doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên 30% 500 tỷ đồng tổng mức đầu tư dự án thuộc phạm điều chỉnh Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, vậy, 75% vốn đóng góp cán nhân viên ngân hàng 25% vốn góp Ngân hàng vốn doanh nghiệp Nhà nước nên không thuộc phạm vi điều chỉnh Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 87 Câu 36 (Tự luận – đề mở) Theo anh/chị, lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp cần lưu ý nội dung để lựa chọn nhà thầu bảo đảm chất lượng, tiến độ giá cạnh tranh Trả lời - Căn cứ: Khoản 12, điều 4, luật đấu thầu; điều 12, NĐ 63; TT 03 - Phân tích: Tiêu chuẩn phải phù hợp, khơng đưa yêu cầu cao, hạn chế lực… Khuyến khích đấu thầu qua mạng Trả lời: (Theo ý nhé, bạn bổ sung chỉnh sửa thấy ko đầy đủ) Khi lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp để lựa chọn nhà thầu bảo đảm chất lượng, tiến độ giá cạnh tranh việc lập HSMT quan trọng, BMT cần lưu ý: - Phân cơng cán lập HSMT phải người am hiểu pháp luật xây dựng đấu thầu pháp luật khác liên quan, có nhiều năm kinh nghiệm cơng tác lập hồ sơ mời thầu đánh giá HSDT, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, tuân thủ tuyệt đối pháp luật đấu thầu nói riêng pháp luật nói chung; - Khi lập HSMT phải tuân thủ theo mẫu Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT, đặc biệt lưu ý tiêu chí Năng lực tài chính, kinh nghiệm phù hợp với gói thầu cần lập HSMT: + Căn vào tính chất, giá trị gói thầu để yêu cầu số năm nộp báo cáo tài chính, doanh thu bình quân từ hoạt động xây lắp cho phù hợp, không làm hạn chế tham gia nhà thầu; + Căn giá trị gói thầu, thời gian thi công xây dựng để yêu cầu Doanh thu bình quân từ hoạt động xây dựng, Yêu cầu nguồn lực tài cho phù hợp khơng làm hạn chế tham gia nhà thầu; + Căn vào quy mơ, tính chất, giá trị gói thầu để yêu cầu kinh nghiệm hợp đồng tương tự, loại, giá trị, số lượng hợp đồng tương tự không đưa thêm điều kiện làm hạn chế tham gia nhà thầu (ví dụ hợp đồng thi công địa phương a, b,c….); + Cung cấp đầy đủ nội dung liên quan dự án, gói thầu, (chỉ dẫn kỹ thuật có) nêu yêu cầu phù hợp với gói thầu Chương yêu cầu xây lắp + Căn vào quy mơ, tính chất gói thầu để lựa chọn phương pháp đánh giá HSMT cho phù hợp Đặc biệt lập HSMT “không nêu điều kiện nhằm hạn chế tham gia nhà thầu nhằm tạo lợi cho nhà thầu gây cạnh tranh khơng bình đẳng” ... bên mời thầu nhà thầu tham dự lễ mở thầu Biên phải gửi cho nhà thầu tham dự thầu; Như vậy, Thư giảm giá nhà thầu A không công khai lễ mở thầu, không ghi vài biên mở thầu thư giảm giá không hợp... thầu, bên mời thầu phát hồ sơ dự thầu nhà thầu A có đính kèm theo 01 thư giảm giá với tỷ lệ giảm giá 5% giá dự thầu nhà thầu Thư giảm giá nội du ng giảm giá nhà thầu A không công khai lễ mở thầu. .. quy định Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập pháp lý độc lập tài với nhà thầu khác tham dự thầu gói thầu đấu thầu hạn chế, Nhà thầu cổ phần góp vốn 20% tham dự thầu gói thầu đấu thầu hạn chế -
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn thi chứng chỉ thầu (chuan), ôn thi chứng chỉ thầu (chuan)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn