05 phep cong va phep nhan

4 26 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2019, 14:04

Toán Họa [Document title] PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MƠN TỐN PHIẾU SỐ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN Bài 1: Tính nhanh: a) 13.58.4  32.26.2  52.10 ; b) 15.37.4  120.21  21.5.12 ; c) 14.35.5  10.25.7  20.70 ; d) 15 27  18  6  15 23  12 ; e) 24 15  49  12 50  42 ; f) 10 81  19  100  50 91  9 ; g) 53 51  4  53 49  96  53 ; h) 42 15  96  25  4.7 ; Bài 2: Áp dụng tính chất phép cộng phép nhân để tính nhanh: a) 198  789  502  311 b) 547  389  453  211 c) 486  597  514  403 d) 158  445  342  555 e) 15.6.4.125.8 g) 24.3.5.10 Bài 3: So sánh: f) 14.25.6.7 h) 18.26.25.9 b) (3  4)2 32  42 a) 2011.2013 2012 c) 2300 3200 Bài 4: Tìm số tự nhiên a biết chia a cho thương 14 có số dư Bài 5: Tìm hai số tự nhiên a b , biết: ab  13  200 Bài 6: Tính hợp lí: a) 10 46.95  69.120 84.312  611 b)   22  23  24   299  2100 c)  53  55   597  599 Tự luyện Bài 1: Tính a) 176  483  24  117 c) 32  33  34   78  79  80 e) 25.50.4.20 g) 24.19  29.24  18.24  24.33  24 b) 239  518  761  482 d) 5.125.2.4 f) 17.32  43.17  17.25 Bài Tìm số tự nhiên m , biết m chia cho 13 thương có số dư 12 Phiếu Bài Tập Dành Cho Học Sinh Khá Giỏi - Học Môn Toán Toán Họa [Document title] PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MƠN TỐN Hướng dẫn giải Bài 1: a) 13.58.4  32.26.2  52.10 ;  52.58  32.52  52.10  52 58  32  10 b) 15.37.4  120.21  21.5.12 ;  60.37  60.2.21  21.60  60 37  2.21  21  52.100  60 37  42  21  5200  60.100  6000 d) 15 27  18  6  15 23  12 ; c) 14.35.5  10.25.7  20.70 ;  70.35  70.25  20.70  70 35  25  20  15 27  23   18  12  70.80  5600 e) 24 15  49  12 50  42 ;  24 15  49  12.2 25  21  15.86  1290 f) 10 81  19  100  50 91  9 ;  24 15  49  25  21  10.100  100  50.100  100 10   50  24.110  2640 h) 53 51  4  53 49  96  53 ; h) 42 15  96  25  4.7 ;  53 51   49  96  1  42 15  96  25  4  53.201  10653  42.140  5880  100.61  6100 Bài 2: a) 198  789  502  311 = 198  502  789  311  700  1100  1800 b) 547  389  453  211 = 547  453  389  211  1000  600  1600 c) 486  597  514  403 = 486  514  597  403  1000  1000  2000 d) 158  445  342  555 = 158  342  445  555  500  1000  1500 e) 15.6.4.125.8 = 15.4.6 125.8  60.6.1000  360.1000  360000 f) 14.25.6.7 = 14.5 5.6.7   70.210  14700 g) 24.3.5.10 = 24.5 3.10  120.30  3600 h) 18.26.25.9 = 18.25 26.9  450.234  105300 Phiếu Bài Tập Dành Cho Học Sinh Khá Giỏi - Học Mơn Tốn Tốn Họa [Document title] PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MƠN TỐN Bài 3: a) Ta có: 2013  2012  2012  2011  Suy ra: 2011.2013  2011.(2012  1)  2011.2012  2011 20122  2012.(2011  1)  2012.2011  2012 Vì 2011  2012 nên 2011.2013  20122 b) Ta có: (3  4)2  72  49 32  42   16  25 Vậy (3  4)2  32  42 c) Ta có: 2300  23.100  (23 )100  8100 3200  32.100  (32 )100  9100 Vì 8100  9100 nên 2300  3200   Nếu n  m a n  a m a  1; m, n    Nếu a  b a n  b n  a,b  ; n     Bài 4: Theo cơng thức phép chia có dư đem chia số tự nhiên a cho số tự nhiên b ta có a  b.q  r với a số chia, b số bị chia, q thương số, r số dư ta có (đk b  0,  r  b ) b  4; q  14 , r  ta có số tự nhiên a cần tìm a=4.14+2=58 Vậy số a cần tìm 58 Bài 5: Ta có ab  13  200 nên ab  200  13  ab  187 Do a, b  N nên a, b  Ư(187) Mà 187  11.17  1.187 nên a, b cặp số 1,187 ; 187,1; 11;17 ; 17,11 Bài 6: a) b) 2101  Đặt A    22  23  24   299  2100  2.A   22  23  24   299  2100  2101  2.A  A  2101  Vậy A  2101    c) 5101  : 24 Đặt B   53  55   597  599 Phiếu Bài Tập Dành Cho Học Sinh Khá Giỏi - Học Mơn Tốn Toán Họa [Document title] PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MƠN TỐN  52.B  53  55   597  599  5101  25.B  B  5101  5 Vậy B  101  5 24 Tự luyện Bài 1: a) 176  483  24  117  176  24  483  117   200  600  800 b) 239  518  761  482  239  761  518  482  1000  1000  2000 c) 32  33  34   78  79  80  32  80.49 :  2744 d) 5.125.2.4  2.4.125.5  5000 e) 25.50.4.20  25.4 50.20  100.1000  100000 f) 17.32  43.17  17.25  17 32  43  25  17.100  1700 g) 24.19  29.24  18.24  24.33  24  24 19  29  18  33  1  24.100  2400 Bài Theo công thức phép chia có dư đem chia số tự nhiên m cho số tự nhiên b ta có m  b.q  r với m số chia, b số bị chia, q thương số, r số dư ta có ( b  0,  r  b ) b  13; q  , r  12 ta có số tự nhiên a cần tìm a  13.4  12  64 Vậy số m cần tìm 64 Phiếu Bài Tập Dành Cho Học Sinh Khá Giỏi - Học Mơn Tốn ... 14700 g) 24.3.5.10 = 24.5 3.10  120.30  3600 h) 18.26.25.9 = 18.25 26.9  450.234  1053 00 Phiếu Bài Tập Dành Cho Học Sinh Khá Giỏi - Học Mơn Tốn Tốn Họa [Document title] PHÁT TRIỂN
- Xem thêm -

Xem thêm: 05 phep cong va phep nhan, 05 phep cong va phep nhan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn