Luật kinh tế việt nam 1 EL19

18 22 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2019, 09:41

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Môn: Luật kinh tế việt nam EL.19 Ngành Luật Kinh tế - Đại học mở Hà Nội Luật kinh tế Việt Nam - EL19 Câu hỏi Đáp án Bộ luật kinh tế Quốc Hội nước Cộng 1956 Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thơng qua Bộ luật kinh tế Quốc Hội nước Cộng Chưa xây dựng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua năm Các hành vi bị cấm Doanh Kê khai không trung thực, không nghiệp? xác nội dung, hồ sơ đăng kí doanh nghiệp không kịp thời với thay đổi hồ sơ đăng kí doanh nghiệp Các hành vi bị cấm Doanh Kê khai không trung thực, khơng nghiệp? xác nội dung, hồ sơ đăng kí kinh doanh khơng kịp thời với thay đổi hồ sơ đăng kí kinh doanh Các nguồn đây, nguồn Vốn huy động từ phát cổ phần hình thành tài sản hợp tác xã? Chính sách khơng phải Miễn thuế thu nhập loại thuế sách hỗ trợ Nhà nước hợp tác xã, khác theo quy định pháp luật liên hiệp hợp tác xã? thuế Chọn câu phát biểu SAI “Trong cơng ty Ln ln có hội đồng thành viên TNHH thành viên có chủ sỡ hữu tổ Chọn câu phát biểu SAI Công ty TNHH Luôn ln có hội đồng thành viên thành viên có chủ sỡ hữu tổ chức Chọn câu phát biểu sai: Cơ cấu tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm đại hội thành viên, hội đồng quản trị, Chủ nhiệm HTX ban kiểm soát kiểm soát viên Chọn câu sai? Vốn đầu tư doanh nghiệp tư nhân lĩnh vực kinh doanh pháp luật quy định Chọn đáp án đúng: “Công ty hợp danh có thành viên thành viên chủ sở hữu công ty:….” Chọn phát biểu đúng: Cổ phần ưu đãi cổ tức cổ phần trả cổ tức với mức cao so với mức cổ tức cổ phần phổ thông mức ổn định hàng năm Chọn phát biểu đúng: Trừ: Mỗi cá nhân thành lập nhiều Doanh nghiệp tư nhân Người điều hành hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân phải chủ sở hữu Doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp tư nhân khơng có tư cách pháp nhân Doanh nghiệp tư nhân quyền phát hành chứng khoán sai Chọn phát biểu đúng: Cổ đơng sở hữu cổ phần ưu đãi hồn lại công ty cổ phần không quyền Chọn phát biểu sai: Công ty TNHH thành viên không cần có kiểm sốt viên Chọn phát biểu sai: Cơng ty TNHH thành viên giảm vốn điều lệ Chọn phát biểu sai: Thành viên góp vốn có quyền nhân danh cá nhân nhân danh người khác tiến hành kinh doanh ngành nghề đăng ký công ty Chọn phát biểu sai: Công ty TNHH thành viên trở lên phát hành chứng khốn để huy động vốn Chọn phát biểu sai: Cơng ty TNHH thành viên tổ chức không cần có kiểm sốt viên Chọn phát biểu sai: Khi gia nhập HTX, thành viên góp sức theo qui định điều lệ HTX Chọn phát biểu sai: Cơng ty TNHH thành viên tăng giảm vốn điều lệ Chọn phát biểu sai: Thành viên ban kiểm sốt cơng ty cổ phần phải cổ đông người lao động công ty cổ phần Chọn phương án điền vào chỗ trống: “ Tên riêng Doanh nghiệp tổ chức có…………., có tài sản, có trụ sở giao dịch, đăng ký thành lập theo quy định pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.” Chọn phương án điền vào chỗ trống: “… Hồ sơ hợp lệ hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định Luật này, có nội dung kê khai đầy đủ theo quy định pháp luật.” Chọn phương án điền vào chỗ trống: “… trừ Phần vốn góp / chủ sở hữu công phần chia nhỏ vốn điều lệ … ty / cổ phiếu / cổ tức / trái phiếu; Vốn thể hình thức … bao gồm pháp định / cơng ty hợp danh / cổ phần loại …và / cổ phần phổ thông / cổ phần ưu đãi Chọn phương án điền vào chỗ trống: “… Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh” Chọn phương án điền vào chỗ trống: “… Kinh doanh việc chủ thể thực cách thường xun, liên tục, số tồn cơng đoạn trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm thị trường nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận” Chọn phương án điền vào chỗ trống: “… Tổ chức lại doanh nghiệp việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi doanh nghiệp” Chọn phương án điền vào chỗ trống: “… Điều kiện kinh doanh yêu cầu mà doanh nghiệp phải có phải thực kinh doanh ngành, nghề cụ thể” Chọn phương án điền vào chỗ trống: trừ Cổ đông sáng lập “…………… cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần công ty cổ phần Chọn phương án điền vào chỗ trống: Kinh doanh “…………….là việc thực liên tục một, số tất công đoạn trình, đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm cung ứng dịch vụ thị trường nhằm mục đích sinh lợi” Chọn phương án điền vào chỗ trống: Tập quán thương mại “………………….là thói quen thừa nhận rộng rãi hoạt động thương mại vùng, miền lĩnh vực thương mại, có nội dung rõ ràng bên thừa nhận để xác định quyền nghĩa vụ bên hoạt động thương mại.” Chọn phương án điền vào chỗ trống: “… Cổ đông sáng lập cổ đơng sở hữu cổ phần phổ thông ký tên danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần ” Chọn phương án điền vào chỗ trống: “… Doanh nghiệp tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, đăng ký thành lập theo quy định pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.” Chọn phương án điền vào chỗ trống: “… Kinh doanh việc thực liên tục một, số tất cơng đoạn q trình, đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm cung ứng dịch vụ thị trường nhằm mục đích sinh lợi.” Chọn phương án điền vào chỗ trống: Bình đẳng, hợp tác cạnh tran “Các chủ thể thuộc thành phần kinh tế … Chọn phương án điền vào chỗ trống: Bình đẳng, hợp tác cạnh tranh “Các chủ thể thuộc thành phần kinh tế … theo pháp luật Chọn phương án điền vào chỗ trống: Cho thuê “Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền … doanh nghiệp Khi đó, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách chủ sở hữu doanh nghiệp” Chọn phương án điền vào chỗ trống: Quyết định “Chủ doanh nghiệp tư nhân có tồn quyền … tất hoạt động kinh doanh doanh nghiệp” Chọn phương án điền vào chỗ trống: cổ phần phổ thơng “Cổ đơng sáng cổ đơng sở hữu …….và ký tên danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.” Chọn phương án điền vào chỗ trống: Hợp danh “Công ty … loại hình cơng ty đối Chọn phương án điền vào chỗ trống: Hợp danh “Công ty … loại hình cơng ty đối vốn” Chọn phương án điền vào chỗ trống: Hợp danh /hợp danh “Công ty … phải có hai thành viên … l Chọn phương án điền vào chỗ trống: thành viên “Cơng ty hợp danh có thành viên chủ sở hữu công ty …” Chọn phương án điền vào chỗ trống: Hai “Công ty hợp danh phải có … thành viên chủ sở hữu công ty Chọn phương án điền vào chỗ trống: Hai “Công ty hợp danh phải có … thành viên chủ sở hữu công ty” Chọn phương án điền vào chỗ trống: Tách “Cơng ty TNHH, cơng ty cổ phần … cách chuyển phần tài sản cơng ty có để thành lập công ty loại; chuyển đổi phần quyền nghĩa vụ công ty sang công ty thành lập mà không chấm dứt tồn tại” Chọn phương án điền vào chỗ trống: Có quyền “Doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế … kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không cấm” Chọn phương án điền vào chỗ trống: Chứng khoán “Doanh nghiệp tư nhân không phát hàn Chọn phương án điền vào chỗ trống: Chứng khoán “Doanh nghiệp tư nhân không phát hành loại Chọn phương án điền vào chỗ trống: Chứng khoán “Doanh nghiệp tư nhân không phát hành loại Chọn phương án điền vào chỗ trống: Cá nhân “Doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp làm chủ tự chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động doanh nghiệp” Chọn phương án điền vào chỗ trống: Một cá nhân “Doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp …………… làm chủ tự chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động doanh nghiệp” Chọn phương án điền vào chỗ trống: Cá nhân/ toàn tài sản “Doanh nghiệp tư nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm … hoạt động doanh nghiệp” Chọn phương án điền vào chỗ trống: Tài sản “Góp vốn việc đưa … vào công ty để trở thành chủ sở hữu chủ sở hữu chung công ty” Chọn phương án điền vào chỗ trống: Tài sản “Góp vốn việc góp …….để tạo thành vốn điều lệ cơng ty Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp góp thêm vốn điều lệ doanh nghiệp thành lập” Chọn phương án điền vào chỗ trống: Tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, “Hợp tác xã …………………… ” có tư cách pháp nhân Chọn phương án điền vào chỗ trống: Các doanh nghiệp “Khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển đến trình độ cao hình thành … hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã” Chọn phương án điền vào chỗ trống: Sở hữu “Mọi người có quyền ………về thu nhập hợp pháp, cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp doanh nghiệp tổ chức kinh tế khác” Chọn phương án điền vào chỗ trống: Không cấm “Mọi người có quyền tự kinh doanh ngành nghề mà pháp luật …” Chọn phương án điền vào chỗ trống: Doanh nghiệp “Nhà nước công nhận tồn lâu dài phát triển loại hình …………… quy định Luật này; bảo đảm bình đẳng trước pháp luật ……………… không phân biệt hình thức sở hữu thành phần kinh tế; thừa nhận tính sinh lợi hợp pháp hoạt động kinh doanh ” Chọn phương án điền vào chỗ trống: Quyền sở hữu “Nhà nước công nhận bảo hộ ………………tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, quyền lợi ích hợp pháp khác doanh nghiệp chủ sở hữu doanh nghiệp” Chọn phương án điền vào chỗ trống: Độc quyền “Nhà nước thực …………… có thời hạn hoạt động thương mại số hàng hóa, dịch vụ số địa bàn để bảo đảm lợi ích quốc gia.” Chọn phương án điền vào chỗ trống: Tham gia “Sáng lập viên hợp tác xã cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện cam kết sáng lập, … thành lập hợp tác xã” Chọn phương án điền vào chỗ trống: Chủ doanh nghiệp tư nhân “Tài sản sử dụng vào hoạt động kinh doanh làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp” Chọn phương án điền vào chỗ trống: Giá trị quyền sở hữu trí tuệ “Tài sản góp vốn tiền Việt Nam, ngoại tệ tự chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, công nghệ, bí kỹ thuật …” Chọn phương án điền vào chỗ trống: Không bị quốc hữu hóa “Tài sản hợp pháp cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh pháp luật bảo hộ …” Chọn phương án điền vào chỗ trống: Tồn quốc “Tên doanh nghiệp khơng đặt trùng nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác đăng ký phạm vi …” Chọn phương án điền vào chỗ trống: Chuyển quyền sở hữu “Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh cổ đông công ty cổ phần phải làm thủ tục … tài sản góp vốn cho cơng ty” Chọn phương án điền vào chỗ trống: Giấy mời, điện thoại, fax, telex “Thông báo mời họp Hội đồng thành viên phương tiện điện tử gửi trực tiếp đến thành viên Hội đồng thành viên, bằng………… Chọn phương án điền vào chỗ trống: Vốn tài sản “Toàn …………… sử dụng vào hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phải ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán báo cáo tài doanh nghiệp tư nhân” Chọn phương án điền vào chỗ trống: Sổ kế toán báo cáo tài “Tồn vốn tài sản kể vốn vay tài sản thuê sử dụng vào hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phải ghi chép đầy đủ vào doanh nghiệp tư nhân” Chọn phương án điền vào chỗ trống: Liên đới chịu trách nhiệm “Trong thời hạn hai năm kể từ ngày thành viên hợp danh tự nguyện rút vốn khỏi cơng ty, người … khoản nợ công ty phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên” Chọn phương án điền vào chỗ trống: Tự nguyện rút vốn khỏi công ty “Trong thời hạn hai năm kể từ ngày thành viên hợp danh …………………., người liên đới chịu trách nhiệm khoản nợ công ty phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên” Chọn phương án điền vào chỗ trống: Có quyền Doanh nghiệp tư nhân ………………….góp vốn thành lập mua cổ phần, phần vốn góp cơng ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần” Chủ Doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm Chịu trách nhiệm vô hạn khoản nợ phát sinh trình hoạt động doanh nghiệp? Có lọai hình cơng ty? Cơng ty cổ phần, Cơng ty TNHH thành viên trở lên, Công ty hợp danh Cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu từ 10% Đề cử người vào hội đồng quản trị tổng số cổ phần phổ thông thời hạn liên ban kiểm sốt tục tháng 1tỷ lệ khác nhỏ qui định điều lệ cơng ty có quyền: Cổ đơng cơng ty cổ phần khơng có Cổ đơng ưu đãi cổ tức/ cổ đông ưu đãi quyền biểu dự đại hội cổ đơng? hồn lại Cổ đơng sở hữu cổ phần ưu đãi trừ Tất cổ phần ưu đãi khơng có có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông: quyền dự họp; Cổ phần ưu đãi cổ tức Cổ đông sở hữu từ tổng số cổ phần Tru trở lên phải đăng ký với quan đăng ký 15% kinh doanh có thẩm quyền: 10% Cổ phần có số phiếu biểu nhiều so Cổ phần ưu đãi biểu với cổ phần phổ thông lọai cổ phần nào? Cổ phần trả cổ tức với mức cao so Cổ phần ưu đãi cổ tức với mức cổ tức cổ phần phổ thông mức ổn định năm loại cổ phần nào? Cổ phần công ty cổ phần không Trừ: Cổ phần ưu đãi hoàn lại chuyển nhượng trường hợp thơng Cơ quan có quyền định cao Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần? Cơ quan có quyền định cao Đại hội thành viên HTX? Công ty bị giải thể khơng đủ số lượng tháng thành viên tối thiểu theo quy định luật doanh nghiệp thời hạn liên tục kéo dài trong? Công ty cổ phần A đăng ký doanh nghiệp trừ Hải Phòng; Đà Nẵng Hà Nội có chi nhánh Hải Phòng, chi nhánh Đà Nẵng văn phòng đại diện TP Hồ Chí Minh Như vậy, trụ sở cơng ty phải đặt đâu? Cơng ty cổ phần có thành thành viên viên? Công ty Hợp danh giải thể trường Tất thành viên hợp danh chấp thuận hợp: Công ty không phát hành trái phiếu Tỷ suất lợi nhuận sau thuế bình quân trường hợp sau đây: năm liên tiếp trước khơng cao mức lãi suất dự kiến trả cho trái phiếu định phát hành Công ty công ty sau bắt buộc Công ty hợp danh giám đốc phải thành viên công ty? Công ty TNHH thành viên trở lên phải thành Có 11 thành viên lập ban kiểm sốt trường hợp: Công ty trách nhiệm hữu hạn phép phát Trái phiếu hành: Cuộc họp Hội đồng thành viên công ty 2/3 TNHH thành viên tiến hành có thành viên dự họp? Cuộc họp đại hội đồng CĐ triệu tập lần tru 50% tiến hành có số cổ đơng dự họp đại 45% diện % tổng số cổ đơng có quyền biểu quyết? Cuộc họp đại hội đồng CĐ triệu tập lần 51% tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện % tổng số cổ đơng có quyền biểu quyết? Cuộc họp Đại hội đồng cổ đơng tiến 51% hành có số cổ đơng dự họp đại diện % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết? Đặc điểm hành vi kinh doanh là: Tất phương án Đại hội đại biểu thành viên HTX có 1000 Trên 200 đại biểu tham dự thành viên phải có % tổng số đại biểu thành viên tham dự? Đại hội đại biểu thành viên HTX có từ 100 30% đến 300 thành viên phải có % tổng số đại biểu thành viên tham dự? Đại hội đại biểu thành viên HTX có từ 300 20%f đến 1000 thành viên phải có % tổng số đại biểu thành viên tham dự? Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần lần năm họp nhất: Đại hội thành viên thường niên phải họp 03 tháng thời hạn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài hội đồng quản trị triệu tập? Đăng ký mã số thuế, kê khai thuế, nộp thuế Nghĩa vụ Doanh nghiệp thực nghĩa vụ tài khác theo quy định pháp luật là: Địa bắt buộc phải có việc đăng Trụ sở ký kinh doanh doanh nghiệp? Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông quy Phải lãnh thổ Việt Nam định nào? Doanh nghiệp bao gồm loại hình nào? Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH, công ty CP Doanh nghiệp phải thực nghĩa vụ Báo cáo có thay đổi thơng tin họ, tên, địa liên lạc thành viên Hội đồng quản trị? Doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành Cơng ty TNHH mơ hình doanh nghiệp nào? Doanh nghiệp tư nhân phép chuyển đổi Cơng ty TNHH sang loại hình: Doanh nghiệp tư nhân khơng có quyền: Phát hành chứng khốn Đối tượng sau khơng đủ điều kiện trở Người nước ngồi từ đủ 18 tuổi trở lên, thành thành viên HTX? có lực hành vi dân đầy đủ Đối với công ty Cổ Phần, cổ đông phổ thông 90 ngày phải toán đủ số cổ phần cam kết thời hạn ngày, kể từ ngày công ty cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp? Giám đốc tổng giám đốc công ty TNHH Không quy định thành viên trở lên phải sở hữu % vốn điều lệ công ty? Hình thức để cơng ty TNHH thành viên Chủ sở hữu công ty đầu tư thêm tăng vốn điều lệ? chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên để huy động thêm vốn góp người khác Hoạt động sau không coi sản Cung cấp tín dụng cho người có nhu phẩm, dịch vụ hợp tác xã cho thành v cầu Hoạt động sau không coi sản Mua chung sản phẩm, dịch vụ từ thị phẩm, dịch vụ hợp tác xã cho thành viên trường để phục vụ cho thành viên hợp hợp tác xã? tác xã Hoạt động thương mại hoạt động Sinh lời nhằm mục đích? Hội đồng quản trị cơng ty cổ phần có: tru Khơng thành viên không thành viên điều lệ cơng ty 10 khơng có qui định khác Hội đồng quản trị KHÔNG phải triệu tập họp Nhiệm kỳ hội đồng quản trị kết bất thường đại hội đồng cổ đông trường thúc hợp sau: Hội đồng quản trị KHÔNG phải triệu tập họp Trừ: Số thành viên hội đồng quản trị bất thường đại hội đồng cổ đơng trườ lại số thành viên theo quy định phá Hội đồng thành viên cơng ty trách nhiệm hữu Có khơng q 50 thành viên hạn thành viên trở lên thì: Hợp đồng, giao dịch công ty với cổ đông, 10% người đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu % tổng số cổ phần phổ thông cơng ty người có liên quan họ phải Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị chấp thuận? Hợp tác xã đăng ký kinh doanh quan Ở cấp quận huyện nào? Kê khai khơng trung thực, khơng xác tru Công ty TNHH công ty cổ phần nội dung, hồ sơ đăng kí kinh doanh khơng kịp thời với thay đổi hồ sơ đăng kí kinh doanh Kết thúc thời hạn hoạt động ghi điều Giải thể lệ cơng ty mà khơng có định gia hạn Khi số tất thành viên hợp danh Đa số thành viên hợp danh chấp thuận thực số công việc kinh doanh định thơng qua theo ngun tắc: Kiểm sốt viên cơng ty TNHH thành Khơng q năm viên có nhiệm kỳ: Liên hiệp Hợp tác xã đăng ký kinh doanh tru Ở cấp xã, phường quan nào? Loại giấy tờ sau khơng cần có Danh sách thành viên, thẻ hồ sơ đăng kí doanh nghiệp? Đảng viên Loại giấy tờ sau khơng cần có Danh sách thành viên, thẻ hồ sơ đăng kí kinh doanh? Đảng viên Loại hình doanh nghiệp sử dụng Doanh nghiệp xã hội 51% tổng lợi nhuận năm doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực mục tiêu xã hội, môi trường đăng ký? Mọi ưu đãi cổ phần ưu đãi biểu có Trong năm kể từ ngày công ty thời hạn bao lâu? cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 11 doanh Nếu điều lệ cơng ty khơng quy định thì: 3/4 “Quyết định thơng qua báo cáo tài hàng năm, tổng số lợi nhuận chia số lợi nhuận chia cho thành viên” phải tỉ lệ số thành viên hợp danh chấp thuận bao nhiêu? Nếu Điều lệ công ty không quy định, họp 65% Hội đồng thành viên công ty TNHH thành viên trở lên tiến hành có số thành viên dự họp đại diện % vốn điều lệ? Nếu điều lệ công ty không quy định, 100% định chấp nhận thành viên hợp danh rút khỏi công ty phải có tổng số thành viên hợp danh chấp nhận? Nếu điều lệ HTX khơng quy định số lượng 15 thành viên hội đồng quản trị tối đa bao Nếu điều lệ HTX khơng quy định số lượng trừ 7; 10 thành viên hội đồng quản trị tối đa người? Nếu Điều lệ HTX không quy định, Hội đồng tháng lần quản trị hợp tác xã họp định kỳ với thời gian Nếu Điều lệ HTX không quy định, Hội đồng tháng lần quản trị hợp tác xã họp định kỳ với thời gian bao lâu? Người sở hữu cổ phần phát Cổ đông hành công ty cổ phần gọi gì? Nguồn pháp luật kinh tế gồm: Văn quy phạm pháp luật; Điều ước quốc tế; Tập quán thương mại Nhiệm kỳ chủ tịch hội đồng thành viên Không năm công ty TNHH hai thành viên trở lên diễn b Nhiệm kỳ chủ tịch hội đồng thành viên Không năm công ty TNHH hai thành viên trở lên diễn bao lâu? Những loại hình Doanh nghiệp sau có Cơng ty TNHH cơng ty cổ phần thể chuyển đổi lẫn nhau? Nội dung quyền tự kinh doanh Tất phương án bao gồm: Nơi hoạt động kinh doanh cụ thể doanh Địa điểm kinh doanh nghiệp tổ chức thực là: 12 Phần vốn góp tỷ lệ vốn mà chủ sở hữu Vốn điều lệ chủ sở hữu chung cơng ty góp vào: Phát biểu sau việc mua lại cổ phần Cơng ty tốn cổ phần trái quy sai? định tất thành viên Hội đồng quản trị phải hồn trả cho cơng ty số tiền đó, trường hợp khơng hồn trả tất thành viên Hội đồng quản trị phải liên đới chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác phạm vi số tiền, tài sản chưa hoàn trả Phương pháp điều chỉnh luật kinh tế là: Phương pháp quyền uy phục tùng phương pháp bình đẳng tự nguyện Quy định độ tuổi thành viên Ban kiểm Tru sốt cơng ty cổ phần? 35 trở lên Quyết định chiến lược, kế hoạch kinh doanh Hội đồng quản trị hàng năm công ty cổ phần quyền nhiệm vụ quan công ty cổ phần? Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển Hội đồng quản trị trung hạn kế hoạch kinh doanh năm công ty quyền nhiệm vụ quan công ty cổ phần? Số lượng thành viên Hội đồng thành viên 03 đến 07 thành viên chủ sở hữu công ty TNHH thành viên bổ nhiệm quy định nào? Số lượng thành viên tối đa công ty TNHH 50 thành viên thành viên trở lên bao nhiêu? Số lượng thành viên tối thiểu hợp tác xã bao nhiêu? Số vốn mà cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân Vốn góp tối thiểu phải góp vào vốn điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để trở thành thành viên, hợp tác xã thành viên gì? Tài sản góp vốn tiền Việt Nam, Định giá ngoại tệ tự chuyển đổi, vàng phải thành viên, cổ đông sáng lập tổ chức chuyên nghiệp: Tài sản không coi tài sản không Vốn, tài sản khác huy động từ chia hợp tác xã? thành viên HTX Thành viên công ty TNHH thành viên trở Kiểm tra, xem xét, tra cứu, chép 13 lên chịu trách nhiệm cá nhân trích lục sổ đăng ký thành viên, nhân danh công ty thực hành vi sau đây: sổ ghi chép theo dõi giao dịch, sổ kế tốn, báo cáo tài hàng năm cơng ty Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở 30 ngày lên chuyển phần toàn phần vốn góp cho người khơng phải thành viên thành viên lại công ty không mua không mua hết kể từ ngày chào bán? Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm Số vốn cam kết góp khoản nợ cơng ty phạm vi: Thành viên góp vốn khơng có quyền: Đại diện theo pháp luật công ty hợp danh Thành viên hội đồng quản trị bầu Khơng hạn chế lại với tối đa nhiệm kỳ? Theo Luật doanh nghiệp 2005, cổ đông TRỪ: 10% sáng lập phải đăng kí mua bao nhiều % tổng số cổ phần phổ thơng có quyền chào bán: Theo Luật Doanh nghiệp 2005, công 15 ngày ty TNHH thành viên, tăng vốn điều lệ việc huy động thêm vốn người khác, công ty phải đăng ký chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên kể từ ngày thành viên cam kết góp vốn: Theo Luật Doanh nghiệp 2005, doanh Tru nghiệp có nhiều dấu? Theo Luật Doanh nghiệp 2005, thời hạn kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh,cơ quan đăng kí kinh doanh phải thơng báo nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cho quan thuế, thống kê: Theo Luật doanh nghiệp 2014, cổ đông 20% sáng lập phải đăng kí mua bao nhiều % tổng số cổ phần phổ thơng có quyền chào bán Theo Luật Doanh nghiệp 2014, công 10 ngày ty TNHH thành viên, tăng vốn điều lệ việc huy động thêm vốn người khác, công ty phải đăng ký chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên kể 14 từ ngày thành viên cam kết góp vốn: Theo Luật Doanh nghiệp 2014, doanh Tùy ý nghiệp có nhiều dấu? Theo Luật Doanh nghiệp, thời hạn bao tru 30 ngày nhiêu ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận 20 ngày đăng kí doanh nghiệp,cơ quan đăng kí kinh doanh phải thông báo nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cho quan thuế, thống kê: Thời hạn cam kết góp vốn tối đa thành 03 tháng viên công ty TNHH thành viên trở lê Thời hạn cam kết góp vốn tối đa thành 03 tháng viên công ty TNHH thành viên trở lên Thông báo mời họp Hội đồng thành viên Giấy mời, điện thoại, fax, telex gửi trực tiếp đến thành viên Hội đồng phương tiện điện tử thành viên, bằng: Tổ chức kinh doanh khơng có tư cách Doanh nghiệp tư nhân pháp nhân? Tổ chức kinh tế thành lập hợp pháp, cá Thương nhân nhân hoạt động thương mại cách độc lập, thường xun có đăng kí kinh doanh là: Tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư Liên hiệp HTX cách pháp nhân, 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập hợp tác tương trợ lẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung hợp tác xã thành viên, sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng dân chủ quản lý liên hiệp hợp tác xã mơ hình gì? Tổng giá trị tài sản chủ sở hữu cam kết góp Vốn điều lệ ghi Điều lệ công ty TNHH thành viên thời điểm đăng ký doanh nghiệp gì? Trách nhiệm tài sản thành viên hợp danh tru Chịu trách nhiệm phạm vi số quy định nào? vốn cam kết góp vào cơng ty ; Chịu trách nhiệm phạm vi số vốn góp vào cơng ty Trong loại hình tổ chức sau, loại hình tổ Doanh nghiệp tư nhân chức khơng cần thiết phải có giám đốc Trong cơng ty cổ phần, cổ tức chi Tiền mặt, tài sản khác từ trả nguồn lợi nhuận lại cơng ty cổ 15 phần sau thực nghĩa vụ tài Trong cơng ty cổ phần, cổ tức chi Tiền mặt, cổ phần cơng ty hay tài sản trả bằng: khác qui định điều lệ công ty Trong công ty cổ phần, cổ tức chi Tiền mặt, tài sản khác từ trả bằng: nguồn lợi nhuận lại công ty cổ phần sau thực nghĩa vụ tài Trong cơng ty cổ phần, cổ phần phổ trừ Bằng cao giá thị trường thông, giá mua lại so với giá thị trường thời điểm mua lại? Trong công ty cổ phần, điều lệ công ty Bằng cao giá thị trường không qui định cơng ty cổ đơng có liên quan khơng có thỏa thuận khác, giá mua lại cổ phần ưu đãi so với giá thị trường thời điểm Trong công ty cổ phần, điều lệ công ty Bằng cao giá thị trường khơng qui định cơng ty cổ đơng có liên quan khơng có thỏa thuận khác, giá mua lại cổ phần ưu đãi so với giá thị trường thời điểm mua lại? Trong công ty Cổ Phần, phần trăm tổng số cổ 30% phần phổ thơng bán mà cơng ty có quy Trong công ty Cổ Phần, phần trăm tổng số cổ trừ 10 % phần phổ thông bán mà công ty có quyền mua lại khơng q: Trong cơng ty cổ phần, quyền định cao Đại hội đồng cổ đông thuộc quan nào? Trong công ty Hợp danh, thành viên hợp danh Cá nhân là: Trong công ty TNHH thành viên trở lên, 50% họp hội đồng thành viên triệu tập lần thứ hai tiến hành có số thành viên dự họp đại diện vốn điều lệ? Trong công ty TNHH thành viên trở lên, Khởi kiện Chủ tịch Hội đồng thành Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập viên việc không thực họp Hội đồng thành viên theo yêu cầu nghĩa vụ pháp lý thành viên nhóm thành viên sở hữu 10% vốn điều lệ khơng có quyền: Trong cơng ty TNHH thành viên trở lên, Bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập viên họp Hội đồng thành viên theo yêu cầu 16 thành viên nhóm thành viên sở hữu 25% vốn điề Trong công ty TNHH thành viên trở lên, Bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập viên họp Hội đồng thành viên theo yêu cầu thành viên nhóm thành viên sở hữu 25% vốn điều Trong công ty TNHH thành viên, Chủ Do Chủ sở hữu công ty định tịch hội đồng thành viên định? Trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành Được số phiếu đại diện 65% viên, định Hội đồng thành viên tổng số vốn góp thành viên dự thông qua họp khi: họp ch Trong HTX, thành viên khơng góp 20% vốn q % vốn điều lệ? Trong trình cho thuê doanh nghiệp, trách Phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước nhiệm chủ doanh nghiệp tư nhân pháp luật Trong trình cho thuê doanh nghiệp, trách tru nhiệm chủ doanh nghiệp tư nhân Phải chịu trách nhiệm phần; Phải nào? chịu trách nhiệm bên thỏa thuận Trong thời hạn ngày kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ, quan đăng ký kinh doanh phải xem xét hồ sơ cấp giấy chứng nhận kinh doanh cho HTX? Trong trường hợp điều lệ công ty không quy 65% định tỷ lệ cụ thể, Quyết định hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên thơng qua hình thức lấy ý kiến văn số thành viên đại diện % vốn điều lệ chấp thuận? Trong trường hợp điều lệ công ty không quy 65% định tỷ lệ cụ thể, Quyết định hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên thơng qua hình thức lấy ý kiến văn số thành viên đại diện % vốn điều lệ chấp thuận? Trong trường hợp điều lệ công ty TNHH Tử 10% trở lên thành viên trở lên không quy định tỷ lệ khác cụ thể, thành viên nhóm thành viên sở hữu phần trăm vốn điều lệ có quyền yêu cầu triệu tập họp hội đồng thành viên? Trong trường hợp điều lệ công ty TNHH Trên 25% 17 thành viên trở lên không quy định tỷ lệ khác cụ thể, thành viên nhóm thành viên sở hữu phần trăm vốn điều lệ có quyền yêu cầu triệu tập họp hội đồng thành viên? Trong trường hợp HTX bắt buộc phải có Từ 30 thành viên trở lên Ban Kiểm soát: Trừ trường hợp Hội đồng thành viên 15 ngày định thời hạn khác, sau thời hạn bao lâu, kể từ ngày chấp thuận, Thành viên hợp danh thành viên góp vốn phải nộp đủ số vốn cam kết g Trừ trường hợp Hội đồng thành viên 15 ngày định thời hạn khác, sau thời hạn bao lâu, kể từ ngày chấp thuận, Thành viên hợp danh thành viên góp vốn phải nộp đủ số vốn cam kết góp vào cơng ty? Trường hợp hội đồng quản trị Kết nạp thêm thành viên triệu tập đại hội thành viên bất thường Trường hợp Hội đồng quản trị Theo đề nghị giám đốc (Tổng giám triệu tập đại hội thành viên bất thường? đốc) Trường hợp Hội đồng quản trị triệu khơng Trừ: Theo đề nghị phần phải tập đại hội thành viên bất thường? ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên Hội đồng quản trị không tổ chức họp định kỳ sau hai lần triệu tập Trường hợp sau phép thành lập Cá nhân người nước doanh nghiệp tư nhân? Việc đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung cho phép quan cấp: ương Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ HTX đại 75% hội thành viên thơng qua có bao nhiều % tổng số đại biểu có mặt biểu tán thành? Vốn điều lệ số vốn thành viên, cổ Điều lệ cơng ty đơng góp cam kết góp thời hạn định ghi vào: Vốn pháp định mức vốn tối thiểu phải có Thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật để: Vốn pháp định mức vốn tối thiểu phải có tru Đầu tư, kinh doanh theo quy định pháp luật để: 18 ... chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh” Chọn phương án điền vào chỗ trống: “… Kinh. .. tran “Các chủ thể thuộc thành phần kinh tế … Chọn phương án điền vào chỗ trống: Bình đẳng, hợp tác cạnh tranh “Các chủ thể thuộc thành phần kinh tế … theo pháp luật Chọn phương án điền vào chỗ... loại hình …………… quy định Luật này; bảo đảm bình đẳng trước pháp luật ……………… khơng phân biệt hình thức sở hữu thành phần kinh tế; thừa nhận tính sinh lợi hợp pháp hoạt động kinh doanh ” Chọn phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Luật kinh tế việt nam 1 EL19, Luật kinh tế việt nam 1 EL19

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn