Bài giảng Đại số 7 chương 1 bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

12 16 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2019, 19:04

Bài giảng Đại số Bài 11: Hãy đánh dấu X vào ô vuông để số thập phân hữu hạn số thập phân vô hạn tuần hoàn số sau: X X a) -1,25 c) 1,41421356 e) 2,2583618… b) 2,343434… d) 0,2(3) f) 6,1107 X X TIẾT TIẾT 18: NIỆM VỀ 18: SỐ SỐ VÔ VÔ TỈ TỈ KHÁI KHÁI NIỆM VỀ CĂN CĂN BẬC BẬC HAI HAI Số vơ tỉ Ví dụ: Các số 1,41421356…; 2,2583618… gọi số vô B * Khái nệm: (SGK-Tr40) Etỉ + Tập số vơ tỉ kí hiệu I * Xét tốn: ( Hình 5_SGK - Tr40) 1m F Giải: A a) SAEBF = AE.AE = 1.1 = 1( m ) Ta thấy SABCD = 2.SAEBF => SABCD = 2.1 = (m2) D b) Ta có SABCD = AB2 = m2 Hình Gọi x (m, x > 0) độ dài cạnhlàAB ta có: x = số vô tỉ C TIẾT 18: SỐ VÔ TỈ KHÁI NIỆM TIẾT TIẾT18: 18:SỐ SỐVÔ VÔTỈ TỈ.KHÁI KHÁINIỆM NIỆM VỀ BẬC HAI VỀ CĂN VỀ CĂN CĂN BẬCBẬC HAIHAI Khái niệm bậc hai 2 Hãy tính: =thấy ?; (-3) ?; 62 = (-6) =(-6) ? = 36 Nhận xét: 3Ta 32 2==9;?; (-3)622==9; 36; Ta nói: -3 bậc hai -6 bậc hai 36 * Định nghĩa: - Căn bậc hai số a không âm số x cho x2 = a - Các bậc hai a kí hiệu là: a − a ?1 Tìm bậc hai 16? + Số 16 có bậc hai là: 16 = − 16 = - + Số a > có bậc hai a > − a < + Số có bậc hai = + Số âm khơng có bậc hai * Chú ý: Không viết 25 = ±5 ! TIẾT TIẾT 18: 18: SỐ SỐ VÔ VÔ TỈ TỈ KHÁI KHÁI NIỆM NIỆM VỀ VỀ CĂN CĂN BẬC BẬC HAI HAI Khái niệm bậc hai ?2 Viết bậc hai 3; 10; 25 + Các bậc hai − + Các bậc hai 10 10 − 10 + Các bậc hai 25 25 = − 25 = −5 * Các số 2; 3; 5; …là số vô tỉ Luyện tập Bài 82 (SGK_Tr41) Theo mẫu : Vì 22 = nên = Hãy hoàn thành câu sau 25 = 25 nên a) Vì 52 = …… c) Vì 1… = nên = … 49 b) Vì = 49 nên ……=7 4  2 d) Vì  ÷ = …… nên …… = …… 9  3 TIẾT TIẾT 18: 18: SỐ SỐ VÔ VÔ TỈ TỈ KHÁI KHÁI NIỆM NIỆM VỀ VỀ CĂN CĂN BẬC BẬC HAI HAI Bài 83 (SGK_Tr41) Ta có Theo mẫu trên,25 hãy=tính: 5; a) b) 36 = c) − 16 = −4 = 25 − 25 = −5; ( −5) = 25 = d) e) 32 = = ( -3) = =3 TIẾT TIẾT 18: NIỆM VỀ 18: SỐ SỐ VÔ VÔ TỈ TỈ KHÁI KHÁI NIỆM VỀ CĂN CĂN BẬC BẬC HAI HAI Số vơ tỉ Ví dụ: Các số 1,41421356…; 2,2583618… gọi số vô * Khái nệm: (SGK-Tr40) tỉ + Tập số vô tỉ kí hiệu I B E * Xét tốn: ( Hình 5_SGK - Tr40) 1m Giải: F a) SAEBF = AE.AE = 1.1 = 1( m2) C A Ta thấy SABCD = 2.SAEBF => SABCD = 2.1 = (m2) b) Ta có SABCD = AB2 = m2 D Gọi x (m, x > 0) độ dài cạnh AB ta có: x = 2.Hình Tính x = 1.41421356… số vơ tỉ TIẾT 18: SỐ VƠ TỈ KHÁI NIỆM TIẾT TIẾT18: 18:SỐ SỐVÔ VÔTỈ TỈ.KHÁI KHÁINIỆM NIỆM VỀ BẬC HAI VỀ CĂN VỀ CĂN CĂN BẬCBẬC HAIHAI Khái niệm bậc hai Nhận xét: Ta thấy 32 = 9; (-3)2 = 9; 62 = 36; (-6)2 = 36 Ta nói: -3 bậc hai -6 bậc hai 36 * Định nghĩa: - Căn bậc hai số a không âm số x cho x2 = a - Các bậc hai a kí hiệu là: a − a ?1 Tìm bậc hai 16? + Số 16 có bậc hai là: 16 = − 16 = - + Số a > có bậc hai a − a + Số có bậc hai = + Số âm khơng có bậc hai * Chú ý: Không viết 25 = ±5 ! TIẾT TIẾT 18: 18: SỐ SỐ VÔ VÔ TỈ TỈ KHÁI KHÁI NIỆM NIỆM VỀ VỀ CĂN CĂN BẬC BẬC HAI HAI Khái niệm bậc hai ?2 Viết bậc hai 3, 10, 25 + Các bậc hai − + Các bậc hai 10 10 − 10 + Các bậc hai 25 25 = − 25 = −5 * Các số 2; 3; 5; …là số vô tỉ Luyện tập Bài 82 (SGK_Tr41) Theo mẫu : Vì 22 = nên = Hãy hoàn thành câu sau 25 = 25 nên a) Vì 52 = …… c) Vì 1… = nên = … 49 b) Vì = 49 nên ……=7 4  2 d) Vì  ÷ = …… nên …… = …… 9  3 Hãy đánh dấu X vào thích hợp bảng sau: Sè Tªn gäi Số hữu tỉ Số vô tỉ 6,11 0, 1,783561 0,98284 07 (34) … 1… XX X X X Câu 1: Số số 81 có bậc hai? Vì sao? Đáp: Số số 81 có hai bậc hai Vì chúng số dương Câu 2: Số có bậc hai? Đáp: Số có bậc hai Câu 3: Những số khơng có bậc hai? Đáp: Các số âm khơng có bậc hai KÍNH CHÚC CÁC THẦY, CƠ GIÁO MẠNH KHỎE – HẠNH PHÚC – THÀNH ĐẠT! CHÚC CÁC EM HỌC SINH NGOAN - HỌC GIỎI! ... 2.Hình Tính x = 1. 414 213 56… số vơ tỉ TIẾT 18 : SỐ VƠ TỈ KHÁI NIỆM TIẾT TIẾT18: 18 :SỐ SỐVÔ VÔTỈ TỈ.KHÁI KHÁINIỆM NIỆM VỀ BẬC HAI VỀ CĂN VỀ CĂN CĂN BẬCBẬC HAIHAI Khái niệm bậc hai Nhận xét: Ta... a + Số có bậc hai = + Số âm bậc hai * Chú ý: Khơng viết 25 = ±5 ! TIẾT TIẾT 18 : 18 : SỐ SỐ VÔ VÔ TỈ TỈ KHÁI KHÁI NIỆM NIỆM VỀ VỀ CĂN CĂN BẬC BẬC HAI HAI Khái niệm bậc hai ?2 Viết bậc hai 3, 10 ,... + Số có bậc hai = + Số âm khơng có bậc hai * Chú ý: Không viết 25 = ±5 ! TIẾT TIẾT 18 : 18 : SỐ SỐ VÔ VÔ TỈ TỈ KHÁI KHÁI NIỆM NIỆM VỀ VỀ CĂN CĂN BẬC BẬC HAI HAI Khái niệm bậc hai ?2 Viết bậc hai
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Đại số 7 chương 1 bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai, Bài giảng Đại số 7 chương 1 bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn