Bài giảng Đại số 7 chương 2 bài 6: Mặt phẳng toạ độ

20 14 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2019, 18:27

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ Bắc Mỗi địa điểm đồ địa lí xác định hai số kinh độ vĩ độ Đông Tây Kinh tuyến gốc Xích đạo Nam Tiết 31: Bài MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ Đặt vấn đề: * Ví dụ Toạ độ địa lí mũi Cà Mau là: Bắc 104o 40’ Đơng 8o 30’ Bắc * Ví dụ o , 30’ Cà Mau Đông , o 104 40 Để xác định vị trí điểm đồ hay rạp chiếu phim Người ta dùng hai yếu tố Trong toán học, để xác định vị trí điểm mặt phẳng người ta thường dùng hai số Làm để có hai số đó? Tiết 31: Bài MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ Đặt vấn đề: Mặt phẳng toạ độ: Tìm hiểu SGK điền từ thích hợp vào chỗ trống câu sau: - Hệ trục toạ độ Oxy gồm hai trục số Ox, Oy ………… vng góc với O ……………………… Trong đó: hệ trục toạ độ Ox, Oy gọi ………………………… trục hoành… thường nằm ………… ngang Ox gọi là………… thẳng đứng trục tung Oy gọi là…………… thường nằm …………… gốc toạ độ O gọi là………………… phẳng toạ độ - Mặt phẳng có hệ trục toạ độ Oxy gọi mặt ………………… H1 Y 4 3 2 1 -3 -1 -2 -3 X -1 -2 -1 -2 -2 -3 -3 Y Y 2 -2 -1 -3 H2 Y -1 -1 X -3 -2 -1 X -1 -2 -2 H3 -3 -3 H4 X Tiết 31: Bài MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ Đặt vấn đề: Mặt phẳng toạ độ y Trục tung II I Trục hoành -3 III -2 -1 -1 -2 IV x Gốc toạ độ Tiết 31: Bài MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ Đặt vấn đề: Số 1,5 gọi Mặt phẳng toạ độ hồnh độ Mặt phẳng có hệ trục toạ độ Oxy gọi mặt phẳng toạ độ Oxy 3.Toạ độ điểm mặt phẳng toạ độ *Ví dụ:Trong mặt phẳng toạ độ Oxy xác định tọa độ điểm P - Từ điểm P vẽ đường vng góc với Toạ độ điểm P trục hồnh (Ox) xác định ? - Từ điểm P vẽ đường vng góc với trục tung (Oy) - Kí hiệu: P (1,5; 3) Chú ý: Hồnh độ viết trước, tung độ viết sau y Số gọi tung độ P (1,5; 3) .0 1,5 x -3 -2 -1 - gọi Cặp số (1,5;- 3) toạ độ điểm P - 3 Tiết 31: Bài MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ ?132 (SGK/67) Quan sát hình Đặt vấn đề: Bài -Vẽ hệ trục toạ độ Oxy Mặt phẳng toạ độ sau: a) Viết toạ độ điểm M, 3.Toạ độ điểm mặt giấy kẻ ô vng) đánh dấu vị N, P, Q ? trí điểm P, Q có phẳng toạ độ y *Ví dụ:Trong mặt phẳng toạ độ Oxy xác định tọa độ điểm P - Từ điểm P vẽ đường vng góc với trục hồnh - Từ điểm P vẽ đường vng góc với trục tung - Kí hiệu: P (1,5; 3) Chú ý: Hoành độ viết trước, tung độ viết sau * Nhận xét 1: - Mỗi điểm mặt phẳng toạ độ xác định cặp số là: hồnh độ tung độ M (-3;-2) Q(-2;0) x -3 -2 -1 -1 - P (0;-2) N (2;-3) -3 toạ độ (2; 3); (3; 2) Tiết 31: Bài MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ ?2: Viết toạ độ gốc Đặt vấn đề: Mặt phẳng toạ độ - Toạ độ gốc O là: O(0;0) 3.Toạ độ điểm mặt phẳng toạ độ y P (2;3) * Nhận xét 1: - Mỗi điểm mặt phẳng toạ độ xác định cặp số là: hồnh độ tung độ * Nhận xét 2: - Mỗi cặp số: (hoành độ, tung độ) xác định điểm mặt phẳng toạ độ ?1 -Vẽ hệ trục toạ độ Oxy (trên giấy kẻ vng) đánh dấu vị trí điểm P, Q có toạ độ (2; 3); (3; 2) Q(3;2) O x -3 -2 -1 -1 -2 -3 y •M(x0;y0) y0 -2 -1 -1 x0 x -2 Nhận xét : Trên mặt phẳng toạ độ (Hình vẽ): HÌNH 18số( SGK/ +) Mỗi điểm M xác định cặp (x0; y0).67) Ngược lại, cặp số (x0; y0) xác định điểm M biếtđộđiều gì, muốn ta điều +) CặpHình số (x018 ; y0)cho gọi ta toạ điểm M, x0 nhắc hồnh độ, y0gì? tung độ điểm M +) Điểm M có toạ độ (x0; y0) kí hiệu M(x0; y0) Trò chơi : NHÌN HÌNH ĐỐN CHỮ Sẽ có câu hỏi hình đưa ra, tương đương với hình vẽ câu hỏi, bạn nhìn chi tiết mà hình vẽ đưa để trả lời câu hỏi hình ảnh Hướng dẫn nhà - Học - Làm tập - Tìm hiểu mục : “Có thể em chưa biết ” SGK/ tr.69 Chúc thầy cô, em sức khỏe ... 31: Bài MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ Đặt vấn đề: Mặt phẳng toạ độ y Trục tung II I Trục hoành -3 III -2 -1 -1 -2 IV x Gốc toạ độ Tiết 31: Bài MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ Đặt vấn đề: Số 1,5 gọi Mặt phẳng toạ độ hồnh độ. .. điểm mặt phẳng toạ độ xác định cặp số là: hồnh độ tung độ M (-3; -2) Q( -2; 0) x -3 -2 -1 -1 - P (0; -2) N (2; -3) -3 toạ độ (2; 3); (3; 2) Tiết 31: Bài MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ ?2: Viết toạ độ gốc... đề: Mặt phẳng toạ độ - Toạ độ gốc O là: O(0;0) 3 .Toạ độ điểm mặt phẳng toạ độ y P (2; 3) * Nhận xét 1: - Mỗi điểm mặt phẳng toạ độ xác định cặp số là: hoành độ tung độ * Nhận xét 2: - Mỗi cặp số:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Đại số 7 chương 2 bài 6: Mặt phẳng toạ độ, Bài giảng Đại số 7 chương 2 bài 6: Mặt phẳng toạ độ, Mặt phẳng toạ độ:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn