Bài giảng Hình học 7 chương 2 bài 2: Hai tam giác bằng nhau

20 10 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2019, 16:20

Bài giảng Hình học LOGO GV: Ngơ Mạnh Thơ Chúng ta biết hai đoạn thẳng, hai góc A B A’ ? C C’ …Còn hai tam giác ???!! B’ Hãy dùng thước chia khoảng Hãy nhậnđoxét quan hệ giữacạnh cạnh thước góc để đo cácvà cácgóc góccủa củaABC hai tam ABC A'B'C' vàgiác A'B'C' A AB = cm AC = cm BC = 6,5 cm B C o � A = 78 A'B' = A’ cm A'C' = cm B'C' = 6,5 cm B’ C’ o � A' = 78 o � B = 65 o � C = 37 o � B' = 65 o � C' = 37 A B A’ C C’ B’ ABC A’B’C’ có: AB = A’B’; AC = A’C’; BC = B’C’ � ' � � ' � ' � � A=A; B= B; C=C  ABC A’B’C’ hai tam giác A B A’ C C’ B’ ABC A’B’C’ hai tam giác Hai cạnh AB A'B' A'B',gọi AClàvàhai A'C', BC B'C' gọi cạnh tương ứng haicạnh cạnhtương tươngứng ứng.với cạnh AC ? Cạnh BC ? Tìm A' gọi B', haiCgóc Hai góc A A', B và tương C' gọi ứng hai góc Tìm cặp góc tương ứng lại ? tương ứng A' gọi B', haiCđỉnh tương Hai đỉnh A A', B và C' gọi làứng hai đỉnh Tìm tươngđỉnh ứng.tương ứng với đỉnh B ? Đỉnh C ? Định nghĩa: Dựa vào tương ứng cạnh Hai haihãy tamphát giác biểu có cácđịnh cạnh góctam củagiác haibằng tam giác,làem nghĩaứng haibằng tamnhau, giác tương góc tương ứng A B A’ C C’ B’ Để kiểm tra hai tam giác có hay không em làm nào? Kiểm tra: - Các cặp cạnh tương ứng có khơng ? - Các cặp góc tương ứng có khơng ? Nếu hai tam giác ta biết điều ? Hai tam giác  Hai tam giác  - Các cạnh tương ứng - Các góc tương ứng cạnh tương - Các ứng - Các góc tương ứng Kí hiệu: A B A’ C C’ - Tam giác ABC tam giác A’B’C’ B ’ Ta viết: ABC = A’B’C’ - Quy ước: Khi viết hai tam giác, chữ tên đỉnh tương ứng viết theo thứ tự A'B', AB = A'B', AC = A'C', BC = ABC = A’B’C’  B'C' $ =A', $ B=B $ $', C=C $ $' A ?2 Cho hình 61 M A B C Hình 61 P N a) ABC MNP có hay khơng? Nếu có, viết kí hiệu hai tam giác b) Hãy tìm: - Đỉnh tương ứng với đỉnh A, góc tương ứng với góc N, cạnh tương ứng với cạnh AC � = c) Điền vào chỗ trống (…): ACB = , AC = , B ?2 Cho hình 61 M A C B N P a) ABC MNP có: AB = MN, AC = MP, BC = NP � =M �, � �, � $ A B =N C =P  ABC = MNP b) Đỉnh tương ứng với đỉnh A đỉnh M B $ Góc tương ứng � với � góc � N là�góc� o + + + A B +C =M N P = 180 Cạnh tương ứng với cạnh AC cạnh MP � � = MPN c) ACB = ; N MP B AC = ; ?3 A ABC = DEF GT � � =50o; EF=3 B =70o; C � =?; BC=? KL D 70 o Giải: 50o B � +B+C � � =180o (Định lí tổng ba góc ) Xét ABC có A � =180o - B+C � � �A   � =180o -  70o +50o  =60o E �A Vì ABC = DEF (gt) � =A � =60 (Hai góc tương ứng) nên D o BC = EF = (Hai cạnh tương ứng) C D F Bài tập 1: Với câu, chọn phương án Cho ∆ABC = ∆DEG a) AC = DE b) B = G Trong hình bên ta có: a) ∆ABC = ∆MIN A 30o 80o b) ∆ABC = ∆NIM c) ∆ABC = ∆IMN I C 80o 30o M N B d) Khơng có tam giác Trong hình vẽ bên ta có: Q 60o a) ∆PQR = ∆RQH b) ∆PQR=∆HRQ d) A = D c) AB = DG P c) ∆PQR=∆QHR d) Khơng có hai tam giác 80o 80o R 40o H Qua bi hc ta cn ghi nh kin thc ? Định nghĩa: nhng Hai tam giácgỡ hai tam giác có cạnh tơng ứng nhau, góc t¬ng øng b»ng Qui íc: Khi kÝ hiƯu sù hai tam giác, chữ tên đỉnh tơng ứng đợc viết theo thứ tù Luật chơi Hai đội, đội người, em dán hoa màu vào ô tương ứng để biểu thị cặp cạnh nhau, cặp góc B BÀI TẬP C D A Cho ABD = CDB Hãy dùng hoa màu để biểu thị cặp cạnh nhau, cặp góc AB  BD CB  CD B1  AD B2  D1 A  D2 C HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ  Học thuộc, hiểu định nghĩa tam giác  Biết viết kí hiệu hai tam giác cách xác  Làm tập 11; 12; 13 (trang 112 SGK) ... tương ứng cạnh Hai haihãy tamphát giác biểu có cácđịnh cạnh góctam củagiác haibằng tam giác, làem nghĩaứng haibằng tamnhau, giác tương góc tương ứng A B A’ C C’ B’ Để kiểm tra hai tam giác có hay... ? Nếu hai tam giác ta biết điều ? Hai tam giác  Hai tam giác  - Các cạnh tương ứng - Các góc tương ứng cạnh tương - Các ứng - Các góc tương ứng Kí hiệu: A B A’ C C’ - Tam giác ABC tam giác A’B’C’... nghĩa: nhng Hai tam giácgỡ hai tam giác có cạnh tơng ứng nhau, góc tơng ứng Qui íc: Khi kÝ hiƯu sù b»ng cđa hai tam giác, chữ tên đỉnh tơng ứng ®ỵc viÕt theo cïng thø tù Luật chơi Hai đội, đội
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hình học 7 chương 2 bài 2: Hai tam giác bằng nhau, Bài giảng Hình học 7 chương 2 bài 2: Hai tam giác bằng nhau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn