Biện pháp thi công hoàn thiện (Song ngữ Anh - Việt).

34 40,503 13
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 14:36

Biện pháp thi công hoàn thiện (Song ngữ Anh - Việt) công trình 50 tầng SUNWAH PREAL Project FINISHING PLAN GENERAL PLAN 1a MOTAR MIXING STATION 1a MOTAR MIXING STATION 1b STORAGE &TRANSPORT 1c Man power 1d Schedule 1e Work quantity 1f company EQUIPMENTS 4a structure handover to finishing measurement check and defect repair 4a structure handover to finishing 4b layout 4c.materals 4c.materals 4c.materals 4d.survey 4e.Slurry &sample 4f.preparation 4g.process 4h.requirements 4h.requirements 4i.curing&inspection 4i.curing&inspection ... supply materials 4 TECHNIQUE&QUALITY 4a structure handover to finishing measurement check and defect repair 4a structure handover to finishing 4b layout 4c.materals 4c.materals 4c.materals 4d.survey
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp thi công hoàn thiện (Song ngữ Anh - Việt)., Biện pháp thi công hoàn thiện (Song ngữ Anh - Việt).

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn