Đề KSCL Toán 12 lần 4 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc

6 29 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 16:55

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC Đề thi có 05 trang KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐỀ THI MƠN: TỐN - LỚP 12 Thời gian làm 90 phút; Không kể thời gian giao đề./ MÃ ĐỀ THI: 401 Câu 1: Thể tích khối chóp có diện tích đáy 10 độ dài chiều cao A 10 B 30 C D Câu 2: Cho A  f  x dx  B 2 0  g  x dx  2 ,   f  x g  x dx C D Câu 3: Cho hàm số y  f  x có bảng biến thiên hình vẽ Hàm số có giá trị cực tiểu A 1 B C D Câu 4: Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số đây? A y  x  x B y  x  x C y  x  x D y  x3  x Câu 5: Nghiệm phương trình log( x 1)  A B 21 C 101 D 1025 Câu 6: Trong không gian Oxyz , cho điểm A2;  2; 1 Độ dài đoạn thẳng OA A OA  B OA  C OA  D OA  Câu 7: Trong không gian Oxyz , cho  P  : x  y  z 1  Một vectơ pháp tuyến  P      A n  1; 1;  2 B n  2; 1; 1 C n  1;  2; 1 D n  2; 1; 1 Câu 8: Họ nguyên hàm hàm số f  x  sin x  A sin x  x  C B  cos x  x  C C cos x  x  C D  cos x  C x2 có phương trình x 1 C y  1 D x  Câu 9: Đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A y  B x  2 Câu 10: Một mặt cầu có bán kính có diện tích mặt cầu 16 64 B C 64 D A 16 3 Câu 11: Cho log a b  Giá trị log a a 3b A B C Câu 12: Số chỉnh hợp chập 10 phần tử A P3 B C103 C P10 D D A103 Trang 1/5 - Mã đề thi 401 - https://toanmath.com/ Câu 13: Cho hàm số y  f  x có đồ thị hình vẽ Hàm số y  f  x đồng biến khoảng đây? A 2;  B ;0 C 2; 2 D 0; 2 Câu 14: Cho cấp số nhân un  , biết u1  ; u4  64 Công bội q cấp số nhân A q  B q  C q  D q  2 Câu 15: Tập nghiệm bất phương trình  A 6;   B 12;   C ; 12 x x6 D ;  6 2x  đoạn 0; 4 x 1 11 A B C D 5 Câu 17: Diện tích hình phẳng giới hạn đường cong y  f ( x), trục hoành hai đường thẳng x  1; x  tính công thức đây? Câu 16: Giá trị nhỏ hàm số y  A  f  x dx B 1  f  x dx 1 1 C  f  x dx D  f  x dx 1 1 Câu 18: Trong không gian Oxyz , mặt phẳng qua ba điểm M 1; 0; 0 , N 0; 2; 0 , P 0; 0;  3 x y z    1 3 x y z C    1 1 3 A x y z    1 x y z D    1 B Câu 19: Trong không gian Oxyz , cho điểm A2; 1;  2 B 4; 3; 2 Phương trình mặt cầu có đường kính AB 2 2 A  x  3   y  2  z  24 B  x  3   y  2  z  24 2 C  x  3   y  2  z  2 D  x  3   y  2  z  Câu 20: Cho hàm số y  f  x có đạo hàm f ( x)  x  x 1  x  2 Số điểm cực trị hàm số cho B C D A Câu 21: Tích phân  x 1dx A ln B ln C ln D ln Câu 22: Tìm nguyên hàm F  x hàm số f  x  e3x , biết F 0  1 A F  x  e3 x  B F  x  e3 x  C F  x  e3 x  D F  x  3e3 x  3 3 Câu 23: Cho log  m, log 25 81 2m 3m m A B C 2m D Câu 24: Cho hình nón có bán kính đáy R  a chiều cao h  a Diện tích xung quanh hình nón cho A 4a B 3a C a D 2a Trang 2/5 - Mã đề thi 401 - https://toanmath.com/ Câu 25: Trong không gian Oxyz , khoảng cách từ trục Oz đến mặt phẳng  P  : x  y   A B C D 2 Câu 26: Họ nguyên hàm hàm số f ( x)  10 x A 10 x  C ln10 B 10 x1  C x 1 C 10 x  C 11 D 10 x.ln10  C Câu 27: Hàm số f  x   log 2 x  1 có đạo hàm A 2 x 1 ln B ln x 1 C ln x 1 D 2 x 1 ln Câu 28: Cho hàm số y  x3  x  mx 1 với m tham số thực Tìm tất giá trị tham số m để hàm số đạt cực trị hai điểm x1 , x2 thỏa x12  x22  B 1 C D 3 A  ln x Câu 29: Họ nguyên hàm hàm số f ( x)  x2 ln x ln x ln x ln x C D A    C B    C   C   C x x x x x x x x Câu 30: Cho hình lăng trụ đứng ABC A BC  có đáy ABC vng A, AB  a , AC  AA  a Sin góc đường thẳng AC mặt phẳng  BCC  B A 10 B Câu 31: Cho A  C D dx  a ln  b ln với a, b số hữu tỷ Giá trị 2a  3b x  2x B C 1 D 5 Câu 32: Tổng nghiệm phương trình log 32 3 x  log 9 x   A 84 B 28 81 C 244 81 D 244 Câu 33: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , SA   ABCD  , SA  a Gọi M điểm đoạn SD cho MD  MS Khoảng cách hai đường thẳng AB CM 2a a a 3a A B C D 4 Câu 34: Cho hình lăng trụ đứng ABC A BC  có đáy tam giác vng cân B , BB   a AC  a Thể tích khối lăng trụ cho a3 a3 a3 A B a C D Câu 35: Cho hàm số y  f  x xác định  \ 0 có bảng biến thiên hình vẽ Số nghiệm phương trình f ( x)   A B C D Trang 3/5 - Mã đề thi 401 - https://toanmath.com/ Câu 36: Cho hàm số y  f  x có đạo hàm liên tục  thỏa mãn f 3  ,  f  x dx  Giá trị  xf  3x dx B C D Câu 37: Bác Bình tham gia chương trình bảo hiểm An sinh xã hội công ty bảo hiểm với thể lệ sau: Cứ đến tháng hàng năm bác Bình đóng vào cơng ty 20 triệu đồng với lãi suất hàng năm không đổi 6% / năm Hỏi sau năm bác Bình thu tổng tất số tiền lớn 400 triệu đồng? A 14 năm B 12 năm C 11 năm D 13 năm A Câu 38: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  z   , hai điểm A1; 1; 4 B 3;  3; 2 Điểm K giao điểm đường thẳng AB với  P  Tỉ số A B C D Câu 39: Tập tất giá trị thực tham số m để hàm số y  mx  0;   A 9;   B ;  9 C 9;   KA KB  x đồng biến khoảng x D ;  9 Câu 40: Ba bác bảo vệ nhà trường (bác Giao, bác Hương, bác Giảng) có trồng đinh lăng vào phần đất tơ chấm giới hạn cạnh AD, BC , đường trung bình EF mảnh vườn hình chữ nhật ABCD đường cong hình sin (hình vẽ) Biết AB  m , AD  2 m Tính diện tích đất lại mảnh vườn (đơn vị tính m ) A 41 B 1 C 4 D 4 Câu 41: Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm học sinh khối 10, học sinh khối 11 học sinh khối 12 thành hàng ngang Xác suất để khơng có học sinh khối 11 xếp hai học sinh khối 10 3 A B C D 35 70 7 Câu 42: Cho hàm số y  f  x có đạo hàm liên tục  đồ thị hàm số y  f   x hình vẽ Bất phương trình f  x  3x  x  m có nghiệm ; 1 A m  f 1 1 B m  f 1  C m  f 1 1 D m  f 1 1 Câu 43: Trong đời sống hàng ngày, ta thường gặp nhiều hộp kiểu hình trụ như: hộp sữa, lon nước ngọt,… Cần làm hộp hình trụ (có nắp) để tiết kiệm ngun liệu mà thể tích khối hộp hình trụ tương ứng lại lớn nhất? A Hộp hình trụ có đường cao đường kính đáy B Hộp hình trụ có đường cao nửa bán kính đáy Trang 4/5 - Mã đề thi 401 - https://toanmath.com/ C Hộp hình trụ có đường cao bán kính đáy D Hộp hình trụ có đường cao hai lần đường kính đáy Câu 44: Cho hàm số y  f  x liên tục  có đồ thị hình vẽ Gọi M m tương ứng giá trị lớn giá trị nhỏ  3  hàm số y  f 1 cos x   0;  Giá trị M  m   A B D C 2 Câu 45: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , xét ba điểm Aa;0;0 , B 0; b;0 , C 0;0; c với a, b, c 1 2    Biết mặt cầu  S  :  x  2   y 1   z  3  25 a b c cắt mặt phẳng  ABC  theo giao tuyến đường tròn có bán kính Giá trị biểu thức số thực thay đổi thoả mãn a  b  c A B D C Câu 46: Cho hàm số y  f  x liên tục  có đồ thị hình vẽ Phương trình f 2  f  x  có tất nghiệm thực phân biệt? A B D C Câu 47: Cho phương trình 27 x  x.9 x  3 x  1 3x  m3 1 x3  m 1 x , m tham số Biết giá trị m nhỏ để phương trình cho có nghiệm 0;   a  e ln b , với a, b số nguyên Giá trị biểu thức 17 a  3b B 54 C 48 A 26 D 18 Câu 48: Cho hàm số y  f  x có bảng xét dấu đạo hàm sau Số giá trị nguyên tham số m để hàm số y  f  x  x  m nghịch biến 1; 1 B A D C 2 Câu 49: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  S  :  x  3   y  2  z  hai điểm A1; 2; 0 , B 2; 5; 0 Gọi K a; b; c  điểm thuộc  S  cho KA  KB nhỏ Giá trị a  b  c A  B  C D  Câu 50: Cho tứ diện ABCD cạnh Gọi M , N trung điểm cạnh AB, BC Điểm E cạnh CD cho EC  ED Mặt phẳng  MNE  cắt cạnh AD F Thể tích khối đa diện BMNEFD A 216 B 11 216 - C 108 D 27 _Hết _ Học sinh không sử dụng tài liệu; Cán coi thi khơng giải thích thêm./ Trang 5/5 - Mã đề thi 401 - https://toanmath.com/ made cautron dapan 401 A 401 C 401 C 401 C 401 C 401 B 401 C 401 B 401 D 401 10 A 401 11 B 401 12 D 401 13 D 401 14 B 401 15 C 401 16 C 401 17 B 401 18 A 401 19 C 401 20 B 401 21 A 401 22 A 401 23 C 401 24 D 401 25 C 401 26 A 401 27 A 401 28 D 401 29 B 401 30 D 401 31 B 401 32 C 401 33 A 401 34 D 401 35 B 401 36 D 401 37 D 401 38 D 401 39 A 401 40 B 401 41 D 401 42 A 401 43 A 401 44 C 401 45 A 401 46 D 401 47 A 401 48 B 401 49 B 401 50 A ... C 40 1 20 B 40 1 21 A 40 1 22 A 40 1 23 C 40 1 24 D 40 1 25 C 40 1 26 A 40 1 27 A 40 1 28 D 40 1 29 B 40 1 30 D 40 1 31 B 40 1 32 C 40 1 33 A 40 1 34 D 40 1 35 B 40 1 36 D 40 1 37 D 40 1 38 D 40 1 39 A 40 1 40 B 40 1... Mã đề thi 40 1 - https://toanmath.com/ made cautron dapan 40 1 A 40 1 C 40 1 C 40 1 C 40 1 C 40 1 B 40 1 C 40 1 B 40 1 D 40 1 10 A 40 1 11 B 40 1 12 D 40 1 13 D 40 1 14 B 40 1 15 C 40 1 16 C 40 1 17 B 40 1 18 A 40 1... 40 1 35 B 40 1 36 D 40 1 37 D 40 1 38 D 40 1 39 A 40 1 40 B 40 1 41 D 40 1 42 A 40 1 43 A 40 1 44 C 40 1 45 A 40 1 46 D 40 1 47 A 40 1 48 B 40 1 49 B 40 1 50 A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KSCL Toán 12 lần 4 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc, Đề KSCL Toán 12 lần 4 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn