ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ BỆNH VIÊM TAI TIẾT DỊCH ở TRẺ EM SAU nạo v a

68 22 2
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2019, 20:22

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LÊ THỊ MỸ HƯƠNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM TAI TIẾT DỊCH Ở TRẺ EM SAU NẠO V.A ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC HÀ NỘI – 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LÊ THỊ MỸ HƯƠNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM TAI TIẾT DỊCH Ở TRẺ EM SAU NẠO V.A Chuyên ngành : Tai Mũi Họng Mã số : 60720155 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Quang Trung HÀ NỘI – 2015 DANH MỤC VIẾT TẮT ABG : Air Bone Gap – khoảng cách ngưỡng nghe đường khí đường xương PTA : Pure Tone Average – ngưỡng nghe trung bình đường khí V.A : Végétations Adénoides VTGTD : Viêm tai tiết dịch MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Lịch sử nghiên cứu 1.1.1 Thế giới 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 Giải phẫu chức tai .5 1.2.1 Hòm nhi 1.2.2 Các xương 1.2.3 Xương chũm .7 1.2.4 Giải phẫu chức vòi nhi 1.3 Đánh giá chức tai 12 1.3.1 Đo thính lực đơn âm 12 1.3.2 Đo nhi lượng .13 1.4 Viêm tai tiết dịch .14 1.4.1 Đặc điểm chung viêm tai tiết dịch trẻ em .14 1.4.2 Bệnh nguyên .15 1.4.3 Bệnh sinh 16 1.4.4 Lâm sàng 18 1.4.5 Triệu chứng cận lâm sàng: 19 21 1.4.6 Thể lâm sàng 22 1.4.7 Chẩn đoán 23 1.4.8 Điều trị 23 CHƯƠNG 26 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .26 2.1 Đối tượng nghiên cứu 26 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 26 - Bệnh nhân chẩn đốn VTGTD có định nạo V.A 26 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 26 2.2 Phương pháp nghiên cứu 27 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 27 2.2.2 Phương tiện nghiên cứu 27 2.2.3 Địa điểm thời gian nghiên cứu 28 2.2.4 Các bước tiến hành 29 2.2.5 Nội dung nghiên cứu 29 2.3 Xử lý số liệu 34 2.4 Đạo đức nghiên cứu 34 CHƯƠNG 35 DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .35 3.1 Đối chiếu mức độ phát V.A với tình trạng VTGTD 35 3.1.1 Mức độ phát V.A 35 3.1.2 Độ phát V.A với lý đến khám bệnh .35 3.1.3 Độ phát VA với màu sắc màng nhi 35 3.1.4 Độ phát V.A với hình dạng màng nhi 36 3.1.5 Độ phát V.A với hình dạng nhi đồ .37 3.1.6 Độ phát V.A với PTA 37 3.1.7 Độ phát V.A với độ thông thuận nhi đồ .37 3.1.8 Độ phát V.A với áp lực đỉnh nhi đồ (MEP) 38 3.1.9 Độ phát V.A với ABG 39 3.2 Đánh giá kết điều trị VTTD trẻ em sau nạo V.A 39 3.2.1 Triệu chứng lâm sàng trước sau nạo V.A .39 3.2.2 Hình dạng màng nhi trước sau nạo V.A .39 3.2.3 Màu sắc màng nhi trước sau nạo V.A 40 3.2.4 Hình dạng nhi đồ trước sau nạo V.A 41 3.2.5 PTA trước sau nạo V.A 41 3.2.6 ABG trước sau nạo V.A .42 3.2.7 Độ V.A với triệu chứng sau điều trị 42 3.2.8 Độ V.A với hình dạng màng nhi sau điều trị 43 3.2.9 Độ V.A với màu sắc màng nhi sau điều trị .43 3.2.10 Độ V.A với hình dạng nhi đồ 44 3.2.11 Độ V.A với PTA sau điều trị (ở trẻ lớn hợp tác) 44 3.2.12 Độ V.A với ABG sau điều trị (ở trẻ lớn hợp tác) .45 CHƯƠNG 46 DỰ KIẾN BÀN LUẬN 46 4.1 MỨC ĐỘ QUÁ PHÁT CỦA V.A VỚI TÌNH TRẠNG VTGTD 46 4.1.1 Mức độ phát V.A 46 4.1.2 Mức độ phát V.A với lý đến khám bệnh 46 4.1.3 Mức độ phát V.A với hình dạng màng nhi 46 4.1.4 Mức độ phát V.A với màu sắc màng nhi .46 4.1.5 Mức độ phát V.A với hình dạng nhi đồ .46 4.1.6 Mức độ phát V.A với PTA 46 4.1.7 Mức độ phát V.A với độ thông thuận nhi đồ 46 4.1.8 Mức độ phát V.A với áp lực đỉnh nhi đồ 46 4.1.9 Mức độ phát V.A với ABG 46 4.2 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VTGTD SAU NẠO V.A 46 4.2.1 Triệu chứng lâm sàng trước sau nạo V.A .46 4.2.2 Hình dạng màng nhi trước sau nạo V.A .46 4.2.3 Màu sắc màng nhi trước sau nạo V.A 46 4.2.4 Hình dạng nhi đồ trước sau nạo V.A 46 4.2.5 PTA trước sau nạo V.A 46 4.2.6 ABG trước sau nạo V.A 46 4.2.7 Độ V.A với triệu chứng lâm sàng sau điều trị 46 4.2.8 Độ V.A với hình dạng màng nhi sau điều trị 46 4.2.9 Độ V.A với màu sắc màng nhi sau điều trị .47 4.2.10 Độ V.A với hình dạng nhi đồ sau điều trị .47 4.2.11 Độ V.A với PTA sau điều trị (ở trẻ lớn, hợp tác) 47 4.2.12 Độ V.A với ABG sau điều trị (ở trẻ lớn, hợp tác) 47 DỰ KIẾN KẾT LUẬN 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Phân loại mức độ phát V.A .35 Bảng 3.2: Độ phát V.A với lý khám bệnh 35 Bảng 3.3 Độ phát VA với màu sắc màng nhi 35 Bảng 3.4: Độ phát V.A với hình dạng màng nhi 36 Bảng 3.5: Độ phát V.A với hình dạng nhi đồ 37 Bảng 3.6: Độ phát V.A với PTA 37 Bảng 3.7 Độ phát VA với độ thông thuận nhi đồ 37 Bảng 3.8 Độ phát VA với áp lực lực đỉnh nhi đồ .38 Bảng 3.9 Độ phát V.A với ABG 39 Bảng 3.10 Triệu chứng lâm sàng trước sau nạo V.A 39 Bảng 3.11 Hình dạng màng nhi trước sau nạo V.A 39 Bảng 3.12 Màu sắc màng nhi trước sau nạo V.A .40 Bảng 3.13 Hình dạng nhi đồ trước sau nạo V.A .41 Bảng 3.14 PTA trước sau nạo V.A 41 Bảng 3.15: ABG trước sau nạo V.A 42 Bảng 3.16: Độ V.A với triệu chứng sau điều trị 42 Bảng 3.17: Độ V.A với hình dạng màng nhi sau điều trị 43 Bảng 3.18 Độ V.A với màu sắc màng nhi sau điều trị 43 Bảng 3.19 Độ V.A với hình dạng nhi đồ sau điều trị .44 Bảng 3.20: Độ V.A với PTA sau điều trị (ở trẻ lớn hợp tác) 44 Bảng 3.21: Độ V.A với ABG sau điều trị(ở trẻ lớn hợp tác) 45 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Hình ảnh màng nhĩ nhìn từ ngồi vào Hình 1.2: Hình thể vòi nhĩ Hình 1.3: Cấu trúc vòi nhĩ Hình 1.4: Sự khác góc vòi nhĩ trẻ em người lớn 10 Hình 1.5: Ba chức vòi nhĩ 12 Trong chức chức thơng khí quan trọng nhất chức đóng vai trò rất quan trọng nhất sinh lý truyền âm tai 12 - Đo thính lực đơn âm phương pháp đo thính lực chủ quan dựa trả lời bệnh nhân với kích thích âm Nó cho phép đánh giá mức độ loại nghe Chúng ta đánh giá hiệu phẫu thuật dựa mức độ cải thiện thính lực sau phẫu thuật 12 - Đo thính lực đơn âm ngưỡng tìm ngưỡng nghe tối thiểu âm đơn đường khí đường xương tần số 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 (Hz) Nối ngưỡng nghe tần số ta có dạng thính lực đồ 12 - Ngưỡng nghe trung bình nằm khoảng – 15 dB .12 - Ngưỡng nghe trung bình đường khí (PTA) giá trị trung bình cộng ngưỡng nghe đường khí tần số 500, 1000, 2000, 4000 (Hz) 12 - Khoảng cách đường khí – đường xương (ABG) hiệu số ngưỡng nghe đường khí với ngưỡng nghe đường xương tần số .12 - Đo nhi lượng phương pháp khách quan giúp đánh giá tổn thương tai khơng nhìn thấy trực tiếp mức độ bít tắc vòi nhi, tồn dịch hòm nhi mức độ liên kết hệ thống màng nhi xương .13 - Đo nhi lượng xét nghiệm quan trọng bắt buộc chẩn đoán VTTD với độ nhạy lên tới 90% .13 - Nguyên lý đo: tạo ống tai nút kín nút chuyên dụng áp lực thay đổi từ -400 đến +200 daPa Áp lực tạo phản hồi khác màng nhi với âm cố dịnh 226Hz Sự phản hồi ghi lại đồ thị gọi nhi đồ13 - Bình thường nhi đồ có hình nón loe, cân xứng, đỉnh giữa, áp lực đỉnh dao động xung quanh daPa (từ -50 daPa đến +50 daPa), độ thông thuận từ 0,3-1,6ml người lớn, trẻ em từ 3-5 tuổi 0,2-0,9ml .13 13 Hình 1.6: Nhĩ đồ bình thường 13 Hình 1.7 Thời gian ứ dịch sau viêm tai cấp 14 - Bệnh nguyên VTGTD chia thành nhóm: học 15 - Nhóm nguyên nhân học: 15 + Khối từ chèn ép loa vòi: V.A – Amidan phát, polyp mũi phát triển vùng vòm họng, khối u vùng vòm họng, 16 + Nguyên nhân nội vòi nhi: viêm nhiễm đường hô hấp (viêm mũi xoang, viêm V.A mạn tính ) chấn thương áp lực dẫn đến tình trạng phù nề, sung huyết, giảm hoạt động lơng chuyển, dị sản niêm mạc vòi nhi hình thành tổ chức hạt 16 + Chấn thương gây sẹo xơ dính vòi nhi: thường gặp sau phẫu thuật nạo V.A có làm tổn thương lỗ vòi nhi, phẫu thuật chỉnh hình hầu lưỡi gà .16 - Nhóm nguyên nhân chức năng: 16 + Dị tật bẩm sinh: hở hàm ếch, hội chứng Down ảnh hưởng đến co căng hầu từ ảnh hưởng đến đóng mở loa vòi 16 + Mềm sụn loa vòi: thường gặp trẻ sơ sinh trẻ nhỏ 16 + Giảm hoạt động hệ thống lông chuyển: nhiễm virus, độc tố vi khuẩn, bất thường cấu trúc lông chuyển di truyền 16 - Các yếu tố thuận lợi: Dị ứng bệnh lý miễn dịch bẩm sinh mắc phải .16 - Ở trạng thái bình thường, niêm mạc hòm nhi vòi nhi liên tục tiết dịch Sau dịch vận chuyển qua vòi nhi xuống họng mũi nhờ hoạt động hệ thống lông chuyển niêm mạc hòm nhi vòi nhi Tất yếu tố gây nên tiết dịch mức niêm mạc tai ảnh hưởng đến vận chuyển dịch kết hợp hai yếu tố gây nên tình trạng ứ dịch hòm tai 16 - Bình thường, tai ln tồn xu hướng hình thành áp lực âm hoạt động trao đổi hấp thụ khí niêm mạc tai Xu hướng cân hoạt động mở vòi nhi, vòi nhi mở phần khơng khí từ họng mũi lại vào hòm nhi làm cân với môi trương bên Khi chế cân bị phá vỡ hình thành áp lực âm hòm nhi .16 - Rối loạn chức vòi đóng vai trò trung tâm VTGTD Hậu rối loạn chức vòi dẫn đến: 17 + Sự hình thành áp lực âm hòm nhi gây nên xuất tiết dịch mức niêm mạc hòm nhi, đồng thời còn hút ngược dịch từ vùng mũi họng vào hòm nhi vòi tai mở 17 + Sự hẹp lòng vòi nhi, giảm khả hoạt động lông chuyển rối loạn tuần hoàn vi mạch chỗ làm cho khả đào thải dịch từ hòm nhi xuống họng mũi .17 - Tình trạng viêm đường hơ hấp cấp tính (hay gặp nhất viêm V.A) dẫn tới phù nề, sung huyết niêm mạc hòm nhi vòi nhi Điều làm tăng hấp thụ oxy niêm mạc hòm nhi hẹp lòng vòi nhi dẫn đến làm tăng áp lực âm hòm nhi.17 - Phản ứng viêm lúc đầu gồm có phù nề niêm mạc, ứ trệ tuần hoàn mao mạch, thâm nhiễm bạch cầu đa nhân Nếu bệnh không điều trị kịp thời, cách phản ứng viêm trở thành mạn tính Khi niêm mạc hòm nhi bị dị sản thâm nhiễm tế bào lympho, tăng sinh tế bào biểu mô tuyến lớp biểu mô, biểu mô Các men phân giải protein, collagen, elastin, men tiêu hủy xương tiết đồng thời với trình viêm Cuối tổ chức hạt hình thành, đặc biệt lớp đệm niêm mạc vòi nhi làm cho tình trạng tắc vòi trầm trọng thêm khả thơng khí tai giữa, vòi nhi Vì áp lực âm hòm nhi tăng phản ứng viêm mạnh Đó vòng xoắn bệnh lý VTGTD 17 - Q trình viêm mạn tính tái phát nhiều đợt làm cho dịch hòm tai lúc đầu dịch sau trở thành dịch quánh nhày Khi viêm tai dịch trở thành viêm tai keo hay viêm tai nhày 17 - Áp lực âm hòm nhi hút màng nhi vào hòm tai đồng thời men tiêu protein dịch hòm tai làm tiêu lớp sợi màng nhi làm màng ni bị suy yếu Khi viêm tai keo trở thành túi co kéo màng nhi xẹp nhi, tiêu hủy cấu trúc xương hòm tai xương con, tường thượng nhi dẫn tới suy giảm sức nghe trầm trọng Theo Tos Poulsen, khoảng 34% trẻ em bị VTGTD hình thành túi co kéo thượng nhi sau 3-8 năm 18 - Nếu bệnh không điều trị, cuối màng nhi dính sát vào thành ống tai, mất lớp sợi còn lại lớp biểu mô Malpighi dính vào tổ chức liên kết thành hòm tai Hòm nhi khơng còn Ống tai ngồi kéo dài tới tận thành mê đạo Niêm mạc hòm nhi bị thay lớp màng lớp: lớp biểu bì bên ngồi lớp tổ chức liên kết bên trong, dính vào tất cấu trúc hòm tai, lan lên thượng nhi, sào đạo, sào bào cuối hình thành cholestetoma Theo Nguyễn Tấn Phong có khoảng 30% trường hợp viêm tai dính kết thúc hình thành cholestetoma .18 - Nghe kém: Là triệu chứng phổ biến nhất, tiến triển từ từ tăng dần Ở trẻ lớn tự phát nghe phàn nàn với bố mẹ Còn trẻ nhỏ chưa thể tự phát diễn đạt triệu chứng nên nghe biểu gián tiếp thông qua triệu chứng: không tập trung, khơng ý, thay đổi tính tình, nghễnh ngãng, kết học tập giảm sút 18 - Cảm giác đầy tai, nước vào tai .18 - Ù tai tiếng trầm: liên tục lúc 18 - Tiếng tự vang tai 18 - Chóng mặt triệu chứng gặp .18 - Biểu bệnh lý vùng mũi họng gây rối loạn chức vòi: chảy mũi, ngạt mũi 19 - Có thể hồn tồn khơng có triệu chứng gì, VTGTD phát tình cờ qua thăm khám sức khỏe định kỳ 19 - Nội soi tai quan sát hình ảnh màng nhi: .19 + Khơng có lỗ thủng 19 + Tăng sinh mạch máu vùng rìa 19 + Dày đục mất nón sáng 19 + Những màng nhi mỏng thấy hình ảnh dịch hòm nhi: mức nước có khí 19 + Màu sắc màng nhi màu vàng màu xanh 19 + Màng nhi lõm phồng 19 + Màng nhi di động: Là tiêu chuẩn quan trọng nhất chẩn đoán VTGTD Đánh giá cách sử dụng nghiệm pháp Valsava ống soi tai có bơm khí 19 - Ngồi nội soi mũi họng để phát bệnh lý kèm gây tắc vòi: viêm V.A, viêm mũi xoang, khối u vùng vòm, khe hở vòm miệng 19 - Trong VTGTD thính lực đồ thường thể tình trạng nghe dẫn truyền, với ngưỡng nghe đường khí tăng 15dB 19 Hình 1.8: Phân loại nhi đồ theo Jerger, 1970 20 Đối với bệnh lý VTGTD ta hay gặp nhi đồ có dạng B, dạng C .20 Hình 1.9: Hình ảnh biến động nhi đồ theo trục tung .21 Hình 1.10: Hình ảnh biến động nhi đồ theo trục hoành 21 Hình 1.11: Hình ảnh viêm tai dịch .22 - Màng nhi: thường trong, có mức bóng khí 22 - Dịch hòm nhi thường dịch loãng, 22 Hình 1.12: Hình ảnh viêm tai keo 22 - Màng nhi có màu vàng mật ong nâu thẫm 22 43 3.2.8 Độ V.A với hình dạng màng nhĩ sau điều trị Bảng 3.17: Độ V.A với hình dạng màng nhĩ sau điều trị Độ V.A Hình dạng Độ Độ Độ Độ Màng nhĩ Phồng Lõm Bình thường 3.2.9 Độ V.A với màu sắc màng nhĩ sau điều trị Bảng 3.18 Độ V.A với màu sắc màng nhĩ sau điều trị Độ V.A Màu sắc Màng nhĩ Tăng sinh mạch máu vùng rìa Dày đục, mất nón sáng Dịch có bóng khí, mức dịch Màu vàng mật ong Độ Độ Độ Độ 44 3.2.10 Độ V.A với hình dạng nhĩ đồ Bảng 3.19 Độ V.A với hình dạng nhĩ đồ sau điều trị Độ V.A Hình dạng Độ Độ Độ Độ Nhĩ đồ Đỉnh nhon, lệch âm Hình đồi Phẳng 3.2.11 Độ V.A với PTA sau điều trị (ở trẻ lớn hợp tác) Bảng 3.20: Độ V.A với PTA sau điều trị (ở trẻ lớn hợp tác) Thời gian PTA (dB) Trước phẫu thuật 10-15 (dB) 16-40(dB) 41-55 (dB) 56-70 (dB) 71-90 (dB) Sau nạo V.A tháng Sau nạo V.A tháng 45 3.2.12 Độ V.A với ABG sau điều trị (ở trẻ lớn hợp tác) Bảng 3.21: Độ V.A với ABG sau điều trị(ở trẻ lớn hợp tác) Thời gian Trước phẫu thuật ABG(dB) 30 dB Sau nạo V.A tháng Sau nạo V.A tháng 46 CHƯƠNG DỰ KIẾN BÀN LUẬN 4.1 MỨC ĐỘ QUÁ PHÁT CỦA V.A VỚI TÌNH TRẠNG VTGTD 4.1.1 Mức độ phát V.A 4.1.2 Mức độ phát V.A với lý đến khám bệnh 4.1.3 Mức độ phát V.A với hình dạng màng nhĩ 4.1.4 Mức độ phát V.A với màu sắc màng nhĩ 4.1.5 Mức độ phát V.A với hình dạng nhĩ đồ 4.1.6 Mức độ phát V.A với PTA 4.1.7 Mức độ phát V.A với độ thông thuận nhĩ đồ 4.1.8 Mức độ phát V.A với áp lực đỉnh nhĩ đồ 4.1.9 Mức độ phát V.A với ABG 4.2 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VTGTD SAU NẠO V.A 4.2.1 Triệu chứng lâm sàng trước sau nạo V.A 4.2.2 Hình dạng màng nhĩ trước sau nạo V.A 4.2.3 Màu sắc màng nhĩ trước sau nạo V.A 4.2.4 Hình dạng nhĩ đồ trước sau nạo V.A 4.2.5 PTA trước sau nạo V.A 4.2.6 ABG trước sau nạo V.A 4.2.7 Độ V.A với triệu chứng lâm sàng sau điều trị 4.2.8 Độ V.A với hình dạng màng nhĩ sau điều trị 47 4.2.9 Độ V.A với màu sắc màng nhĩ sau điều trị 4.2.10 Độ V.A với hình dạng nhĩ đồ sau điều trị 4.2.11 Độ V.A với PTA sau điều trị (ở trẻ lớn, hợp tác) 4.2.12 Độ V.A với ABG sau điều trị (ở trẻ lớn, hợp tác) 48 DỰ KIẾN KẾT LUẬN Mức độ phát V.A với tình trạng VTGTD Kết điều trị bệnh VTGTD trẻ em sau nạo V.A TÀI LIỆU THAM KHẢO Mai Ý Thơ (2012) Nghiên cứu định đánh giá kết đặt ống thơng khí qua màng nhĩ viêm tai tiết dịch trẻ em Đai học Y Hà Nội Đỗ Thành Chung (1999) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng kết điều trị bệnh viêm tai ứ dịch bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương Đại học y Hà Nội Nguyễn Thị Hồi An Trần Cơng Hòa (2009) Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố tuổi mùa tới viêm tai trẻ em Tạp chí Y học Việt Nam, 2(358) Nguyễn Thị Hoài An (2003) Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học viêm tai ứ dịch trẻ em phường Trung Tự - Hà Nội Đại học Y Hà Nội Nguyễn Tấn Phong (2000) Một giả thuyết cholestetone Tạp chí thơng tin y dược, 10: p 30-33 Nguyến Thị Hoài An Nguyễn Hồng Sơn (2003) Ảnh hưởng nhiễm khuẩn hơ hấp tới viêm tai ứ dịch Tạp chí y học thực hành, 3(445) Tos M, (1990) Etiology and prevalence of secretory otitis media Ann Otol Rhinol Laryngo, 146(99): p 5-27 Lê Minh Đức (2012) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng ảnh hưởng vủa viêm V.A mạn tính đến chức tai Đại học Y Hà Nội Gates, G.A., C.A Avery, and T.J Prihoda (1988) Effect of adenoidectomy upon children with chronic otitis media with effusion The laryngoscope, 98(1): p 58-63 10 Muenker G, (1980) Results after treatment of otitis media with effusion Ann Otol Rhinol Laryngo, Suppl 89 11 Maw AR, (1983) Chronic otitis media with effusion and adenotonsillectomy: a prospective randomzed controlled study, Int J Pediatr Otorhinolaryngol., 6(3): p 239-46 12 Maw AR, (1985) Age and adenoid size in relation to adenoidectomy in otitis media with effusion Am J Otolaryngol, 6(3): p 245-8 13 Gates GA, Avery CA, and Prihoda TJ, (1987) Effectiveness of adenoidectomy and tympanostomy tubes in the treatment of chronic otitis media with effusion N Engl J Med, 317(23): p 1444-51 14 Gates GA, Avery CA, and Prihoda TJ, (1988) Effect of adenoidectomy upon children with chronic otitis media with effusion The laryngoscope, 98: p 58-63 15 Tian X, Liu Y, and Wang M, (2014) A systematic review of adenoidectomy in the treatment of otitis media with effusion in children Lin Chung Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi, 29(8): p 723-5 16 Alam MM, Ali MI, and Habib MA, (2015) Otitis media with effusion in children admitter for adenoidectomy Mymensingh Med J, 24(2): p 284-9 17 Nguyễn Thị Minh Tâm (2009) Nghiên cứu hình thái biến động nhĩ đồ viêm tai màng nhĩ đóng kín Đại học Y Hà Nội 18 Hà Lan Phương (2011) Nghiên cứu hình thái nhĩ lượng bệnh nhân viêm V.A có định phẫu thuật Đại học y Hà Nội 19 Frank H Netter, (2008) Atlas giải phẫu người, ed N.x.b.Y học., Hình 93, Phần Đầu cổ 20 Richard L Drake, Wayne, and Vogl (2007) Gray’s Anatomy for student Elsevier Inc, p 855-865 21 Kathleen CM Campbell (2009) Impedance Audiometry 22 Linda Brodsky and Christopher Poje (2006) Tonsillitis, Tonsillectomy, and Adenoidectomy In Pediatric Otolaryngology, Head & Neck Surgery - Otolaryngology, Volume One: p 1185 -1195 23 Lương Hồng Châu (2009) Đặc điểm hình thái nhi đồ viêm tai dịch Tạp chí y học thực hành 10(697): p 34-37 24 Teele DW, K.J., , and Rosner B, (1989) Epidemiology of otitis media during the first seven years of life in children in Greater Boston: a Prospective, cohort study J Infect Dis 25 Nguyễn Đình Bảng Huỳnh Khắc Cường (1992) Đo trở kháng nhi lượng Những vấn đề điếc nghễnh ngãng, 47-50 26 Nguyễn Tấn Phong (2000) Những hình thái biến động nhi lượng đồ Tạp chí thơng tin y dược, 8: p 32-34 27 Nguyễn Tấn Phong (2009) Thăm dò chức tai Phẫu thuật nội soi chức tai Nhà xuất y học 28 Frank H Netter (2008) Atlas giải phẫu người Hình 93, phần đầu cổ, ed N.x.b.y học 29 Charles D, Bluestone, and Richard M, (2002) Tonsillectomy, adenoidectomy ,and UPP Surgical atlas of pediatric otolaryngology, BC Decker inc 30 Nguyễn Đình Bảng (2005) Viêm V.A Amidan Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh p 32-73 BỆNH ÁN MẪU NGHIÊN CỨU Số bệnh án: I Hành Họ tên: Tuổi: Giới: Địa chỉ: Điện thoại Ngày vào viện: Ngày viện: II Lý vào viện: III Bệnh sử Thời gian bị bệnh (tính từ lúc có triệu chứng đến vào viện): Triệu chứng tai Nghe kém: + Thời gian xuất nghe + Tai P Tai T + Nghe tăng dần Ù tai + Tai P Tai T + Tiếng trầm Tiếng cao Cảm giác đầy tai, có nước tai Ngốy tai Tiếng tự vang tai Chóng mặt Khơng có biểu Khơng phát Hai tai Có Hai tai Khơng Triệu chứng mũi họng Chảy mũi + Thời gian chảy mũi + Mũi P Mũi T + Liên tục Từng lúc + Mũi P Mũi T mũi Ngạt mũi mũi Hắt Đau họng Ngủ ngáy Thở miệng Các triệu chứng khác III Tiền sử Bệnh tai mũi họng: Viêm V.A Viêm Amidan Viêm xoang VTGTD Viêm mũi dị ứng Điều trị nôi khoa: … đợt: với thuốc………… Điều trị phẫu thuật: Phẫu thuật hở hàm ếch IV Khám lâm sàng 4.1 Nội soi tai Hình dạng màng nhi Vị trí Hình dạng màng nhi Phồng Lõm Bình thường Màu sắc màng nhi Tai Phải Tai Trái Vị trị Màu sắc màng nhi Tăng sinh mạch máu vùng rìa Trong, có bóng khí Dày, đục, mất nón sáng Màu vàng mật ong Màu xanh Tai Phải Tai Trái 4.2 Nội soi mũi Niêm mạc mũi nề, đỏ Sàn mũi đọng dịch mủ Mủ khe mũi V.A phát Độ Niêm mạc V.A viêm nề đỏ VA có mủ 4.3 Khám họng Chất nhày chảy từ họng mũi xuống Amidan phát Bình thường Độ Độ V Cận lâm sàng 5.1 Nhĩ lượng Tai Hình SC MEP TW ECV dạng (ml) (daPa) (daPa) (ml) Phải Trái 5.2 Thính lực đơn âm ngưỡng Tai phải (Hz) 250 Tai trái (Hz) 500 1000 2000 4000 250 500 1000 2000 4000 ĐK(dB) ĐX(dB) ABG(dB) PTA: + Tai Phải + Tai Trái VI Điều trị: Nạo V.A VII Đánh giá kết 7.1 Đánh giá triệu chứng tai Thời gian Triệu chứng Nghe tháng Phải Trái tháng Phải Trái Ù tai Cảm giác đầy tai Khác 7.2 Đánh giá triệu chứng mũi họng Thời gian Triệu chứng Chảy mũi tháng Phải tháng Trái Phải Trái Ngạt mũi Ngủ ngáy Khác 7.3 Đánh giá màng nhĩ Thời gian Triệu chứng Hình dạng Màu sắc tháng Phải Trái tháng Phải Trái 7.4 Nhĩ lượng 7.4.1 Sau tháng Tai Hình dạng SC (ml) MEP (daPa) TW (daPa) ECV (ml) SC (ml) MEP (daPa) TW (daPa) ECV (ml) Phải Trái 7.4.2 Sau tháng Tai Hình dạng Phải Trái 7.5 Thính lực đơn âm: 7.5.1 Sau tháng Tai phải 250 ĐK ĐX ABG 500 1000 2000 4000 Tai trái 250 500 1000 2000 4000 PTA 7.5.2 Sau tháng Tai phải 250 ĐK ĐX ABG PTA 500 1000 2000 4000 Tai trái 250 500 1000 2000 4000 ... thiết V v y, chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: "Đánh giá kết điều trị bệnh VTGTD trẻ em sau nạo V. A' ' v i hai mục tiêu sau: Đối chiếu mức độ phát V. A v i tình trạng VTGTD trẻ em Đánh giá kết. .. Độ V. A v i hình dạng nhi đồ sau điều trị .47 4.2.11 Độ V. A v i PTA sau điều trị (ở trẻ lớn, hợp tác) 47 4.2.12 Độ V. A v i ABG sau điều trị (ở trẻ lớn, hợp tác) 47 DỰ KIẾN KẾT... sau nạo V. A .39 3.2.3 Màu sắc màng nhi trước sau nạo V. A 40 3.2.4 Hình dạng nhi đồ trước sau nạo V. A 41 3.2.5 PTA trước sau nạo V. A 41 3.2.6 ABG trước sau nạo V. A
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ BỆNH VIÊM TAI TIẾT DỊCH ở TRẺ EM SAU nạo v a , ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ BỆNH VIÊM TAI TIẾT DỊCH ở TRẺ EM SAU nạo v a

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn