ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU THÁI BÌNH

5 428 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2013, 13:52

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU THÁI BÌNH Mã đề147 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Trang1 SỞ GD-ĐT THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2012 MÔN THI : VẬT Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể giao đề) MÃ ĐỀ: 147 ========***======= C©u 1 : Cho mạch chọn sóng cộng hưởng gồm cuộn cảm và một tụ xoay. Khi điện dung của tụ là C 1 thì mạch bắt được sóng có bước sóng 1  =10m, khi tụ có điện dung C 2 thì mạch bắt được sóng có bước sóng 2  = 20m. Khi tụ điện có điện dung C 3 = C 1 +2C 2 thì mạch bắt đuợc sóng có bước sóng 3  bằng: A. 3  =14,1m B. 3  =30m C. 3  =22,2m D. 3  =15m C©u 2 : Nhà máy điện Phú Mỹ sử dụng các rôto nam châm chỉ có 2 cực nam bắc để tạo ra dòng điện xoay chiều tần số 50Hz.Rôto này quay với tốc độ A. 1500 vòng /phút. B. 10 vòng /s. C. 3000 vòng /phút. D. 60 vòng /s. C©u 3 : Bước sóng của ánh sáng đỏ trong không khí là 0,75 .m  Bước sóng của nó trong nước là bao nhiêu?Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là 4/3. A. 0,445 .m  B. 0,546 .m  C. 0,562 .m  D. 0,632 .m  C©u 4 : Đặt hiệu điện thế u = 125√2sin100πt(V) lên hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 30 Ω, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L = 0,4/π H và ampe kế nhiệt mắc nối tiếp. Biết ampe kế có điện trở không đáng kể. Số chỉ của ampe kế là: A. 2,0 A. B. 1,8 A. C. 2,5 A. D. 3,5 A. C©u 5 : Khi nguồn âm chuyển động lại gần một người nghe đang đứng yên thì người này nghe thấy một âm có: A. Tần số lớn hơn tần số của nguồn âm. B. Cường độ âm lớn hơn so với khi nguồn âm đứng yên. C. Bước sóng dài hơn so với khi nguồn âm đứng yên. D. Tần số nhỏ hơn tần số của nguồn âm. C©u 6 : Cho mạch dao động(L,C 1 ) dao động với chu kì T 1 = 6ms, mạch dao động là(L,C 2 ) dao động với chu kì là T 2 = 8ms. Tính chu kì dao động của mạch dao động là (L, C 1 ssC 2 )? A. 7ms. B. 10ms. C. 14ms. D. 4,8ms. C©u 7 : Trong thí nghiệm Young, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, màn ảnh cách hai khe 2m. Nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ 1 = 0,6µm và λ 2 = 0,4µm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng có màu giống như màu của nguồn là : A. 7,2mm. B. 3,6mm. C. 2,4mm. D. 4,8mm. C©u 8 : Với ánh sáng kích thích có bước sóng λ=0,4µm thì các electron quang điện bị hãm lại hoàn toàn khi đặt vào anốt và catốt một hiệu điện thế -1,19V. Kim loại làm catốt của tế bào quang điện đó có giới hạn quang điện là A. 0,54µm B. 0,72µm C. 6,4µm D. 0,64µm C©u 9 : Hiệu điện thế hãm của một kim loại ứng với bức xạ có bước sóng λ là –1,2V. Giá trị này cho thấy các electron quang điện bật ra có vận tốc cực đại là A. 2,05.10 6 m/s B. 6,45.10 6 m/s C. 20,5.10 6 m/s D. 6,5.10 5 m/s C©u 10 : Ở khoảng cách 1m trước một cái loa mức cường độ âm là 70dB. Một người đứng trước loa 100m thi không nghe được âm do loa đó phát ra nữa. Biết cường độ âm chuẩn của âm là I o = 10 -12 W/m 2 . Ngưỡng nghe của tai ngường đó là: A. 10 -10 W/m 2 B. 10 -9 W/m 2 C. 10 -8 W/m 2 D. 10 -7 W/m 2 C©u 11 : Một tế bào quang điện có catốt bằng Na, công thoát của electron của Na bằng 2,1eV. Chiếu vào tế bào quang điện bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,42  m. Trị số của hiệu điện thế hãm là A. –0,86V B. –2,95V C. –1,17V D. Kết quả khác C©u 12 : Một thấu kính hội tụ gồm 2 mặt cầu lồi giống nhau bán kính R=30cm. Chiết suất của thấu kính đối vơi ánh sáng đỏ là 1,52 và đối với ánh sáng tím là 1,65. Khoảng cách giữa tiêu điểm đối với tia đỏ và tiêu điểm đối với tia tím của thấu kính là: A. 7,78cm B. 5,22cm. C. 2,22cm. D. 5,77cm. C©u 13 : Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo độ cứng k = 100N/m và vật nặng khối lượng m = 100g. Tại thời điểm t = 0 người ta kéo vật theo phương thẳng đứng xuống dưới làm lò xo giãn 3cm, rồi truyền cho nó vận tốc v= (cm/s)3π20 hướng lên. Lấy  2 = 10; g = 10(m/s 2 ). Trong khoảng thời gian t= 0,05 s đầu tiên kể từ khi vật dao động, quảng đường vật đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động là: A. 5,46(cm). B. 5,76cm C. 4,76cm D. 4,56cm C©u 14 : Lực phục hồi để tạo ra dao động của con lắc đơn là: A. Thành phần của trọng lực vuông góc với dây treo B. Hợp của lực căng dây treo và thành phần trọng lực theo phương dây treo Mã đề147 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Trang2 C. Lực căng của dây treo. D. Hợp của trọng lực và lực căng của dây treo vật nặng. C©u 15 : Một con lắc lò xo thẳng đứng , khi treo vật lò xo giãn 4 cm . Kích thích cho vật dao động theo phương thẳng đứng với biên độ 8 cm thì trong một chu kì dao động T thời gian lò xo bị nén là: A. T/3 B. T/6 C. T/4 D. T/2 C©u 16 : Một nguồn âm O phát âm đều theo mọi hướng. Tại điểm A cách O một khoảng 5 m có mức cường độ âm L 0 (dB) thì tại điểm B cách O một khoảng 10 m có mức cường độ âm là A. 0 L 2 (dB). B. L 0 – 6(dB). C. L 0 – 4(dB). D. 0 L 4 (dB). C©u 17 : Chọn câu sai khi nói về dao động cưỡng bức A. Dao động với biên độ thay đổi theo thời gian B. Dao động điều hòa C. Dao động với tần số bằng tần số của ngoại lực D. Dao động với biên độ không đổi C©u 18 : Nguồn sóng O có phương trình dao động dạng x 0 = acos(ωt + π/2), điểm M cách O một khoảng λ/2. Lúc t = T 1, 6 li độ sóng tại M là x= -2cm. Biết sóng truyền từ O đến M. Tính a? A. a = 2 cm B. a = 2 2 cm. C. a = 4cm D. a = 4 2 cm. C©u 19 : Một con lắc đơn dài l =56 cm được treo vào trần một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chỗ nối nhau của các thanh ray. Lấy g = 9,8m/s 2 . Cho biết chiều dài của mỗi thay ray là 12,5m. Biên độ dao động của con lắc sẽ lớn nhất khi tàu chạy thẳng đều với tốc độ bằng bao nhiêu? A. 30 km/h B. 36 km/h C. 24km/h D. 40 km/h C©u 20 : Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số f thay đổi được. Gọi f 1 và f 2 là hai tần số của dòng điện để công suất của mạch có giá trị bằng nhau, f 0 là tần số của dòng điện để công suất của mạch cực đại. Khi đó ta có: A. f 0 = f 1 .f 2 B. f 0 =f 1 +f 2 C. f 0 = 1 2 .f f D. f 0 = 0,5.f 1 .f 2 C©u 21 : Cho một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện C và một cuộn cảm L. Bỏ qua điện trở thuần của mạch. Nếu thay C bởi hai tụ C 1 , C 2 (C 1 < C 2 ) mắc nối tiếp thì tần số dao động riêng của mạch là 12,5 (MHz), còn nếu thay bởi hai tụ đó mắc song song thì tần số dao động riêng của mạch là 6 (MHz). Xác định tần số dao động riêng của mạch khi thay C bởi C 1 . A. 9 (MHz) B. 10 (MHz) C. 8 (MHz) D. 7,5 (MHz) C©u 22 : Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1 dao động điều hoà với chu kì T. Nếu cắt bớt chiều dài dây treo một đoạn l 1 = 0,75m thì chu kì dao động bây giờ là T 1 = 3s. Nếu cắt dây treo đi một đoạn l 2 = 2 m thì chu kì dao động bây giò là T 2 = 2s. Chiều dài l và chu kì T của con lắc ban đầu là A. sTml 32;3  B. sTml 32;4  C. sTml 33;3  D. sTml 33;4  C©u 23 : Một sợi dây đàn hồi OM = 90 cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích thì trên dây có sóng dừng với 3 bó sóng. Biên độ tại bụng sóng là 3 cm. Tại điểm N trên dây gần O nhất có biên độ dao động là 1,5 cm. ON có giá trị là A. 5 2 cm B. 5 cm C. 10 cm D. 7,5 cm C©u 24 : Một bản kim loại cho hiệu ứng quang điện dưới tác dụng của một ánh sáng đơn sắc. Nếu người ta giảm bớt cường độ chùm sáng tới thì A. Có thể sẽ không xẩy ra hiệu ứng quang điện nữa. B. Động năng ban đầu của electron quang điện thoát ra giảm xuống. C. Số electron quang điện thoát ra trong một đơn vị thời gian vẫn không thay đổi. D. Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện thoát ra không thay đổi. C©u 25 : Cho mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R = 30  , một cuộn cảm có hệ số tự cảm L = 0,4 3 /π (H) và một tụ điện có điện dung C = 10 -3 / (4 3 π) F. Đoạn mạch được mắc vào một nguồn điện xoay chiều có tần số góc ω biến thiên từ 50π(rad/s) đến 150π(rad/s), cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch A. luôn tăng B. luôn giảm C. tăng rồi giảm D. giảm rồi tăng. C©u 26 : Một động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động bình thường khi hiệu điện thế hiện dụng giữa hai đầu cuộn dây là 220 V. Trong khi đó chỉ có một mạng điện xoay chiều ba pha do một máy phát ba pha tạo ra , suất điện động hiên dụng ở mỗi pha là 127 V. Để động cơ hoạt động bình thường thì ta phải mắc theo cách nào sau đây ? A. Ba cuộn dây của máy phát theo hình tam giác , ba cuộn dây của động cơ theo tam giác B. Ba cuộn dây của máy phát theo hình tam giác , ba cuộn dây của động cơ theo hình sao C. Ba cuộn dây của máy phát hình sao, ba cuộn dây của động cơ theo hình tam giác. D. Ba cuộn dây của máy phát hình sao, ba cuộn dây của động cơ theo hình sao. C©u 27 : Một nguồn sóng cơ dao động điều hoà theo phương trình ) 4 3cos(    tAx (cm). Khoảng cách giữa hai điểm Mã đề147 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Trang3 gần nhất trên phương truyền sóng có độ lệch pha 3/  là 0,8m. Tốc độ truyền sóng là bao nhiêu ? A. 7,2 m/s. B. 3,2m/s. C. 1,6m/s. D. 4,8 m/s. C©u 28 : Một nguồn sáng đơn sắc có  = 0,6m chiếu vào hai khe S 1 , S 2 hẹp song song cách nhau 1mm và cách đều nguồn sáng. Đặt một màn ảnh song song và cách hai khe 1m. Vị trí vân tối thứ ba kể từ vân sáng trung tâm cách vân sáng trung tâm một khoảng là A. 0,75mm B. 1,25mm C. 0,9mm D. 1,5mm C©u 29 : Con lắc lò xo gồm vật nặng m = 100g và lò xo nhẹ có độ cứng k=100N/m. Tác dụng một ngoại lực cưỡng bức biến thiên điều hòa biên độ F 0 và tần số f 1 =6Hz thì biên độ dao động A 1 . Nếu giữ nguyên biên độ F 0 mà tăng tần số ngoại lực đến f 2 =7Hz thì biên độ dao động ổn định là A 2 . So sánh A 1 và A 2 A. A 1 =A 2 B. A 1 > A 2 C. A 2 > A 1 D. Chưa đủ điều kiện để kết luận C©u 30 : Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C = 2.10 -2 nF và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Điện trở của cuộn dây và các dây nối không đáng kể. Biết biểu thức của năng lượng từ trường trong cuộn dây là W t = 10 -6 sin 2 (2.10 6 t) (J). Xác định giá trị điện tích lớn nhất của tụ A. 2,5nC. B. 6,32nC. C. 8,35nC. D. 4,25nC. C©u 31 : Một mạch điện gồm một tụ điện C, một cuộn dây thuần cảm L và một biến trở R. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có phương trình u = 100 6 cos(100  t -  /3) (V). Khi biến trở có giá trị R 1 = 18(  ) và R 2 = 32(  ) thì công suất tiêu thụ trên mạch là như nhau. Giá trị P ứng với R 1 , R 2 là: A. 200(W). B. 400(W) C. 600(W) D. 288(W). C©u 32 : Cho A,M,B là 3 điểm liên tiếp trên một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, biết biểu thức hiệu điện thế trên các đoạn AM, MB lần lượt là: u AM = 40cos(ωt + π/6)(V); u MB = 50cos(ωt + π/2)(V). Hiệu điện thế cực đại giữa hai điểm A,B có giá trị A. 60,23(V). B. 72,5(V). C. 78,1(V). D. 90(V). C©u 33 : Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một tụ điện có điện dung 0,5 (nF) và cuộn cảm có độ tự cảm 300 (H). Mạch dao động trên có thể bắt được sóng điện từ thuộc dải sóng vô tuyến nào? A. Ngắn B. Trung C. Cực ngắn D. Dài C©u 34 : Trong thí nghiệm của Iâng, khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn M là 2 m. Nguồn S chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ 1 và λ 2 = 4/3 λ 1 . Người ta thấy khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân chính giữa là 2,56mm . Tìm λ 1 . A. λ 1 = 0,64µm. B. λ 1 = 0,52µm. C. λ 1 = 0,75µm. D. λ 1 = 0,48µm. C©u 35 : Một lăng kính có góc chiết quang A = 6 0 . Chiếu chùm ánh sáng trắng vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang tại 1 điểm rất gần A. Chùm tia ló được chiếu vào 1 màn ảnh đặt song song với mặt phẳng phân giác nói trên và cách mặt phẳng này 1 khoảng 2m. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là 1,5 và đối với ánh sáng tím là 1,54. Bề rộng quang phổ trên màn là: A.  11,4mm. B.  4mm. C.  6,5mm. D.  8,4mm. C©u 36 : Cho 2 dao động điều hoà 1 2 x ;x cùng phương, cùng tần số có đồ thị như hình vẽ. Dao động tổng hợp của 1 2 x ;x có phương trình : A. 5 x 6 2cos( t )(cm) 4     B. x 6 2cos( t )(cm) 4     C. x 6 2cos( t )(cm) 4     D. x = 0 C©u 37 : Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm cuộn dây có độ tự cảm 2 (H), tụ có điện dung thay đổi. Để máy thu thanh chỉ có thể thu được các sóng điện từ có bước sóng từ 57 (m) đến 753 (m) thì điện dung biến thiên trong khoảng nào? Cho vận tốc ánh sáng trong không khí 3.10 8 (m/s). A. 450 pF đến 0,09 F B. 450 pF đến 0,08 F C. 400 pF đến 0,08 F D. 400 pF đến 0,09 F C©u 38 : Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 2 cos(100t - /2)(A), t tính bằng giây (s). Trong khoảng thời gian từ 0(s) đến 0,01 (s), cường độ tức thời của dòng điện có giá trị bằng cường độ hiệu dụng vào những thời điểm: A. s 200 1 và s 200 3 B. s 600 1 và 1 200 s C. s 400 1 và s 400 3 D. s 600 1 và s 600 5 C©u 39 : Một sóng cơ có bước sóng , tần số f và biên độ a không đổi, lan truyền trên một đường thẳng từ điểm M đến điểm N cách M một đoạn 7 3  . Tại một thời điểm nào đó, tốc độ dao động của phần tử vật chất tại M bằng x(cm) O 6 -6 t(s) x 1 x 2 1 2 Mã đề147 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Trang4 2fa, lúc đó tốc độ dao động của phần tử vật chất tại N bằng: A. 3 fa B. fa. C. 2 fa. D. 0. C©u 40 : Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch xoay chiều và cường độ dòng điện qua mạch lần lượt có biểu thức u = 100 2 sin(100t + /3)(V) và i = 4 2 cos(100t - /6)(A), công suất tiêu thụ của đoạn mạch là: A. 200 3 W B. 200W C. 400W D. 0 C©u 41 : Vật dao động điều hoà với biên độ A, chu kì T. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x 1 = 3 2 A đến vị trí có li độ x 2 = 2 2 A  là: A. 7T/24 B. T/3 C. 5T/6 D. 7T/12 C©u 42 : Một con lắc lò xo có độ cứng k không đổi,vật nặng khối lượng m. Nếu tăng khối lượng của vật thành 2.m thì tần số dao động của vật là A. 2 f . B. .f.2 C. f. D. 2f. C©u 43 : Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2 kV và công suất 200 k W. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 480 kWh. Hiệu suất của quá trình truyền tải điện là A. H = 95 % B. H = 80 % C. H = 90 % D. H = 85 % C©u 44 : Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau 2mm, màn cách hai khe 1m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng  , khoảng vân đo được là 0,2mm. Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng  / >  thì tại vị trí vân sáng bậc 3 của bức xạ  có 1 vân sáng của bức xạ  / . Bức xạ  / có giá trị nào? A. 0,48 m B. 0,52 m C. 0,58 m D. 0,60 m C©u 45 : Chiếu lần lượt các bức xạ cú tần số f, 2f, 4f vào catốt của tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện lần lượt là v, 2v, kv. Xác định giá trị k? A. 4 B. 6 C. 8 D. 10 C©u 46 : Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng vô tuyến? A. Sóng trung có thể truyền xa trên mặt đất vào ban đêm tốt hơn ban ngày B. Sóng ngắn có thể dùng trong thông tin vũ trụ vì truyền đi rất xa. C. Sóng cực ngắn phải cần các trạm trung chuyển trên mặt đất hay vệ tinh để có thể truyền đi xa trên mặt đất. D. Sóng dài thường dùng trong thông tin dưới nước C©u 47 : Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Hiệu điện thế giữa hai đầu A. đoạn mạch luôn cùng pha với dòng điện trong mạch. B. tụ điện luôn cùng pha với dòng điện trong mạch. C. cuộn dây thuần cảm luôn ngược pha với hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện. D. cuộn dây luôn vuông pha với hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện. C©u 48 : Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm L và một bộ tụ điện gồm tụ điện cố định C 0 mắc song song với một tụ C. Tụ C có điện dung thay đổi từ 10 (nF) đến 170 (nF). Nhờ vậy mạch thu có thể thu được các sóng có bước sóng từ  đến 3. Xác định C 0 . A. 25 (nF) B. 10 (nF) C. 30 (nF) D. 45 (nF) C©u 49 : Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B có AB = 10cm dao động cùng pha với tần số f = 20Hz;. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. Một đường tròn có tâm tại trung điểm O của AB, nằm trong mặt phẳng chứa các vân giao thoa, bán kính 3cm. Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là A. 16 B. 14 C. 9 D. 18 C©u 50 : Công thoát của một kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện là A 0 , giới hạn quang điện của kim loại này là λ 0 . Nếu chiếu bức xạ đơn sắc có bước sóng λ = 0,6λ 0 vào catốt của tế bào quang điện trên thì động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện tính theo A 0 là A. 0 2 3 A B. 0 5 3 A C. 0 3 5 A D. 0 3 2 A Mó 147 Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm Trang5 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : thi thử đại học lần 1-2012 Mã đề : 147 01 { ) } ~ B 28 { | } ) D 02 { | ) ~ C 29 { ) } ~ B 03 { | ) ~ C 30 { ) } ~ B 04 { | ) ~ C 31 { | ) ~ C 05 ) | } ~ A 32 { | ) ~ C 06 { ) } ~ B 33 { ) } ~ B 07 { | } ) D 34 { | } ) D 08 { | } ) D 35 { | } ) D 09 { | } ) D 36 ) | } ~ A 10 { ) } ~ B 37 { ) } ~ B 11 ) | } ~ A 38 { | ) ~ C 12 { | } ) D 39 { ) } ~ B 13 ) | } ~ A 40 { | ) ~ C 14 ) | } ~ A 41 ) | } ~ A 15 ) | } ~ A 42 ) | } ~ A 16 { ) } ~ B 43 { | ) ~ C 17 ) | } ~ A 44 { | } ) D 18 { ) } ~ B 45 { | } ) D 19 ) | } ~ A 46 { ) } ~ B 20 { | ) ~ C 47 { | ) ~ C 21 { ) } ~ B 48 { ) } ~ B 22 ) | } ~ A 49 ) | } ~ A 23 { ) } ~ B 50 { | } ) D 24 { | } ) D 25 { | ) ~ C 26 { | ) ~ C 27 ) | } ~ A
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU THÁI BÌNH, ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU THÁI BÌNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn