Bộ đề thi viên chức năm 2019 tỉnh Quảng Ngãi

10 340 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2019, 11:01

Bộ đề thi viên chức năm 2019 tỉnh Quảng Ngãi Đề thi môn Kiến thức chung khối THCS PHẦN l: Luật viên chức 2010 Câu Viên chức có bao nhiều quyền tiền lương chế độ liên quan đến tiễn lương? Á quyền, B quyền C quyền D quyền Câu 2; Viên chức có bao nhiều quyền nghỉ ngơi? A quyền B,2 quyền, C.3 quyền, D quyền Câu 3: Viên chức có bao nhiều việc khơng lâm? A việc B việc c việc D, việc Câu Cơ quan có thẩm quyền chủ trì, phối hợp với quan ngang có liên quan quy định hệ thống danh mục tiêu chuẩn mã số chức danh nghề nghiệp A Bộ GD&ĐT B Bộ Nội vụ C UBND cấp tỉnh D Chính phủ Câu 5: Cơ quan có thẩm quyền quy định việc áp dụng hình thức kỉ luật, trình tự thủ tục thẩm quyền xử lý kỉ luật viên chức A Bộ GD&ĐT B Bộ Nội vụ C Chính Phủ D UBND cấp tỉnh Câu 6: Khi phục vụ nhân dân quy tắc mà viên chức cần tn thủ là: A tơn trọng nhân dẫn B chấp hành quy định đạo đức nghề nghiệp C có thái độ lịch D Cả Á, B C Câu 7: Viên chức làm mất, hư hỏng trang, thiết bị có hành vi khác gây thiệt hại tài sản đơn vị A bị xử lý hành B bị nhận xét lưu vào hồ sơ C bị phê bịnh trước nhà trường D bồi thường thiệt hại Câu 8: Các chuẩn mực xử viên chức thi hành nhiệm vụ quan hệ xã hội quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thủ công việc lĩnh vực hoạt động công khai để nhân dân giám sát việc giám sát việc chấp hành A quy chế hoạt động đơn vị B quy tắc ứng xử C Nội quy quan D chuẩn nghề nghiệp Câu 9: Tên gọi thê trình độ lực chuyên môn nghiệp vụ viên chức lĩnh vực nghề nghiệp A trình độ học vấn B, học hàm C chức danh nghề nghiệp D học vị Câu 10 Các chuẩn mực nhận thức hành vi phù hợp với đặc thù lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp quan có thẩm quy định A Đạo đức nghề nghiệp B Nội quy quan C Quy chế hoạt động đơn vị D Chuẩn nghè nghiệp Câu 11 Công việc nhiệm vụ gán với chức danh nghề nghiệp chức danh quản lý tương ứng xác định số lượng người làm việc, cấu viên chức để thực việc tuyển dụng quản lý viên chức đơn vị nghiệp công lập A Hoạt động chuyên môn B Hoạt động nghiệp vụ C Vị trí việc làm D Chuẩn nghề nghiệp Câu 12 Tại kì họp thứ Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khỏa XII, Luật viên chức thông qua A 2011 B.2012 C.2009 D.2010 Câu 13 Luật quy định viên chức; quyển, nghĩa vụ viền chức; tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức đơn vị nghiệp công lập A Luật viên chức B, Luật công chức C Luật lao động, D Luật Giáo dục Câu 14 Việc lựa chọn người có phẩm chất trình độ lực vào làm viên chúc đơn vị nghiệp công lập A Điều động b Tuyển dụng C Bổ nhiệm D Biệt phái Câu 15: Việc tuyển dụng viên chức phái cử vào A tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp quỹ tiên lương đơn vị nghiệp công lập: B nhu câu công việc C, vị trí việc làm D A, B C Câu 16: Sự thỏa thuận văn viên chức tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc, quyền nghĩa vụ bên A hợp đồng theo thời vụ B hợp đồng lao động xác định thời hạn C hợp đồng lao động không xác định thời hạn D hợp đồng làm việc Câu 17 Việc thực công việc nhiệm vụ công việc có u cầu trình độ, lực, kỹ chuyên môn, nghiệp vụ đơn vị nghiệp công lập theo quy định luật viên chức năm 2010 quy định khác pháp luật liên quan A hoạt động nghề nghiệp viên chức B hoạt động nghiệp vụ viên chức C hoạt động chuyên ngành tra D hoạt động chuyên môn công chức Câu 18 Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý đánh giá viên chức thực sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp vị trí vào A hợp đồng lao động thời vụ B hợp đồng làm việc C hợp đồng lao động xác định thời hạn D hợp đồng lao động khơng xác định thời hạn Câu 19 Cơ quan có thẩm quyền quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm thẩm quyền, trình tự thủ tục giải số lượng vị trí việc làm đơn vị nghiệp công lập A Bộ GD&ĐT B Bộ Nội vụ C Chính phủ D Các quan ngang có liên quan Câu 20 Hoạt động nghề nghiệp viên chức có nguyên tắc A nguyên tắc B nguyên tắc C.1 nguyên tắc D nguyên tắc PHẦN 2: Luật Giáo dục 2005 Câu 21: Nhà trường có trách nhiệm chủ động phối hợp với gia đình xã hội để thực A mục tiêu giáo dục b mục tiêu nguyên lý giáo dục c phương pháp giáo dục d nguyên lý giáo dục Câu 22 Phát triển giáo duc, xây dựng xã hội học tập a trách nhiệm tổ chức xã hội b nghiệp toàn dân c nghiệp Nhà nước toàn dân d nghiệp Nhà nước Câu 23 Phạm vi điều chỉnh Luật giáo dục 2005 điều chỉnh a nhà trường, sở giáo dục khác hệ thông giáo dục quốc dần, quan nhã nước, tố chức trị,tổ chức trị xã hội, lực lượng cũ trang nhân dân b hệ thống giáo dục quốc dân c tổ chức nhân dân tham gia đánh giá giáo dục d a,b,c Câu 24 Giáo dục phổ thơng gồm có a Tiểu học, trung học sở, trung học phổ thông b, Trung học sở, trung học phố thông c mầm non, tiểu học d tiểu học, trung học sở Câu 25: Hoạt động giáo dục phải thực theo nguyên lý a học đôi với hành, giáo dục kế họp với lao động sản xuất xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình xã hội b lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng c lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình d học đơi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất Câu 26 Tỏ chức có trách nhiệm phối hợp với nhà trường giáo dục niên nhi đồng, vận động đoàn viên niên gương mẫu học tập, rèn luyện tham gia nghiệp giáo dục a đồn TNCS Hồ Chí Minh b cấp ủy nhà trường c Hôi Khuyến học d hội đồng trường Câu 27 Chọn cụm từ điền vào chỗ trống" Mục tiêu giáo dục đạo tạo người Việt Nam , có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, hình thành bồi dưỡng nhân cách phẩm chất lực công dân đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc a phát triển không ngừng b hội nhập quốc tê c phát triển d phát triển toàn diện Câu 28 Phương pháp giáo dục phải a phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động tư chủ động sáng tạo người học b bồi dưỡng lực cho người học chủ động, khả thực hành c bồi dưỡng lòng say mê học tập ý chí vươn lên d a,b c Câu 29 Người có thẩm quyền cấp tốt nghiệp trung học sở học sinh có đủ điều kiện theo quy định a giám đốc Sở GD&ĐT b trưởng phòng GD&ĐT c hiệu trưởng nhà trường d giáo viên chủ nhiệm lớp ... Luật viên chức thông qua A 2011 B.2012 C.2009 D.2010 Câu 13 Luật quy định viên chức; quyển, nghĩa vụ viền chức; tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức đơn vị nghiệp công lập A Luật viên chức. .. định luật viên chức năm 2010 quy định khác pháp luật liên quan A hoạt động nghề nghiệp viên chức B hoạt động nghiệp vụ viên chức C hoạt động chuyên ngành tra D hoạt động chuyên môn công chức Câu... 11 Công việc nhiệm vụ gán với chức danh nghề nghiệp chức danh quản lý tương ứng xác định số lượng người làm việc, cấu viên chức để thực việc tuyển dụng quản lý viên chức đơn vị nghiệp công lập
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi viên chức năm 2019 tỉnh Quảng Ngãi, Bộ đề thi viên chức năm 2019 tỉnh Quảng Ngãi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn