PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỔNG CỤC THUẾ VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

142 22 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2019, 21:28

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỔNG CỤC THUẾ VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾTrong điều kiện Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế thế giới, các ngành khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, xã hội loài người đang chuyển sang thời kỳ kinh tế tri thức. Đây vừa là thời cơ, cũng vừa là thách thức đối với các quốc gia, nhất là quốc gia đang phát triển lại vừa hội nhập như Việt Nam. Quốc gia nào lợi dụng được thành tựu khoa học kỹ thuật sẽ phát triển nhanh và ngược lại không những sẽ lâm vào tình trạng lạc hậu mà còn gây cản trở cho quá trình phát triển tự nhiên theo quy luật. Khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng cũng đòi hỏi mỗi người lao động phải nâng cao tính chủ động sáng tạo, phải được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao trình độ học vấn và tay nghề, phải biết tiếp thu những tiến bộ kỹ thuật và biết vận dụng chúng vào công việc một cách có hiệu quả nhất.Thuế là ngành có vị trí cực kỳ quan trọng trong nền hành chính công. Ngành Thuế phát triển, đảm bảo cho ngân sách Nhà nước có điều kiện để ổn định nguồn thu. Chính vì thế phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành thuế có tầm quan trọng.Xuất phát từ vai trò của ngành Thuế trong nền hành chính công, Nhà nước cần phải quan tâm phát triển nguồn nhân lực của ngành này. Luận văn Phát triển nguồn nhân lực của Tổng cục Thuế Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế đã góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận chung và thực tiễn của Việt Nam về vai trò Nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực Tổng cục Thuế, chủ yếu trên những khía cạnh về vai trò Nhà nước trong việc xây dựng tổ chức, kế hoạch phát triển, công tác đào tạo bồi dưỡng và đánh giá đề bạt cán bộ công chức. Từ thực tiễn những năm qua, luận văn chỉ ra những thành tựu, yếu kém và nguyên nhân của thực trạng nguồn nhân lực Tổng cục Thuế hiện nay.Trên cơ sở đó, luận văn đề xuất mục tiêu, phương hướng và kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường vai trò Nhà nước trong việc đào tạo và đào tạo lại, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ, cũng như các biện pháp về hoàn thiện tổ chức, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo nhằm đảm bảo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa ngành ngành Thuế những năm tới. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LƯƠNG THỊ THANH TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỔNG CỤC THUẾ VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH Hà Nội - Năm 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LƯƠNG THỊ THANH TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỔNG CỤC THUẾ VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÊ QUỐC HỘI Hà Nội - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các thơng tin kết nghiên cứu luận án tự tìm hiểu, đúc kết phân tích cách trung thực, phù hợp với tình hình thực tế Hà Nội, ngày 24 tháng năm 2015 Tác giả luận văn Lương Thị Thanh Tâm LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn, tác giả giúp đỡ nhiệt tình tạo điều kiện nhiều người, sau lời cảm ơn chân thành tác giả: Trước hết, xin cảm ơn sâu sắc thầy giáo hướng dẫn - PGS.TS Lê Quốc Hội - Tổng biên tập Tạp chí kinh tế phát triển - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hướng dẫn nhiệt tình ý kiến đóng góp q báu để luận án hoàn thành tốt Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo khoa Kinh tế Chính trị - Trường Dại học Kinh tế - Đại học Quốc gia ý kiến đóng góp cho luận văn Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh, chị, em đồng nghiệp Tổng cục Thuế việc cung cấp thông tin phục vụ cho việc phân tích luận văn, lời góp ý để hồn thiện luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 24 tháng năm 2015 Tác giả luận văn Lương Thị Thanh Tâm MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT .i DANH MỤC CÁC BẢNG .ii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ .iii MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 1.1 Tổng quan nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận phát triển nguồn nhân lực điều kiện hội nhập quốc tế 1.2.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.2.2 Khái niệm phát triển nguồn nhân lực 11 1.2.3.Phát triển nguồn nhân lực điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 14 1.2.4 Vai trò cơng tác phát triển nguồn nhân lực 17 1.2.5 Nội dung phát triển nguồn nhân lực điều kiện hội nhập quốc tế.20 1.2.6 Các yếu tố tác động đến phát triển nguồn nhân lực điều kiện hội nhập quốc tế 29 1.3 Cơ sở thực tiễn phát triển nguồn nhân lực .34 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực Tổng cục Hải quan Việt Nam .34 1.3.2 Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực Tổng cục dự trữ quốc gia Bộ Tài 38 1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho Tổng cục Thuế phát triển nguồn nhân lực 42 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 44 2.1 Phương pháp luận 44 2.2 Khung phân tích 45 2.3 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 46 2.3.1 Phương pháp phân tích .46 2.3.2 Phương pháp tổng hợp 46 2.3.3 Phương pháp so sánh 47 2.3.4 Phương pháp thống kê mô tả nghiên cứu tài liệu 47 2.4 Các bước thực thu thập số liệu 48 2.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu 49 2.5.1 Chỉ tiêu phản ánh phát triển số lượng nguồn nhân lực .49 2.5.2 Chỉ tiêu phản ánh phát triển chất lượng nguồn nhân lực 50 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỔNG CỤC THUẾ VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ .51 3.1 Khái quát Tổng cục Thuế 51 3.1.1 Đặc điểm tình hình phát triển Tổng cục Thuế 51 3.1.2 Cơ cấu tổ chức ngành Thuế 52 3.1.3 Đặc điểm đội ngũ công chức quan Thuế 53 3.2 Thực trạng phát triển nguồn nhân lực Tổng cục thuế Việt Nam từ năm 2003 đến 2014 .54 3.2.1 Thực trạng phát triển số lượng nguồn nhân lực 55 3.2.2 Thực trạng phát triển chất lượng nguồn nhân lực .58 3.2.3 Nâng cao động thúc đẩy nguồn nhân lực .69 3.3 Đánh giá chung phát triển nguồn nhân lực Tổng cục Thuế Việt Nam .81 3.3.1 Những thành tựu nguyên nhân .81 3.3.2 Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân 84 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỔNG CỤC THUẾ TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ .90 4.1 Định hướng phát triển nguồn nhân lực Tổng cục Thuế Việt Nam trình hội nhập quốc tế 90 4.1.1 Cơ hội thách thức hội nhập kinh tế quốc tế ngành Thuế Việt Nam .90 4.1 Cơ hội thách thức hội nhập kinh tế quốc tế phát triển nguồn nhân lực Tổng cục Thuế 95 4.1.3 Định hướng phát triển nguồn nhân lực Tổng cục Thuế điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 99 4.2 Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực Tổng cục Thuế điều kiện hội nhập quốc tế 101 4.2.1 Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực .101 4.2.2 Đổi chế, sách phát triển nguồn nhân lực .102 4.2.3 Hoàn thiện tổ chức máy nhân ngành Thuế 106 4.2.4 Hoàn thiện công cụ hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực 106 4.2.5 Đổi phương pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng 108 KẾT LUẬN 113 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 115 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu ACFTA ADB AFAS AFTA APEC 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nguyên nghĩa Khu vực mậu dịch tự nước Đông Nam Á Trung Quốc Ngân hàng phát triển Châu Á Hiệp định khung dịch vụ tổ chức Đông Nam Á Khu vực mậu dịch tự nước Đông Nam Á Tổ chức quốc tế quốc gia nằm khu vực Châu Á - thái Bình Dương ASEAN Tổ chức quốc gia Đông Nam Á ASEM Hội nghị nguyên thủ Quốc gia hợp tác Á - Âu BIS Ngân hàng tốn quốc tế BTC Bộ Tài CNH Cơng nghiệp hóa EU Liên minh Châu Âu GATT Hiệp định chung thuế quan thương mại HĐH Hiện đại hóa ILO Tổ chức lao động giới IMF Quỹ tiền tệ quốc tế JDS Học bổng phát triền nguồn nhân lực Nhật Bản JICA Hiệp hội hợp tác hỗ trợ quốc tế Nhật Bản OECD Tổ chức hợp tác kinh tế Châu Á Thái bình Dương PIS Hệ thống thông tin nhiều bên tham gia TPP Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương UNDB Chương trình phát triển liên hiệp quốc UNESCO Tổ chức Giáo dục Khoa học văn hóa Liên hiệp quốc WB Ngân hàng giới WTO Tổ chức Thương mại giới i DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên Nội dung bảng Bảng Bảng mô tả thuyết nhu cầu Maslow 1.1 Bảng quan, tổ chức Sự biến động số lượng cán công chức Tổng cục 3.1 Bảng Thuế qua năm Trình độ chun mơn cán công chức Tổng 3.2 Bảng cục Thuế 3.3 Bảng Phân loại công chức Tổng cục Thuế theo ngạch bậc Trang 28 55 58 61 Thống kê tình hình đào tạo kỹ cho người lao 65 3.4 Bảng động Thống kê số lượng lớp đào tạo kỹ cho người 67 3.5 Bảng lao động 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Một số tiêu chuẩn chức danh trình độ tương ứng Số lượng công chức Tổng cục Thuế tham gia đào tạo Tình hình thu nhập qua lương cán Tổng cục Thuế ii 71 74 78 - Xây dựng chế độ khuyến khích vật chất, tinh thần giáo viên Thứ tư, tăng cường đào tạo có trọng điểm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua hợp tác quốc tế Có chế quy hoạch đào tạo trọng tâm, trọng điểm số cơng chức trẻ, có lực, để trở thành cán nòng cốt lĩnh vực cơng tác lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ thuế Số cán phải đào tạo toàn diện, giỏi nghiệp vụ, ngoại ngữ tin học Ban hành bổ sung nhằm hướng tới việc hoàn chỉnh hệ thống văn Tổng cục Thuế vấn đề hợp tác quốc tế đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực trình độ cao lĩnh vực quản lý kinh tế theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao tính cơng bằng, khách quan tuyển chọn, đào tạo sử dụng theo yêu cầu thực tế Tổng cục Thuế giai đoạn Đồng thời với việc cử đào tạo nước ngoài, cần xây dựng chiến lược lộ trình đầy đủ cho việc hội nhập quốc tế thông qua liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu với tổ chức quốc tế chuyên gia nước Nâng cao khả hội nhập cho cán Tổng cục Thuế việc tham gia hội thảo chương trình hợp tác nghiên cứu tầm quốc tế, đồng thời chuẩn bị đủ lực trình độ để thu hút, tổ chức diễn đàn trao đổi với nhà kinh tế, viện nghiên cứu kinh tế hàng đầu nước Mở rộng hình thức liên kết đào tạo quốc tế Việt Nam, để vừa giảm gánh nặng kinh phí, vừa đạt hiệu điều kiện thực tế Đồng thời, tổ chức lớp chuyên đề, mời chuyên gia nước tới giảng giới thiệu vấn đề cho cán Tổng cục Thuế Thứ năm, xây dựng quy chế kiểm tra, đánh giá trình độ cơng chức hàng năm để đánh giá hiệu công tác đào tạo: - Xây dựng quy chế chặt chẽ công tác đào tạo, đặc biệt quy 117 chế đánh giá hiệu đào tạo khả cán sau trình đào tạo cán không đạt kết kiểm tra khố đào tạo khơng cấp chứng chỉ, không xem xét đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nâng ngạch công chức Thứ sáu, xây dựng chế độ bắt buộc chế độ khuyến khích đào tạo cơng chức Để khuyến khích tính tự giác hạn chế sức ỳ công chức, để tổ chức tốt công tác đào tạo bồi dưỡng quan, cần áp dụng đồng thời chế khuyến khích chế bắt buộc công chức học tập bồi dưỡng Thực chất chế khuyến khích chế bắt buộc cơng chức học tập sử dụng hệ thống biện pháp vừa có tính chất tổ chức, vừa có tính chất kinh tế, hành để tạo mơi trường, điều kiện thuận lợi đòi hỏi cơng chức thời gian công tác phải học tập bồi dưỡng Những nội dung chủ yếu xây dựng chế khuyến khích chế bắt buộc cơng chức học tập bồi dưỡng là: * Xây dựng chế khuyến khích cơng chức học tập bồi dưỡng bao gồm nội dung sau - Tổ chức giáo dục cho công chức nhận thấy đắn nghĩa vụ quyền lợi học tập bồi dưỡng Học tập bồi dưỡng nhiệm vụ trị đặt ngang tầm với nhiệm vụ chuyên môn cá nhân Có thể đánh giá chất lượng cơng chức dựa vào kết học tập - Đầu năm, công chức đăng ký nội dung học tập theo định mức thủ trưởng đơn vị; cuối năm có kiểm tra đánh giá Cơng chức hồn thành định mức nội dung học tập coi hoàn thành nhiệm vụ trị ghi vào nhận xét cuối năm - Tạo chế khuyến khích cơng chức tự học tập nâng cấp trình độ ngoại ngữ tin học 118 - Xây dựng chế độ ưu tiên đào tạo cán công chức Ưu tiên lựa chọn đào tạo cán cơng chức có lực, có nhiều thành tích cơng tác, cơng chức giữ cương vị chủ chốt, công chức quy hoạch cán bộ, cán công chức trẻ, công chức công tác phận nghiên cứu hoạch định sách, tài quốc tế đào tạo nước nước ngồi - Có chế độ khuyến khích cơng chức học tập có kết cao, biết phát huy kiến thức đào tạo bồi dưỡng thực tế công tác như: thực chế độ thưởng, chế độ nâng lương trước hạn, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, chế độ luân chuyển cán bộ, chế độ thưởng hỗ trợ kinh phí học viên cao học, nghiên cứu sinh, tham quan khảo sát học tập nước * Xây dựng chế bắt buộc công chức học tập bồi dưỡng bao gồm nội dung chủ yếu: - Mỗi cơng chức cần chủ động có chương trình học tập dài hạn theo quy trình đào tạo, bồi dưỡng công chức Công chức xếp vào ngạch bậc phải có đủ tiêu chuẩn ngạch bậc (khơng xét nợ tiêu chuẩn) Thực tiêu chuẩn hóa cơng chức số phận cơng tác (quan hệ đối ngoại, tài quốc tế ) Nếu sau thời gian công tác, công chức khơng cố gắng học tập, khơng đủ trình độ theo quy định phải xem xét bố trí cơng tác khác - Cán lãnh đạo giữ chức vụ lãnh đạo phải học lớp bồi dưỡng lý luận quản lý Nhà nước, lý luận trị theo chương trình quy định chức vụ lãnh đạo - Đối với công chức quy hoạch cán bộ, trước đề bạt phải đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, có đủ tiêu chuẩn chức vụ công tác mà công chức đảm nhận - Thiết lập chế bắt buộc đào tạo công chức thuộc diện cần 119 đào tạo Tối thiểu công chức năm phải đào tạo qua lớp tuỳ theo yêu cầu cơng tác quản lý vị trí cơng việc Đối với lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, bắt buộc cơng chức phải học tập, khơng tình trạng nợ cấp, chứng Cán lãnh đạo phải ba năm phải bồi dưỡng lực quản lý điều hành, bồi dưỡng công chức lãnh đạo, để bổ nhiệm bổ nhiệm lại cán lãnh đạo 120 121 KẾT LUẬN Trong điều kiện Việt Nam hội nhập hoàn toàn vào kinh tế giới, ngành khoa học - kỹ thuật phát triển nhanh chóng, xã hội loài người chuyển sang thời kỳ kinh tế tri thức Đây vừa thời cơ, vừa thách thức quốc gia, quốc gia phát triển lại vừa hội nhập Việt Nam Quốc gia lợi dụng thành tựu khoa học kỹ thuật phát triển nhanh ngược lại lâm vào tình trạng lạc hậu mà gây cản trở cho trình phát triển tự nhiên theo quy luật Khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng đòi hỏi người lao động phải nâng cao tính chủ động sáng tạo, phải đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chun mơn, nâng cao trình độ học vấn tay nghề, phải biết tiếp thu tiến kỹ thuật biết vận dụng chúng vào cơng việc cách có hiệu Thuế ngành có vị trí quan trọng hành cơng Ngành Thuế phát triển, đảm bảo cho ngân sách Nhà nước có điều kiện để ổn định nguồn thu Chính phát triển số lượng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành thuế có tầm quan trọng Xuất phát từ chỗ vai trò ngành Thuế hành công, Nhà nước cần phải quan tâm phát triển nguồn nhân lực ngành đặc biệt việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đãi ngộ đề bạt cán Xuất phát từ vai trò ngành Thuế hành cơng, Nhà nước cần phải quan tâm phát triển nguồn nhân lực ngành Luận văn Phát triển nguồn nhân lực Tổng cục Thuế Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế góp phần làm sáng tỏ vấn đề lý luận chung thực tiễn Việt Nam vai trò Nhà nước phát triển nguồn nhân lực Tổng cục Thuế, chủ yếu khía cạnh vai trò Nhà nước việc xây dựng tổ chức, kế hoạch phát triển, công tác đào tạo bồi dưỡng đánh giá đề bạt cán công chức Từ thực tiễn năm qua, luận văn 122 thành tựu, yếu nguyên nhân tình thực trạng nguồn nhân lực Tổng cục Thuế Trên sở đó, luận văn đề xuất mục tiêu, phương hướng kiến nghị giải pháp nhằm tăng cường vai trò Nhà nước việc đào tạo đào tạo lại, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ, biện pháp hoàn thiện tổ chức, tăng cường lực đội ngũ cán lãnh đạo nhằm đảm bảo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đại hóa ngành ngành Thuế năm tới 123 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Bách, 2009 Lạm bàn phát triển nhân lực Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất TP.HCM Lê Xuân Báng cộng sự, 2006 Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Hà Nội: Nhà xuất trị quốc gia Đỗ Đức Bình Nguyễn Thường Lạng, 2008 Giáo trình kinh tế quốc tế Hà Nội: Nhà xuất đại học kinh tế quốc dân Bộ Giáo dục Đào tạo, 2002 Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chiến lược phát triển nguồn nhân lực Hà Nội: Nhà xuất Giáo dục Bộ Ngoại giao Vụ Đa phương, 2002 Việt Nam hội nhập xu tồn cầu hóa: vấn đề giải pháp Hà Nội: Nhà xuất Chính trị quốc gia Bộ Nội Vụ, 2003 Pháp lệnh cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung Hà Nội: Nhà xuất Chính trị quốc gia Trần Xuân Cầu Mai Quốc Chánh, 2008 Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực Hà Nội: Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân Hoàng Văn Châu, 2008 Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho hội nhập kinh tế - vấn đề cấp bách sau khủng hoảng Hà Nội, tháng năm 2008 Nguyễn Hữu Dũng, 2003 Sử dụng hiệu nguồn lực người Việt Nam Hà Nội: Nhà xuất Lao động xã hội 10 Phạm Minh Hạc, 2001 Nghiên cứu người nguồn lực vào cơng nghiệp hố, đại hố Hà Nội: Nhà xuất Chính trị quốc gia 11 Bùi Hiền, 2001.Từ điền giáo dục học Hà Nội: NXB Văn hóa - Thơng tin 124 12 Đinh Việt Hòa, 2009 Phát triển nguồn nhân lực - Chiến lược tối ưu nhà lãnh đạo Hà Nội: Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội Kinh tế kinh doanh 25 13 Đoàn Văn Khái, 2005 Nguồn lực người q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam Hà Nội: Nhà xuất Lý luận trị 14 Nguyễn Văn Khánh, 2010 Xây dựng phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam phục vụ nghiệp chấn hưng đất nước Hà Nội: Nhà xuất Chính trị Quốc gia 15.Nguyễn Hữu Lam, 2004 Mơ hình lực giáo dục đào tạo phát triển nguồn nhân lực Hà Nội: tháng năm 2004 16 Lê Thị Mỹ Linh, 2009 Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam trình hội nhập kinh tế Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học kinh tế Quốc dân 17 Nguyễn Văn Long, 2010 Phát huy nguồn nhân lực động lực thúc đẩy Đà Nẵng: Nhà xuất Đại học Bách Khoa Đà Nẵng 18 Phạm Thị Phương Nga, 2002 Giáo dục, đào tạo phát triển đội ngũ công chức quản lý nguồn nhân lực Hà Nội: Nhà xuất Hành quốc gia 19 Vũ Văn Phúc Nguyễn Duy Hùng, 2012 Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế Hà Nội: Nhà xuất Chính trị quốc gia 21 Nguyễn Ngọc Quân, 2007 Giáo trình quản trị nhân lực Hà Nội: Nhà xuất kinh tế quốc dân 22 Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 125 23 Nguyễn Tấn Thịnh, 2008 Quản lý nhân lực doanh nghiệp Hà Nội: Nhà xuất Khoa học - Kỹ thuật 24 Nguyễn Xuân Tiến, 2009 Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực dành cho học viên cao học Quản trị kinh doanh Đại học Đà Nẵng 25 Nguyễn Tiệp 2010 Giáo trình nguồn nhân lực Hà Nội: Nhà xuất Lao động - xã hội 26.Tổng cục Thống kê, 2004 Số liệu thống kê lao động - việc làm Việt Nam năm 2003 Hà Nội: Nhà xuất Lao động xã hội 27 Nguyễn Trung, 2012 Suy nghĩ phát triển nguồn nhân lực Việt Nam Hà Nội: Tạp chí Kinh tế 28 Phùng Thế Trường, 2004 Phát triển nguồn nhân lực thị trường lao động Việt Nam: Lý luận thực tế Tạp chí Kinh tế Phát triển, số 84, tháng 6/2004 29 Vụ Tổ chức cán - Tổng cục Thuế 2009 Báo cáo đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Tổng cục Thuế Hội nghị cán công chức Tổng cục Thuế Bộ Giáo dục Đào tạo, (2002) Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chiến lược phát triển nguồn nhân lực, Hà Nội: NXB Giáo dục Bộ Ngoại giao - Vụ Đa phương (2002), Việt Nam hội nhập xu tồn cầu hóa: vấn đề giải pháp, Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ Nội Vụ (2003), Pháp lệnh cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung, Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Lê Bách, 2009 Lạm bàn phát triển nhân lực Tuyển tập tạp chí phát triển nhân lực Thành phố Hồ Chí Minh: NXB TP.HCM 126 Lê Xuân Bá, Trần Kim Hào, Nguyễn Hữu Thắng, 2006 Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Hà Nội: Nhà xuất trị quốc gia Đỗ Đức Bình Nguyễn Thường Lạng , 2008 Giáo trình kinh tế quốc tế Trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội: Nhà xuất đại học kinh tế quốc dân Hà Nội: Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh, 2008 Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực Hà Nội: NXB Đại học kinh tế quốc dân Hoàng Văn Châu, 2008 Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho hội nhập kinh tế - vấn đề cấp bách sau khủng hoảng Hà Nội: Nguyễn Hữu Dũng, 2003 Sử dụng hiệu nguồn lực người Việt Nam Hà Nội: NXB Lao động xã hội 10 Trần Bạch Đằng, 5/2005 Hướng phát triển nguồn lực cho CNH, HĐH nước ta http://www.cpv.org.vn 11 Phạm Minh Hạc, 2001 Nghiên cứu người nguồn lực vào công nghiệp hoá, đại hoá Hà Nội: Nhà xuất Chính trị quốc gia 12 Ngơ Thị Minh Hằng, 2008 Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty nhà nước Hà Nội: 13 Đinh Việt Hòa, 2009 Phát triển nguồn nhân lực – Chiến lược tối ưu nhà lãnh đạo Hà Nội: Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội Kinh tế kinh doanh 25 14 Bùi Hiền, 2001.Từ điền giáo dục học Hà Nội: NXB Văn hóa – Thơng tin 15 Vũ Văn Phúc, Nguyễn Duy Hùng, 2012 Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế Hà Nội: Nhà xuất Chính trị quốc gia 127 16 Nguyễn Văn Khánh, 2010 Xây dựng phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam phục vụ nghiệp chấn hưng đất nước Hà Nội: Nhà xuất Chính trị Quốc gia 17 Đoàn Văn Khái, 2005 Nguồn lực người q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam Hà Nội: NXB Lý luận trị 18.Nguyễn Hữu Lam, 2004 Mơ hình lực giáo dục đào tạo phát triển nguồn nhân lực Hà Nội: Tạp chí Phát triển kinh tế, (161), tr 2-5; 19 Nguyễn Văn Long, 2010 Phát huy nguồn nhân lực động lực thúc đẩy, Tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng NXB Đại học Bách Khoa Đà Nẵng 20 Lê Thị Mỹ Linh, 2009 Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam trình hội nhập kinh tế Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học kinh tế Quốc dân 21 Phạm Thị Phương Nga, 2002 Khái niệm gGiáo dục, đào tạo phát triển đội ngũ công chức quản lý nguồn nhân lực Hà Nội: Nhà xuất Hành quốc gia 22 N Henaff - J.Y Martin., 2001 Lao động việc làm nguồn nhân lực Việt Nam 15 năm đổi Hà Nội: Nxb Thế giới, 23 M Hilb.2001 Quản trị nguồn nhân lực theo định hướng tổng thể, Hà Nội: NXB Thống kê 24 Nguyễn Ngọc Quân 2007 Giáo trình quản trị nhân lực Hà Nội: NXB kinh tế quốc dân 25 George T.Milkovich, John W.Boudreau, 2002 Quản trị nguồn nhân lực, Hà Nôi: Nhà Xuất Thống kê 26 Nguyễn Tấn Thịnh , 2008 Quản lý nhân lực doanh nghiệp Hà Nội: Nhà xuất Khoa học - Kỹ thuật 128 27 Phùng Thế Trường, 2004 Phát triển nguồn nhân lực thị trường lao động Việt Nam: Lý luận thực tế Tạp chí Kinh tế Phát triển, số 84, tháng 6/2004 28 Nguyễn Tiệp 2010 Giáo trình nguồn nhân lực Hà Nội: Nhà xuất Lao động - xã hội, Hà Nội 29 Nguyễn Trung, 2012 Suy nghĩ phát triển nguồn nhân lực Việt Nam Hà Nội Tạp chí Kinh tế 30 PGS.TS Nguyễn Xuân Tiến., 2009 Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực dành cho học viên cao học Quản trị kinh doanh Đại học Đà Nẵng 31.Tổng cục Thống kê, (2004) Số liệu thống kê lao động - việc làm Việt Nam năm 2003 Hà Nội: Nxb Lao động xã hội, 32 Turistian Batal (2002) Quản trị nguồn nhân lực khu vực nhà nước tập1, Phạm Quỳnh Hoa dịch., Hà Nội: nhà Nhà xuất trị Quốc gia, Hà Nội 33 Vụ Tổ chức cán - Tổng cục Thuế (2009), Báo cáo đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Tổng cục Thuế Hội nghị cán công chức Tổng cục Thuế Vụ Tổ chức cán - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (4/2004), Báo cáo đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngân hàng nhà nước vài năm gần đây, Hà Nội 34 http://www.mpi.gov.vn Bộ Kế hoạch Đầu tư, Chiến lược phát triển dân số 2001-2010 35 http://www.gdt.gov.vn trang Web Tổng cục Thuế 36 http://www.mog.gov.vn trang Web Bộ Tài 37 Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 129 PHỤ LỤC Đơn vị: Bản mô tả công việc Nội dung công việc: Mã số cặp lưu trữ Thời gian làm việc: ngày theo Lý việc xây dựng mô tả Công việc phát sinh đơn vị Do thay đổi nhiệm vụ, bổ sung thêm đầu việc Do luân chuyển nhân viên Lý khác Thời gian mô tả có hiệu lực từ : ngày… tháng … năm Thời điểm bắt đầu công việc ngày tháng … năm Họ tên nhân viên thực : Chức vụ: Ngạch, bậc, mức lương: Mơ tả tóm tắt đầu việc thực hàng ngày Thứ tự Tên đầu việc Tỷ lệ % thời gian sử dụng Những thông tin bổ sung khác 5.1 Số lượng nhân viên quyền 5.2 Lãnh đạo phụ trách trực tiếp: nêu chức danh, không nêu tên 5.3 Yêu cầu lực cần thiết cho công việc này: trình độ chun mơn, khả năng, kinh nghiệm cơng tác 5.4 Những tiêu chí quan trọng cho việc đánh giá hiệu công việc điểm (nêu trên) - Chất lượng công việc - Kế hoạch phân chia cơng việc - Tính tự chủ - Tính động - Sự chịu đựng áp lực - Khả trình bày quan điểm cá nhân 5.5 Những yếu tố tác động vào chất lượng cơng việc: có ……khơng… Các nội dung mô tả lập bởi: Họ tên người lập Chức vụ Bậc lương Ngày tháng Chữ ký Địa điểm Xác nhận Lãnh đạo trực tiếp: "Tôi xem mô tả công việc nêu xác nhận mức độ xác đầy đủ mô tả" Ngày tháng năm chữ ký ... cấp thông tin phục vụ cho việc phân tích luận văn, lời góp ý để hoàn thiện luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 24 tháng năm 2015 Tác giả luận văn Lương Thị Thanh Tâm MỤC LỤC DANH MỤC... cứu luận án tơi tự tìm hiểu, đúc kết phân tích cách trung thực, phù hợp với tình hình thực tế Hà Nội, ngày 24 tháng năm 2015 Tác giả luận văn Lương Thị Thanh Tâm LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn, ... gian: Nghiên cứu giai đoạn 2003-2013 đề xuất giải pháp đến năm 2020 Đóng góp luận văn - Luận văn góp phần làm rõ sở lý luận thực tiễn công tác xây dựng nguồn nhân lực thuộc Tổng cục Thuế nhằm đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỔNG CỤC THUẾ VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỔNG CỤC THUẾ VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ, HỘI NHẬP QUỐC TẾ, Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một vị trí làm việc hay của một công việc là toàn bộ những năng lực (kiến thức, kỹ năng, thái độ hành vi) hợp thành một tổng thể thống nhất, cần thiết để có thể nắm vững một cấp độ việc làm nào đó có thể đảm nhiệm một vị , Đó là mong muốn những cơ hội phát triển những thế mạnh cá nhân. Đồng thời, người lao động cần được đào tạo và phát triển, cần được khuyến khích và tham gia vào các quá trình cải tiến trong tổ chức và được tạo điều kiện để họ tự phát triển nghề nghiệp, Việc tuyển và sử dụng lao động vào đúng vị trí công việc phù hợp với trình độ và nghành nghề được đào tạo, tạo động lực cho người lao động tự tin, an tâm hơn về sự thích ứng giữa chuyên môn và công việc đảm nhận, tạo ra tâm lý thoải mái, làm việc với sự t, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Các công cụ được sử dụng: Luận văn chủ yếu sử dụng phần mềm Microsoft Excel để xử lý số liệu và vẽ biểu đồ, đồ thị., TỔNG CỤC THUẾ VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ, * Thu nhập của công chức Tổng cục Thuế, HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ, - Năng suất lao động và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ công chức còn nhiều vấn đề bất cập, thể hiện qua năng suất lao động thấp, tư duy ngắn hạn, chủ nghĩa bình quân, thiếu tính chuyên nghiệp trong tư duy và tác nghiệp. Đây là những khó khăn trong v, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn