NGHIÊN cứu đặc điểm điện SINH lý TIM và kết QUẢ điều TRỊ hội CHỨNG WOLFF PARKINSON WHITE ở TRẺ EM BẰNG NĂNG LƯỢNG SÓNG có tần số RADIO

186 2 0
  • Loading ...
1/186 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2019, 16:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI NGUYỄN THANH HẢI NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN SINH LÝ TIM VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG WOLFF-PARKINSON-WHITE Ở TRẺ EM BẰNG NĂNG LƯỢNG SÓNG CÓ TẦN SỐ RADIO LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI ======== NGUYỄN THANH HẢI NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN SINH LÝ TIM VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG WOLFF-PARKINSON-WHITE Ở TRẺ EM BẰNG NĂNG LƯỢNG SÓNG CÓ TẦN SỐ RADIO Chuyên ngành : Nhi khoa Mã số : 62720135 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Quốc Khánh GS.TS Nguyễn Lân Việt HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi Nguyễn Thanh Hải nghiên cứu sinh khoá 29, chuyên ngành nhi khoa, Trường Đại học Y Hà Nội xin cam đoan: Đây luận án thân trực tiếp thực hướng dẫn PGS.TS Phạm Quốc Khánh GS.TS Nguyễn Lân Việt Cơng trình không trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thơng tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam đoan Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2018 Người viết cam đoan Nguyễn Thanh Hải MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG 13 DANH MỤC HÌNH 15 DANH MỤC BIỂU ĐỒ 16 ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Định nghĩa hội chứng Wolff-Parkinson-White .3 1.2 Sinh bệnh học 1.2.1 Cấu tạo tim hệ thống dẫn truyền tim .3 1.2.1.1 Cấu tạo tim 1.2.1.2 Hệ thống dẫn truyền tim 1.2.2 Đặc tính điện sinh lí học tim hệ thống dẫn truyền tim 1.2.2.1 Tính chịu kích thích 1.2.2.2 Tính tự động 1.2.2.3 Tính dẫn truyền 1.2.2.4 Tính trơ 1.2.3 Sinh bệnh học hội chứng WPW 1.2.3.1 Đường phụ nhĩ thất 1.2.3.2 Tiền kích thích thất 11 1.2.3.3 Các rối loạn nhịp nhanh Wolff-Parkinson-White [58] 14 1.3 Chẩn đoán 16 1.3.1 Lâm sàng .16 1.3.2 Điện tim 17 1.3.2.1 Điện tâm đồ nhịp xoang 17 1.3.2.2 Điện tâm đồ tim nhanh 17 1.3.3 Các phương tiện chẩn đoán điện tim khác 23 1.3.4 Thăm dò điện sinh lý buồng tim 24 1.3.5 Thăm dò điện sinh lý đường thực quản 25 1.4 Điều trị 25 1.4.1 Điều trị cấp cứu .25 1.4.1.1 Nguyên tắc chung 25 1.4.1.2 Xử trí tim nhanh có suy giảm huyết động .27 1.4.1.3 Xử trí tim nhanh có huyết động ổn định 27 1.4.2 Điều trị lâu dài .32 1.4.2.1 Nguyên tắc 32 1.4.2.2 Các thuốc kiểm soát tim nhanh 33 1.4.2.3 Triệt đốt qua catheter lượng sóng cao tần 33 1.5 Tình hình nghiên cứu Wolff-Parkinson-White .35 1.5.1 Thế giới 35 1.5.2 Tại Việt Nam 38 Chương 39 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .39 2.1 Đối tượng nghiên cứu 39 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân .39 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 40 2.2 Các tiêu chuẩn đánh giá 41 2.2.1 Tiêu chuẩn chẩn đốn hội chứng WPW điển hình 41 2.2.2 Tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng WPW thể ẩn .41 2.3 Phương pháp nghiên cứu .41 2.4 Phương tiện nghiên cứu .42 2.4.1 Trang thiết bị phòng điện sinh lý 42 2.4.2 Các loại catheter điện cực chẩn đoán 43 2.4.3 Các loại catheter điện cực triệt đốt 43 2.5 Các bước tiến hành 43 2.5.1.Khám lâm sàng .43 2.5.2 Cận lâm sàng 44 2.5.2.1 Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh tim .44 2.5.2.2 Các xét nghiệm thăm dò khác 44 2.5.2.3 Hội chẩn định phương pháp điều trị .45 2.5.2.4 Kí giấy đờng thuận 45 2.5.3.Thăm dò điện sinh lý 45 2.5.3.1 Chuẩn bị bệnh nhân ngày trước can thiệp 45 2.5.3.2 Chuẩn bị bệnh nhân trước thăm dò điện sinh lý .46 2.5.3.3 Kĩ thuật đặt catheter vào buồng tim 47 2.5.3.4 Tiến hành thăm dò điện sinh lý .48 2.5.3.5 Các tiêu chuẩn chẩn đoán điện sinh lý 53 2.5.4.Phương pháp triệt đốt đường phụ 60 2.5.4.1.Vị trí triệt đốt đường phụ 60 2.5.4.2 Năng lượng 61 2.5.4.3 Đường tiếp cận catheter đốt 62 2.5.4.4 Tiêu chuẩn đánh giá kết triệt đốt 62 2.6 Xử lý số liệu 64 2.7 Đạo đức nghiên cứu 64 Chương 66 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 66 3.1 Đặc điểm chung bệnh nhân 66 3.1.1 Tuổi .66 3.1.2 Giới 66 3.1.3 Cân nặng 66 3.1.4 Liên quan thể lâm sàng với tuổi 67 3.1.5 Tim bẩm sinh giãn thất .68 3.1.6 Các bệnh tim bẩm sinh 68 3.1.7 Chỉ định triệt đốt 69 3.2 Đặc điểm điện sinh lý 70 3.2.1 Phân loại thể tiền kích thích thất ĐTĐ 12 chuyển đạo Holter điện tim 70 3.2.2 Giá trị số điện tim trước triệt đốt 71 3.2.3 Đặc điểm tiền kích thích thất 72 3.2.4 Đặc điểm sóng delta 73 3.2.5 Biến đổi điện tim trước đốt nhóm WPW điển hình 73 3.2.6 Biến đổi điện tim trước sau triệt đốt nhóm WPW ẩn 74 3.2.7 Đặc điểm dẫn truyền qua nút nhĩ thất hệ thống HPS .74 3.2.8 Vị trí đường phụ thể bệnh theo vị trí đường phụ 75 3.2.9 Đặc điểm điện tim theo vị trí đường phụ 76 3.2.10 Số lượng đường phụ bệnh nhân 76 3.2.11 Hướng dẫn truyền đường phụ .77 3.2.12 Đặc tính trơ đường phụ .77 3.2.13 Cơ chế tim nhanh 79 3.2.14 Các dạng phối hợp tim nhanh 79 3.2.15 Đặc điểm điện tim tim nhanh 80 3.3 Kết triệt đốt 80 3.3.1 Kết chung .80 3.3.2 Các số triệt đốt chung 81 3.3.3 Các yếu tố liên quan đến kết sớm 82 3.3.3.1 Kết theo tuổi .82 3.3.3.2 Kết theo cân nặng .82 3.3.3.3 Kết bệnh tim khác .82 3.3.3.4 Kết thể bệnh 83 3.3.3.5 Kết theo vị trí đường phụ 83 3.3.3.6 Kết theo số lượng đường phụ 84 3.3.3.7 Kết qua giai đoạn .85 3.3.4 Các yếu tố liên quan đến tái phát bệnh 85 3.3.4.1 Cân nặng 85 163 Ozaki N., Nakamura Y., Suzuki T et al (2017), Safety and Efficacy of Radiofrequency Catheter Ablation for Tachyarrhythmia in Children Weighing Less Than 10 kg, Pediatr Cardiol 164 Hanslik A., Mujagic A., Mlczoch E et al (2014), Radiofrequency catheter ablation can be performed with high success rates and very low complication rates in children and adolescents, Acta Paediatr, 103(5), e188-93 165 Triedman J K., Pfeiffer P., Berman A et al (2013), COMPASS: a novel risk-adjustment model for catheter ablation in pediatric and congenital heart disease patients, Congenit Heart Dis, 8(5), 393-405 166 An H S., Choi E Y., Kwon B S et al (2013), Radiofrequency catheter ablation for supraventricular tachycardia: a comparison study of children aged 0-4 and 5-9 years, Pacing Clin Electrophysiol, 36(12), 1488-94 167 Tomaske M., Candinas R., Weiss M et al (2011), Safety and efficacy of paediatric outpatient radiofrequency catheter ablations, Int J Cardiol, 148(3), 276-9 168 Pruszkowska-Skrzep P., Lenarczyk A., Pluta S et al (2007), Radiofrequency catheter ablation in children and adolescents with preexcitation syndrome, Kardiol Pol, 65(6), 645-51; discussion 652-3 169 Blaufox A D., Felix G L., Saul J P (2001), Radiofrequency catheter ablation in infants
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu đặc điểm điện SINH lý TIM và kết QUẢ điều TRỊ hội CHỨNG WOLFF PARKINSON WHITE ở TRẺ EM BẰNG NĂNG LƯỢNG SÓNG có tần số RADIO , NGHIÊN cứu đặc điểm điện SINH lý TIM và kết QUẢ điều TRỊ hội CHỨNG WOLFF PARKINSON WHITE ở TRẺ EM BẰNG NĂNG LƯỢNG SÓNG có tần số RADIO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn