ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2012 Môn VẬT LÝ - KHỐI A TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

7 311 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2013, 08:10

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2012 Môn VẬT LÝ - KHỐI A TRƯỜNG THPT LÊ LỢI    ! "#$%&'()* Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (50 câu trắc nghiệm) +,-./01   22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222  ! "#$ %&'()'*+,-.  ! " / &+'(0 +123+# ! 4 56 ,/# 78.96+  :;<3'03= ; ! ! # >65 2345 67$?0*5@1<A,BC0'DE+=,F+ +,-G5HI,'5('>!5J2K<15(LM!!NL)+OPK++ Q2.H *2!!+5 82!!55 2!$!55 2!$!+5 67 $8(<R'('A,H.CLD0JS$+79T  π :+59R++U<R'>0F 9+562<R'I,-'( *2 ±  # +5 82T # +5 2 ± +5 2" # +5 671$V0+1,2O<A*8W?0X *2Y++H)+Z+O++<*+,-G'(I,O 82?5H)I,-S,I,8W?0X 28W0X[0,15+U*<HHG,-\+U<]0^O 2?0*+Z+O++G,H+++_>+ 67:$N)LMKCO00CK`C1>+H *2'(+U++D03 82'(+U++>1+ 2LM++55 2COS>+U++>1+ 67;$aZ'*S-+A,+>-I,5('>5>++OG,`+  +7 !!πTπ:7;: 1-7:?bc+'N,Z'*+O+LX'(23N`5<HX'G5 *2!!# 82!! 2!!$ 2!!  67<$?05 d ' d #C e '3 f SL f 2+LD g '3 d  g ' d I,53 d C g +L d +' d h g  g ' d  I,C2L f  g i *2 f +LD g '3 d  g  6#+LD g '3 d +L d +' d +, g + g ,<D f  g 0 82 f +LD g '3 d  g  6+LD g '3 d +L d +' d +, g + g ,<D f  g 0 2 f +LD g '3 d  g  6#+LD g '3 d +L d +' d LD d ++ g ,<D f  g 0 2 f +LD g '3 d  g  6+LD g '3 d +L d +' d LD d ++ g ,<D f  g 0 67=$G,H,'1-H>/"#?'c2O<AB>i *2?B>+ONjDN+U'j 82?B>+O5H,B 2DGLXC0B> 2?B>'LM+k'G\-235(3K 67@$YW<H'N,'>5>+B5+,(1-'*0[<H^'*5E+C5('*CS-+A, !   !!u co t π = 79:+,(1-+O'*0[,N Ω= !r <H'(l+K5 HL π  = ^'*+O '*,-'_'LM+YA,+V'G'*C*,^'N,+,(1-+l+'><H $! 9m 0F+U R H *2! Ω  82! Ω  2#! Ω  2$! Ω  67A$?0*5O05WL)+,B;n++, $+5'(LM+ CYG580;nN0,'G5@+U;n\++@5('>!+5,3'(+l+'>'G5 '(+l+'>0'LX.C,(+5WL)+R;nH5,'G5H *2#!'G5 824'G5 2 $'G5 2 'G5  ?0 6o"8p'A # 67!$83 d '3 d +D' d S-+ g ,2 d '3 d h g LD g <D f ' d  f C d ,, d !9h g 0 +3,1 f +D d + g  o!qn f '3 d +D+ f  d 3 f +3,1 f !4< g +3,1 f C0'3 d +D g  oq LD g '3 d  g ' d +L d +' d I,'3 d +D g *2 ; 82  ; 2; 2 #;  67$8(5>+'*B5+,(1-+O'(l+K5r'*0[00 Ω 5E+C<)0[s YW<H'N,5>+5('*CS-+A,23'_PsR++0F Ω <H/$ Ω J+3,\ H5>+L,j2s,J+3,\0s+l+'>i *2 # Ω  82o Ω  2o Ω  2  Ω  67 $8(+\COS>C0t+`5(>1FC10p+5(>t?0X Cc 'N,+\COS>C0#!>tX,2Gbc+E'N,'N`\0 Cc+\COS> +VC0$>t,2u0p+U+\COS>H-H *2#X 82X 2 X 2$X 671$8(>1v2C0COS><HH>1w?>X'G5Jx Q>1v+Z05y,<H>1w'LM+>HH 6#,X'G5'O !!H-JV 'OH 6 ,2u0p+U>1vH *2 !!H- 82H- 2!H- 2 !H- 67:$;naz.`lHcC05(M1-+OOb8=H++'G5 \2u+U1-NLM50++2K;nnazP,RH,'1-H'ci *28'(+kCLM+C<)= 8223G'LM+<J23+S+<F0++'G58= 28'(+kC=LM+C<) 2='(+kCLM+C<)8 67;$?0*5@1<A2.++, 552.++5HI,  2Ka5,<H2.'BX`+S>+OL)+O !$ m λ µ = <H  ! m λ µ =  j0'>8=<)S 8  !55<HS = #!55+O,<>+'.+U`+S>0k,i *2 2 82;2 212 2:2 67<$v{++I,|'>bP'0,-}-'03O,2K2++'G+03 2I,|'>$Ni *2$ 82 2# 2  67=$YW5('*C*,^23'_~ ;n  !  = 9<H'N,'>5>+;nB5+,(1-5E+ C<)5('*0[sY*C*,^Q'N,'*0[<H'N,+,(1-NLMHo!9& o!93,\,^05>+Hoqm0F+UsH *2# Ω  82 o Ω  2 ! Ω  2 $! Ω  67@$8((C'.+OG+`A,\#2*2+,H+,(+K5,N'*0[,N<H^ '*=,'W<H+l++U(C '*CS-+A, , !! + !! 79:= π JZ'*I,5>+H  + !! 7;: = π =,'W<H'*C   , !! +7!  :79:  π = π + JZ'*I, 5>+H  ! #  @ +7!  :7;: $ π = π + (C'.+` *2sr<H<)s !! Ω   r 7: # = π <H $ # !  7•:  − = π  82s<Hr<)s !! Ω <H r 7:= π  2sr<H<)s! Ω   r 7: # = π <H $ !  7•:  − = π  2s<H<)s !! Ω <H $ !  7•: − = π   ?06o"8p'A # 67A$ ?0L)'*1^C5E+J'*C5€CH  !  + !! 7 :u t Vp=    !  +7 !! :7 : # u t V p p= +  #  !  +7 !! :7 : # u t V p p= - nJLX<*+}^'*+U++ CH'S`<H'*0[5€C+O0Fs s  s # $$•?0J0>}^'*5\+1' H5+'*0[C` <HC`#K5'5(}JG,`++LX'(Z'*01-0, HH *2 !  7 !! : i cos t Ap p= + 82  !  7 !! :  # i cos t A p p= +  2 !  7 !! :  # i cos t A p p= + 2 !  7 !! :  # i cos t A p p= - 67 !$P+HN+U,BCO'*bJ *2O'*b0,-A+H 822K'15S,-+UO'*b+HK5 2LMO'*b+HK5 2L)+O+UO'*b+HK5 67 $8(5>+'(r‚L[+Or H π <H^'*+O'*, F π  ! − r\- !  = π  ?XE\2Gbc+^E'N,CO'*'2LM'*0LX#NLM b0LXH *2 s # ! # − × π 2 82 s # !  − × π 2 2 s # !  − × π 2 2 s # ! $ − × π 2 67 $rl+C^+B'G>0'(+U+E+'DH *2`+++U1-0. 82MC+U0l+<H`+++U1-0.<RW 2HCN+U0l+<,3O+<)1-0. 2MC+U`++1-0.<HHCN0l+.CLD1-0. 67 1$ ak> α +O'(#8.9E<H5(>1  / $ Be  '`-1-0CK` / $ oBe n X MeV α + → + + n>+,-G'(.CLD<,3O+<)CLD+,-G'(+U > α 2LM+U++>1.'D<F,S\CSV2+UO?'(+U >1v *28.9 82!8.9 2 4#8.9 24#8.9 67 :$8(<R'('A,H.CLD0J  ! 7 : # x c t cm π = ?+'(0,J)\5H <R'>'LM+02KXH *2!+56 82 !+56 2 +56 2+56 67 ;$,2u0p+U337 !:H #4H-'5<)'(COS>'N,H $ o ! nIP LM'N,+U33H *2  82  2 5 2 $ 67 <$?>'G5;<Hn05WL)+++,4+5+O,B2MC'(<)CLD0J  $! 7 :u u acos t cm π = = +'(0,-AO05WL)+H#!+56v{'>ƒa$+505W L)++O+,'LX0,0l+<);nn0a+O#'G5'(<)'(+l+'>mH2K ++<,3O+ba';nm0F)\+UH *24/+5 82+5 2/o+5 2##+5 67 =$,NLM`+S>+OL)+O  ! & !$m m λ µ λ µ = = <H++U5(HI,'* J<R+'N,+l+'>+U..+0I,'*H v <H   vv = m)>I,'*H *2 m µ #o!  82 m µ o!  2 m µ o!  2 m µ !  67 @$O150,-A0232<)<R+#$!m6s8(++O+A,+ cm'Wƒ'` <H+OG0OL)+bb<H'G-'_+A,++(20?05*'W5(+15+O N4!HzN'_L)+<H''(+,'G2„<H15J.15C0\i *2$+5 82cm 2+5 2 cm  ?0#6o"8p'A # 67 A$PSK-0*LM+(L[+D, *2'()l+5J'(K5 82K5'()l+5J+,2J 2K5'()l+5JN 2'()l+5J'( 671!$?0*LMI,"CI,l\C^HH5(C33…y' *2lC05(C332+ 82l+,-G+U..+03<H€0 2lKCO5(..+032 2lKCO5(..+03l 671$8(+E+'D2LM$!'(0'*0LX'A,+O E r L)b0S,<H+O'( )z$ ! $ 965+ !56  P+L+'*+E+'(<)+,2uP+O+'*I " ! " J+,2u'(H *2  82# 2$ 2# 671 $8(\535+O+3..+0H#o$.9,<H\5355(`+S>!!4†50B L)+++I,..+0+,-G'(+.+A,'LX`++U'*0LX'A,=,+LX'( '*0LX+O'()z !!965JI,p'LX'..+0''LM+H *2o55 82o55 2!o55 2o5 6711$?0*5@1<A,BC'BX`+S>'DE+0 'O+O`+S>5H,'j+OL)+Oo!5<H`+S>5H,^++OL)+Oλ +O0F02Kb !!5'o5?05HI,Q<1N,\<H+k5H,<)<10,15 +O4<15H,^+m0F+UλH *2!5 82o!5 2!5 2$!5 671:$8(+E+ZS+O2LM5'(+L‡`+_'FL)+^+U>l+ 'A,H<)NˆPˆˆ J<R+O'(H; 2ˆˆ  7ˆ ‰ˆ  ‰ˆ :J<R+O'(H;   ; ;  Y(+`+UZSH *2 ( )    k m f f π = +  82 ( )    # $ m f f k π + =  2 ( )    $k m f f π = −  2 ( )     # m f f k π − =  671;$8>++O+U5(5-,<3,-B5+,(+K5r!$5<H5(^S-Sn0 5>+H-+OG,'LM+KO+OL)+ObŠ  !5'Š  !58A'*,+U^ S-SH *2!oC•‹S‹C• 82! $C•‹S‹!$C• 2!!oC•‹S‹C• 2oC•‹S‹C• 671<$G,H,'1-<A'('*b05>+'(‚L[HB0i *2=LM'*0LX<HLMb0LX,NH.N+,HN+U '('*b 82?>5X'G5_LM'*0LX<HLMb0LXH23'_ 2=LM+U5>+'(B5LM'*0LXRC0,[^<HLMb0LX RC0,[+,(+K5 2=LM+U5>+'(B5LM'*0LXRC0,[+,(+K5<HLMb 0LXRC0,[^ 67  1=$ YW  <H    'N,  '>  5>+  S-  +A, RLC   C  *,  '*    S-  +A, :7 !!+ ! Vtu π = J+LX'(Z'*05>+ ::7# !!+7# Ati ππ −= Y*0[R+U 5>+ *2 ! # Ω  82 $!Ω  2 !  Ω  2 !Ω  671@$8(C33'b+123<H05(2,x=LM+UC33 02,x *2FK5'<J<R+0,-A0530LXK5 82Q,-L+]<JN23'_ 2Q,-L+]<J<R+<HL)+O23'_ 2'LM+<JL)+O+UC33K5 671A$8(<R'('A,Z<)+,2J?P<R'I,<F0+O'(S 4+5J<R+O<R+H <  +56P<R+O'(S  "+5J<R+O<R+<   +56Œ,p'LX)\<Hj\5H <R''LM+02KX?6H  ?0$6o"8p'A # *2 !+5' o#+5 824+5' !+5 24+5' !+5 24+5' +5 67:!$?0*5@1<A2.++, 552.++5HI,  2Ka 5,<H2.'BX`+S>+OL)+O ! m λ µ = <H  ! m λ µ =  9k05H'S`,I,<10,15•<H0(!55<105H+O5H, +UŠ  H *21A2 821<2 2:2 21:2 C D E!F67G           !""# $  % *2/HIF/JK#?.LM D #//76 N #  &' 67:$V0+1,<AI,C_^+i *2Œ,C_^+C^,(+<H*'(+U,B 82Œ,C_^+HK+O5H,'_^+b'j'5,'LM+2+,+k5 0E<H2.5-I,C_ 2=*'(+H+5AC+U<R+H5[0(<AC+ONj 2?\+K++<R0Ej<H++22+OV2)2F,O'A,C0I,C_^+ 67: $8(5-C'*+OCN+K5B5+WC+l+<HCN`B5+WC+,(1-5E+C ,\'*'(*,^+U5-H!9<HN!Žb3+l+'>I,5€<Z1-H $5q?<Z1-+U5€+,(0CN`i *2 o<Z 82$$<Z 2<Z 2$4<Z 67:1$8(<R'('A,Z.CLD0J S+79T  π :+59HX'G5HJ<R' I,<F0S" N`! i *2 !! 82 !! 2!  2!  67::$8(+\'G5'('A,H00^+•S+O<R+!>X'G5CH   o <H  +'(0,J02KX'OH +56?>'(+\'G5>X'G5!H *2 #± +5 82!+5 2"#+5 2 $ ± +5 67:;$=,-L e '03D e 0 d  f +D e 'LD d +2h f +h f +< g + f  f 2h f I,- • ' d L g /1 g  ?h f LD f + f +, e L f +S d + f LD d D f 1 f i *2! !#†5 82!  †5 2!! #†5 2!o†5 67:<$?05WL)++O,B'(8<H=+kC+kNˆ Ž?>'G5++8 #!+5++=$+5'(+O'(+l+'>mQ<H'LX0,0l++U8=+Z+O+l+'> Q?+'(0,-AO05WL)+H *2+56 82o+56 2#+56 2$+56 67:=$O0,HO+O'W+'G5 *2nFN'*CKS> 82nH-FN'*\C^5>'5FN'*CKS> 2•FL)+\C^k'G3L)L)+ 2P3FN'*\C^W+CKS> 67:@$n5*>+kCK`aT?→αTn2LM+U++>1a?<HαN LMH5 a ! #,5 ? #! !,<H5 α $!! ,&2LM+U>H5   !!4o,=LMK 02>H P5.H *24/ ! "  2% 82 4!o8.9 2 !/ !   8.9 2 o$ !  2% 67:A$8('>5>+B5+,(1-+O'*0[ !! # Ω<H'(l+K5r5E+C<)^'*+O'* ,   ! 7 :C F π − = YW<H'N,'>5>+5(*,'*S-+A, ! 7 !! : $ u U c t V π π = − JG,`++LX'(Z'*`+XI,5>+  7 !! :  i c t A π π = − Y(l+K5+U+,(1-H *2r!$6π 82r!6π 2r!6π 2r 6π 67;!$Ob05(M1-'HB+O'([^H+5YG58++cNO\5( 2K+5J+O'(H+5?L)+Oi *2 !4+5 82 4+5 2o+5 2#+5  ?06o"8p'A # 82/HIF/JK#?.LM D #/6#?FBI  '&( 67;$>1H+O'(^2+H)J *2LM2j 82LM2) 2+H‘C<‡ 2+HA<Q 67; $8(+E+ZS5B5<Rj2LM!!ZS+O'(+` !=65*50LM Q<R<H5WCƒH! n'N,<R'LM+Q[<F0ZSp !+50BK’'G+E+ '(ENr\-  ! 6g m s = ?02KX2Gbc+K+'2+'(+U<RE'N,K5 J'(K5+U+E+H *25% 82!5% 2!5% 2$45% 67;1$?J5CG,OB0<A+^<H+3^+U}>?}> *2+OG1-0++*,`I,I,MC 820+3*C'LM+k'G\-23++KC“53”+3*C 2+O+^0\5>2K 2+O+^+,xH2}0k 67;:$P5(<R0EI,-I, 0^++'FJ+O++U<R…23'_2 *255.l++^<R23 8255.l++^<RH23'_ 255.I,+U<RH23'_ 255.I,+U<R23 67;;$ ?05WL)++O,B2MC    ++,  +5'(.CLD0J +!u a t π = 755:n+'(0,-AO05WL)+H$!+56<H'(O23'_0I, 0J0,-AYG5N\LM+C<)++,B50'LX0,0l++U   ++   5('> *2 4+5 82+5 2#  +5 2+5 67;<$8(5>+'('*br+O   !C F L mH µ = = +LX'(Z'*+l+'>05>+ @ ! !!;?>X'G55H+LX'(Z'*05>+H !!# # ;J*,'*0^+O'( )H *2#9 829 2 # #V  2  V  67;=$8('•5jCƒ'B+\+OGI,-'LM+S,I,5(0^+'I,15<H<,3O+<) 5WCƒ'•?+^<H'•5(55.l+/!=523'_'•+,-G'(I,-I,0^+<) +O+#06  85.I,+U'•'<)0^+I,-'OH *2 4!25   82 !25   2$!25   2#!25   67;@$8(S.E'N,I,-N'A,L)+^+U55.>l+<H55.l+5 ,4J+O+H06  ,'O55.>l+b+^S.+,-G'(+R5N 'A,<HI,-5 !<ZQJb>55.I,+US.I,-I,0^+H@ !425  85.>l++^S.H *2!4=5 82 !4#=5 2 !4=5 2/ =5 67;A$ Y>LMH,'1-… 23-'_2 5(<R'(<K-+N, 'H(0 23i7jI,`++K232: *2835.I,+ULX'<)0^+I,-'I,215 82835.'(LM+ULX'<)215 2?+'(I,-+ULX'O 2Y(I,-+ULXI,0^+'I,215 67<!$YW<H'N,'>5>+RLCC*,'*S-+A, + ! ftUu π = +O f -'_ 'LM+9) ff = J i 0‘CD u ?b  f  f 5(++^+J\- i +],30‘CD u ?0Xˆ0F*,^+UZ'*05>+ *2K5N 82K50B 20BK5 2N """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""–?""""""""""   ?06o"8p'A # PPQ'(RS ! 67 +1 67 +1  C 1 B A 1 A 1 C 11 A : B 1: A ; C 1; C < D 1< D = B 1= D @ D 1@ B A B 1A B ! B :! D  A : C  B : C 1 C :1 B : D :: A ; C :; A < C :< D = D := B @ A :@ D A D :A D ! D ;! C  C ; B B ; D 1 A ;1 B : C ;: B ; A ;; C < C ;< A = D ;= D @ B ;@ C A A ;A B 1! A <! A  ?0o6o"8p'A #
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2012 Môn VẬT LÝ - KHỐI A TRƯỜNG THPT LÊ LỢI, ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2012 Môn VẬT LÝ - KHỐI A TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn