TOM TAT LY THUYET VAT LY 12 THAY HUYNH CUONG

41 10 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2019, 08:58

L -2019 Trang L CH I U HÒA I Da NG ng: chuy ng có gi i h n không gian, l ng tu n hoàn: ng mà sau nh ng kho ng th i gian b ng nh l i tr ng thái ban u) + ng: kho ng th i gian ng n nh tr th c hi n m ng toàn ph n v i N s + T n s s p l i nhi u l n quanh v trí cân b ng nh v t tr l i v trí chi u chuy ng l p l ng th c hi n th i gian ng toàn ph n mà v t th c hi V i: -2019 c kho ng th i gian v t c m t giây ho ng ngh o c a chu kì (Hz) hay II U HÒA: : Dao c a v t m t hàm cosin (ho c sin) c a th i gian x ng (to A cos( t c u ho c i c a v t); cho bi x vào th u x0 V i u hoà: l ch chi u l ch c a v t so v i VTCB O ) c a v t; cho bi l vào th ) l ch c u i c a v t so v i VTCB O hay cho bi t tr uc av t A cos ng x vào th m hay cho bi t tr ng (v trí chi u chuy ng) c a v t th m t T n s góc (rad/s): cho bi t t bi n thiên góc phA V i: nt cc av u hòa: V n t c: ho c Nh n xét: V n t c c a v t chi u v i chi u chuy c chi ; V nt cc av u hòa bi Vân t i chi u t i v v trí biên ( Qu ng theo chi u hòa t n s ; v t chuy n so v i v i d u qua v trí cân b ng l n v trí cân b ng ( ng; v t chuy l n u hoà m cc av n th ng u hòa: Gia t c hay ho c Nh n xét: Gia t c c a v v i v n t c Vecto gia t v trí biên ( v trí cân b ng ( u hòa bi u hòa t n s ng v VTCB O l nt l v ), gia t l nc i: ), gia t c b ng l nc c pha v ho c s m pha Trang so L -2019 Khi v t chuy ng t VTCB biên v t chuy ng ch m d n hay a v trái d u Khi v t chuy ng t biên v VTCB v t chuy ng nhanh d n hay a v d u L u hoà : : h p l c c a t t c l c tác d ng lên v u hòa g i l c kéo v hay l c h i ph c m: ng v VTCB O l nt l v u trái d u v x Fph ma k.x m .x m A.cos( t ) ( N ) Nh n xét: L c kéo v c a v u hòa bi u hòa t ns c pha v (cùng pha v i gia t c) Vecto l c kéo v i chi u v t qua VTCB O l nt l thu n v l n c a gia t c v trí biên ( ) v trí CB O ( ) th c - Gi s v n, ta ch M t s giá tr u hòa : x c: x A cos( t ) A cos t t c bi t c T/4 T/2 3T/4 T x A -A A v - a u hòa m y sau m A A th c ng hình sin th ng t CHÚ Ý: th c a v theo x: th có d ng elip (E) th c a a theo x: th có d n th ng th c a a theo v: th có d ng elip (E) Cơng th c l p v i th i gian: a) Gi a t v n t c: (V s x2 A2 A2 x v2 A x2 v2 2 A x, v n t c v gia t c a l p l i giá tr ) v2 2 A v v A2 x 2 A x2 b) Gi a gia t c v n t c: v2 2 A a2 A Hay A v2 a2 ng t ng riêng) ng c a h x i tác d ng ch c a n i l c ng có t n s (t n s góc, chu k ) ch ph thu c tính c a h khơng ph thu c y u t bên ngồi M i liên h gi u hòa chuy u: Xét m t ch m M chuy u m + T i th m t = : v trí c a ch m M0 nh b i góc Trang L + T i th m t : v trí c a ch + Hình chi u c a M xu ng tr t nh b i góc x: x = OP = OMcos x Hay: A.cos -2019 t t Ta th y: hình chi u P c a ch m O K t lu n: a) Khi m t ch m chuy u (O, A) v i t góc , chuy n ng c a hình chi u c a ch m xu ng m t tr c b m m t ph ng qu o m u hoà c l i, m t dao u hồ b t kì, có th u c a m t chuy ng th ng n m m t ph ng qu ng tròn bán kính b A, t góc u hồ c) Bi u di n d u hoà b bi u di n m x A.cos t u xu ng m t b ng t n s góc c a dao A b ng m +G iO dài: A ~ A 10 +( l Khái ni m: hi u s gi - 1 tr pha) so v - u hòa: ng Kí hi u: ng nhanh pha(hay s rad ng ho ng ch m pha(hay ng - 2k 2k - 2k - )= ng ch m pha (hay tr ng ho c l i ng pha Ta c pha ng vuông pha Nh n xét: V s ;a s ; c pha so v i x A LÝ THUY T C u t o: Con l c lò xo g m m c ng k, kh ,m v i v t n ng kh c treo th ng + Con l c lò xo m t h u hòa L c kéo v : L u hòa ln l ng v v trí cân b h i ph C L c kéo v l nt l v l c gây gia t c cho v Bi u th i s c a l c kéo v : ng : Chu kì t n s V i: u g n c g i l c kéo v hay l c u hòa L c kéo v c a l c lò xo khơng ph thu c vào kh ug nc ng v t = ng c a l c lò xo: a) ng c a l c lò xo av t: W = b) Th a v t: Wt = Trang L c) : =W -2019 = Wtmax = W =h ng s Chú ý cos 2 Do cos cos nên bi u th W W ; E = cos(2 t ) V i W 2 sin Wt = V y th c av b c m u hòa bi n thiên v i t n s góc A2 k A2 ,t ns T a l c t l v ng a l c lò xo khơng ph thu c vào ng v t a l c b o toàn n u b qua m i ma sát av tc i v t qua VTCB c c ti u t i v trí biên Th av tc i t i v trí biên c c ti u v t qua VTCB L i v t v x kh a T ng quát D u D u chi chi a tr c t a tr c t ng xu ng lên bi n d ng c a lò xo(tính t v b L L L L c av ic i c c ti u Khi n v trí v x i ic i v t i c c ti u L n VTCB O bi n d ng c a lò xo(tính t v c tính t VTCB O) ic i v trí th p nh t c a qu i) : i c c ti u v t Khi v trí mà lò xo khơng bi n d : i v t - Chú ý Khi lò xo treo th - Khi l ng v trí cao nh t c a qu o v trí cân b ng ta ln có t m t sàn n m ngang c kéo v có: L c tác d Chi u dài c a lò xo v t - D u D u chi chi i v x a tr c t a tr c t ng xu ng lên i Trang L - Chi u dài c - Chi u dài c c ti u: -2019 i: (MN : chi o) Chú ý Khi lò xo n m ngang CH 3: CON L A LÝ THUY T: Mô t : Con l m m t v t n ng treo vào s i dây không giãn, v t n c so v i chi u dài s i dây, s i dây kh so v i kh i ng c a v t n ng Chu kì, t n s t n s góc: ; ; Nh n xét: Chu kì c a l : + t l thu n c c a l; t l ngh c c a g + ch ph thu c vào l g; không ph thu A m + ng d (gia t c tr ng g) ao ng: u ki u hoà: B qua ma sát, l c c n
- Xem thêm -

Xem thêm: TOM TAT LY THUYET VAT LY 12 THAY HUYNH CUONG, TOM TAT LY THUYET VAT LY 12 THAY HUYNH CUONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn