Chương 1 đại 7 phiếu a4

32 10 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2019, 08:46

TỐN HỌA [Document title] PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MƠN TOÁN ĐẠI SỐ Chương 1: Số hữu tỉ - Số thực Họ tên: Năm học: 2019 – 2020 Học Tốn Thầy Tốn Họa - 0986 915 960 TỐN HỌA [Document title] PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MƠN TỐN  TẬP HỢP  CÁC SỐ HỮU TỈ I KIẾN THỨC CƠ BẢN Số hữu tỉ số viết dạng phân số a với a, b  , b  b Tập hợp số hữu tỉ kí hiệu  Bất kì số hữu tỉ biểu diễn trục số dạng phân số có mẫu dương; Trên trục số, điểm biểu diễn số hữu tỉ x gọi điểm x Với hai số hữu tỉ x , y ta ln có x  y , x  y , x  y Ta so sánh hai số hữu tỉ cách viết chúng dạng phân số so sánh hai phân số đó: - Nếu x  y trục số, điểm x bên trái điểm y; - Số hữu tỉ lớn gọi số hữu tỉ dương; - Số hữu tỉ nhỏ gọi số hữu tỉ âm - Số không số hữu tỉ dương không số hữu tỉ âm II BÀI TẬP Bài 1: Điền ký hiệu (; ;  ) vào ô trống 14 : 21 Tìm phân số phân số : 12 Bài 3: So sánh số hữu tỉ ( ; ;  ) Bài 2: Tìm phân số phân số 15 19 13 19 11 b) c) 17 21 19 23 12 Bài 4: Sắp xếp số hữu tỉ theo thứ tự tăng dần a) d) 2018 2019 19 18 12 3 16 1 11 14 9 ; ; ; ; ; ;  17 17 17 17 17 17 17 5 5 5 5 5 5 5 b) ; ; ; ; ; ;  11 14 14 17 18 c) ; ; ; ; ;  37 33 20 19 a) Học Toán Thầy Toán Họa - 0986 915 960 TOÁN HỌA [Document title] PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MƠN TỐN 1 nhỏ ? số hữu tỉ là: …………………………………………………………………… Bài 5: Viết số hữu tỉ có mẫu khác lớn Bài 6: Cho số hữu tỉ: x  a 5 Với giá trị a thì: x số dương x số âm x không số dương không số âm Bài 7: Cho số hữu tỉ: x  a 5 a  0 Với giá trị a x số nguyên? a ………………………………………………………………….………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Bài 8: Hãy chứng minh tính chất sau:  Cho  Cho Nếu Nếu Nếu thì ………………………………………………………………….…………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Bài 9: So sánh phân số sau: 1234 4319 1235 4320 3246 45984 d) 3247 45983 a) 1234 4321 1244 4331 22 51 e) 67 152 b) 31 31317 32 32327 18 23 f) 91 114 c) ………………………………………………………………….………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………….………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………….………………………… Học Toán Thầy Tốn Họa - 0986 915 960 TỐN HỌA [Document title] PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MƠN TỐN  CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ I KIẾN THỨC CƠ BẢN Cộng, trừ hai số hữu tỉ • Ta cộng, trừ hai số hữu tỉ x, y cách viết chúng dạng hai phân số có mẫu dương áp dụng quy tắc cộng, trừ phân số • Phép cộng số hữu tỉ có tính chất phép cộng phân số: Giao hoán, kết hợp, cộng với số Mỗi số hữu tỉ có số đối Quy tắc “chuyển vế” Khi chuyển số hạng từ vế sang vế đẳng thức, ta phải đối dấu số hạng Với x, y , z  : x  y  z  x  z  y Chú ý Trong , có tổng đại số, đổi chỗ số hạng, đặt dấu ngoặc để nhóm số hạng cách tùy ý tổng đại số  II BÀI TẬP Bài 1: Tìm x biết: 1 a) x   15 10 b) 2 3 x  15 10 c) x   1      ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… d) 3 x   ……………………… e) x   3, 75   2,15 15 ……………………………… f) x   ……………………… ……………………… ……………………… ……………………………… 1 1 Bài 2: Tính: a)      10 100 1000 10000 100000 ……………………………………………………………………………….………………… ……………………………………………………………………………….………………… 11 13 11            11 13 15 13 11 ……………………………………………………………………………….………………… b) ……………………………………………………………………………….………………… ……………………………………………………………………………….………………… ……………………………………………………………………………….………………… Học Tốn Thầy Tốn Họa - 0986 915 960 TỐN HỌA [Document title] PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MƠN TỐN 1 1 1       99 99.98 98.97 97.96 3.2 2.1 ……………………………………………………………………………….………………… c) ……………………………………………………………………………….………………… Bài 3: Hãy theo đường từ vạch khởi đầu tới điểm kết thúc 1 1    12   1 15 5 32   18 45 10 7 15  53 24 6  15      21  12  15 1      10  15 23  END 12  15  15  1      15 13   23 10 15 15 11 15 12 1   15 3 5  5      11 22 33  44  23 16   11 29 11 6 29 11 12 43 30  4      23 72 17 132 53 24  5            7  5      6  1          5  11 21 11 21 1  START Học Toán Thầy Toán Họa - 0986 915 960 TOÁN HỌA [Document title] PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MƠN TỐN Bài 4: Tìm số nguyên x, y biết x 1   y ……………………………………………………………………………….………………… ……………………………………………………………………………….………………… Bài 5: Tính nhanh: 1 1 A     ; 2.3 3.4 4.5 19.20 1 1 1 B      91 247 475 755 1147 ……………………………………………………………………………….………………… ……………………………………………………………………………….………………… ……………………………………………………………………………….………………… ……………………………………………………………………………….………………… ……………………………………………………………………………….………………… ……………………………………………………………………………….………………… ……………………………………………………………………………….………………… ……………………………………………………………………………….………………… Bài 6: Chứng minh M N số nguyên ……………………………………………………………………………….………………… ……………………………………………………………………………….………………… ……………………………………………………………………………….………………… ……………………………………………………………………………….………………… ……………………………………………………………………………….………………… ……………………………………………………………………………….………………… Học Toán Thầy Toán Họa - 0986 915 960 TỐN HỌA [Document title] PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MƠN TOÁN  NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ I KIẾN THỨC CƠ BẢN Nhân, chia hai số hữu tỉ Ta nhân, chia hai số hữu tỉ cách viết chúng dạng phân số áp dụng quy tắc nhân, chia phân số Phép nhân số hữu tỉ có tính chất phép nhân phân số: giao hốn, kết hợp, nhân với số 1, tính chất phân phối phép nhân phép cộng Mỗi số hữu tỉ khác có số nghịch đảo Tỉ số Thương phép chia số hữu tỉ x cho số hữu tỉ y (y  0) gọi tỉ số hai số x y, kí hiệu x hay x : y y II BÀI TẬP Bài 1: Điền số hữu tỉ thích hợp vào trống × : = × : = : × = = = : : = = × × = × = = × = = Bài 2: Thực phép tính  4  a) 3, 5.    21  7  b) 3 5 :  c) 4  2  4 d) 8  : 2       Học Toán Thầy Tốn Họa - 0986 915 960 TỐN HỌA [Document title] PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MƠN TỐN Bài 3: Thực phép tính (Tính hợp lý)  5   11  A     .(30)  11  15  5     15  38 B         19  45  5   13  C         11  18  11  3  3 D  2  :    15 17 32   17   1    3     ( x  )    13    Hãy xác định dấu x P  0; P  Bài 4: Cho P     x   Bài 5: Tìm x biết a)  x  15 b)  c) 2 4  x 15 d) 13 x  19 24  :x Học Toán Thầy Toán Họa - 0986 915 960 TỐN HỌA [Document title] PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MƠN TOÁN  5  5 e)  x    x    3  4  3  3  f)  x    1,  : x   16   4  Hoạt động nhóm 3 3    Bài 6: Tính giá trị biểu thức M  11 13 13 13 13    11 x  3x  3x  B  x3 x3 a) Tính A x  1; x  2; x  b) Tìm x   để A số nguyên c) Tìm x   để B số nguyên d) Tìm x   để A B số nguyên Bài Tính: Bài Cho A  a) b) c) Học Tốn Thầy Tốn Họa - 0986 915 960 TỐN HỌA [Document title] PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MƠN TỐN  GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ CỘNG TRỪ NHÂN CHIA SỐ THẬP PHÂN I KIẾN THỨC CƠ BẢN Giá trị tuyệt đối số hữu tỉ Giá trị tuyệt đối số hữu tỉ x , kí hiệu | x | khoảng cách từ điểm x đến điểm trục số  x x  x    x x  Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân Để cộng, trừ, nhân, chia số thập phân, ta viết chúng dạng phân số thập phân làm theo qui tắc phép tính biết phân số Trong thực hành ta thường cộng, trừ nhân hai số thập phân theo quy tắc giá trị tuyệt đối dấu tương tự số nguyên Khi chia số thập phân x cho số thập phân y( y  0) , ta thường áp dụng qui tắc: Thương hai số thập phân x , y thương x y với dấu “  ” đằng trước x , y dấu dấu “  ” đằng trước x , y khác dấu II BÀI TẬP Bài 1: Tìm giá trị tuyệt đối x biết: 3 x  ; x  ; 11 x  5 x  0, 749; Bài 2: Tìm x biết: a) x  0; b) x  1, 375 c) x  d) x   x  x   x  x   x  x  Học Toán Thầy Toán Họa - 0986 915 960 TOÁN HỌA [Document title] PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MƠN TỐN  TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU I KIẾN THỨC CƠ BẢN Tính chất dãy tỉ số a c ac ac     b  d , b  d  b d bd bd a c e a c e abc ace Từ dãy tỉ số   ta suy ra:     b d f b d f bd  f bd  f ( Giả thiết tỉ số có nghĩa) Khi nói số x, y, z tỉ lệ với số a, b, c tức ta có: x y z   a b c Ta viết x : y : z  a : b : c II BÀI TẬP x  x  y  60 y 11 b) Cho 7x  4y y  x  24 Tính x y Bài 1: Tìm hai số x y , biết: a  …………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… b ……………………………………………………… ………………………………………………………….……… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 17 Học Tốn Thầy Tốn Họa - 0986 915 960 TỐN HỌA [Document title] Bài 2: Cho PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MƠN TỐN x y z   Tìm x , y , z biết: a) x  y  z  30; b) x  y  z  38; ……………………………………… ……………………………………… ……… ……………………………………… ……………………………………… ……… ……………………………………… ……………………………………….……… ……………………………………… ……………………………………….……… ……………………………………… ……………………………………….……… Bài 3: Tìm x , y , z , biết x y y z  ;  x  y  z  69 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bài 4: Tìm số a, b, c cho: 2a  3b; b  c 3a  5c  7b  30 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ Bài 5: Các cạnh tam giác có số đo tỉ lệ với số 3, 5, Tính cạnh tam giác đó, biết chu vi 40,5 cm Bài 6: Ba máy bơm bơm nước vào bể bơi có dung tích 235 m Biết thời gian để bơm m3 nước ba máy phút, phút phút Hỏi máy bơm mét khối nước đầy bể? Bài 7: Ba lớp có tất 153 học sinh Số học sinh lớp 7B số học sinh 17 lớp 7A , số học sinh lớp 7C số học sinh lớp 7B Tính số học sinh 16 lớp ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 18 Học Toán Thầy Toán Họa - 0986 915 960 TỐN HỌA [Document title] PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MƠN TOÁN  SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN SỐ THẬP PHÂN VƠ HẠN TUẦN HỒN I KIẾN THỨC CƠ BẢN Nếu phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu khơng có ước ngun tố khác phân số viết dạng số thập phân hữu hạn Nếu phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác phân số viết dạng số thập phân vơ hạn tuần hồn Mỗi số hữu tỉ biểu diễn số thập phân hữu hạn vơ hạn tuần hồn Ngược lại, số thập phân hữu hạn vô hạn tuần hoàn biểu diễn số hữu tỉ II BÀI TẬP Bài 1: a) Viết phân số sau dạng số thập phân : 25 17 40 11 12 b) Viết số thập phân sau dạng phân số tối giản : 0,15 0, 28 1,18 0, 425 Muốn viết phần thập phân số thập vơ hạn tuần hồn tạp dạng phân số, ta lấy số gồm phần bất thường chu kì trừ phần bất thường làm tử, mẫu số gồm chữ số số chữ số phần bất thường 0,12  53  19 1253  12 1241  ; 9900 9900 2,3  41   0,3  41   341  338 169  2 2 990 990 495 Học Toán Thầy Toán Họa - 0986 915 960 TOÁN HỌA [Document title] PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MƠN TỐN Bài 2: Viết số thập phân vơ hạn tuần hồn sau dạng phân số tối giản : a) 0,  31 = b) 2,  412  = c) 0, 412   = d) 3,1 45  = e) 3,  345  = Bài 4: Tính : a) 0, 3   0, 2 b)  1, 31  0, 13 ……………………………………… ……………………………………… ……… ……………………………………… ……………………………………… ……… ……………………………………… ……………………………………….……… ……………………………………… ……………………………………….……… ……………………………………… ……………………………………….……… ……………………………………… ……………………………………….……… ……………………………………… ……………………………………….……… ……………………………………… ……………………………………….……… ……………………………………… ……………………………………….……… ……………………………………… ……………………………………….……… 1 1 c)  3, 12     0,  ; 3  2   33    d) 0, 5.0, 2 : 3 :     :    25    ……………………………………… ……………………………………… ……… ……………………………………… ……………………………………… ……… ……………………………………… ……………………………………….……… ……………………………………… ……………………………………….……… ……………………………………… ……………………………………….……… ……………………………………… ……………………………………… ……… ……………………………………… ……………………………………….……… ……………………………………… ……………………………………….……… ……………………………………… ……………………………………….……… 20 Học Toán Thầy Toán Họa - 0986 915 960 TỐN HỌA [Document title] PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MƠN TỐN  LÀM TRỊN SỐ I KIẾN THỨC CƠ BẢN Quy ước làm tròn số - Trường hợp 1: Nếu chữ số chữ số bị bỏ nhỏ ta giữ nguyên phận lại Trong trường hợp số ngun ta thay chữ số bị bỏ các chữ số - Trường hợp 2: Nếu chữ số chữ số bị bỏ lớn ta cộng thêm vào chữ số phận lại Trong trường hợp số nguyên ta thay chữ số bị bỏ các chữ số II BÀI TẬP Bài 1: Làm tròn chục số sau đây: Bài 2: Làm tròn số sau đến chữ số hàng trăm: Bài 3: Biết số   3,141592653589793238462643 Hãy làm tròn số  đến chữ số thập phân a) Thứ hai b) Thứ tư c) Thứ sáu d) Thứ hai mươi hai Giải a)   …………………………………… b)   …………………………………… c)   …………………………………… d)   …………………………………… 21 Học Toán Thầy Toán Họa - 0986 915 960 TOÁN HỌA [Document title] PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MƠN TỐN Bài 4: Khi nói đến ti vi loại 43 in-sơ (in-sơ (inch) kí hiệu “in” đơn vị đo chiều dài theo hệ thông Anh, Mĩ, in xấp xỉ 2, 54cm ta hiểu đường chéo hình tivi dài 49 in Vậy đường chéo hình ti vi dài cm? …………………………………………… …………………………………………… Bài 5: Một số sau làm tròn đến hàng nghìn cho kết 42000 Số lớn bao nhiêu? Nhỏ bao nhiêu? Bài 6: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 10,34m chiều rộng 5,7m Tính chu vi diện tích mảnh vườn (làm tròn đến hàng đơn vị) Bài 7: Viết hỗn số sau dạng số thập phân gần ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ): a) 2  b)  c) 4  11 Bài 8: Thiện phép tính làm tròn kết đến chữ số thập phân thứ hai : a) 4,5672  2,34  4, 265  0,167 b)  2,634  8,    7,002  0,17  ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… c) 78, 2.4,006 d) 5,607 : 0,17 ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… 22 Học Toán Thầy Toán Họa - 0986 915 960 TOÁN HỌA [Document title] PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MƠN TỐN  SỐ VƠ TỈ KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI I KIẾN THỨC CƠ BẢN Số vô tỉ : Số vô tỉ số viết dạng số thập phân vô hạn không tuần hồn Tập hợp số vơ tỉ kí hiệu I Khái niệm bậc hai Căn bậc hai số a không âm số x cho x2 = a Số dương a có hai bậc hai a  a Số co bậc hai số :  II BÀI TẬP Bài 1: Điền dấu ;;  vào ô trống: 3 ; 16 ; ; 0,3(19)  I; ; ;  ; I; ;  ; I   16 I; 5  ;   ; 3,27 1  Bài 2: Điền số thích hợp vào trống:  7; a) ;  14 ; c)  8; e) 169  b) 2 f) 144  ; f) d) 2 5     3 h)       16; Bài 3: Điền số thích hợp vào bảng sau: 1 x x2 25.10 64 8,1 4,9 242 18 -16 Bài 4: Tìm sai lầm lời giải sau: a) 1681  1600  81 b)  36 81  6.9   e)    c)  3 d) 169  144  169  144 3 f)   7   7 Các câu sai là: Sửa lại: 23 Học Toán Thầy Toán Họa - 0986 915 960 TOÁN HỌA [Document title] PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MƠN TỐN Bài 5: Tìm x  , biết: a) x   82 b) x  ………………………………………… 23  4 ………………………………………… Hoặc Hoặc …………………… …………………… …………………… Hoặc …………………… …………………… Vậy …………………… Hoặc …………………… …………………… Vậy 2 c)  x  1  d)  x  3  25 Hoặc Hoặc …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… Vậy Vậy Bài 6: Tính máy tính bỏ túi làm tròn kết đến chữ số thập phân thứ hai 215  31, 72 15,32  5, 612  B  0, 6137 4, 73 A 24 Học Toán Thầy Tốn Họa - 0986 915 960 TỐN HỌA [Document title] PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MƠN TỐN  SỐ THỰC I KIẾN THỨC CƠ BẢN Số thực Số hữu tỉ số vô tỉ gọi chung số thực Tập hợp số thực ký hiệu  Nếu A số thực A biểu diễn dạng số thập phân hữu hạn vơ hạn Khi đó, ta so sánh hai số thực tương tự so sánh hai số hữu tỉ viết dạng thập phân Với a, B hai số thưc dương, Nếu a  b a  b Trục số thực Một số thực biểu diễn Bới điểm trục số Các phép toán Trong tập hợp số thực  , ta định nghĩa phép toán Cộng, trừ, nhân chia, nâng lên lũy thừa khai Các phép tốn tập hợp số thực có tính chất phép tốn tập hợp số hữu tỉ II BÀI TẬP Bài 1: Điền tên tập hợp ; ; ; I;  vào sơ đồ Ven cho phù hợp Bài 2: Điền dấu ,,   thích hợp vào vng 2 ; 2 ; 2 ; 2 I ;  ; 2 ; I;  ;  Nếu a số hữu tỉ a viết dạng số thập phân …………………………………….… ………………………… ………….………… Bài 3: So sánh a) 0,135 b) 43 20 c) 2,1(467) 0,(135) 0,(3) d) 0,  3  0,3 2 16 0,3  59   121 Bài 4: Sắp xếp số thực sau theo thứ tự tăng dần 0,466 ; ; 0,4636363… ; 0,463736 ; 0,4656365… 15 e) 0,  21  25  0, 21 f) Học Toán Thầy Toán Họa - 0986 915 960 TOÁN HỌA [Document title] PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MƠN TỐN Bài 5: Thực phép tính  10   A  :   3, 72  0, 02   :  2,8   37   15 5  B  13, 25   10  230, 04  46, 75 27 6  ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Bài 6: Chứng minh số vô tỉ 26 Học Toán Thầy Tốn Họa - 0986 915 960 TỐN HỌA [Document title] PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MƠN TỐN ƠN TẬP CHƯƠNG I BÀI TẬP Bài 1: Thực phép tính (bằng cách hợp lý có thể) 16 3 a)    0,  b) 19  33 23 21 23 21 7 ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………  1 c)      3  5 1 5 d) 15 :     25     7 4 7 ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Bài 2: Tính nhanh: a)  6,37.0,  2,5  b)  0,125  5,3  c)  2,5   4   7,9   d)  0, 375   2   Bài 3: Tìm x, biết: a) x  2,5 b) x  1, c) x  0,573  d) x    1 Bài 4: Một cửa hàng có ba vải dài tổng cộng 108m Sau bán thứ nhất, 3 thứ ba số mét vải lại ba Tính chiều dài vải lúc đầu? thứ hai 27 Học Toán Thầy Tốn Họa - 0986 915 960 TỐN HỌA [Document title] PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MƠN TỐN …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Bài 5: Tìm x , y , z biết: a) x y y z  ;  x  y  z  21; x y z   2 b) x  y  z  44 Bài 6: Tính 1 1 a)  3, 12     0,   3 2   33    b)  0, 5.0, 2 : 3 :     :    25    28 Học Toán Thầy Tốn Họa - 0986 915 960 TỐN HỌA [Document title] PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MƠN TỐN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh vào chữ đầu câu trả lời mà em cho Câu 1: Nếu x  x  ? A x  3; B x  3 ; C x  81 ; Câu 2: Làm tròn số 248,567 đến chữ số thập phân thứ A 250 B 248 C 248,6 D x  81 D 248,57 Câu 3: Biết x :   5    3 Kết x bằng: A 28 C   15 B D   7 Câu 4: Cho x – = thì: A x = Câu 5: Cho tỉ lệ thức B x = – C x = x = – D x = x = – x 2  Kết x : 12 A – 10 B – C – Câu 6: Cho m  m3 bằng: A B C 729 Câu 7: Phân số biểu diễn dạng số thập phân hữu hạn ? A B C  14 Câu 8: Cho đẳng thức 8.6 = 4.12 ta lập tỉ lệ thức là: 12 12   A B  C 12 Câu Cho m  3 thì: A m = B m = – II/ TỰ LUẬN (7 điểm) Bài (2 điểm) Thực phép tính: D – D 81 C m = m = – D 50 D 12  D m 2 2 1 16 11 19  c)  :      d)     5, b)    c) 15 15 19 18 19 18 26  12    Bài (2 điểm) Tìm x biết: x 2  a)   x  b) c) x  12   2014 d) x   40 27 3, Bài (1 điểm) Tính chu vi diện tích mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 10, 234 m chiều rộng 10, 234 m 4,7 m (làm tròn kết đến hàng đơn vị) x y z Bài (2 điểm) a) Tìm số x, y, z biết   x – y + z = 56 b) Số học sinh ba khối 6, 7, tỉ lệ với số 41; 29; 30 Biết tổng số học sinh khối 140 học sinh Tính số học sinh khối a) 29 Học Toán Thầy Toán Họa - 0986 915 960 TOÁN HỌA [Document title] 30 PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MƠN TỐN Học Tốn Thầy Tốn Họa - 0986 915 960 TỐN HỌA [Document title] PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MƠN TỐN MỤC LỤC  TẬP HỢP  CÁC SỐ HỮU TỈ  CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ  NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ  GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ CỘNG TRỪ NHÂN CHIA SỐ THẬP PHÂN  TỈ LỆ THỨC 15  TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU 17  SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HỒN 19  LÀM TRỊN SỐ 21  SỐ VÔ TỈ KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI 23  SỐ THỰC 25 ÔN TẬP CHƯƠNG I 27 ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I 29 31 Học Toán Thầy Toán Họa - 0986 915 960 ... 1 1    12   1 15 5 32   18 45 10 7 15  53 24 6  15      21  12  15 1      10  15 23  END 12  15  15  1      15 13   23 10 15 15 11 15 12 1   15 ... 19 11 b) c) 17 21 19 23 12 Bài 4: Sắp xếp số hữu tỉ theo thứ tự tăng dần a) d) 2 018 2 019 19 18 12 3 16 1 11 14 9 ; ; ; ; ; ;  17 17 17 17 17 17 17 5 5 5 5 5 5 5 b)...  11 22 33  44  23 16   11 29 11 6 29 11 12 43 30  4      23 72 17 13 2 53 24  5            7  5      6  1          5  11 21 11 21 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 1 đại 7 phiếu a4, Chương 1 đại 7 phiếu a4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn