KIỂM TRA ĐÁNHGIÁ THEOĐỊNH HƢỚNGNĂNG lực

156 8 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2019, 07:57

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƢỚNG NĂNG LỰC Mục tiêu, hình thức, thời điểm KTĐG Cần xác định mục tiêu, hình thức thời điểm trước tiến hành KTĐG 1.1 Về mục tiêu Có nhiều mục tiêu khác để tiến hành KTĐG, số mục tiêu thường gặp: a) Để khảo sát KTKN, lực HS trước bắt đầu giai đoạn dạy học (Giai đoạn dạy học hiểu năm học, học kì, chương, bài, mục ) Ví dụ, đầu năm học GV tiến hành KTĐG để khảo sát KTKN lực tin học nhằm lựa chọn cách tổ chức dạy học, phương án dạy học phù hợp Như vậy, trường hợp giai đoạn dạy học năm học, mục tiêu việc KTĐG khảo sát b) Để đánh giá KTKN, lực sau kết thúc giai đoạn dạy học Thông thường, việc đánh giá nhằm mục đích kiểm tra việc tiếp thu kiến thức, kĩ năng, lực giai đoạn thời trước chuyển sang giai đoạn Ví dụ 1, kiểm tra học kì tiến hành kết thúc học kì Bài kiểm tra nhằm đánh giá việc tiếp thu kiến thức, rèn luyện kĩ năng, lực HS học kì vừa qua Ví dụ 2, tiết học có mục nội dung dạy học khác Sau kết thúc nội dung đó, trước chuyển sang nội dung tiếp theo, GV hỏi số câu hỏi nhằm đánh giá tình hình tiếp thu KTKN, hình thành, phát triển lực mục nội dung vừa học c) Để điều chỉnh trình dạy học KTĐG cung cấp thơng tin phản hồi để điều chỉnh q trình dạy học KTĐG sử dụng PPDH hiệu Ví dụ, trình dạy chương II Hệ Quản trị CSDL Microsoft Access, GV tiến hành kiểm tra với mục đích xác định KTKN, lực đúng, chuẩn tắc mà HS tiếp thu được; KTKN, lực HS chưa tiếp thu được, phát sai sót, lệch lạc nhận thức HS Kết kiểm tra thơng tin phản hồi giúp GV điều chỉnh q trình dạy học nhằm phát huy ưu điểm, hạn chế nhược điểm, điều chỉnh sai sót, lệch lạc Trong thực tế dạy học việc tiến hành KTĐG hình thức chủ yếu sử dụng để lấy điểm ghi vào sổ điểm, đánh giá học lực HS Về bản, mục tiêu lấy điểm xuất phát từ yêu cầu cơng tác quản lí dạy học Nói cách khác, việc lấy điểm để ghi vào sổ điểm HS mục đích thứ yếu KTĐG Đơi khi, đơi chỗ sử dụng KTĐG để lấy điểm mà chưa trọng mức đến sử dụng KTĐG để nâng cao hiệu trình dạy học Làm chưa khai thác triệt để, hữu hiệu mục tiêu, chức KTĐG vào việc dạy học Kinh nghiệm cho thấy sai sót HS mắc phải kiểm tra, nhận sai sót thường HS nhớ lâu, sửa chữa bị lặp lại lỗi mắc phải Việc nhận sai sót GV hướng dẫn, trao đổi với bạn bè tự thân HS nhận sau làm kiểm tra Kinh nghiệm cho phép ta dùng KTĐG PPDH hữu hiệu việc điều chỉnh lệch lạc, tránh sai sót HS trình tiếp thu, lĩnh hội kiến thức Tương tự vậy, kiểm tra lúc HS phải phát huy, vận dụng tất KTKN để làm HS phải biết tái hiện, tổng hợp, vận dụng KTKN học Có thể nói kiểm tra thời gian HS tự học tích cực Vì vậy, với tư cách học hiệu nội dung kiểm tra nên tập trung vào KTKN trọng tâm theo yêu cầu Chương trình 1.2 Về hình thức Hình thức tiến hành khảo sát phụ thuộc vào nội dung KTĐG Ví dụ, muốn kiểm tra kĩ sử dụng hệ quản trị CSDL (chương II) nên tiến hành kiểm tra thực hành máy tính; Ngược lại, muốn kiểm tra kiến thức hệ quản trị CSDL (chương I, III IV) nên kiểm tra giấy; Khi muốn đánh giá lực sử dụng hệ quản trị CSDL cần kiểm tra qua việc vận dụng KTKN học để giải tình huống, vấn đề thực tiễn Trong tiết học, trước chuyển sang mục mới, sử dụng hình thức phát vấn trắc nghiệm nhanh Ngoài ra, cần cân nhắc sử dụng phù hợp hình thức KTĐG cá nhân, KTĐG theo nhóm, HS tự đánh giá, HS đánh giá lẫn 1.3 Về thời điểm + Với mục tiêu khảo sát điểm thời điểm để tiến hành thường trước bắt đầu giai đoạn dạy học + Với mục tiêu đánh giá tổng kết, thời điểm tiến hành thường kết thúc giai đoạn dạy học + Với mục tiêu điều chỉnh, thời điểm tiến hành thường trình dạy học Như nêu trên, việc chia giai đoạn dạy học mang tính tương đối Một giai đoạn dạy học phần tiết học, tiết học, số tiết học, học kì, năm học hay chí số năm học Một giai đoạn dạy học mục học, học, chương, hay nội dung năm học * Về giai đoạn dạy học: Khái niệm giai đoạn dạy học mang tính đệ quy Giả sử có hai giai đoạn dạy học liên tiếp gọi tên giai đoạn dạy học trước giai đoạn dạy học sau Ta nhận thấy rằng, thời điểm sau giai đoạn dạy học trước thời điểm trước giai đoạn dạy học sau thời điểm hai giai đoạn dạy học Hai giai đoạn dạy học nhỏ lại ghép lại để tạo thành giai đoạn dạy học lớn Khi đó, thời điểm hai giai đoạn dạy học nhỏ lại thời điểm bên trình dạy học lớn Vì q trình dạy học mang tính tương đối mang tính đệ quy nên KTĐG thường khơng có mục tiêu mà thường kết hợp nhiều mục tiêu Có thể kiểm tra bao gồm mục tiêu khảo sát để chuẩn bị cho giai đoạn dạy học tiếp theo, vừa đánh giá kết học tập giai đoạn dạy học qua vừa thu thập thông tin nhằm điều chỉnh q trình dạy học tiến hành Ví dụ, kiểm tra định kì tiến hành sau học xong chương 1, chương trước dạy học chương Khi đó, mục tiêu kiểm tra định kì đánh giá tổng kết kết học tập HS chương chương Nhưng cung có mục đích khảo sát trước bắt đầu chương có mục đích phát lệch lạc để điều chỉnh việc dạy học trình dạy học Căn để KTĐG Khi tiến hành KTĐG cần vào yếu tố sau đây: 2.1 Thứ nhất: CTGDPT môn tin học định hướng dạy học phát triển lực (i) CTGDPT môn tin học Chương trình GDPT mơn tin học qui định nội dung (hay chủ đề) yêu cầu mức độ cần đạt mơn học Trong Chương trình GDPT mơn tin học có phần quan trọng Chuẩn KTKN Trong phần Chuẩn KTKN quy định mức độ kiến thức, mức độ kĩ thái độ cần đạt tương ứng với nội dung dạy học Chuẩn KTKN yêu cầu bản, tối thiểu KTKN môn học mà HS cần phải đạt KTĐG phải nội dung đảm bảo yêu cầu mức độ KTKN, thái độ qui định Chuẩn KTKN Chuẩn KTKN để xác định nội dung cần kiểm tra, KTKN cần kiểm tra, yêu cầu mức độ cần đạt giúp xác định hình thức KTĐG phù hợp (ii) Định hướng dạy học phát triển lực người học Trong CTGDPT môn tin học mô tả KTKN (bao gồm thái độ) mà chưa mô tả tường minh lực HS cần đạt Tuy nhiên, KTKN liên hệ mật thiết với lực cần đạt Do vậy, dựa chuẩn KTKN nội dung dạy học GV cần xác định lực cần đạt HS nội dung định hướng hình thành lực chuyên biệt tin học góp phần hình thành lực chung Đảm bảo mức độ yêu cầu chuẩn KTKN Một khó khăn đề phải đảm bảo bám sát mức độ yêu cầu quy định Chuẩn KTKN Đảm bảo mức độ yêu cầu yêu cầu quan trọng KTĐG Sau số lưu ý để việc KTĐG sát với yêu cầu chuẩn KTKN Về kiến thức, chuẩn KTKN có ba mức độ: biết, hiểu vận dụng Mức biết mức thấp nhất, sau đến mức hiểu mức vận dụng mức cao (ở mức vận dụng chia thành vận dụng thấp, vận dụng cao) Tuy nhiên, mức lại khoảng có giao thoa mức Ví dụ, mức hiểu khoảng, phần thấp mức hiểu gần với phần cao mức biết; phần cao mức hiểu gần với phần thấp mức vận dụng Hay nói cách khác, hiểu mức thấp gần biết mức cao nhất; hiểu mức cao gần với vận dụng mức thấp Vì vậy, nhiều ta khó phân biệt rõ ràng mức với Đây nguyên nhân dẫn đến khó khăn việc đảm bảo mức độ yêu cầu KTĐG - Về kĩ năng, chuẩn KTKN có mức độ như: bước đầu sử dụng được, sử dụng được, thực được, bước đầu thực được, phân biệt được, viết được, mô tả được, cài đặt Các mức độ kĩ mô tả rõ ràng thuận lợi cho việc đảm bảo mức độ kĩ cần KTĐG Sau số câu hỏi thường dùng tương ứng với mức độ: Mức độ biết: xếp, liệt kê, đánh dấu, gọi tên, vẽ ra, mô tả, nêu tên, nêu đặc điểm, nêu ví dụ, xác định, ra, định nghĩa, giải thích, chứng minh, cho vài ví dụ, Mức độ hiểu: giải thích, minh hoạ, nhận biết, phán đốn Mức độ vận dụng: xử lí tình huống, phân biệt, rõ, giải vấn đề, tìm phương án giải toán 2.2 Thứ 2: Nội dung dạy học SGK GV, HS sử dụng thường xuyên dạy, học SGK biên soạn để cụ thể hố Chương trình, chuẩn KTKN Xét khía cạnh việc vào nội dung SGK để KTĐG đảm bảo việc "dạy kiểm tra đó" Ví dụ 1, Chương trình sử dụng Hệ QT CSDL Microsoft Access để minh hoạ, nhiên không quy định rõ verson SGK sử dụng Access 2000 để minh hoạ việc KTĐG thực với Access 2000 Điều có nghĩa sau SGK tái sử dụng hệ QT CSDL khác việc KTĐG dựa hệ QT CSDL Ví dụ 2, số thuật ngữ, nội dung chưa thống có cách dùng khác Tuy nhiên, SGK theo quy định quan điểm trình bày SGK việc KTĐG tuân theo cách trình bày SGK Chẳng hạn, gọi menu bảng chọn hay thực đơn? Việc vào SGK tiến hành KTĐG giúp tránh KTĐG theo ý chủ quan GV, tránh đánh giá mà GV biết, GV thấy hay lại trình bày SGK, khơng phải HS học Tuy nhiên, GV khơng sử dụng SGK dạy học (ví dụ số chương trình thí điểm chẳng hạn) việc KTĐG cần vào nội dung dạy học với HS Thực vậy, dạy học với tình huống, vấn đề gắn liền thực tiễn (dạy học theo dự án hay dự án nghiên cứu chẳng hạn), HS phải học số nội dung ngồi chương trình; ngược lại, số nội dung có SGK HS lại chưa tìm hiểu kĩ lưỡng 2.3.Thứ 3: Điều kiện thực tế + Chương trình, chuẩn KTKN xây dựng cho HS toàn quốc Do vậy, cần vận dụng chuẩn KTKN để tiến hành việc KTĐG phù hợp với đặc điểm vùng, miền Như nêu trên, chuẩn KTKN có mức biết, hiểu, vận dụng mức khoảng Giả sử nội dung chương trình u cầu mức độ cần đạt mức hiểu, nhiên mức độ cần đạt mức hiểu, nơi có điều kiện, nhận thức HS tốt kiểm tra hiểu mức cao nhất; ngược lại nơi điều kiện nhận thức HS hạn chế kiểm tra hiểu mức thấp Tuy nhiên, việc điều chỉnh độ khó, dễ phải đảm bảo mức độ KTKN cần đạt nằm yêu cầu mức độ cần đạt quy định chương trình + Ở nơi có điều kiện thuận lợi hơn, HS tiếp cận tin học số môn học khác, hoạt động nhà xã hội Ngược lại, số nơi điều kiện kinh tế xã hội chưa cho phép HS tiếp cận tin học, nhà trường thiết bị hạn chế Cần xem xét đến yếu tố để tiến hành việc KTĐG phù hợp với thực tế sở vật chất nhà trường, thực tế khách quan xã hội, gia đình HS + Tin học ln gắn liền với thực hành, tiết thực hành phụ thuộc vào thiết bị máy tính, điện lưới yếu tố làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả, nội dung thực tế tiết thực hành + Nội dung SGK sử dụng hệ QT CSDL Mircrosoft Access để minh hoạ Nhưng theo chủ trương tăng cường sử dụng phần mềm mã nguồn mở, thời gian tới hệ điều hành, phần mềm văn phòng mã nguồn mở dần thay phần mềm hãng Microsoft để dạy học nhà trường Khi đó, nội dung KTĐG phải tiến hành phần mềm mã nguồn mở sử dụng để dạy học (mặc dù chuẩn KTKN, SGK thể với phần mềm nay) Việc vào Chương trình GDPT môn tin học, SGK, thực tiễn dạy học giúp tránh sai sót dễ mắc phải như: - Thực tiễn cho thấy nhiều GV đề kiểm tra dựa vào ý kiến chủ quan Thường nội dung, KTKN đề kiểm tra GV thấy hay, thấy tâm đắc Tuy nhiên, đơi GV thấy tâm đắc, thấy hay chưa nằm yêu cầu trọng tâm Chương trình - Nội dung kiểm tra ngồi HS học - Nội dung, hình thức kiểm tra không phù hợp với điều kiện thực tế dạy học Căn vào điều kiện thực tế yếu tố đặc biệt quan trọng việc KTĐG định hướng phát triển lực KTĐG định hướng phát triển lực thúc đẩy định hướng dạy học phát triển lực Cần lưu ý rằng, điều GV thực tổ chức dạy học định hướng hình thành, phát triển lực cho HS; ngược lại dạy học chưa hướng tới phát triển lực HS việc KTĐG lực HS dẫn đến tải, không phù hợp với thực tế dạy học Đánh giá theo kết đầu ra, đánh giá theo trình 3.1 Đánh giá theo kết đầu Có thể hiểu cách đơn giản đánh giá theo kết đầu đánh giá sản phẩm dựa mô tả sản phẩm Điều tương tự khách hàng hợp đồng với nhà cung cấp để mua sản phẩm đó, kèm theo hợp đồng mô tả quy cách sản phẩm Khi nhận sản phẩm, khách hàng vào mô tả sản phẩm để xác định xem sản phẩm đạt yêu cầu hay chưa Như vậy, đây, đánh giá, khách hàng vào sản phẩm giao mà không quan tâm đến q trình làm sản phẩm Tương tự vậy, đánh giá theo kết đầu xem HS (chính xác KTKN, thái độ, lực mà HS lĩnh hội được) sản phẩm trình dạy học Chuẩn KTKN (theo định hướng lực) mô tả sản phẩm Đối với KTĐG theo kết đầu nghĩa đánh giá sản phẩm HS làm mà không quan tâm đến việc làm để tạo sản phẩm 3.2 Đánh giá theo q trình Khác với đánh giá theo kết đầu ra, đánh giá theo trình lại coi trọng trình làm sản phẩm, q trình giải cơng việc, q trình đến kết Theo quan điểm đánh giá theo kết đầu hay đánh giá theo trình? Nếu dựa quan điểm đánh giá theo kết đầu dựa sản phẩm HS bỏ sót việc KTĐG xem HS việc phải sử dụng cơng cụ phù hợp, quy trình Nhưng dựa quan điểm đánh giá theo trình mà đánh giá trình làm sản phẩm mà không quan tâm đến việc có sản phẩm hay khơng lại bỏ sót việc đánh giá tính hiệu quả, kĩ sử dụng cơng cụ, lực vận dụng KTKN vào tình cụ thể Như vậy, thực tế để đánh giá cơng bằng, thực chất trình độ, lực HS thường ta phải kết hợp hai quan điểm nêu Một số hình thức KTĐG Có thể kể số hình thức KTĐG thơng dụng như: KTĐG qua kiểm tra, qua theo dõi quan sát học, thực hành; Trắc nghiệm, tự luận; Trên giấy, thực hành máy tính; Cá nhân, theo nhóm; Cá nhân tự nhận xét, tập thể nhận xét KTĐG qua kiểm tra hình thức chủ yếu cách làm truyền thống để đánh giá kết học tập HS Các kiểm tra kiểm tra định kì (bài kiểm tra định kì kiểm tra từ tiết trở lên quy định phân phối chương trình-PPCT), kiểm tra thường xuyên 15 phút, 30 phút (bài kiểm tra thường xuyên kiểm tra tiết không quy định PPCT) Trong hướng dẫn PPCT môn tin học Bộ GDĐT quy định rõ kiểm tra định kì, kiểm tra thường xuyên Sở GDĐT, nhà trường GV tự bố trí, xếp đảm bảo thực theo Quy chế đánh giá, xếp loại HS trung học sở HS trung học phổ thông hành 4.1 KTĐG tiết thực hành Trong hướng dẫn KTĐG môn tin học có hướng dẫn việc tiến hành đánh giá HS học thực hành Trước hết phải nói mục đích tiết thực hành tiết học tiết để KTĐG Như vậy, tiết thực hành cần dành thời gian, công sức để hướng dẫn HS lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kĩ Ở KTĐG học thực hành xem PPDH Thực tế cho thấy lớp học đơng HS, thực hành GV thường khó kiểm soát, theo dõi tất HS Mặt khác, số HS lại khơng tự giác, khơng tích cực học tập Do vậy, việc GV quan sát cho điểm HS thực hành xem cách để HS tự giác, tích cực thực hành Trong tiết thực hành, không thiết phải đánh giá, cho điểm tất HS Có thể tiết thực hành đánh giá HS Tuỳ tình hình thực tế lớp học, thơng báo khơng thông báo trước HS tiến hành đánh giá, cho điểm Tuy nhiên, với mục đích sử dụng KTĐG PPDH khuyến khích việc thơng báo trước cho HS động viên HS tiếp tục phấn đấu để có điểm cao Có thể chấm nhiều điểm thực hành lấy trung bình cộng điểm làm điểm tính học lực HS Khơng thiết HS phải có số lần chấm điểm thực hành Hiện có số hệ thống phần mềm, phần cứng hỗ trợ GV quan sát, theo dõi HS tiết thực hành phần mềm NetopSchool, Hishare Với hỗ trợ thiết bị, phần mềm, giải pháp kĩ thuật sáng tạo GV, nhiều nơi, tiết thực hành, GV tiến hành đánh giá, cho điểm tất HS lớp học Đánh giá, cho điểm HS thực hành nên kết hợp theo dõi trình thực hành, ý thức học tập sản phẩm cuối tiết thực hành GV chủ động cách thức tiến hành KTĐG HS thực hành phù hợp với tình hình thực tế lớp học Nhưng nhắc lại rằng, KTĐG thực hành nhằm mục đích để nâng cao chất lượng, hiệu tiết thực hành máy HS 4.2 Sử dụng hình thức kiểm tra trắc nghiệm hay tự luận ? So với môn học khác, nội dung trang thiết bị dạy học môn tin học thuận lợi cho áp dụng hình thức kiểm tra trắc nghiệm Đặc điểm KTKN tin học tạo điều kiện cho hình thức kiểm tra trắc nghiệm phát huy ưu điểm Ví dụ, nội dung cấu trúc, cú pháp câu lệnh, quy tắc đặt tên tệp, tên biến, trình tự thao tác, cơng dụng nút lệnh KTKN dễ dàng áp dụng phương pháp trắc nghiệm Tuy vậy, số nội dung, số mục đích, yêu cầu cụ thể kiểm tra hình thức tự luận lại tỏ phù hợp 4.3 Kiểm tra giấy hay kiểm tra thực hành máy ? Như phần đề cập, hình thức KTĐG phụ thuộc vào mục đích, yêu cầu nội dung kiểm tra Nội dung mơn tin học xem có hai phần, bao gồm: phần kiến thức ngành khoa học tin học phần kĩ sử dụng máy tính, khai thác phần mềm Hình thức kiểm tra thực hành máy tính thường dùng muốn đánh giá kĩ sử dụng máy tính, kĩ khai thác phần mềm Những KTKN lại phần lớn tiến hành kiểm tra giấy Có số kĩ cần phải kiểm tra cách thực hành máy tính Ví dụ, kiểm tra kĩ sử dụng Hệ QTCSDL chương II Các kiến thức chương I, II IV nên tiến hành KTĐG giấy Việc lựa chọn hình thức kiểm tra phù hợp quan trọng, lựa chọn hình thức kiểm tra khơng dẫn đến việc KTĐG khơng đạt mục đích, kết KTĐG khơng phản ánh lực HS Ví dụ, để kiểm tra kĩ sử dụng hệ QT CSDL Access, giả sử kiểm tra giấy câu hỏi sau: Hãy nêu bước tạo biểu mẫu ? Hình thức tự luận giấy câu hỏi không phù hợp dẫn đến đánh giá không lực thực HS Hơn nữa, mục tiêu quan trọng dạy sử dụng, khai thác phần mềm lực tự khám phá, khai thác phần mềm Điều có nghĩa HS cần biết KTKN thao tác với phần mềm có kĩ vận dụng nguyên tắc thử sai, kĩ quan sát hiệu ứng, phán đoán chức nút lệnh Việc sử dụng hình thức KTĐG khơng phù hợp ví dụ nêu khơng hướng HS đến việc nâng cao lực quan trọng mà dẫn đến việc HS học vẹt, học tủ, học thứ vừa khó lại vừa khơng phải trọng tâm Ngồi nội dung kể trên, nội dung Chuẩn KTKN hướng dẫn cột ghi "Cần xây dựng thực hành tổ chức thực phòng máy để HS đạt kỹ theo yêu cầu" cần tiến hành KTĐG thông qua thực hành Trên thực tế, việc lựa chọn hình thức KTĐG giấy hay thực hành máy tính phụ thuộc vào điều kiện thực tế trang thiết bị máy tính, internet nhà trường Ở nơi điều kiện thực hành mơn tin học hạn chế nên KTĐG thực hành máy nội dung tiến hành giấy Để xác định nội dung bắt buộc phải kiểm tra thực hành máy, GV vào chuẩn KTKN Những kĩ liên quan đến thao tác với máy tính, với phần mềm nội dung chuẩn KTKN có hướng dẫn thực hành máy tính (ở cột ghi chú) phần cần tiến hành KTĐG thơng qua hình thức thực hành 4.4 Làm để KTĐG theo nhóm? Hình thức KTĐG theo cá nhân quen thuộc, hình thức KTĐG theo nhóm có thể, đâu đó, mẻ, lạ lẫm Tuy nhiên, hình thức KTĐG khác, hình thức KTĐG theo nhóm phải xác định mục tiêu yêu cầu trước tiến hành Trong Chuẩn KTKN có yêu cầu mặt kiến thức, yêu cầu mặt kĩ yêu cầu mặt thái độ Yêu cầu KTKN dễ dàng tìm nhiều hình thức KTĐG phù hợp, hiệu Riêng yêu cầu thái độ, đặc biệt thái độ hợp tác làm việc, hình thức KTĐG theo nhóm hình thức KTĐG đặc biệt phù hợp Xét ví dụ: Giả sử giao cho nhóm HS tiến hành làm kiểm tra theo nhóm để hồn thành sản phẩm (trình bày báo tường, lập trình giải tốn, làm thuyết trình vấn đề đó) Khi nhóm nộp sản phẩm, cho điểm em nào? Cho điểm em (cùng điểm chẳng hạn) hay cho điểm em khác (chẳng hạn, em điểm 7, em điểm 8, em điểm 10 ) ? Khi cho điểm em nhau, có ý kiến cho chấm điểm không công Vì nhóm có em học tốt hơn, có em học hơn, có em chịu khó hơn, có em lười Nên cho em học tốt hơn, chịu khó điểm cao Những em học hơn, lười nhận điểm thấp Nhưng cho điểm em nhóm khác lại có ý kiến cho rằng, làm theo nhóm phải chấm điểm theo nhóm Các thành viên bình đẳng, có nghĩa vụ quyền lợi Để xem xét tính hợp lý ý kiến cần quay trở lại để xem xét mục tiêu kiểm tra theo nhóm Rõ ràng nêu tiến hành KTĐG theo nhóm ta phải quan tâm đến đánh giá thái độ mà thái độ hợp tác HS để làm kiểm tra nhóm Như vậy, làm kiểm tra theo nhóm, HS đánh giá KTKN dựa sản phẩm làm đánh giá thái độ dựa hợp tác làm việc thành viên Vì thế, HS đánh giá hai mặt, mặt thứ KTKN mặt thứ hai thái độ Ví dụ, tổng điểm tối đa kiểm tra 10 dành điểm cho đánh giá KTKN, điểm lại để đánh giá thái độ Tổng điểm toàn (tối đa 10) điểm KTKN cộng với điểm thái độ Để cho điểm thái độ hợp tác làm việc cho điểm thái độ HS nhóm khác Tuy nhiên, khơng có tình đặc biệt nên cho điểm thái độ thành viên nhóm Bởi vì, nên đánh giá thái độ hợp tác nhóm, khơng phải thái độ hợp tác thành viên nhóm Nói có nghĩa khơng khí hợp tác làm việc nhóm thành viên có ý thức xây dựng nên Khơng thể có khơng khí hợp tác tốt nhóm có thành viên khơng hợp tác, khơng hài lòng với thành viên khác Cách chấm điểm đồng dẫn đến nguyên tắc làm việc nhóm là: muốn đạt điểm cao phải hợp tác tốt Đặc biệt với HS giỏi, HS tiếp thu tốt, em muốn nhận điểm cao em cần giúp đỡ, động viên bạn học yếu hơn, rèn luyện tính khiêm tốn, tôn trọng người khác Điều giúp hạn chế tính kiêu căng, ích kỉ, tự mãn, coi thường bạn học tham gia hoạt động tập thể số HS giỏi mà hay gặp – góp phần hình thành, phát triển lực làm việc nhóm, lực giao tiếp HS Để chấm điểm KTKN, có hai cách cho điểm HS nhóm giống khác Xin giới thiệu số cách thực muốn cho điểm HS nhóm khác nhau: Cách thứ nhất, chấm điểm sản phẩm chung nhóm với việc vấn thành viên nhóm nội dung liên quan kiểm tra Khi điểm KTKN chia thành hai phần bao gồm: phần điểm chấm dựa sản phẩm nhóm (các thành viên điểm nhau) phần điểm vấn riêng cá nhân (phần điểm phụ thuộc vào cá nhân trả lời vấn) Cách thứ hai, GV chấm sản phẩm cho sản phẩm lượng điểm định yêu cầu nhóm tự chia số điểm cho thành viên theo mức độ cơng sức đóng góp Ví dụ, giả sử nhóm có thành viên, phần điểm KTKN thành viên tối đa điểm (phần điểm thái độ tối đa điểm) Như vậy, tổng số điểm tối đa phần KTKN thành viên 18 điểm (3 x = 18), lượng điểm tối đa mà GV cho chấm điểm sản phẩm nhóm Giả sử, sản phẩm nhóm chấm với số điểm 15/18 điểm Như vậy, nhóm phải tự phân chia số điểm cho thành viên theo công sức đóng góp vào sản phẩm Số điểm tối đa KTKN thành viên không vượt điểm, tổng điểm phần KTKN tất thành viên nhóm 15 điểm Ví dụ, với 15 điểm chia cho thành viên nhóm, có cách chia sau: thành viên đóng góp điểm, thành viên đóng góp trung bình điểm thành viên đóng góp nhiều điểm 4.5 Tổ chức để HS tự đánh giá lẫn Khi chấm bài, chữa cho bạn học cách tốt để HS tự nhận sai sót rút kinh nghiệm cho thân từ sai sót bạn Có thể nói, HS tự đánh giá, sửa lỗi cho cách làm theo phương châm "học thầy không tày học bạn" Thêm nữa, số GV dạy nhiều lớp kiêm nhiệm nhiều công việc nên hạn chế thời gian chấm bài, chữa kiểm tra HS Dưới số gợi ý tổ chức cho HS tự đánh giá lẫn sau: Cách 1, GV cho HS làm cá nhân Kết thúc kiểm tra GV thu Sau phát lại làm HS kèm đáp án để HS kiểm tra chéo nhau, tức không để HS tự chấm Mỗi HS vào đáp án để chấm HS khác Sau đó, yêu cầu HS trả lại làm vừa chấm bạn có kiểm tra GV, dành thời gian cho HS trao đổi với bạn chấm chữa lỗi để thống Cách thứ 2, HS làm việc theo nhóm trình bày sản phẩm nhóm trước lớp Các nhóm lại theo dõi đưa câu hỏi Nhóm trình bày phải trả lời, giải thích câu hỏi nhóm khác GV chuẩn bị sẵn phiếu chấm điểm (trong có sẵn tiêu chí để chấm điểm-Barem điểm) phát cho HS để HS chấm điểm HS nhóm khơng chấm điểm nhóm Kết thúc, trình bày GV (hoặc giao cho nhóm HS làm thư kí) thu lại phiếu chấm điểm để tổng hợp kết cuối Cần lưu ý là, cho dù HS tự đánh giá lẫn GV phải người kiểm sốt, quản lí việc chấm điểm Có nghĩa HS chấm điểm theo hướng dẫn chấm mà GV đưa ra, GV phải biết lỗi HS mắc phải làm kiểm tra, người kiểm sốt hồn thiện việc sửa chữa lỗi HS trọng tài cho tranh luận HS trình chấm điểm Biên soạn câu hỏi/bài tập theo định hƣớng lực, gắn với thực tiễn - ví dụ minh họa 5.1 Quy trình biên soạn câu hỏi/bài tập Bước 1: Xác định chủ đề/nội dung cần KTĐG Bước 2: Xác định chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ lực hướng tới Bước 3: Xây dựng bảng mô tả mức độ yêu cầu cần đạt cho loại câu hỏi/bài tập chủ đề Liệt kê nội dung chủ đề, nội dung chủ đề cần chi tiết hóa mức độ yêu cầu cần đạt cho loại câu hỏi theo bảng sau Nội dung Loại câu Nhận biết hỏi/bài tập (Mô tả yêu cầu cần đạt) Nội dung Câu hỏi/bài tập định tính Bài tập định lượng HS xác định đơn vị kiến thức tái xác nội dung đơn vị kiến thức Thông hiểu (Mô tả yêu cầu cần đạt) Vận dụng thấp (Mô tả yêu cầu cần đạt) Vận dụng cao (Mô tả yêu cầu cần đạt) HS sử dụng đơn vị kiến thức để giải thích khái niệm, quan niệm, nhận định … liên quan trực tiếp đến kiến thức HS xác định vận dụng kiến thức tổng hợp để giải vấn đề tình quen thuộc HS xác định vận dụng kiến thức tổng hợp để giải vấn đề tình Câu hỏi Câu hỏi Câu hỏi ND1.DT.NB.* Câu hỏi ND1.DT.TH.* ND1.DT.VDT.* ND1.DT.VDC.* HS xác định mối liên hệ trực tiếp đại lượng tính đại lượng cần tìm (Khơng cần suy luận HS xác định mối liên quan đến đại lượng cần tìm tính đại lượng cần tìm thơng qua số bước suy HS xác định vận dụng mối liên hệ đại lượng liên quan để giải tốn, vấn đề tình quen HS xác định vận dụng mối liên hệ đại lượng liên quan để giải tốn, vấn đề tình trung gian) luận trung gian thuộc Câu hỏi ND1.DL.NB.* Câu hỏi Câu hỏi Câu hỏi ND1.DL.TH.* ND1.DL.VDT.* 10 ND1.DL.VDC.* hồn Như nghĩa phần mềm BRAINS chưa thật giống với người, bước nâng cấp1 Câu hỏi 1: CÔ NGƯỜI MÁY AIKO Những thuật ngữ khái niệm sau không nhắc đến viết: A) Chương trình dịch B) Mơi trường lập trình C) Ngơn ngữ lập trình D) Ngơn ngữ máy CÔ NGƯỜI MÁY AIKO: HƯỚNG DẪN CHẤM CÂU Mức đầy đủ Mã 2: Lựa chọn A D Mức không đầy đủ Mã 1: Một hai lựa chọn A D Mức khơng tính điểm Mã 0: Câu trả lời khác Mã 9: Không trả lời Câu hỏi 2: CƠ NGƯỜI MÁY AIKO Máy tính rơ bốt có điểm giống sau đây: A) Hoạt động theo chương trình mà người lập trình tạo B) Rất khó lập trình để có cảm xúc tâm hồn C) Thực tính toán nhanh D) Giao tiếp với người tương tác với môi trường xung quanh Hãy phương án chưa xác CƠ NGƯỜI MÁY AIKO: HƯỚNG DẪN CHẤM CÂU Mức đầy đủ Mã 1: Lựa chọn D Mức khơng tính điểm Mã 0: Câu trả lời khác Mã 9: Không trả lời Câu hỏi 3: CÔ NGƯỜI MÁY AIKO Em chọn cách giải thích sau thuật ngữ AI - trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) giải thích sao? Cách 1: AI hàm ý khả rơ bốt có giác quan tương tự người, ví dụ khả nói, nghe, đối thoại, quan sát, nhận dạng đối tượng tương tác với chúng Cách 2: AI hàm ý khả thiết bị hệ thống mà chúng người tạo cho chúng hoạt động theo cách thức mà có xu hướng gọi cách thức thơng minh Cách 2: AI hàm ý khả tác nhân thơng minh, ví dụ phần mềm thông minh, việc nhận biết thông tin từ môi trường xung quanh hoạt động tương tác tốt mơi trường xung quanh dựa thơng tin CƠ NGƯỜI MÁY AIKO: HƯỚNG DẪN CHẤM CÂU Mức đầy đủ Mã 2: Tất lựa chọn với giải thích hợp lý Bài viết dịch từ website dự án phát triển rô bốt Aiko Lê Trung theo đường liên kết: http://www.projectaiko.com/ 142 Mức không đầy đủ Mã 1: Một hai ba lựa chọn với giải thích hợp lý Mức khơng tính điểm Mã 0: Câu trả lời khác Mã 9: Không trả lời Câu hỏi 4: CÔ NGƯỜI MÁY AIKO Phần mềm BRAINS (Bio Robot Artificial Intelligent Neural System) A) lập trình ngơn ngữ lập trình C, C# Basic B) mơ não rơ bốt C) mơ hệ trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) D) có chức hệ điều hành máy tính Hãy phương án sai CÔ NGƯỜI MÁY AIKO: HƯỚNG DẪN CHẤM CÂU Mức đầy đủ Mã 1: Lựa chọn D Mức khơng tính điểm Mã 0: Câu trả lời khác Mã 9: Khơng trả lời Câu hỏi 5: CƠ NGƯỜI MÁY AIKO Hình ảnh bên chụp từ đoạn phim ghi lại việc Lê Trung yêu cầu người máy Aiko giải toán Mặt trang giấy ghi đề toán (như Hình) sau quay phía Aiko để nhìn thấy Theo đề bài, Aiko tính giá trị biểu thức COS(Z)  (W + SIN(Y)) với W = 40, Y = 10, Z = 11 nhanh trả lời xác kết 0.1746 Theo em, tác giả phải xếp mã lệnh sau theo thứ tự để tạo thành chương trình đắn cho Aiko giải tốn: Mã lệnh Ý nghĩa lệnh SP BRAINS lệnh cho phần mềm điều khiển miệng (Speaker) phát câu trả E lời kết biểu thức cần tính C BRAINS lệnh cho chương trình đảm nhận chức tính tốn nhận AL biết biểu thức nhớ trong, phân tích tiến hành tính giá trị biểu thức, gửi kết cho BRAINS LI Phần phềm điều khiển tai (Recorder) nhận âm truyền đến từ S người với nội dung "Aiko, giải toán" truyền cho não (phần mềm BRAINS) A BRAINS nhận chuỗi âm chứa yêu cầu người, phân tích NL yêu cầu thành nhiệm vụ cụ thể SC BRAINS lệnh cho phần mềm điều khiển mắt (camera) quét đề toán A nạp đề vào nhớ CÔ NGƯỜI MÁY AIKO: HƯỚNG DẪN CHẤM CÂU Mức đầy đủ Mã 1: Dãy mã lệnh sau tạo thành chương trình đắn LIS  ANL  SCA  CAL  SPE Mức khơng tính điểm Mã 0: Câu trả lời khác Mã 9: Không trả lời 143 SỔ ĐIỂM ĐIỆN TỬ Bắt đầu từ năm 2013, trường THPT Kẻ Sặt triển khai sổ điểm điện tử, GV việc phải hoàn thành sổ điểm theo quy định năm phải nhập điểm sổ điểm điện tử Mỗi thầy cô cấp tên đăng nhập, mật thông tin mã đơn vị trường để nhập điểm vào lớp dạy Điều có nghĩa có GV dạy mơn nào, lớp nhập điểm mơn đó, lớp Sau nhà trường cấp tên đăng nhập, mật khẩu, GV tự đổi mật theo ý Đây giao diện trang web c3.quanlytruonghoc.vn Muốn sử dụng trang web để nhập điểm, thầy cô phải đăng nhập cách khai báo thông tin tên đăng nhập, mật khẩu, mã đơn vị Ví dụ: Nga GV, muốn vào trang web để nhập điểm lớp cô dạy phải khai báo tên đăng nhập là: ngatv, mật khẩu: phuonglinh2013, mã đơn vị trường là: hdthpt46 Hệ thống lưu trữ mật cô Nga dạng dãy kí tự bao gồm: 988ba495f71ff8de26b24a7272bd8db0, có nghĩa mật mã hóa liệu, người quản trị trang web trường biết Hãy đọc đoạn văn trả lời câu hỏi Câu hỏi 1: SỔ ĐIỂM ĐIỆN TỬ R03Q01 – Thầy cô giáo trường THPT Kẻ Sặt muốn sử dụng trang web c3.quanlytruonghoc.vn phải làm gì? Câu hỏi 2: SỔ ĐIỂM ĐIỆN TỬ R03Q02 – Trong đoạn văn có mơ tả việc bảo mật thông tin, em cho biết cách nào? Sử dụng cách an tồn tuyệt đối chưa? 144 Câu hỏi 3: SỔ ĐIỂM ĐIỆN TỬ R03Q03 – Đối với nhóm người phụ huynh hoc sinh việc triển khai sổ điểm điện tử có lợi ích gì? SỔ ĐIỂM ĐIỆN TỬ: HƢỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI Mức đầy đủ: Thầy cô giáo trường THPT Kẻ Sặt muốn sử dụng trang web c3.quanlytruonghoc.vn phải nhập tên đăng nhập vào mục Tên đăng nhập, nhập mật vào mục Mật khẩu, nhập hd-thpt46 vào mục Mã đơn vị, sau kích chuột vào nút lệnh Đăng nhập Mức không đạt: Các câu trả lời khác không trả lời SỔ ĐIỂM ĐIỆN TỬ: HƢỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI Mức đầy đủ: Quyền truy cập trang web: cho phép GV trường phép truy cập sử dụng trang web Mã hóa liệu: Việc mã hóa mật thầy giáo để tăng cường tính bảo mật Mức không đạt: Các câu trả lời khác câu trả lời SỔ ĐIỂM ĐIỆN TỬ: HƢỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI Mức đầy đủ: Phụ huynh HS ngày theo dõi điểm q trình học tập em Từ có cách quản lý, nhắc nhở, động viên kịp thời tình hình học tập HS Mức không đạt: Các câu trả lời khác khơng có câu trả lời Bài BÀI TRÌNH CHIẾU ĐẦU TIÊN Trong số hoạt động trao đổi thông tin diễn thường xuyên sống, hoạt động trình bày hình thức chia sẻ kiến thức, ý tưởng với nhiều người khác Khi trình bày, người ta có thẻ sử dụng công cụ hỗ trợ như: phấn – bảng, giấy khổ lớn – bút, hình vẽ, biểu đồ chuẩn bị sẵn, máy chiếu ánh sáng, máy chiếu phim dương bản, v.v… Bên cạnh đó, việc sử dụng máy tính, máy chiếu (projector) với phần mềm trình chiếu máy tính cách để người ta trình bày vấn đề trước đám đông cách hiệu Phần mềm trình chiếu chương trình máy tính, tạo trình chiếu dạng điện tử Các trình chiếu bao gồm trang chiếu Các thơng tin trang chiếu chữ, hình ảnh, âm thanh, phim, ảnh v.v… Việc trình chiếu trang trình chiếu hiển thị trang chiếu lên tồn hình Nếu máy tính kết nối với máy 145 chiếu, trình bày hiển thị hình rộng nhiều người theo dõi Bên cạnh chức tạo trình chiếu (chứa đối tượng: văn bản, hình ảnh, bảng biểu, biểu đồ, âm thanh, video, v.v ) trình chiếu, phần mềm trình chiếu giúp người ta tạo sản phẩm Multimedia phong phú như: album ảnh, album ca nhạc, đoạn phim tự biên soạn Câu hỏi 1: BÀI TRÌNH CHIẾU ĐẦU TIÊN Chức chức phần mềm trình chiếu? A Cho phép tạo trình chiếu dạng điện tử B Cho phép trình chiếu trang trình chiếu C Cho phép soạn thảo thơng tin cần trình chiếu với công cụ soạn thảo văn D Chỉnh sửa ảnh, video để đưa vào trang trình chiếu BÀI TRÌNH CHIẾU ĐẦU TIÊN: HƯỚNG DẪN CHẤM CÂU Mức đầy đủ Mã 1: phương án D Mức khơng tính điểm: Mã 0: Các câu trả lời khác Mã 9: Khơng trả lời Câu hỏi 2: BÀI TRÌNH CHIẾU ĐẦU TIÊN Nếu ví "Bài trình chiếu" sách "trang trình chiếu" đối tượng trang trình chiếu ví sách? A Như bìa sách trang sách B Như trang sách nội dung trang sách C Như bìa sách nội dung trang sách D Như mục lục sách trang sách BÀI TRÌNH CHIẾU ĐẦU TIÊN: HƯỚNG DẪN CHẤM CÂU Mức đầy đủ Mã 1: phương án B Mức khơng tính điểm: Mã 0: Các câu trả lời khác Mã 9: Không trả lời Câu hỏi 3: BÀI TRÌNH CHIẾU ĐẦU TIÊN Nếu có hỗ trợ đầy đủ máy móc, thiết bị, nên sử dụng phần mềm trình chiếu tình nào? A Làm đơn trình bày vấn đề cá nhân (nghỉ học, làm kiểm điểm) B Trình bày, báo cáo vấn đề trước đám đơng C Lập bảng điểm để tính điểm trung bình cho HS lớp D Xây dựng hệ quản trị liệu HS lớp BÀI TRÌNH CHIẾU ĐẦU TIÊN: HƯỚNG DẪN CHẤM CÂU Mức đầy đủ Mã 1: phương án B Mức khơng tính điểm: Mã 0: Các câu trả lời khác Mã 9: Không trả lời Câu hỏi 4: BÀI TRÌNH CHIẾU ĐẦU TIÊN 146 Việc sử dụng phần mềm trình chiếu có giúp thu hút ý người nghe khơng? Khoanh tròn "Có" "Khơng" ứng với câu hỏi Sự ý người nghe có phụ thuộc vào cách sử dụng phân Có hay mềm trình chiếu? Khơng? Tồn nội dung trang trình chiếu điều nói Có / Khơng Trang trình chiếu tóm tắt ý chính, khơng có tranh ảnh minh hoạ Có / Khơng Trang trình chiếu tóm tắt ý chính, kèm theo tranh ảnh, âm minh Có / Khơng hoạ phù hợp BÀI TRÌNH CHIẾU ĐẦU TIÊN: HƯỚNG DẪN CHẤM CÂU Mức đầy đủ Mã 1: Cả ba câu trả lời theo thứ tự (Khơng, Khơng, Có) Mức khơng tính điểm: Mã 0: Các câu trả lời khác Mã 9: Không trả lời Câu hỏi 5: BÀI TRÌNH CHIẾU ĐẦU TIÊN Khi bạn thêm trang trình chiếu mới, bạn chọn thao tác dầu tiên cần làm để chọn mẫu thích hợp cho trang trình chiếu cửa sổ chọn mẫu trang chiếu không tự động mở A Format/Slide Layout B Format/Slide Design C Slide Show/Slide Transition D Slide Show/Custom Animation BÀI TRÌNH CHIẾU ĐẦU TIÊN: HƯỚNG DẪN CHẤM CÂU Mức đầy đủ Mã 1: phương án A Mức khơng tính điểm: Mã 0: Các câu trả lời khác Mã 9: Không trả lời Câu hỏi 6: BÀI TRÌNH CHIẾU ĐẦU TIÊN Hãy mơ tả ưu điểm nhược điểm việc sử dụng phần mềm trình chiếu để trình bày so với việc sử dụng bảng, phấn Một ưu điểm Một nhược điểm BÀI TRÌNH CHIẾU ĐẦU TIÊN: HƯỚNG DẪN CHẤM CÂU Mức đầy đủ Mã 1: mô tả ưu điểm, nhược điểm việc sử dụng phần mềm trình chiếu để trình bày so với phấn, bảng Mức khơng tính điểm: Mã 0: mô tả ưu điểm (hoặc nhược điểm) Mã 9: Không trả lời Câu hỏi 7: BÀI TRÌNH CHIẾU ĐẦU TIÊN 147 Một trình chiếu có 10 trang Khi thêm trang trình chiếu vào sau trang 4, điều khẳng định sau có khơng? Khoanh tròn "Có" "Khơng" ứng với câu hỏi Khẳng định có khơng? Có hay Khơng? Tổng số trang trình chiếu 11, trang thêm có số trang Có / Không Trang đánh số lại, 0, trang thêm có số Có / trang Khơng Tổng số trang trình chiếu 11, trang thêm có số trang Có / Khơng Tổng số trang trình chiếu 11, trang đánh số lại từ – Có / 11 cách tự động Khơng BÀI TRÌNH CHIẾU ĐẦU TIÊN: HƯỚNG DẪN CHẤM CÂU Mức đầy đủ Mã 1: Cả bốn câu trả lời theo thứ tự (Khơng, Khơng, Có, Có) Mức khơng tính điểm: Mã 0: Các câu trả lời Câu hỏi 8: BÀI TRÌNH CHIẾU ĐẦU TIÊN Trong khung nội dung trang chiếu, sau nhập xong nội dung cho mục ta cần nhấn phím Enter để tự động tạo mục BÀI TRÌNH CHIẾU ĐẦU TIÊN: HƯỚNG DẪN CHẤM CÂU Mức đầy đủ Mã 1: khung nội dung có sẵn chế độ đánh dấu dòng tự động nên xuống dòng nội dung tự động đánh dấu (hoặc đánh số) Mức khơng tính điểm: Mã 0: Trả lời khơng xác Mã 9: Khơng trả lời KẾT NỐI KHƠNG DÂY Máy tính phòng làm việc nhà Minh Thư kết nối mạng Internet (kết nối có dây) Như vậy, để sử dụng mạng internet phải lên phòng làm việc, điều thật bất tiện cô Minh Thư mong muốn ngồi đâu nhà cô truy cập mạng Minh Thư định tìm hiểu vấn đề đưa phương án để thực hiện: Cách 1: Thiết bị mạng để phòng làm việc, cần kéo dây cáp mạng đến phòng lại nhà Phòng 1: Cần mét Phòng 2: Cần mét Phòng 3: Cần mét Phòng 4: Cần mét Phòng 5: Cần 10 mét Chi phí: 3000đ/1mét; ổ chia mạng gồm cổng giá 250.000 đồng Thời gian hồn thành cơng việc: 1- ngày Với cách kết nối sử dụng với máy tính để bàn, máy tính xách tay, thiết bị có chân cắm mạng Cách 2: Sử dụng kết nối không dây Cần mua định tuyến khơng dây, giá: 300.000đồng 148 Thời gian hồn thành công việc: – tiếng Minh Thư nhận thấy cách thứ thuận tiện nhiều, sử dụng điện thoại vào mạng internet, điều băn khoăn liệu sóng wifi có ảnh hưởng đến sức khỏe người không? Khi sử dụng wifi tốc độ truy cập mạng có chậm kết nối có dây khơng? Trời mưa thiết bị sử dụng nhà có bị wifi khơng? Em đọc đoạn văn trả lời câu hỏi đây? Câu hỏi 1: KẾT NỐI KHƠNG DÂY R05Q01 – Em có đồng tình với ý kiến Minh Thư sử dụng cách thuận tiện không? -Câu hỏi 2: KẾT NỐI KHÔNG DÂY R05Q02 – Nhìn theo góc độ nhà vật lý trẻ tuổi, em hiểu sóng wifi gì? -Câu hỏi 3: KẾT NỐI KHÔNG DÂY R05Q03 – Điều băn khoăn Minh Thư gì? Theo em điều có khơng? -Câu hỏi 4: KẾT NỐI KHÔNG DÂY R05Q04 – Giả sử cô Minh Thư lựa chọn cách để thực hiện, em hướng dẫn cô cách sử dụng mạng khơng dây cho an tồn hiệu -Câu hỏi 5: KẾT NỐI KHÔNG DÂY R05Q05 – Bộ định tuyến khơng dây có tác dụng gì? Nếu phải lựa chọn kết nối có dây kết nối khơng dây em lựa chọn cách kết nối mạng nào? 149 KẾT NỐI KHƠNG DÂY: HƢỚNG DẪN MÃ HĨA CÂU HỎI Mức đầy đủ: Em đồng tình với ý kiến cô Minh Thư sử dụng cách thứ thuận tiện cách thứ vì: Các mức so sánh Kết nối có dây Kết nối khơng dây Mơi trường truyền dẫn Dây cáp Khơng khí Góc độ kinh tế 325000đ 300000đ Góc độ thời gian hồn thành Từ – ngày - tiếng Dựa vào tiêu chí mơi trường truyền dẫn mạng internet với kết nối có dây dây cáp, theo thời gian tác động bên ngồi dây cáp bị hỏng, dẫn đến việc phải thay dây cáp Xét theo góc độ kinh tế thời gian hồn thành việc kết nối mạng internet kết nối khơng dây có ưu điểm hẳn Mức chƣa đầy đủ: Trả lời ý sau: Các mức so sánh Kết nối có dây Kết nối khơng dây Góc độ kinh tế 325000đ 300000đ Góc độ thời gian hoàn thành Từ – ngày - tiếng Xét theo góc độ kinh tế thời gian hồn thành việc kết nối mạng internet kết nối khơng dây có ưu điểm hẳn Hoặc: Dựa vào tiêu chí mơi trường truyền dẫn mạng internet với kết nối có dây dây cáp, theo thời gian tác động bên ngồi dây cáp bị hỏng, dẫn đến việc phải thay dây cáp Xét theo góc độ kinh tế thời gian hồn thành việc kết nối mạng internet kết nối khơng dây có ưu điểm hẳn Mức khơng đạt: Không trả lời câu trả lời khác KẾT NỐI KHƠNG DÂY: HƢỚNG DẪN MÃ HĨA CÂU HỎI Mức đầy đủ: Nhìn theo góc độ nhà vật lý trẻ tuổi, em hiểu sóng wifi sóng điện từ (hay sóng vơ tuyến) Tuy nhiên có số điểm khác biệt sóng wifi với sóng vơ tuyến khác là:  Chúng truyền phát tín hiệu tần số 2.5 GHz 5GHz Tần số cao so với tần số sử dụng cho điện thoại di động, thiết bị cầm tay truyền hình Tần số cao cho phép tín hiệu mang theo nhiều liệu  WiFi hoạt động ba tần số nhảy qua lại tần số khác cách nhanh chóng Việc nhảy qua lại tần số giúp giảm thiểu nhiễu sóng cho phép nhiều thiết bị kết nối không dây lúc Mức khơng đạt: Khơng có câu trả lời câu trả lời khác KẾT NỐI KHÔNG DÂY: HƢỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI Mức đầy đủ: Ý thứ nhất: Điều băn khoăn Minh Thư là: - Sóng wifi có ảnh hưởng đến sức khỏe người khơng? - Khi sử dụng wifi tốc độ truy cập mạng có chậm kết nối có dây khơng? - Trời mưa thiết bị sử dụng nhà có bị wifi không? Ý thứ hai: câu hỏi mở, trả lời theo hai hướng khác nhau: - Điều Minh Thư băn khoăn sóng wifi sóng điện từ, nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe Nếu cần truy cập truyền lượng lớn liệu mạng khơng dây chậm mạng có dây Trời mưa, có sấm sét tạo nguồn sóng điện từ lớn làm nhiễu sóng wifi Đơi thiết bị nhà, ví dụ lò vi sóng, hoạt động tạo sóng điện từ tần số với sóng wifi làm ảnh hưởng, nhiễu sóng wifi 150 - Điều băn khoăn Minh Thư khơng sóng wifi sóng vơ tuyến (có nhiều hướng khác nhau, khơng tập trung theo hướng cả), khơng ảnh hưởng đến sức khỏe người Hiện với phát triển công nghệ, tốc độ truyền liệu mạng khơng dây với mạng có dây Trời mưa nhỏ, nhà dùng sóng wifi bình thường, thiết bị nhà khơng làm nhiễu sóng wifi ta biết đặt chúng vị trí thích hợp, tránh xa thiết bị phát, bắt sóng wifi Mức chƣa đầy đủ: Trả lời hai ý Mức không đạt: Không trả lời câu trả lời khác KẾT NỐI KHÔNG DÂY: HƢỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI Mức đầy đủ: Sử dụng mạng không dây sau để an toàn hiệu quả: - Đặt thiết bị phát wifi phòng làm việc (khơng đặt phòng ngủ hay nhà bếp) - Buổi tối làm việc xong tốt nên tắt hết thiết bị bắt, phát wifi Mức không đạt: Không trả lời câu trả lời khác KẾT NỐI KHƠNG DÂY: HƢỚNG DẪN MÃ HĨA CÂU HỎI Mức đầy đủ: Ý thứ 1: Bộ định tuyến không dây (wireless router) hoạt động thiết bị thu phát đẳng hướng có tác dụng chuyển liệu từ modem tới thiết bị bạn sử dụng (laptop, máy tính bảng hay điện thoại di động) Ý thứ 2: Câu hỏi mở, có cách trả lời - Em lựa chọn kết nối khơng dây nhà em rộng, ngồi đâu bắt wifi - Em lựa chọn kết nối có dây nhà em có máy tính bàn, khơng có thiết bị, nên khơng có nhu cầu để sử dụng wifi Mức chƣa đầy đủ: Chỉ trả lời ý Mức không đạt: Các câu trả lời khác không trả lời THIỆT HẠI DO VIRUT MÁY TÍNH GÂY RA Theo Bkav, thiệt hại virus máy tính Việt Nam mức cao Trong 12 tháng qua, người sử dụng phải chịu tổn thất lên đến gần 8.000 tỷ đồng (khoảng 400 triệu USD) Kết đưa từ chương trình khảo sát Bkav thực vào tháng 4/2013 151 Con số thấp nhiều so với mức thiệt hại tội phạm mạng nước phát triển thiệt hại lớn người sử dụng Việt Nam Theo ước tính Văn phòng nội Anh, tội phạm mạng làm nước thiệt hại tới 43 tỷ USD năm Số liệu Việt Nam tính dựa mức thu nhập người sử dụng máy tính thời gian công việc họ bị gián đoạn trục trặc gây virus máy tính Theo đó, bình qn người sử dụng máy tính Việt Nam bị thiệt hại 1.354.000 đồng Với 5,9 triệu máy tính (theo Sách Trắng Cơng nghệ Thông tin - Truyền thông 2012) sử dụng nước mức thiệt hại virus gây năm lên tới gần 8.000 tỷ đồng Trong đó, nguy nhiễm mã độc từ USB có xu hướng tăng trở lại Với 93% người dùng thừa nhận ổ đĩa USB bị nhiễm virus lần 12 tháng qua, tăng 5% so với năm ngoái, USB tiếp tục phương tiện phát tán ưa thích virus Nguy tiếp tục tăng cao xuất mã độc W32.UsbFakeDrive mà hệ thống giám sát virus Bkav phát hồi cuối tháng 3/2013 Đây loại virus có khả lây lan bùng phát với thao tác đơn giản mở ổ đĩa người dùng Trước đây, dòng virus AutoRun phát tán với tốc độ chóng mặt khiến Microsoft buộc phải cắt bỏ tính AutoRun USB từ Windows Windows XP phiên cập nhật Tuy nhiên, với xuất W32.UsbFakeDrive, chuyên gia nhận định mã độc thay dòng AutoRun Bên cạnh đó, thống kê Bkav cho thấy, người sử dụng Việt Nam rèn luyện cho thói quen cẩn trọng với file đính kèm email Theo khảo sát Bkav, 11% người dùng thừa nhận mở file văn từ email để xem nội dung Trong khi, có tới 60% người hỏi mở file xác nhận lại với người gửi sử dụng chế độ an tồn để mở (Safe Run) Số lại tỏ thận trọng, đọc file họ thực quan tâm Cuối năm 2012, hệ thống máy tính hàng loạt quan, doanh nghiệp Việt Nam bị lây nhiễm phần mềm gián điệp (spyware) sau người sử dụng mở file văn doc, xls, ppt đính kèm email Để phòng ngừa bị lây nhiễm spyware từ file văn bản, chuyên gia khuyến cáo người sử dụng cần cài đặt phần diệt virus có khả ngăn chặn chống phần mềm gián điệp, keylogger Bên cạnh đó, người dùng cần tăng cường sử dụng công nghệ Safe Run phần mềm diệt virus để mở file văn đáng ngờ 152 Trong tháng 5/2013 có 2.638 dòng virus máy tính xuất Việt Nam Các virus lây nhiễm 4.235.000 lượt máy tính Virus lây nhiều tháng qua W32.Sality.PE lây nhiễm 344.000 lượt máy tính Có tới 425 website quan, doanh nghiệp Việt Nam bị hacker xâm nhập, có trường hợp gây hacker nước Câu hỏi 1: THIỆT HẠI DO VIRUT MÁY TÍNH GÂY RA R06Q01 – Theo khảo sát tháng 4/2013, người sử dụng máy tính Việt Nam phải chịu thiệt hại tiền năm virút máy tính? Em nghĩ số này? -Câu hỏi 2: THIỆT HẠI DO VIRUT MÁY TÍNH GÂY RA R06Q02 – Theo phát triển rộng rãi Internet giới mà hình thức lây nhiễm virus qua Internet trở thành phương thức virus ngày Qua đoạn văn em trình bày hình thức lây nhiễm virus phần mềm độc hại thông qua Internet -Câu hỏi 3: THIỆT HẠI DO VIRUT MÁY TÍNH GÂY RA R06Q03 – Ở nước ta, thiệt hại virus gây năm lên tới gần 8.000 tỷ đồng, số lớn với tình hình phát triển Việt Nam Vậy, trường hợp em người sử dụng máy tính em có cách để hạn chế thiệt hại virút gây ra? -Câu hỏi 4: THIỆT HẠI DO VIRUT MÁY TÍNH GÂY RA R06Q04 – Theo em, nên có hình phạt người tạo chương trình virút độc hại? -Câu hỏi 5: THIỆT HẠI DO VIRUT MÁY TÍNH GÂY RA R06Q05 – Theo em, phần mềm diệt virút có trước hay chương trình virút có trước? THIỆT HẠI DO VIRÚT GÂY RA: HƢỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI Mức đầy đủ: Bình quân người sử dụng máy tính Việt Nam bị thiệt hại 1.354.000 đồng/1 năm 153 Em nhận thấy: Đất nước ta khó khăn, mức sống người dân Việt Nam chưa cao mà năm người sử dụng máy tính phải chịu thiệt hại lớn Nếu với số tiền người sử dụng máy tính ủng hộ cho người nghèo, bệnh nhân ốm đau mà khơng có tiền chữa bệnh có ý nghĩa, góp phần cải thiện chất lượng sống xã hội nhiều Mức không đạt: Khơng trả lời có câu trả lời khác THIỆT HẠI DO VIRÚT GÂY RA: HƢỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI Mức đầy đủ: Các hình thức lây nhiễm virus phần mềm độc hại thông qua Internet: - Lây nhiễm thông qua USB - Lây nhiễm truy cập vào email - Lây nhiễm virus chiếm quyền điều khiển máy tính thơng qua lỗi bảo mật hệ điều hành, ứng dụng sẵn có hệ điều hành phần mềm hãng thứ ba Mức khơng đạt: Khơng trả lời có câu trả lời khác THIỆT HẠI DO VIRÚT GÂY RA: HƢỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI Mức đầy đủ: - Cài đặt chương trình diệt virút BKAV máy tính, cập nhật thường xuyên phiên Thận trọng với file đính kèm email Khơng truy cập vào trang web lạ, trang web đen … Mức khơng đạt: Khơng trả lời có câu trả lời khác THIỆT HẠI DO VIRÚT GÂY RA: HƢỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI Mức đầy đủ: Theo em nên có hình phạt thích đáng cho kẻ tạo chương trình virút độc hại có có tác dụng răn đe, giáo dục Ví dụ, phạt tù, bồi thường kinh tế cho thiệt hại mà họ gây Mức khơng đạt: Khơng trả lời có câu trả lời khác THIỆT HẠI DO VIRÚT GÂY RA: HƢỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI Mức đầy đủ: Phần mềm virút có trước, phát tán, gây thiệt hại, người ta tìm cách xây dựng chương trình chống lại phá hủy virút Mức khơng đạt: Khơng trả lời có câu trả lời khác 154 VIRUS LÂY NHIỄM QUA THƯ ĐIỆN TỬ Khi mà thư điện tử (e-mail) sử dụng rộng rãi giới virus chuyển hướng sang lây nhiễm thông qua thư điện tử Khi lây nhiễm vào máy nạn nhân, virus tự tìm danh sách địa thư điện tử sẵn có máy tự động gửi hàng loạt cho địa tìm thấy Nếu chủ nhân máy nhận thư bị nhiễm virus mà không bị phát hiện, tiếp tục để lây nhiễm vào máy, virus lại tiếp tục tìm đến địa gửi Chính số lượng phát tán tăng theo cấp số nhân khiến cho thời gian ngắn hàng hàng triệu máy tính bị lây nhiễm, làm tê liệt nhiều quan toàn giới thời gian ngắn Phương thức lây nhiễm qua thư điển tử bao gồm: Lây nhiễm vào file đính kèm theo thư điện tử Khi người dùng khơng bị nhiễm virus file đính kèm bị nhiễm virus kích hoạt Lây nhiễm mở liên kết thƣ điện tử Các liên kết thư điện tử dẫn đến trang web cài sẵn virus Lây nhiễm mở để xem thƣ điện tử: Cách vô nguy hiểm chưa cần kích hoạt file mở liên kết, máy tính bị lây nhiễm virus Theo thông tin trang wikipedia.org R07Q01 – Câu hỏi 1: VIRÚT LÂY NHIỄM QUA THƢ ĐIỆN TỬ Trong văn mơ tả virus có khả gì? -R07Q02 – Câu hỏi 2: VIRÚT LÂY NHIỄM QUA THƢ ĐIỆN TỬ Theo em xuất phát từ lý mà hacker, hay tin tặc tạo virus? -R07Q03 – Câu hỏi 3: VIRÚT LÂY NHIỄM QUA THƢ ĐIỆN TỬ Trong văn trình bày phương thức lây nhiễm qua thư điện tử, theo em có cách sử dụng email để không bị virút công -VIRÚT LÂY NHIỄM QUA THƢ ĐIỆN TỬ: HƢỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI Mức đầy đủ: Virút có khả năng: - Virút tự tìm danh sách địa thư điện tử sẵn có máy tự động gửi hàng loạt cho địa tìm thấy 155 - Nhân nhanh Mức khơng đạt: Không trả lời câu trả lời khác VIRÚT LÂY NHIỄM QUA THƢ ĐIỆN TỬ: HƢỚNG DẪN MÃ HĨA CÂU HỎI Mức đầy đủ: Theo em mục đích ăn cắp thơng tin quan trọng, mục đích phá hoại,… Mức khơng đạt: Khơng trả lời câu trả lời khác VIRÚT LÂY NHIỄM QUA THƢ ĐIỆN TỬ: HƢỚNG DẪN MÃ HÓA CÂU HỎI Mức đầy đủ: Khơng có cách để khơng bị virút cơng tham gia vào mạng, sử dụng USB copy liệu vào máy, có cách sử dụng để hạn chế cơng virút thơi Ví dụ như: Cài đặt chương trình diệt virút, không mở thư lạ, nguồn gốc, không mở trang web lạ, trang web đen Mức không đạt: Không trả lời câu trả lời khác 156 ... Các kiểm tra kiểm tra định kì (bài kiểm tra định kì kiểm tra từ tiết trở lên quy định phân phối chương trình-PPCT), kiểm tra thường xuyên 15 phút, 30 phút (bài kiểm tra thường xuyên kiểm tra. .. đề kiểm tra Việc biên soạn đề kiểm tra thực theo hướng dẫn công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 Bộ GDĐT 6.1 Quy trình biên soạn đề kiểm tra Bước Xác định mục đích đề kiểm tra Đề kiểm tra. .. tiến hành kiểm tra thực hành máy tính; Ngược lại, muốn kiểm tra kiến thức hệ quản trị CSDL (chương I, III IV) nên kiểm tra giấy; Khi muốn đánh giá lực sử dụng hệ quản trị CSDL cần kiểm tra qua
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM TRA ĐÁNHGIÁ THEOĐỊNH HƢỚNGNĂNG lực, KIỂM TRA ĐÁNHGIÁ THEOĐỊNH HƢỚNGNĂNG lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn