TRẮC NGHIỆM THÍ NGHIỆM QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ

5 23 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2019, 23:29

TRẮC NGHIỆM TNQTTB MẠCH LƯU CHẤT Trong thí nghiệm mạch lưu chất, khảo sát hoạt động loại van nào? a Lưu lượng kế venturi, lưu lượng kế màng chắn b Lưu lượng kế venturi, lưu lượng kế phao c Lưu lượng kế màng chắn, lưu lượng kế điện tử d Lưu lượng kế siêu âm, lượng lượng kế chắn Nguyên lý hoạt động lưu lượng kế venturi: a Dựa vào chênh lệch nhiệt độ dòng chảy qua ống để đo lưu lượng b Dựa vào độ giảm áp dòng chảy qua ống để đo lưu lượng c Dựa vào chênh lệch động dòng chảy qua ống để đo lưu lượng d Khơng có đáp án Trong thí nghiệm mạch lưu chất, nội dung thí nghiệm 1: a Đo tổn thất cột áp ứng với lưu lượng dòng chảy lưu lượng kế b Đo tổn thất cột áp màng chắn oáng với chiều dài ống khác c Đo tổn thất cột áp màng van ứng với độ mở khác van d Khơng có đáp án Trong thí nghiệm mạch lưu chất, nội dung thí nghiệm 2: a Đo tổn thất cột áp ứng với lưu lượng dòng chảy lưu lượng kế b Đo tổn thất cột áp màng chắn ống với chiều dài ống khác c Đo tổn thất cột áp màng van ứng với độ mở khác van d Khơng có đáp án Trong thí nghiệm mạch lưu chất, nội dung thí nghiệm 3: a Đo độ giảm áp tổn thất cột áp ứng với lưu lượng dòng chảy lưu lượng kế b Đo tổn thất cột áp màng chắn ống với chiều dài ống khác c Đo tổn thất cột áp màng van ứng với độ mở khác van d Khơng có đáp án So sánh hệ số lưu lượng kế Cm , Cv (m : màng chắn ; v : venturi): a Cm < Cv b Cm > Cv c Cm = Cv d Tuỳ vào trường hợp cụ thể 7 Hình mơ tả lưu lượng kế: v v : a Lưu lượng kế venturi b Lưu lượng kế màng chắn c Lưu lượng kế phao d Khơng có đáp án Chiều dài tương đương van, cút là: a chiều dài ống thẳng có tổn thất lượng với van hay khúc nối b chiều dài ống thẳng có tổn thất lượng với van hay khúc nối điều kiện giống c chiều dài ống cong có tổn thất lượng với van hay khúc nối điều kiện giống d chiều dài ống cong có tổn thất lượng với van hay khúc nối điều kiện giống Lưu chất chảy ống bị tổn thất lượng vì: Ma sát lưu chất thành ống Trở lực cục Sự chênh lệch nhiệt độ Sự va chạm phân tử lòng lưu chất Có đáp án a b (1 2) c d 10 Tổn thát lượng ma sát với thành ống liên hệ với thừa số ma sát theo phương trình: a Darceyweisbach H f  f L V2 D 2g b Antersun c Prandtl-Nikuradse d Nikuradse 11 Quan hệ lưu lượng hiệu số thủy dầu áp suất qua màng chắn Venturi: a Tuyến tính b Hàm luỹ thừa (Có phần bàn luận thí nghiệm) c Hàm parabol d Khơng có đáp án 12 Hệ số lưu lượng C: a Tỉ lệ thuận với vận tốc dòng chảy tỉ lệ nghòch với P b Tỉ lệ nghịch với vận tốc dòng chảy tỉ lệ thuận với P c Tỉ lệ thuận với vận tốc dòng chảy tỉ lệ thuận với P d Tỉ lệ nghịch với vận tốc dòng chảy tỉ lệ nghòch với P 13 So sánh tổn thất lượng qua màng chắn venturi: a Màng chắn nhỏ b Màng chắn lớn (do màng chắn đường kính thay đổi đột ngột, venturi thay đổi từ từ) c Bằng d Không đủ kiện để kết luận 14 Chiều dài tương đương nhỏ van ứng với độ mở van: a Hoàn tồn (Do thay đổi đường kính nhỏ nhất→Độ giảm áp nhỏ nhất→Trở lực cục nhỏ →Chiều dài tương đương nhỏ nhất) b 3/4 c 1/2 d 1/4 15 Độ giảm áp qua van nhỏ ứng với độ mở: a Hoàn toàn b 3/4 c 1/2 d 1/4 16 So sánh tổn thấp lượng qua venturi màng: a Màng chắn lớn b Màng chắn nhỏ c Bằng d Không đủ kiện để so sánh 16 Trong thí nghiệm mạch lưu chất, thí nghiệm thực với độ mở van? a b c d 17 Kết đo lưu lượng kế venturi xác màng chắn vì: a Hệ số lưu lượng lớn b Tổn thất lượng c Cả hai ý d Khơng có đáp án 18 Khi bình chứa thí nghiệm mạch lưu chất, trình tự xử lí: a Mở van 15→Đóng van 13,14 để nước chảy vào bình chứa b Mở van 15→Đóng van 13,16 để nước chảy vào bình chứa c Mở van 15→Đóng van 12,13 để nước chảy vào bình chứa d Mở van 15→Đóng van 12,14 để nước chảy vào bình chứa 19 Trong thí nghiệm mạch lưu chất van luôn mở: a.12 b 13 c 14 d 15 20 Trong thí nghiệm mạch lưu chất van ln ln đóng: a 2,3 b 13, 15 c 4, b 10,14 21 Trong thí nghiệm 1, thí nghiệm mạch lưu chất điều chỉnh mực nước cột áp kế màng chắn venturi van: a 12 b 13 c 14 b 15 21 Trong thí nghiệm 1, thí nghiệm mạch lưu chất điều chỉnh lưu lượng van: a 12 b 13 c 14 b 15 22 Trong thí nghiệm 3, thí nghiệm mạch lưu chất, điều chỉnh lưu lượng van: a 12 b 13 c 14 b 15 ... chứa 19 Trong thí nghiệm mạch lưu chất van luôn mở: a.12 b 13 c 14 d 15 20 Trong thí nghiệm mạch lưu chất van ln ln đóng: a 2,3 b 13, 15 c 4, b 10,14 21 Trong thí nghiệm 1, thí nghiệm mạch lưu... venturi van: a 12 b 13 c 14 b 15 21 Trong thí nghiệm 1, thí nghiệm mạch lưu chất điều chỉnh lưu lượng van: a 12 b 13 c 14 b 15 22 Trong thí nghiệm 3, thí nghiệm mạch lưu chất, điều chỉnh lưu lượng... màng: a Màng chắn lớn b Màng chắn nhỏ c Bằng d Không đủ kiện để so sánh 16 Trong thí nghiệm mạch lưu chất, thí nghiệm thực với độ mở van? a b c d 17 Kết đo lưu lượng kế venturi xác màng chắn
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM THÍ NGHIỆM QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ, TRẮC NGHIỆM THÍ NGHIỆM QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn