Đề cương triết 2 có đáp án

29 58 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2019, 23:28

MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN (PHẦN 2) ĐỀ SỐ 1: Câu 1: Hiểu biết anh (chị) công ty cổ phần, tư giả thị trường chứng khoán? Cổ phiếu trái phiếu hình thức đầu tư, chúng khác nào? Đáp án: * Công ty cổ phần - Khái niệm công ty cổ phần - Khái niệm cổ phiếu * Tư giả - Khái niệm tư giả - Các loại chứng khoán + Trái phiếu + Cổ phiếu - Các đặc điểm tư giả * Thị trường chứng khoán - Khái niệm chứng khoán - Khái niệm thị trường chứng khoán * Nêu khác cổ phiếu trái phiếu * Ý nghĩa nghiên cứu vấn đề nước ta Câu 2: Một xí nghiệp thuê 50 công nhân, lương công nhân 100 USD/tháng, năm nhà tư thu 100.000 USD giá trị thặng dư Tìm tỷ suất giá trị thặng dư? Đáp án: m’ = 166,6 % ĐỀ SỐ: 02 Câu Phân tích chức tiền tệ? Khi lạm phát phi mã xảy ra, người có tiền cất giữ tiền nhà, gửi ngân hàng, đầu tư vào sản xuất mua hàng hóa, vàng để cất giữ Cách có lợi nhất, bất lợi nhất? Vì sao? Đáp án: Bản chất tiền tệ Phân tích chức tiền tệ Khi lạm phát phi mã xảy ra: - Cách có lợi người có tiền đem tiền mua hàng hóa (có thể hàng hóa tiêu dùng vàng) - Cách bất lợi người có tiền giữ tiền nhà, gửi ngân hàng , đầu tư vào sản xuất - Giải thích Câu 2: Xí nghiệp A có tổng số vốn đầu tư 200.000 USD, xí nghiệp thu lợi nhuận 50.000 USD (ngang mức bình quân xã hội) Tìm tỷ suất lợi nhuận bình quân? Đáp án: Tỷ suất lợi nhuận bình quân: 25% ĐỀ SỐ: 03 Câu 1: Vì nói: phân cơng lao động sở trao đổi hàng hóa? Có loại hình phân cơng lao động? Loại hình phân cơng lao động không xem sở trao đổi hàng hóa? Vì sao? Đáp án: Khái niệm phân cơng lao động Phân công lao động phân chia lao động để sản xuất hay nhiều sản phẩm mà phải qua nhiều chi tiết, nhiều công đoạn, cần nhiều người thực Các loại hình phân cơng lao động Có loại phân cơng lao động: - Một là, phân công lao động cá biệt: chun mơn hóa cơng đoạn q trình sản xuất cơng ty, xí nghiệp, sở… - Hai là, phân công lao động xã hội: chun mơn hóa ngành nghề xã hội để tạo sản phẩm Loại hình phân cơng lao động cá biệt không xem sở trao đổi hàng hóa vì: sản phẩm họ làm nhằm thỏa mãn trực tiếp nhu cầu tiêu dùng người sản xuất; kiểu sản xuất gọi sản xuất tự túc, tự cấp, sản phẩm họ làm khơng có tính trao đổi mua bán thị trường nên chưa gọi hàng hóa Câu 2: Để sản xuất, năm đầu nhà tư đầu tư 5000USD, có cấu tạo hữu 4/1, tỷ suất giá trị thặng dư 200%, nhà tư tiêu dùng cá nhân ½ khối lượng giá trị thặng dư tạo Hỏi năm sau quy mô tư ứng trước tăng lên bao nhiêu? Đáp án: Năm sau quy mô tư tăng thêm 1000USD ĐỀ SỐ: 04 Câu 1: Hàng hóa gì? Phân tích thuộc tính hàng hóa? Nguồn gốc giá trị hàng hóa nguồn gốc giá trị thặng dư khác nào? Đáp án: 1.Khái niệm hàng hóa Phân tích thuộc tính hàng hóa - Giá trị sử dụng hàng hóa: - Giá trị hàng hóa: 3.Ý nghĩa thực tiễn nước ta Nguồn gốc giá trị hàng hóa nguồn gốc giá trị thặng dư khác nào? Nguồn gốc giá trị hàng hóa hao phí lao động người sản xuất hàng hóa kết tinh sản phẩm Nguồn gốc giá trị thặng dư bóc lột nhà tư lao động không công công nhân làm thuê Câu 2: (3đ) Giả định xã hội có ngành sản xuất: - Ngành A có tổng vốn đầu tư 250 tỷ USD, có tỷ suất lợi nhuận 30% - Ngành B có tổng vốn đầu tư 150 tỷ USD, có tỷ suất lợi nhuận 22% - Ngành C có tổng vốn đầu tư 300 tỷ USD, có tỷ suất lợi nhuận 18% Tìm tỷ suất lợi nhuận bình quân? Đáp án: Tỷ suất lợi nhuận bình quân ngành là: 23,1% ĐỀ SỐ: 05 Câu 1: Hãy phân biệt lợi nhuận giá trị thặng dư? Lợi nhuận thương nghiệp đâu mà có? Cho ví dụ chứng minh? Đáp án: Phân biệt lợi nhuận giá trị thặng dư: * Giá trị thặng dư : Giá trị thặng dư phận giá trị dơi ngồi giá trị sức lao động công nhân làm thuê tạo bị nhà tư chiếm không * Lợi nhuận - Lợi nhuận giá trị thặng dư quan niệm đẻ tư ứng trước, số dơi so với chi phí sản xuất TBCN (Kí hiệu p) * So sánh chất, lượng m, p Nguồn gốc lợi nhuận thương nghiệp: Lợi nhuận thương nghiệp phần giá trị thặng dư sáng tạo trình sản xuất nhà tư công nghiệp nhường lại cho nhà tư thương nghiệp, để nhà tư thương nghiệp tiêu thụ hàng hóa cho - Ví dụ : Câu 2: Trong lao động, công nhân xí nghiệp sản xuất 16 sản phẩm có tổng giá trị 80USD Hỏi giá trị tổng sản phẩm làm ngày giá trị sản phẩm nếu: - Năng suất lao động tăng lên lần - Cường độ lao động tăng lên 1,5 lần Đáp án: a W = 2,5 USD; b Tổng giá trị sản phẩm là: 120 USD, W = USD ĐỀ SỐ: 06 Câu 1: Quan niệm chủ nghĩa Mác - Lênin giai cấp công nhân? Biểu giai cấp công nhân thời đại ngày nay? Đáp án: Quan điểm Mác- Ăngghen hai đặc trưng giai cấp công nhân (4 điểm) Biểu giai cấp công thời đại ngày (3 điểm) Câu 2: Một doanh nghiệp năm sản xuất 1000 sản phẩm, tư đầu tư 1.000.000 USD, khối lượng giá trị thặng dư thu 300.000 USD, tỉ suất giá trị thặng dư 300% Tính giá trị đơn vị sản phẩm kết cấu nó? Đáp án: W1 sp = 1.300USD Kết cấu sản phẩm: 900c :100v : 300m ĐỀ SỐ: 07 Câu 1: Nói cạnh tranh động lực thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển hay sai? Phân tích mặt tích cực tiêu cực kinh tế hàng hóa Liên hệ với kinh tế nước ta nay? Đáp án: Nói cạnh tranh động lực thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển * Giải thích - Khái niệm cạnh tranh - Nêu loại cạnh tranh - Vai trò tích cực cạnh tranh - Nêu số hạn chế cạnh tranh gây Phân tích mặt tích cực tiêu cực kinh tế hàng hóa * Mặt tích cực kinh tế hàng hóa: - Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển - Đẩy mạnh trình xã hội hóa sản xuất - Tạo nhiều hàng hóa đáp ứng nhu cầu đa dạng cho xã hội - Tạo điều kiện cho sản xuất hàng hóa lớn đời * Mặt hạn chế kinh tế hàng hóa: - Phân hóa giàu nghèo - Tiềm ẩn khủng hoảng KT-XH - Phá hoại môi trường sinh thái * Liên hệ với kinh tế nước ta Câu 2: Một doanh nghiệp có tỷ suất giá trị thặng dư 200%, lương công nhân 200 USD Muốn thu 240.000 USD giá trị thặng dư năm chủ tư cần phải thuê công nhân? Đáp án: Số công nhân chủ tư cần thuê là: 50 công nhân ĐỀ SỐ: 08 Câu 1: Vì chủ nghĩa xã hội, tơn giáo tồn tại? Làm để phát huy mặt tích cực tơn giáo q trình xây dựng phát triển đất nước? Đáp án: 1.Vì chủ nghĩa xã hội, tơn giáo tồn tại? Trong tiến trình xây dựng CNXH, tơn giáo tồn nguyên nhân sau đây: - Nguyên nhân nhận thức: - Nguyên nhân tâm lý: - Nguyên nhân trị - xã hội: - Nguyên nhân kinh tế: - Nguyên nhân văn hóa: Làm để phát huy mặt tích cực tơn giáo q trình xây dựng phát triển đất nước? Để phát huy mặt tích cực tơn giáo trình xây dựng phát triển đất nước, cần thực tốt nguyên tắc sau đây: - Khắc phục dần ảnh hưởng tiêu cực tôn giáo đời sống xã hội gắn liền với công cải tạo xã hội cũ xây dựng xã hội - Tôn trọng, đảm bảo quyền tự tín ngưỡng khơng tín ngưỡng cơng dân - Thực đồn kết người theo với người khơng theo tơn giáo nào, đồn kết tơn giáo hợp pháp, chân chính, đồn kết toàn dân tộc xây dựng bảo vệ tổ quốc - Cần phân biệt rõ hai mặt trị tư tưởng việc giải vấn đề tôn giáo - Phải có quan điểm lịch sử cụ thể giải vấn đề tơn giáo Câu 2: Tìm tỷ suất giá trị thặng dư biết tổng tư đầu tư cho 1000 sản phẩm 6000USD, tư khả biến 1/5 tư bất biến, nhà tư thu 2400USD giá trị thặng dư? Đáp án: m’= 240% ĐỀ SỐ: 09 Câu 1: Trình bày khái niệm chất dân chủ xã hội chủ nghĩa? Làm rõ khác biệt dân chủ XHCN dân chủ tư sản? Đáp án: Khái niệm dân chủ (1 điểm) Bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa (2 điểm) Điểm khác biệt DCTS DCXHCN (4 điểm) Câu 2: Tổng tư đầu tư cho 1000 sản phẩm 20.000 USD, tư khả biến 1/4 tư ứng trước, nhà tư thu 6.000 USD giá trị thặng dư Tìm tỷ suất giá trị thặng dư? Đáp án: m’ = 120% ĐỀ SỐ: 10 Câu 1: Phân tích lượng giá trị hàng hố yếu tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá? Giống khác tăng NSLĐ tăng CĐLĐ? Đáp án: Thước đo lượng giá trị hàng hóa Chỉ có lượng lao động xã hội cần thiết, hay thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hoá, quy định đại lượng giá trị hàng hoá Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá - Năng suất lao động - Cường độ lao động - Mức độ phức tạp lao động Giống khác tăng NSLĐ tăng CĐLĐ? Câu 2: Một xí nghiệp sử dụng 100 công nhân, lương 150USD/tháng, tỷ suất giá trị thặng dư 200% Tìm khối lượng giá trị thặng dư năm xí nghiệp Đáp án: M= 360.000 USD ĐỀ SỐ: 11 Câu 1: Phân tích hình thức biểu giá trị thặng dư? Đáp án: Giá trị thặng dư phạm trù nói lên mục đích sản xuất TBCN Trong đời sống thực tế xã hội tư bản, giá trị thặng dư biểu cụ thể chuyển hóa thành: - Lợi nhuận - Lợi nhuận thương nghiệp: - Lợi tức cho vay : Số giá trị thặng dư thu nhà tư tiêu dùng hết Hỏi sau năm số vốn nhà tư coi cơng nhân xí nghiệp tạo tư đầu tư 1,2 triệu USD, cấu tạo hữu 5/1, tỷ suất giá trị thặng dư 100% Đáp án: năm ĐỀ SỐ: 16 Câu 1: Tại gọi tiền tệ hàng hóa đặc biệt? Nêu chức tiền? Trong chức tiền, chức phải tiền vàng? Vì sao? Đáp án: Bản chất tiền tệ Giải thích tiền tệ hàng hóa đặc biệt Nêu chức tiền tệ Trong chức tiền, chức yêu cầu tiền phải tiền vàng? - Chức cất trữ - Tiền tệ giới * Giải thích sao? Câu 2: Để sản xuất sản phẩm, xí nghiệp phải đầu tư mua tư bất biến 900.000 đồng, tư khả biến 100.000 đồng, với tỷ suất lợi nhuận bình quân 20% Hãy tính giá sản xuất sản phẩm Đáp án: Giá sản xuất sản phẩm 1.200.000 USD ĐỀ SỐ: 17 Câu 1: Phân tích điều kiện chủ quan để giai cấp công nhân thực sứ mệnh lịch sử mình? Nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân gì? Đáp án: 1.Điều kiện chủ quan để giai cấp công nhân thực sứ mệnh lịch sử - Khái niệm giai cấp cơng nhân Trong q trình thực SMLS GCCN có ba yếu tố chủ quan sau: - Bản thân GCCN phải có trưởng thành số lượng - Đảng Cộng sản - Phải thực đoàn kết lực lượng trình cách mạng Nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Nội dung SMLS GCCN là: giai cấp có sứ mệnh lãnh đạo tổ chức nhân dân lao động xóa bỏ chế độ TBCN, xây dựng xã hội CSCN, khơng có người bóc lột người sở cơng hữu TLSX chủ yếu Câu 2: Tìm tỷ suất lợi nhuận xí nghiệp có số tư bất biến lần tư khả biến, tỷ suất giá trị thặng dư 100%? Đáp án: p’= 20% ĐỀ SỐ: 18 Câu 1: Kể tên loại hàng hóa đặc biệt kinh tế hàng hóa? Phân tích nguồn gốc (điều kiện) đời giải thích chúng hàng hóa đặc biệt? Đáp án: Kể tên loại hàng hóa đặc biệt kinh tế hàng hóa - Tiền tệ - Sức lao động Phân tích nguồn gốc , điều kiện đời giải thích chúng hàng hóa đặc biệt * Nguồn gốc đời tiền tệ * Giải thích tiền hàng hóa đặc biệt * Điều kiện đời hàng hóa sức lao động * Giải thích sức lao động hàng hóa đặc biệt Câu 2: Tìm tổng lợi nhuận xí nghiệp có số tư bất biến 50.000 USD lần tư khả biến, tỷ suất lợi nhuận 25%? Đáp án: Tổng lợi nhuận 1.500 USD ĐỀ SỐ: 19 Câu 1: Phân tích điều kiện đời thuộc tính hàng hố sức lao động? Việc mua bán nô lệ trước mua bán sức lao động có giống khác nhau?Vì sao? Đáp án: Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa * Khái niệm SLĐ: SLĐ toàn thể lực trí lực người đem vận dụng sản suất giá trị sử dụng * Điều kiện để SLĐ trở thành hàng hóa SLĐ trở thành hàng hóa điều kiện lịch sử định sau đây: - Thứ nhất, người lao động tự thân thể, làm chủ SLĐ có quyền bán SLĐ hàng hóa - Thứ hai, người lao động phải bị tước đoạt hết tư liệu sản xuất tư liệu sinh hoạt, để tồn bắt buộc họ phải bán sức lao động, tức làm thuê cho nhà tư Hai thuộc tính hàng hóa SLĐ - Giá trị hàng hóa sức lao động - Giá trị sử dụng hàng hóa sức lao động Trong trình sử dụng, hàng hóa SLĐ xem loại hàng hóa đặc biệt, nguồn gốc sinh giá trị, tức tạo lượng giá trị lớn giá trị thân Việc mua bán nơ lệ trước mua bán sức lao động có giống khác nhau?Vì sao? Câu 2: Tìm thời gian chu chuyển chung tư xí nghiệp có tổng tư đầu tư 10 triệu USD, tổng tư cố định chiếm 70% năm đổi lần, tư lưu động quay vòng/ năm? Đáp án: Thời gian chu chuyển chung tư năm ĐỀ SỐ: 20 Câu 1: Bản chất tư gì? Phân tích vai trò tư bất biến tư khả biến trình tạo giá trị thặng dư? Câu Một xí nghiệp A có tổng tư ứng trước 130 tỷ USD, tỷ suất lợi nhuận 15% Tìm tổng lợi nhuận? Đáp án: 19,5 tỷ USD ĐỀ SỐ: 21 Câu 1: Hai xu hướng phong trào dân tộc thời đại ngày gì? Chúng ta cần phải làm để đảm bảo thống hai xu hướng đó? Đáp án: Hai xu hướng phát triển dân tộc - Xu hướng 1: + Thức tỉnh ý thức dân tộc + Tách thành quốc gia độc lập + Ưu giai đoạn đầu CNTB - Xu hướng 2: + Liên hiệp quốc gia + Mở rộng quan hệ dân tộc, xóa biệt lập +Thúc đẩy LLSX giao lưu kinh tế  Dân tộc XHCN - Xuất sau 1917 - Vận động theo hướng tiến bộ, văn minh - Xích lại gần è Bình đẳng, hợp tác tiến Chúng ta cần phải làm để đảm bảo thống hai xu hướng đó? Để đảm bảo thống hai xu hướng phát triển dân tộc, cần: - Thực cương lĩnh dân tộc Đảng cộng sản Lê nin xây dựng, với nội dung bản: + Các dân tộc hồn tồn bình đẳng + Các dân tộc quyền tự + Liên hiệp công nhân đan tộc - Phát triển mặt dân tộc đôi với củng cố phát triển cộng đồng dân tộc - Thực sách độc lập, tự chủ để mở rộng cửa hội nhập, tìm giải pháp để giữ gìn, phát huy sắc dân tộc - Chống tư tưởng hành vi kỳ thị dân tộc, chia rẽ dân tộc, tự ti dân tộc, dân tộc hẹp hòi, xung đột dân tộc - Thực tốt sách dân tộc Đảng Nhà nước ta tình hình Câu 2: Một xí nghiệp có tổng tư ứng trước 60.000USD, tư cố định 40.000USD Tìm thời gian vòng chu chuyển chung tư bản, biết: - Tư cố định năm đổi lần - Tư lưu động năm quay vòng Đáp án: Thời gian vòng chu chuyển chung tư là: 16 tháng/vòng ĐỀ SỐ: 22 Câu 1: Có phương pháp bóc lột giá trị thặng dư CNTB? Phương pháp sử dụng phổ biến thời đại ngày nay? Tại sao? Đáp án: Các phương pháp bóc lột giá trị thặng dư - Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối - Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối * So sánh hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư: - Giống nhau: - Khác nhau: * giá trị thặng dư siêu ngạch: Ngồi phương pháp bóc lột giá trị thặng dư nêu trên, nhà tư thu giá trị thặng dư phương pháp sản xuất m siêu ngạch Phương pháp bóc lột giá trị thặng dư phổ biến thời đại ngày (2 điểm) - Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối siêu ngạch Vì đặc trưng thời đại ngày phát triển ngày cao khoa học công nghệ Các nước phát triển bước vào giai đoạn phát triển kinh tế tri thức Đây xem chìa khóa để khơng ngừng gia tăng suất lao động Câu 2: Tình hình tài cơng ty: Tư ứng trước 200.000USD, tư cố định 160.000USD (5 năm đổi lần), tư lưu động 400.000USD (mỗi năm quay vòng lần) Tính thời gian vòng chu chuyển? Mỗi năm tư quay vòng? Đáp án: a Thời gian vòng chu chuyển tư là: 0,735 năm/vòng b Tốc độ chu chuyển tư là: 1,36 vòng/ năm ĐỀ SỐ: 23 Câu 1: Làm để đo trình độ bóc lột quy mơ bóc lột cơng nhân làm thuê CNTB? Đáp án: Nghiên cứu tỷ suất khối lượng giá trị thặng dư thước đo trình độ quy mơ bóc lột CNTB công nhân làm thuê Tỷ suất giá trị thặng dư - Khái niệm - Công thức: Khối lượng giá trị thặng dư - Khái niệm - Cơng thức Câu 2: Trong q trình sản xuất sản phẩm, hao mòn thiết bị máy móc 100.000 la Chi phí ngun liệu, vật liệu nhiên liệu 300.000 đô la Hãy xác định chi phí tư khả biến biết giá trị sản phẩm 1.000000 la trình độ bóc lột 200%? Đáp án: Chi phí tư khả biến 200.000USD ĐỀ SỐ: 24 Câu 1: Tích lũy tư ? Quy mơ tích lũy tư phụ thuộc vào nhân tố nào? Ý nghĩa việc nghiên cứu tích lũy tư kinh tế nước ta nay? Đáp án: Tích lũy tư gì? Các nhân tố ảnh hưởng đến quy mơ tích lũy tư Ý nghĩa việc nghiên cứu tích lũy tư kinh tế nước ta Câu 2: Tư đầu tư 900 000 đô la, bỏ vào tư liệu sản xuất 780.000 USD Số công nhân làm thuê thu hút vào sản xuất 400 người Hãy xác định khối lượng giá trị công nhân tạo ra, biết tỷ suất giá trị thặng dư 200%? Đáp án: 900 USD ĐỀ SỐ: 25 Câu 1: Trình bày sở phân chia cặp phạm trù tư cố định – tư lưu động; tư bất biến – tư khả biến? Ý nghĩa việc nghiên cứu vấn đề này? Đáp án: Trình bày cặp phạm trù tư cố định – tư lưu động; tư bất biến – tư khả biến - Cặp phạm trù tư bất biến - tư khả biến - Cặp phạm trù tư cố định - tư lưu động Nêu sở phân chia cặp phạm trù tư Ý nghĩa việc nghiên cứu vấn đề Câu 2: Tư ứng trước 500.000 USD Trong bỏ vào nhà xưởng 200.000 USD; máy móc thiết bị 100.000 USD Giá trị nguyên, nhiên vật liệu gấp lần giá trị sức lao động Hãy xác định tổng số: tư cố định, tư lưu động, tư bất biến, tư khả biến? Đáp án: Tổng số tư cố định là: 300.000 USD Tổng số tư lưu động là: 200.000 USD Tổng số tư bất biến là: 450.000 USD Tổng số tư khả biến 50.000 USD ĐỀ SỐ: 26 Câu 1: Trình bày điểm chủ nghĩa tư đại? Những điểm có làm thay đổi chất chủ nghĩa tư khơng? Vì sao? Đáp án: * Trình bày điểm chủ nghĩa tư đại Có nét phát triển chủ nghĩa tư đại: Sự phát triển nhảy vọt lực lượng sản xuất Nền kinh tế có xu hướng chuyển từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức Sự điều chỉnh quan hệ sản xuất quan hệ giai cấp Thể chế quản lý kinh daonh nội doanh nghiệp có biến đổi lớn Điều tiết vĩ mô nhà nước ngày tăng cường Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày quan trọng hệ thống tư chủ nghĩa, lực lượng chủ yếu thúc đẩy tồn cầu hóa kinh tế Điều tiết phân phối quốc tế tăng cường * Những điểm có làm thay đổi chất chủ nghĩa tư khơng? Vì sao? Câu 2: Có 200 cơng nhân làm việc nhà máy Cứ lao động, công nhân tạo lượng giá trị đô la, m’= 300% Giá trị sức lao động ngày công nhân 10 đô la Hãy xác định độ dài ngày lao động Nếu giá trị sức lao động khơng đổi trình độ bóc lột tăng lên 1/3 khối lượng giá trị thặng dư mà nhà tư chiếm đoạt ngày tăng lên bao nhiêu? Đáp án: - Độ dài ngày lao động - Nếu m’ tăng lên 1/3 M ngày tăng lên 10 USD (Lúc đầu m’ = 300% M 30 USD, m’ tăng lên 1/3 M = 40 USD ĐỀ SỐ: 27 Câu 1: Phân tích vai trò nhà nước chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước? Nhà nước tư sản điều tiết kinh tế cơng cụ gì? Đáp án: 1.Vai trò nhà nước chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước Nhà nước tư sản điều tiết kinh tế công cụ nào? Các công cụ chủ yếu nhà nước tư sản dùng để điều tiết kinh tế thực sách kinh tế là: - Ngân sách - Thuế - Hệ thống tiền tệ - tín dụng - Các doanh nghiệp nhà nước - Kế hoạch hóa hay chương trình hóa kinh tế - Cơng cụ hành chính- pháp luật Câu 2: Tư ứng 1.000.000 USD, 700.000 USD bỏ vào máy móc thiết bị, 200.000 USD bỏ vào nguyên liệu, m’= 200% Hãy xác định: Số lượng người lao động giảm xuống % nếu: Khối lượng giá trị thặng dư không đổi, tiền lương công nhân không đổi, m’ tăng lên 250%? Đáp số: 20% ĐỀ SỐ: 28 Câu 1: Tuần hoàn chu chuyển tư gì? Tác dụng phương pháp làm tăng tốc độ chu chuyển tư bản? Đáp án: Tuần hoàn chu chuyển tư - Khái niệm tuần hoàn tư - Khái niệm chu chuyển tư - Thời gian chu chuyển - Vòng chu chuyển Cơng thức tính: n = CH/ch 2.Tác dụng việc tăng tốc độ chu chuyển tư - Đối với tư cố định: - Đối với tư lưu động - Đối với tư khả biến Phương pháp đẩy nhanh tốc độ chu chuyển tư - Rút ngắn thời gian chu chuyển tư cách rút ngắn thời gian sản xuất thời gian lưu thơng Câu 2: Tính khối lượng giá trị thặng dư xí nghiệp có 400 cơng nhân làm thuê với thời gian làm việc 10 giờ, thời gian cơng nhân tạo giá trị 30 đô la, m’ = 200%? Đáp án: M = 8000 USD ĐỀ SỐ: 29 Câu 1: Nói tự cạnh tranh phát triển đến mức độ định (dẫn đến tích tụ, tập trung tư bản) tất yếu sinh độc quyền hay sai? Giải thích sao? Đáp án: Nói tự cạnh tranh phát triển đến mức độ định tất yếu sinh độc quyền Bởi vì: Một là, Tự cạnh tranh khiến lực lượng sản xuất không ngừng phát triển tác dụng tiến khoa học - kỹ thuật, làm xuất ngành sản xuất mà từ đầu ngành có trình độ tích tụ cao Đó xí nghiệp lớn, đòi hỏi hình thức kinh tế tổ chức Hai là, cạnh tranh tự do, mặt, buộc nhà tư phải cải tiến kỹ thuật, tăng quy mơ tích luỹ; mặt khác, dẫn đến nhiều doanh nghiệp nhỏ, trình độ kỹ thuật bị đối thủ mạnh thơn tính, phải liên kết với để đứng vững cạnh tranh Vì vậy, xuất số xí nghiệp tư lớn nắm địa vị thống trị ngành hay số ngành công nghiệp Ba là, khủng hoảng kinh tế làm cho nhiều xí nghiệp nhỏ vừa bị phá sản; số sống sót phải đổi kỹ thuật để khỏi khủng hoảng, thúc đẩy q trình tập trung sản xuất Tín dụng tư chủ nghĩa mở rộng, trở thành đòn bẩy mạnh mẽ thúc đẩy tập trung sản xuất, tạo tiền đề cho tổ chức độc quyền xuất Bốn là, xí nghiệp cơng ty lớn có tiềm lực kinh tế mạnh tiếp tục cạnh tranh với ngày khốc liệt, khó phân thắng bại, nảy sinh xu hướng thỏa hiệp, từ hình thành tổ chức độc quyền Câu 2: Ngày làm việc giờ, m’ = 300% Sau nhà tư kéo dài ngày lao động lên 10 Trình độ bóc lột sức lao động xí nghiệp thay đổi giá trị sức lao động không đổi? Đáp án: m’ thay đổi từ 300% lên 400% ĐỀ SỐ: 30 Câu 1: Phân tích hoạt động quy luật giá trị giai đoạn CNTB tự cạnh tranh giai đoạn CNTB độc quyền? Đáp án: CNTB phát triển từ tự cạnh tranh sang độc quyền mang quan hệ khơng vượt khỏi quy luật kinh tế mà tiếp tục mở rộng phát triển xu sâu sắc CNTB sản xuất hàng hóa nói chung, làm cho quy luật kinh tế sản xuất hàng hóa CNTB có biểu - Trong giai đoạn chủ nghĩa tư tự cạnh tranh quy luật giá trị biểu thành quy luật giá sản xuất - Trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa quy luật giá trị biểu thành quy luật giá độc quyền Câu 2: Ngày làm việc giờ, thời gian lao động thặng dư Sau đó, tăng suất lao động ngành sản xuất vật phẩm tiêu dùng nên hàng hoá ngành rẻ trước lần Trình độ bóc lột lao động thay đổi nào, độ dài ngày lao động không đổi? Đáp án: m’ thay đổi từ 100% lên 300% ... Câu 2: (3đ) Giả định xã hội có ngành sản xuất: - Ngành A có tổng vốn đầu tư 25 0 tỷ USD, có tỷ suất lợi nhuận 30% - Ngành B có tổng vốn đầu tư 150 tỷ USD, có tỷ suất lợi nhuận 22 % - Ngành C có. .. lột 20 0%? Đáp án: Chi phí tư khả biến 20 0.000USD ĐỀ SỐ: 24 Câu 1: Tích lũy tư ? Quy mơ tích lũy tư phụ thuộc vào nhân tố nào? Ý nghĩa việc nghiên cứu tích lũy tư kinh tế nước ta nay? Đáp án: ... trị thặng dư 20 0%? Đáp án: 900 USD ĐỀ SỐ: 25 Câu 1: Trình bày sở phân chia cặp phạm trù tư cố định – tư lưu động; tư bất biến – tư khả biến? Ý nghĩa việc nghiên cứu vấn đề này? Đáp án: Trình bày
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương triết 2 có đáp án, Đề cương triết 2 có đáp án, Ý nghĩa thực tiễn đối với nước ta hiện nay, Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này đối với việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay (2 điểm)., Phương pháp bóc lột giá trị thặng dư phổ biến trong thời đại ngày nay (2 điểm)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn