CHUẨN BỊ CHO BÉ VÀO LỚP 1

30 26 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2019, 22:53

CHUẨN BỊ CHO BÉ VÀO LỚP Chữ Âm ghi 2-3 chữ Chữ số dấu a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô p q r s t u v x y tr th nh kh gi ng iê ngh yê ph uô qu ươ ch + - > = gh 10 < BÀI ĐỌC Phụ âm: c Nguyên âm: ă a â Dấu: Tiếng Từ: Câu: ca co cơ cu cư có cà cổ cò o ơ e ê ` ' ? cà cò cồ cờ cù cừ cá có cố cớ cú cỏ cổ củ cử i y u ~ cỗ cỡ cũ cữ cạ cọ cộ cụ cự có cá có cỗ cá cờ cụ cố - Cò có cá - Cơ có cờ - Cờ cu cũ - A! Cỗ có cá, có cà - Tiếng ca gồm âm, âm c đứng trước, âm a đứng sau Phân tích: - Từ cá cờ gồm tiếng, tiếng cá đứng trước, tiếng cờ đứng sau (Lưu ý: Phụ huynh hướng dẫn phân tích tiếng, từ theo mẫu trên) BÀI ĐỌC Phụ âm:b, d, đ Nguyên âm Tiếng Từ: Câu: Phân tích: a o ơ e ê i u ba bo bô bơ be bê bi bu bư da dô dơ de dê di du dư đa đo đô đe đê đu đư ba ba be bé bi bơ bí đỏ dỗ bé dỡ củ e dè dê dễ đo đỏ đỡ bờ đê đò đu đủ da bò bế bé dù dì Ba đỗ đỏ đổ đá đá dế - Bò, dê có ba bó cỏ - Bé bi bơ: bà, bố bế bé - Bà bế bé, bé bá cổ bà - Bà dỗ bé để bé đò đỡ e dè - Bố bẻ bí bỏ bị - Tiếng bé gồm âm, âm b đứng trước, âm b đứng sau thêm sắc âm e b d đ - Từ đò gồm tiếng, tiếng đứng trước, tiếng đò đứng sau (Lưu ý: Phụ huynh hướng dẫn phân tích tiếng, từ theo mẫu trên) BÀI ĐỌC Phụ âm: h, l, k Nguyên âm Tiếng Từ: a o ô e ê i u h ho hô hơ he hi hu hư l la lo lô lơ le lê li lu lư k ke kê ki (âm k ghép với e, ê, i) hạ cờ hổ hồ cá ê ke bé ho kẽ hở hẹ đa kì cọ lọ đỗ lơ le le lễ kể lể lê la cờ lọ cổ cũ kĩ ki bo - Bé bị ho, bà bế bé, bà dỗ bé - Hè, bé đổ dế bờ đê - Bé Hà la: bò, bê bà? - ừ, có dê Câu: - Dê lạ kì, bé bi bơ: bố, bà có dê kì lạ cơ! - Bà có cũ, bé bi bô: Bố, ô bà cũ kĩ! - Cơ Kỳ dì bé Ký - Cơ Kỳ ca: lá la la - Cơ Kỳ hò: hò lơ, hò lờ BÀI ĐỌC Phụ âm: t, n, m Nguyên âm Tiếng Từ: Câu: a o ô e ê u t ta to tô tơ te tê ti tu tư n na no nô nơ ne nê ni nu nư m ma mo mô mơ me mê mi i mu mư ô tô nơ đỏ cá mè cử tạ tủ to no nê ba má ca mổ tử tế na to bố mẹ má nẻ củ từ ca nô mũ nỉ nụ cà - Bà có na to, có củ từ, bí đỏ to - Bé la to: bố mẹ, nụ cà nở - Ơ tơ từ từ để đổ đá đê - Bò bê có cỏ, bò bê no nê - Bé Mỹ có mũ nỉ - Dì Tư đò, bố mẹ ca nơ - Bé Hà có nơ đỏ BÀI ĐỌC Phụ âm: v, r, s, x Nguyên âm Tiếng Từ: a o ô e ê i u v va vo vô vơ ve vê vi vu vư r ro rô rơ re rê ri ru rư s sa so sô sơ se sê si su sư x xa xo xô xơ xe xê xi xu xư cá rô hè xổ số su sú bó rạ tò vò sư tử số ne rổ rá vỗ xe bò xẻ đá rễ vẽ xa sả - Hè về, có ve, ve rả - Bé vẽ ve, bé vẽ bê, vẽ ô tô - Hè, bé và mò cá, có cá cờ cá rơ to Câu: - Cụ Sĩ có lọ sứ cổ - Hè về, bố mẹ bé bờ hồ - xã ta có ca sĩ xứ xa BÀI ĐỌC Phụ âm: p, ph, pu Nguyên âm p a o ô e ê i y pa po pô pơ pe pê pi py pu pư ph pha phô phơ phe phê phi qu qua Từ: u phu que q qui quy pí po pí pơ pí pa pí pơ phở bò q q tổ phó phố xá cá phì phò cà phê qua phà vỏ quế - Phú pha cà phê - Phi có tơ phở bò - Q q có vơ số quả: đu đủ, na, bơ lê Câu: - Cụ Sĩ có lọ sứ cổ - Hè về, bố mẹ bé bờ hồ - Đi qua phà để phố, bé sợ BÀI ĐỌC Phụ âm: g, gh, ng, ngh Nguyên âm g a o ô ga go gô gơ gh e ê i u gu gư ghe ghê ghi Tiếng ng nga ngo ngô ngơ ngh ngu ngư nghe nghê nghi (chú ý: gh, ngh ghép với e, ê, i) Từ: gà gô ghế gỗ bé ngã nghé ọ tủ gỗ ghi ngồ ngộ củ nghệ gỗ gụ ghẹ to bỡ ngỡ nghĩ kĩ gõ mõ ghê sợ cá ngừ ngô nghê - Cơ Tư có ổ gà đẻ - Cụ Tú có tủ gỗ gụ Câu: - Phố bé có nghề xẻ gỗ - Quê bà có bể, bể có cá ngừ ghẹ - Bé bị ngã, bà đỡ bé, nghé ngó bé BÀI ĐỌC Phụ âm: ch, tr Nguyên âm a o ô e ê i u ch cha cho chô chơ che chê chi chu chư Tiếng tr tra Từ: tro trơ trô tre trê tru trư cha mẹ che chở tra ngơ cá trê chó xù chị Hà trỏ vũ trụ chỗ rể trở dự trữ chợ chữ số tre lí trí - Chú Nghi chở bà chợ - Bé Chi sợ chó - Bé pha trà cho bà bố Câu: tri - Bé Trí trẻ - Cụ Trí chẻ tre hè - Bé mẹ chợ, chợ có cá trê to BÀI ĐỌC Phụ âm: nh, th Nguyên âm a o ô e ê i u nh nha nho nhô nhơ nhe nhê nhi nhu Tiếng th tha tho thô thơ the thê Từ: thu thư nhà thờ nhè nhẹ thả cá the thé nho lí nhí thỏ lê thê nhổ cỏ nhu nhú xe thồ thị nhớ nhà ý thơ ca cá thu nhớ nhà nho nhỏ thủ thỉ thứ tự - Bà quê, nhà bà nhà - Nhà bé phố, phố có ngõ nhỏ - Xe tơ chở sư tử hổ sở thú Câu: thi - Thu bỏ thư cho cô Tú - Bố bé thợ hồ, bé thợ nề - phố bé có nhà thờ to - Bé nhà trẻ trễ 10 BÀI ĐỌC 15 – PHẦN VẦN Cô dặn: Con đánh vần trước đọc trơn vần, (đọc thuộc vần) ao eo thao trao theo treo tờ báo chào cờ táo leo trèo au âu thau trau ưu iu thâu trâu mèo kéo co cau rau bí thêu trêu thiu triu sâu cá sấu thêu áo bé xíu líu lo chăn cừu ngải cứu - Cây táo, lựu đầu nhà sai trĩu - Trâu ta bảo trâu Trâu ăn no cỏ, trâu cày với ta ❖ Hướng dẫn phân tích Từ: - Từ nhà có tiếng nhà đứng trước, tiếng đứng sau - Chú ý khái niệm gạch chân - Hướng dẫn tương tự từ: gà ri, cá ngừ, củ nghệ, thứ tư 16 BÀI ĐỌC 16 – PHẦN VẦN Cô dặn: Con đánh vần trước đọc trơn vần, (đọc thuộc vần) ac bác mác bác sĩ củ lạc ngơ ngác dấu sắc ăc bắc mắc âc oc bấc mấc xôi gấc mặc áo lắc đầu học ôc uc ưc bốc mốc bóc móc tóc bạc khóc nhè gốc thợ mộc - Bé học trêu chọc bạn - Nhớ lời bác dạy Chăm học chăm làm Bố mẹ khen Thây cô vui vẻ ❖ Học sinh phân tích âm: nh, kh, ch, ng: ❖ Phân tích tiếng: vẽ, nhà, thứ, ngủ 17 búc múc mức gỗ mục máy xúc lọ mực thức ăn BÀI ĐỌC 17 – PHẦN VẦN Cô dặn: Con đánh vần trước đọc trơn vần, (đọc thuộc vần) at ăt ât hát vát hắt vắt hất vất ca hát gió mát đơi mắt bắt tay ot hót vót ơt ơt hốt vốt trật tự vất vả nhót sọt et hớt vớt êt hét vét cà rốt ớt trời rét vẹt it ut ưt hết vết hit vít hút vút bồ kết mít bút chì đứt dây - Khi học bài, em nhớ phải ngồi trật tự - Con nhớ vứt rác vào sọt - Mẹ cho bút Bé vẽ tàu Lao vùn ❖ Học sinh phân tích từ: cử tạ, bé ngủ, phố xá, đa, bó mạ 18 BÀI ĐỌC 18 – PHẦN VẦN Cô dặn: Con đánh vần trước đọc trơn vần, (đọc thuộc vần) ap ăp âp op ơp náp nắp nấp nóp nốp ơp nớp ep nép êp nếp ip up nip núp cháp chắp chấp chóp chốp chớp chép chếp chíp chúp xe đạp cải bắp gặp gỡ cá mập tôm hấp lốp xe họp tổ hộp kẹo lợp nhà lớp học cá chép xếp chỗ đơi dép tốp ca bếp lò nhịp cầu giúp đỡ búp non túp lều múp míp - Bé tập xe đạp - Các bạn lớp em học tập chăm - Bé mau dậy Đến lớp mầm non Con trâu tai vẫy Con gà mào son Đều Bé mau dậy ❖ Học sinh phân tích từ: tổ cò, mạ, cá thu, thợ xẻ 19 BÀI ĐỌC 19 – PHẦN VẦN Cô dặn: Con đánh vần trước đọc trơn vần, (đọc thuộc vần) anh ênh inh ach êch ich xanh xênh xinh xách xếch xích canh kênh kinh cách kếch kích anh em màu xanh chanh khám bệnh học sinh que tính đeo kính lênh khênh xe khách nhà gạch ếch mũ lệch tờ lịch vui thích kịch - nhà nhớ đọc sách, phá phách, nghịch ngợm - Nhà mát, bát ngon cơm - Đói cho sạch, rách cho thơm - Tích tắc tích tắc Kim ngắn Kim dài phút Tích tắc tích tắc Thì vùn Nhanh tên bay Chớ phí giây Em chăm học * Học sinh phân tích từ: chữ số, cá rô, phố xá, nhà 20 BÀI ĐỌC 20 – PHẦN VẦN Cô dặn: Con đánh vần trước đọc trơn vần, (đọc thuộc vần) ang ăng âng ong ông eng ung trang lang trăng lăng trâng lâng long trông lông treng leng trung trưng lung lưng bảng màu vàng vắng vầng trăng bóng bay dòng sơng bơng hồng thơng lời nhà tầng xẻng gõ kẻng bắn súng cung tên trứng rừng núi - Đêm trung thu, chúng em vui tưng bừng - Em tặng bạn hồng nhân ngày sinh nhật Trong đầm đẹp sen Lá xanh, trắng lại chen nhị vàng Nhị vàng trắng xanh Gần bùn mà chẳng hôi mùi bùn ❖ Học sinh phân tích tiếng: nơ, me, dê, đò ❖ Phân tích âm: th, ch, kh, gh 21 ưng BÀI ĐỌC 21 – PHẦN VẦN Cô dặn: Con đánh vần trước đọc trơn vần, (đọc thuộc vần) ia ua xia chia chai bia thìa cua mua mía xua chua ưa iêc xưa chưa iêp iên xiếc cửa sổ trời mưa xem xiếc xe xiếp chiếp yên iêm xiên xiêm chiên chiêm tiếp khách đàn kiến yên xe bao diêm yêm yếm yến kiếm âu yếm tiêm phòng hồng xiêm Cái cò đón mưa Tối tăm mù mịt đưa cò về? Cò thăm quán quê Thăm cha, thăm mẹ, cò thăm anh • Chủ nhật, bố mẹ dẫn Kiên xem xiếc Kiên thích xem khỉ xe đạp, chó làm tính, voi đá bóng ❖ Phân tích âm: ph, nh, ng, tr ❖ Phân tích tiếng: thỏ, phố, ngủ, tre ❖ Phân tích từ: xe chỉ, củ sả, cá kho 22 BÀI ĐỌC 22 – PHẦN VẦN Cô dặn: Con đánh vần trước đọc trơn vần, (đọc thuộc vần) iêu tiêu yêu iêt tiết tiếng yêt iêng khiêu yêng khiết khiêng ❖ Chú ý: Vần có âm (i dài) đầu khơng có phụ âm đầu: yêu, yết, yêng trải chiếu vải thiều biếu quà thời tiết thắm thiết tiết học viết chữ Việt Nam tiếng Việt miệng nghiêng ngả bay liệng yêu bé yêu quý chim yểng mến yêu • Dù nói ngả nói nghiêng Lòng ta vững kiềng ba chân Cánh diều no gió Sáo thổi vang Sao trời trôi qua Diều thành trăng vàng Cánh diều no gió Tiếng chơi vơi Diều hạt cau Phơi nong trời ❖ Phân tích âm: ng, ngh, gh ❖ Phân tích tiếng: nghé, ngừ, ghế 23 BÀI ĐỌC 23 – PHẦN VẦN Cô dặn: Con đánh vần trước đọc trơn vần, (đọc thuộc vần) uôi xuôi chuôi uôm xuôm chuôm cuội tuổi thơ cơm nguội đuổi bắt uôc uôt xuốt chuốt xuôc chuốc luộm thuộm cuốc đất đôi guốc uống thuốc uôn uông xuôn chuôn vuốt râu chuột thuộc bánh chuồn chuồn hình vng rau muống lên xuống • Đến lớp nhớ học thuộc bài, ăn mặc luộm thuộm Con mèo mà trèo cau Hỏi thăm chuột đâu vắng nhà Chú chuột chợ đàng xa Mua mắm, mua muối giỗ cha mèo 24 xuông chuông BÀI ĐỌC 24 – PHẦN VẦN Cô dặn: Con đánh vần trước đọc trơn vần, (đọc thuộc vần) ươi ươu ươc ươt ươm lươi bươi lươu bươu lước bước lướt bướt lươm lướp bươm bướp múi bưởi điểm mười tươi cười hươu chai rượu thước kẻ uống nước bước chân ướt áo tóc mượt ươp gươm bướm lượn hạt cườm vượn bay lượn • Trung Thu trăng sáng gương Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng • Ca nơ trước Ván lướt theo sau Nước tung trắng phau Mặt hồ cuộn sóng 25 ươn ương lươm lương bươn bương vườn trường soi gương giường ngủ hương thơm xương sườn BÀI ĐỌC 25 – PHẦN VẦN 26 Cô dặn: Con đánh vần trước đọc trơn vần, (đọc thuộc vần) oa ngoa khoa hoa đào toa tàu chìa khóa tòa nhà bút xóa oe ngoe khoe oai ngoai khoai sức khỏe xòe tay chích chòe bà ngoại điện thoại oan ngoan khoan oac ngốc khốc khoai lang xồi bé ngoan hoan hơ học tốn Chớ có nói khốc Bé Khoa ngoan mà học giỏi tốn Bạn Tồn giữ sách giáo khoa Đèn khoe đèn tỏ trăng Đèn trước gió đèn Trăng khoe trăng tỏ đèn Có trăng phải chịu luồn đám mây? 27 oat ngoát khoát áo khoác rách toạc hoạt hình chạy quạt mát BÀI ĐỌC 26 – PHẦN VẦN Cô dặn: Con đánh vần trước đọc trơn vần, (đọc thuộc vần) oăn oắt oanh oach oang oăng thoăn loăn loắt thoanh loanh thoách loách thoang loang thoắng loăng tóc xoăn băn khoăn thoăn nhọn hoắt quăn góc kế hoạch dài ngoằng khoanh tay xồnh xoạch vỡ hoang loanh quanh khoang tàu nước khoáng kinh doanh thoang thoảng hét tống • Bà ngoại băn khoăn lo lắng bé chưa ngoan • Chú bé loắt choắt Cái xắc xinh xinh Cái chân thoăn Cái đầu nghênh nghênh • Trần Quốc Toản trận Gươm tuốt vỏ cầm tay Ngựa phi nhanh bay Làm kinh hoàng lũ giặc Lá cờ bay phần phật Náo nức đoàn quân 28 BÀI ĐỌC 27 – PHẦN VẦN Cô dặn: Con đánh vần trước đọc trơn vần, (đọc thuộc vần) uê uy uân uât uây quê tuê quy quân tuân quất tuất quây tuây hoa huệ thuê nhà huy hiệu nguy hiểm lũy tre mùa xuân tuân lệnh sản xuất kỉ luật quất cháo quẩy khuấy nước kể chuyện thuyền bóng chuyền uyên quyên tuyên uyêt tuyết đẹp tuyệt tâm bạch tuyết lưu luyến tuyên dương • Bạn Huy tâm học tập thật tốt • Mùa xuân Tết trồng Làm cho đất nước ngày xuân • Những hôm trăng khuyết Trông giống thuyền trôi Em trăng theo bước Như muốn chơi • Bạn Tuấn tàu thủy quê quê Tuấn nghe bà kể chuyện nàng Bạch Tuyết bảy lùn 29 BÀI ĐỌC 28 – PHẦN VẦN Cô dặn: Con đánh vần trước đọc trơn vần, (đọc thuộc vần) oao oong uych oao: oay: oam: oăm: oăc: oen: oet: oong: ooc: oay ooc uâng oam ươ uênh oăm uya uêch oăc uyt ươ: uya: uyt: uyp uynh: uych: uênh: uêch: ngoao ngoao viết ngoáy mèo ngoạm chuột sâu hoắm dấu ngoặc nhoẻn cười lòe loẹt xoong quần soóc oen uyp oet uynh thuở xưa đêm khuya huýt sáo đèn tuýp phụ huynh chạy huỳnh huỵch huênh hoang nguệch ngoạc Mèo kêu ngoao ngoao Bé không nên viết ngoáy Cần cẩu ngoạm kiện hàng Giếng khoan sâu hoắm Bé làm tập: điền âm vần thích hợp Tan học, mẹ đón bé nhoẻn miệng cười Bức tranh bé tơ màu lòe loẹt Bé giúp mẹ lấy xoong nấu canh Mùa hè, bé mặc quần soóc học Bé xem xiếc có voi huơ vòi dài Bà say sưa kể chuyện thuở xưa Đêm khuya, mẹ cặm cụi làm việc Bé tập huýt sáo, xe buýt Bố tháo lau chùi đèn tuýp cho Chủ nhật, bố mẹ họp phụ huynh cho hai anh em Những voi to lớn chạy huỳnh huỵch làm đất cát bụi mù Mẹ dạy bé nói huênh hoang Bé nắn nót viết chữ không viết nguệch ngoạc 30 ... khẽ để bà bố mẹ ngủ 11 BÀI ĐỌC 11 – ƠN TẬP Có cỗ Thu có q Nhà có giỗ Có cỗ to Có chả giò, Có cá kho Bẽ no Bé ngủ khò Thu qua nhà bà Bà cho Thu quà Thu mở quà Thu cho nhà Q có mì gà Có nho, có... - Bà cho gia vị khế để kho cá - Nhà bé có giỗ, cỗ có giò chả - Phố bé Nga có nghề giã giò Câu: - Chú chó xù giữ nhà ghê - Bà nhà lá, gió to bé sợ nhà đổ - Bé Thu khe khẽ để bà bố mẹ ngủ 11 BÀI... nhỏ - Xe tô chở sư tử hổ sở thú Câu: thi - Thu bỏ thư cho cô Tú - Bố bé thợ hồ, bé thợ nề - phố bé có nhà thờ to - Bé nhà trẻ trễ 10 BÀI ĐỌC 10 Phụ âm: gi, kh Nguyên âm a o ô e ê i u gi gia gio
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUẨN BỊ CHO BÉ VÀO LỚP 1, CHUẨN BỊ CHO BÉ VÀO LỚP 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn