Tiết 19: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925

19 1,942 3
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2013, 21:10

TiÕt 19 - Bµi 16 TiÕt 19 - Bµi 16 Ho¹t ®éng cña NguyÔn ¸i Quèc Ho¹t ®éng cña NguyÔn ¸i Quèc ë n­íc ngoµi trong nh÷ng n¨m ë n­íc ngoµi trong nh÷ng n¨m 1919-1925 1919-1925 1. Nguyªn nh©n NguyÔn 1. Nguyªn nh©n NguyÔn ¸ ¸ i Quèc i Quèc t×m ®­êng cøu n­íc? Con ®­êng t×m ®­êng cøu n­íc? Con ®­êng cøu n­íc cña NguyÔn cøu n­íc cña NguyÔn ¸ ¸ i Quèc cã i Quèc cã g× míi vµ kh¸c so víi líp ng­êi ®i g× míi vµ kh¸c so víi líp ng­êi ®i tr­íc? tr­íc? 2. Nªu nh÷ng ho¹t ®éng cña 2. Nªu nh÷ng ho¹t ®éng cña NguyÔn NguyÔn ¸ ¸ i Quèc tõ n¨m i Quèc tõ n¨m 1911 – 1917 ? 1911 – 1917 ? 3. Nh÷ng ho¹t ®éng cña 3. Nh÷ng ho¹t ®éng cña NguyÔn NguyÔn ¸ ¸ i Quèc ë Ph¸p i Quèc ë Ph¸p (1917-1923)? (1917-1923)? 5. Nh÷ng ho¹t ®éng næi bËt 5. Nh÷ng ho¹t ®éng næi bËt cña NguyÔn cña NguyÔn ¸ ¸ i Quèc ë i Quèc ë Liªn X« (1923-1924)? Liªn X« (1923-1924)? 6. Nh÷ng ho¹t ®éng cña 6. Nh÷ng ho¹t ®éng cña NguyÔn NguyÔn ¸ ¸ i Quèc ë Trung Quèc i Quèc ë Trung Quèc (1924 - 1925)? (1924 - 1925)? TiÕt19-Bµi16 TiÕt19-Bµi16 ho¹t ®éng cña nguyÔn ¸I quèc ë n­ ho¹t ®éng cña nguyÔn ¸I quèc ë n­ íc ngoµi trong nh÷ng n¨m íc ngoµi trong nh÷ng n¨m 1919-1925 1919-1925 I- NguyÔn I- NguyÔn ¸ ¸ i Quèc ë Ph¸p (1917-1923) i Quèc ë Ph¸p (1917-1923) III- NguyÔn III- NguyÔn ¸ ¸ i Quèc ë Trung Quèc (1924-1925) i Quèc ë Trung Quèc (1924-1925) II- NguyÔn II- NguyÔn ¸ ¸ i Quèc ë Liªn X« (1923-1924) i Quèc ë Liªn X« (1923-1924) * * Vai trß cña NguyÔn Vai trß cña NguyÔn ¸ ¸ i Quèc ®èi víi c¸ch m¹ng i Quèc ®èi víi c¸ch m¹ng ViÖt Nam (1917-1925) ViÖt Nam (1917-1925) 8. KÓ tªn mét sè t¸c phÈm tiªu 8. KÓ tªn mét sè t¸c phÈm tiªu biÓu cña NguyÔn biÓu cña NguyÔn ¸ ¸ i Quèc tõ i Quèc tõ 1919 – 1927? 1919 – 1927? 9. Vai trß cña NguyÔn 9. Vai trß cña NguyÔn ¸ ¸ i Quèc ®èi víi i Quèc ®èi víi c¸ch m¹ng ViÖt Nam trong thêi gian c¸ch m¹ng ViÖt Nam trong thêi gian ho¹t ®éng ë n­íc ngoµi 1917 -1925 ? ho¹t ®éng ë n­íc ngoµi 1917 -1925 ? 10. Tr×nh bµy nh÷ng nh÷ng ho¹t 10. Tr×nh bµy nh÷ng nh÷ng ho¹t ®éng cña NguyÔn ®éng cña NguyÔn ¸ ¸ i Quèc tõ i Quèc tõ 1911-1925 trªn l­îc ®å “Hµnh 1911-1925 trªn l­îc ®å “Hµnh tr×nh t×m ®­êng cøu n­íc cña tr×nh t×m ®­êng cøu n­íc cña l·nh tô NguyÔn l·nh tô NguyÔn ¸ ¸ i Quèc (1911- i Quèc (1911- 1941)” 1941)” [...]... lớn của giai cấp nông dân thuộc địa => Tiếp tục phát triển và hoàn thiện thêm tư tưởng về cách mạng và giải phóng dân tộc và là bước chuẩn bị quan trọng về chính trị và tư tưởng cho sự thành lập chính đảng vô sản Việt Nam trong giai đoạn sau III- Nguyễn áI Quốc Trung quốc ( 1924 1925 ) * 11/1924 Nguyễn ái Quốc về Quảng Châu Trung Quốc: - 6/1925 thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, trong. .. đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc - Chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản Việt Nam Một số tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn ái Quốc (1919-1927) : 1 6 Bản yêu sách của nhân dân An Nam (1919) Báo Người cùng khổ (1922) Vở kịch Con rồng tre (1922) Cuốn Bản án chế độ thực dân pháp(1922) Sách Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc Đây công lý của thực dân Pháp Đ.Dương... Đường Kách mệnh (1927) 2 3 4 5 4 Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam Báo cáo sản phẩm: - - - 5 phút đầu các nhóm chọn góc trưng bày những kết quả tìm hiểu, sưu tầm của nhóm 2 đến 3 thành viên trong nhóm trình bày những kết quả tìm hiểu, giới thiệu những sản phẩm sưu tầm của nhóm Trao đổi giữa các nhóm những vấn đề còn băn khoăn, chưa rõ (nếu có) ... ảnh tài liệu có liên quan đến lãnh tụ Nguyễn ái Quốc I- Nguyễn ái Quốc ở Pháp (1917 1923) - 18/06/1919 Người gửi tới hội nghị Véc xai Bản yêu sách của nhân dân An Nam đòi ban bố quyền tự do dân chủ - 7 / 1920 Người đọc sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê Nin -> tìm thấy con đường giải phóng dân tộc - 12/1920 Người bỏ phiếu tán thành ra nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập... nòng cốt - Chủ trương và hoạt động của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên: + Huấn luyện chính trị: Để đào tạo một số thanh niên Việt Nam trở thành những cán bộ cách mạng + Tuyên truyền: - Xuất bản báo Thanh niên - Xuất bản cuốn sách: Đường Cách Mệnh => Truyền bá chủ nghĩa Mác, chuẩn bị tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Kết luận :Nguyễn ái Quốc có vai trò to lớn... nhận tư tưởng cách mạng mới, lên án tố cáo tội ác thực dân Pháp, truyền bá chủ nghĩa Mác Lê Nin đến các thuộc địa và về Việt Nam II- Nguyễn ái Quốc ở liên xô ( 1923 1924) * 6/1923 Người rời Pháp sang Liên Xô: - 10/1923 Người tham dự Hội nghị Quốc tế nông dân và được bầu vào Ban Chấp hành - 7/1924 tham dự Đại hội V Quốc tế Cộng sản, trình bày tham luận quan trọng về phong trào cách mạng thuộc địa, . Nam trong giai đoạn sau. III- Nguyễn áI Quốc ở Trung quốc ( 1924 1925 ) III- Nguyễn áI Quốc ở Trung quốc ( 1924 1925 ) * 11/1924 Nguyễn * 11/1924 Nguyễn. lãnh tụ có liên quan đến lãnh tụ Nguyễn Nguyễn á á i Quốc. i Quốc. I- Nguyễn ái Quốc ở Pháp (1917 1923) I- Nguyễn ái Quốc ở Pháp (1917 1923) - 18/06/1919
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 19: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925, Tiết 19: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925, Tiết 19: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn